26e zondag door het jaar C 2013

(29 9 2013)

Begroeting

Van harte welkom in dit huis,
gij die hier samen gekomen zijt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Waarom zijn wij hier samen gekomen?
Sommigen zullen antwoorden:
ik zoek troostende woorden
om er weer een week tegen aan te kunnen.
Anderen zeggen:
ik wil inspirerende woorden vernemen
om weer wat aan onze wereld te doen.
Zoete woorden, harde woorden.
We horen ze allebei in de kerk.
Maar je hebt het niet altijd voor het kiezen.
Deze zondag horen we harde woorden,
een donderpreek van de profeet Amos
en een parabel van Jezus
die voor sommige mensen niet gunstig uitvalt.
Moge we ons toch open stellen voor die rake woorden:
wat niet aangenaam in onze oren klinkt,
kan toch een goede boodschap zijn
voor de wereld, voor ons.
naar Kees Pannekoek

Openingswoord 2

Vandaag gaat het over de kloof tussen arm en rijk
waarover zowel binnen als buiten de kerken
al heel wat is gezegd.
In de evangelielezing wordt de kloof tussen rijk en arm bekeken
over de dood heen.
Juist door deze zienswijze worden wij opgeroepen
om het armoedeprobleem niet voor ons uit te schuiven,
want voor je het weet is het te laat
en kun je niets meer doen.
Wij moeten hier en nu het armoedeprobleem onder ogen zien
en ons vragen stellen als:
hoe wijd is de kloof tussen rijk en arm?
Kan deze kloof worden overbrugd?
En heb ook ik hierin een taak?
De kloof tussen woord en daad,
tussen wat wij in gedachten hebben
en daadwerkelijk volbrengen,
is groter dan wij vermoeden.
Laten wij ons daarom tot God bekeren.

Openingswoord 3 (mediazondag)

Vorige week hoorden we
dat je niet én God én de geldduivel kunt dienen.
Vandaag horen we het verhaal van de arme Lazarus en de rijke vrek.
Het gaat dus over de kloof tussen arm en rijk.
Op deze mediazondag vraagt de Kerk ons
ook oog te hebben voor de digitale kloof
die tussen jong en oud dreigt te ontstaan.
Hoe breed zijn deze kloven?
Zullen we deze uitdaging aangaan?
In elk geval worden we opgeroepen
om het evangelie handen en voeten te geven
en echte bruggenbouwers te worden.

Vergevingsmoment 1

Onze tekorten, ons falen en onze kleinmoedigheid
mogen wij hier biddend uitspreken.
Vragen wij om Gods vergevende liefde.

-Vergeef ons, Heer,
als wij zo dikwijls onrecht en verdrukking
stilzwijgend laten gebeuren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vergeef ons, Heer,
als wij soms rechtstreeks, soms onrechtstreeks,
bijdragen tot de uitsluiting van medemensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vergeef ons, Heer,
als wij niet wakker liggen
van de gapende kloof tussen Noord en Zuid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Levende God,
kom in ons midden met uw Woord en uw bezieling,
doe ons opstaan en kom ons bevrijden. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, vaak vinden we het vanzelfsprekend
dat de meeste van onze wensen worden vervuld
en gedragen wij ons – bewust of onbewust –
zoals de rijke man uit het evangelie van vandaag.
Uw Boodschap luidt echter dat we hier en nu
oog en oor moeten hebben voor de Lazarussen die ook aan onze deur liggen.
Uit eigenbelang kijken we liever de andere kant op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, even vanzelfsprekend gaan we vaak achteloos voorbij
aan wat anderen allemaal voor ons doen
en blijft een hartelijke dankjewel af en toe achterwege.
Voor ons gebrek aan waardering voor de inzet van anderen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, moeite doen om onze tekortkomingen
tegenover anderen ongedaan te maken,
valt ons zo moeilijk,
zeker als het gaat om mensen die niet tot onze eigen kring behoren.
Veel gemakkelijker valt het ons om excuses te vinden
voor onze flauwe interesse voor mensen die in nood zitten.
Voor ons gebrek aan naastenliefde vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekortkomen
en leid ons op de weg die uw Zoon ons heeft voorgeleefd. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
open onze ogen voor de kloof
die ontstaan is tussen rijk en arm,
tussen overvloed en tekort.
Laat ons met uw kracht en wijsheid
de weg inslaan van zorg en recht voor iedere mens.
Dit vragen wij U,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
als wij de ellende en de honger van anderen zien
komt soms de gedachte bij ons op:
‘Mogen wij het wel zo goed hebben?’
Wij vragen U:
laat niet toe dat wij, onverschillig voor andermans leed,
enkel en alleen zelf van ons bezit genieten,
maar stimuleer ons tot daadwerkelijke inzet
voor een rechtvaardiger verdeling
van wat onze aarde te bieden heeft. Amen.

Lezingen

Vandaag horen wij in beide lezingen harde taal:
Amos waarschuwt om er niet zomaar op los te leven.
Ook Jezus vraagt ons
om de woorden van de profeten en de schrift
in praktijk om te zetten.

Eerste lezing (Am., 6, 1a. 4-7)

Uit de Profeet Amos.

1           Wee u, zorgelozen in Sion,
zelfverzekerden op de berg van Samaria;
4           Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde
en de kalveren uit de stal op;
5           zij verzinnen liederen bij het getokkel van de harp
en denken dat hun instrument dat van David evenaart;
6           zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de beste olie,
maar om de ondergang van Jozef treuren ze niet.
7           Daarom gaan nu zij als eersten in ballingschap,
en is het gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1Tim., 6. 11-16)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
11         Streef naar gerechtigheid, vroomheid,
geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.
12         Vecht voor de goede zaak van het geloof,
grijp het eeuwige leven,
waartoe u geroepen bent
en waarover u de goede belijdenis hebt afgelegd,
ten overstaan van vele getuigen.
13         Ik vermaan u ten overstaan van God,
die alles ten leven wekt,
en van Christus Jezus,
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd:
14         houd u stipt en onberispelijk aan dit gebod
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,
15         die God ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen.
Hij is de gelukzalige, de enige heerser,
de koning der koningen en de Heer der heersers,
16         Hij alleen bezit de onsterfelijkheid
en Hij woont in ontoegankelijk licht.
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat om Hem te zien.
Aan Hem de eer en de eeuwige macht! Amen.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Lc., 16. 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de farizeeën:
19         Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen,
en elke dag uitbundig feestvierde.
20         Aan zijn poort lag een zekere Lazarus;
hij was arm en zat onder de zweren.
21         Hij had graag zijn honger gestild
met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel,
maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren.
22         Toen kwam de arme te sterven;
de engelen droegen hem in de schoot van Abraham.
Ook de rijke stierf, en werd begraven.
23         In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op
en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot.
24         `Vader Abraham,” riep hij,`heb medelijden met me;
stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water,
en er mijn tong mee te verkoelen,
want ik lijd hevig in dit vuur.”
25         Maar Abraham zei:
`Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad
en Lazarus altijd slecht;
nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn.
26         Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof;
al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken,
hij zou het niet kunnen;
evenmin kan iemand van daar naar ons komen.”
27         Maar de rijke zei:
`Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen,
28         want ik heb nog vijf broers.
Laat hij hen gaan waarschuwen,
zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn.”
29         Maar Abraham zei:
`Ze hebben Mozes en de Profeten;
daar moeten ze naar luisteren.”
30         Maar hij zei:
`Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt,
dan zullen zij zich bekeren.”
31         Maar Abraham antwoordde:
`Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren,
dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen
als iemand uit de doden opstaat.”
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

In God geloven wij
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

In Jezus van Nazareth geloven wij,
in wie God zichtbaar is geworden,
mens geworden,
voor mensen geleefd en gestorven.

In Gods Geest geloven wij,
die ons roept tot recht en vrede;
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

In een mensenkerk geloven wij
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde. Amen.

Voorbeden 1

De kloof tussen rijk en arm
is een realiteit in de wereld van vandaag.
Bidden wij voor die wereld.
Dat mensen daarin medemensen worden,
elkaars deel- en bondgenoten op weg naar morgen.
En bieden wij aan de Heer onze gaven en onze gebedsintenties aan
samen met dit brood en deze wijn.

-Voor allen die, door welstand verblind,
enkel voor zichzelf leven.
Dat ze mogen ontdekken
dat in het gelaat van iedere hulpbehoevende
God zelf hen oproept tot inzet en mededeelzaamheid.
Laten wij bidden…

-Voor de ondervoede kinderen en volwassenen,
voor zieken zonder medische verzorging.
Dat er mensen zijn die zich hun lot aantrekken,
die delen en anderen tot delen bewegen,
die hulpprogramma’s opzetten
tot tegemoetkoming op korte en langere termijn.
Laten wij bidden…

-Voor mensen wie het bijna aan alles ontbreekt.
Dat er mensen zijn die zich hun lot aantrekken,
die delen en anderen tot delen bewegen,
die hoop bieden op betere tijden.
Laten wij bidden…
naar Jacques Verhees

Voorbeden 2 (mediazondag)

Bidden wij voor allen die actief zijn
in de christelijke communicatiemedia
en alle mensen die werken in de nieuwe mediawereld.
Dat zij creatief zoeken naar wegen
om Gods liefde voor elke mens te verkondigen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en alle christenen.
Dat wij op een creatieve en bewuste manier
zouden omspringen met de gekende
en de nieuwere ” communicatiemedia ”
zoals internet of gsm,
om onszelf te vormen en ze goed te gebruiken
in dienst van andere mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor allen
die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerkgemeenschap.
Dat zij, vanuit het evangelie,
met kracht opkomen voor een rechtvaardiger wereld
en initiatieven steunen die de kloof tussen rijk en arm verkleinen.
Laten wij bidden…
Federatie KanaGebed over de gaven 1

God, onze Vader en Gastheer,
wij danken U voor de gaven van uw schepping
en bieden U dit brood en deze wijn aan.
Laat ons samenzijn hier bij deze maaltijd
onze verbondenheid met U en met elkaar versterken.
Wij vragen U dit door Jezus Christus, uw Zoon
en uw Bruggenbouwer bij uitstek. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
armen en vergeten mensen
waren de vrienden van uw Zoon.
Hij gaf er zijn leven voor.
Hieraan denken wij bij dit brood en deze wijn.
Roep ons dan ook op
om te delen met deze armen en kleinen.
Zo zullen ook wij getuigen van zijn lichaam en bloed,
de tekens van de grote liefde van Jezus, uw Zoon.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Om onze verbondenheid met de armen uit te drukken
willen wij nu bidden tot onze Vader
opdat wij samen zouden uitzien naar de komst van zijn Rijk.
Onze Vader

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld,
waar mensen echt leren delen met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens

Heer, onze God,
maak ons allen tot werktuig van uw vrede.
Geef vrede in ons eigen hart,
in het hart van jongeren en volwassenen,
van kinderen en ouders.
Geef vrede onder de volkeren
en laat de vrede hoop worden
voor wie lijden onder geweld en oorlog.
Laat onder ons de vrede leven,
die Jezus in de wereld bracht.
Die vrede van Christus zij met u allen.
Laten we die vrede doorgeven aan elkaar.
naar Beveren

Lam Gods

Communie

Brood breken, een simpel gebaar.
Het kost je niets… geen geld, geen inspanning.
Maar je leven delen, zoals Jezus deed,
voor ieder mens die je ontmoet
voor iedere Lazarus die voor je voordeur ligt,
dat is niet zo eenvoudig.
Daarom kunnen wij enkel maar stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heb je dat wel eens
dat gevoel dat je alleen bent,
dat je eenzaam en verlaten langs de weg zit
als een reiziger uit lang vervlogen dagen?

Heb je dat wel eens
dat gevoel dat je, moe gewacht,
terug op weg gaat,
zelf op zoek?

Heb je dat wel eens
dat gevoel dat je aan een kruispunt van wegen
voor iemand die daar langs de weg zit,
de langverwachte bent?

Heb je dat wel eens
dat gevoel dat je samen met anderen
op weg gaat
en dat samen op weg gaan deugd doet?

Ik wens je dat gevoel van harte toe!

Bezinning 2

Wie het leven wil maken en grijpen,
wie uit is op macht, resultaat en eer,
zal vroeg of laat ervaren
dat het leven zinloos is.

Wie zich openstelt voor het leven,
zal gelukkig zijn.
Wie leeft met donker en licht,
zal harmonie vinden.
naar Rieke Mes, in ‘In goede aarde’ p. 32-33.

Bezinning 3

Aan de poort van de rijke

Overdaad en bittere armoe:
ze worden hier met elkaar geconfronteerd.
De een alles, de andere niets.
Het maakt indruk op ons.
Lazarus heeft onze sympathie.
Bijna vanzelfsprekend komen we in verzet
tegen het egoïstisch gedrag van de rijke.
Hij is een vrek, naamloos en veracht.

In het Rijk van God
worden de rollen echter omgekeerd.
De arme krijgt de voorkeur,
de rijke is onbereikbaar geworden.
Daar helpen geen Wet en Profeten aan.
Hij was voldoende gewaarschuwd.

Aan de poort van onze rijkdom
liggen ook vandaag de armen.
Voor hen is er nauwelijks toekomst.
Honger en onrecht is voor hen weggelegd.
Ze worden veracht en vernederd.
Als ze hun stem verheffen
dan wordt hen de mond gesnoerd,
soms zelfs voorgoed.

En toch: wij zijn gewaarschuwd.
De wet en de profeten, Jezus van Nazareth,
zij hebben ons aangezegd,
dat het anders kan en anders moet.
Wordt het geen tijd, dat wij,
mensen uit het rijke westen
ons laten overreden?
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4

Een naam krijgen

Zonder naam en zonder gezicht
is het geen leven.
Het is leven als een arme
aan de poort van de rijkdom.
Ongezien en vanuit de hoogte
word je geduld.
Arm en ongeacht levend
moet je het doen
met de kruimels van de welvaart.
Zelfs die worden je niet gegeven.
Je moet ervoor buigen in het stof.
Je wordt niet gezien,
hooguit met de nek aangekeken.

Jezus draait de rollen om.
Hij ziet de mensen aan.
Hij wordt geraakt door hun pijn.
Mensen die lijden aan het leven
krijgen van Hem een naam:
Lazarus, God staat aan jouw kant.
Zo krijgt armoede perspectief.
Ze heeft niet het laatste woord.
Jezus verheerlijkt de armoe niet.
Wel zegt Hij aan, dat armen
in zijn ogen voorop gaan.

Het is onze opdracht
om te leven met oog en hart
voor allen die lijden.
We mogen ons door hen laten raken
om gevend en delend te leven.
Dat is de enige goede richting,
die Wet en Profeten ons wijzen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Wil mij ogen geven die zien waar en wanneer mensen in nood zijn, God.
Wil mij oren geven die met liefdevolle aandacht
luisteren naar het levensverhaal van armen en kleinen.
Wil mij een mond geven waarmee ik woorden van troost kan spreken.
Wil mij handen geven die uw vriendschap voelbaar maken voor anderen
en voeten die wegen van vrede gaan.
En vooral: wil mij een hart geven dat durft beminnen
en dat van elk stukje aarde
een stukje hemel probeert te maken. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,  hoewel niet iedereen gelijke kansen heeft,
dringt uw Zoon aan op mensenliefde:
voor Hem is elke mens belangrijk.
Wij bidden U:
geef dat wij, bezield door zijn Woord,
de schande van honger en ellende uit de wereld helpen.
Dat vragen we U door Jezus, Man van gerechtigheid. Amen.

Slotgebed 3

God, die een wereld in wording
toevertrouwt aan mensenhanden,
wees met allen die zich inzetten
voor een samenleving
zoals die Jezus voor ogen stond.
Maak zijn droom tot de onze,
opdat wij deuren en harten openen
voor hen die hongeren naar brood en vrede,
opdat wij de hand reiken
aan hen die voor onze deur liggen,
opdat wij met velen delen
wat Gij aan licht en liefde
ooit in mensenharten hebt uitgezaaid.
Dat vragen wij U door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Jacques Verhees

Zending en zegen 1

Het Woord van Jezus over de arme en de rijke is een hard woord.
Het maakt ons onrustig want eigenlijk zijn wij allemaal rijk.
Moge deze onrust ons doen meewerken
aan een betere toekomst voor de armsten onder ons.
Moge de liefdevolle God ons hierbij zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  Amen.

Zending en zegen 2

Jezus had steeds een woord van bemoediging
voor al wie het – hoe dan ook – moeilijk had,
voor wie niet meetelde of afgeschreven werd.
Voor Hem waren er geen grenzen.
Zijn liefde was grenzeloos.
In zijn voetspoor worden ook wij opgeroepen
bruggen te slaan naar de mens naast ons
en zo een echte en hechte gemeenschap op te bouwen,
lokaal en wereldwijd.
Moge God ons kracht, sterkte en doorzettingsvermogen
geven en ons zegenen zodat ook wij voor elkaar
een zegen kunnen zijn.
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.