26e zondag door het jaar B 2021

26 09 2021

Begroeting

Ik wens u van harte de genade toe
+ van God, onze Vader,
van Jezus, de Messias
en van de Geest die bezit van ons wil nemen. Amen.

Openingswoord 1

Vorige week hoorden we hoe Jezus’ leerlingen
onder elkaar ruzie maakten over wie van hen de belangrijkste was.
Vandaag zien we dat ze jaloers worden op mensen buiten hun kring
die ook goede dingen doen.
Maar ook nu krijgen ze van Jezus te horen
dat ze niet op zijn golflengte zitten.
Hebben wij, net als de apostelen,
soms niet de neiging om het goede van anderen te minimaliseren?
Als dat zo is,
laten we dan God en elkaar oprecht om vergeving vragen.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Denken dat de Geest van God alleen werkzaam is
via de voorgeschreven structuren,
is een waanbeeld van alle tijden.
De lezingen van vandaag
nodigen ons uit om daarmee komaf te maken,
om uit die hokjesmentaliteit uit te breken.
Ze roepen op om ruimte te creëren
waarin elke stem kan gehoord worden,
waar plaats is voor échte ontmoeting.

Gebed om ontferming 1

Mensen gedragen zich niet altijd als dragers van Gods goedheid.
Bidden wij daarom om vergeving.

-Heer, maak ons wijs door uw Woord
en sterk onze onzekere geest.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, bescherm ons tegen hoogmoed,
geef die geen macht over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we laten ons niet altijd begeesteren door uw Geest.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons zijn barmhartigheid tonen,
ons alle lauwheid en tekortkomen vergeven
en ons geleiden tot een nieuw en een eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
doorbreek de beslotenheid van onze eigen kring.
Beziel ons met uw levensadem
en leg ook op ons dat deel van uw Geest
dat ruimte schept en grenzen overschrijdt.
Dat vragen wij door Jezus
die een hart had voor allen
en zo Beeld van U was. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis
en uw Geest gelegd in elke mens.
Wij bidden U:
blijf ons voor ogen houden dat echte liefde
altijd rechtvaardigheid veronderstelt.
Geef dat wij ons niet beter wanen dan de andere
en leer ons het goede erkennen dat buiten ons geschiedt.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Lovendegem

Lezingen

Luisteren wij met de oren van ons hart naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Num. 11, 25-29)

Uit het boek Numeri

25
         In die dagen daalde de Heer neer in een wolk,
sprak tot hen en legde een deel van de geest die op Mozes rustte,
op die zeventig oudsten.
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,
maar later hebben zij dat niet meer gedaan.
26         En twee van de mannen waren in het kamp gebleven.
De een heette Eldad, de ander Medad.
Ook op hen rustte de geest,
zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan,
en zij profeteerden in het kamp.
27         Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:
`Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp!’
28         Jozua, de zoon van Nun,
die al als jongeman in Mozes’ dienst gekomen was,
zei daarop tegen Mozes:
`Mijn heer, dat moet u hun verbieden.’
29         Mozes zei hem:
`Waarom kom je voor mij op?
Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde
en dat de Heer zijn geest op hen legde.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jak., 5, 1-6)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
1           En nu u die rijk bent: huil en jammer om de rampen die over u komen.
2           Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten verteerd,
3           uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren.
Schatten hebt u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn.
4           Hoor, het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders
die uw velden hebben gemaaid, roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer der heerscharen.
5           U hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
u hebt uzelf vetgemest voor de dag van de slachting.
6           U hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 9, 38-43. 45. 47-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

38         Johannes zei eens tegen Jezus:
`Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven,
en wij hebben hem tegengehouden,
omdat hij geen volgeling van ons was.’
39         Maar Jezus zei:
`Houd hem niet tegen,
want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht,
zal niet gauw kwaad van Me spreken.
40         Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons.
41         Want als iemand je een beker water geeft
omdat jullie van Christus zijn,
Ik verzeker jullie,
zijn loon zal hem niet ontgaan.
42         Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen
ten val brengt,
kan beter met een molensteen om zijn nek
in zee geworpen worden.
43         Als je hand je ten val brengt, hak haar dan af;
je kunt beter verminkt het leven ingaan
dan met twee handen in de hel verdwijnen,
in het onblusbaar vuur.
45         Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af;
je kunt beter kreupel het leven ingaan
dan met twee voeten in de hel gegooid worden.
47         Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit;
je kunt beter met één oog het koninkrijk van God ingaan
dan met twee ogen in de hel gegooid worden,
48         waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet dooft.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader

die zijn zegende hand
boven alle landen en volkeren houdt,
in de hoop dat de mensen elkaar alle goeds gunnen.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,

die Zichzelf weggaf
omwille van de mensen,
om hen te bevrijden van pijn en verdriet,
van veroordeling en vereenzaming.
Ik geloof in Jezus,
die eenieder welkom heet
en niemand verstoot.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons aanmoedigt om elkaar
gelijkwaardig en gastvrij te verwelkomen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-God, Gij roept ons op
om uw Boodschap te verkondigen
en eraan gestalte te geven in ons leven.
Wij bidden U:
maak van uw Kerk een open godshuis,
waar al wie zich door uw Geest bezield weet,
vrij kan spreken
en met open oor beluisterd wordt.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden u voor priesters en kerkleiders
die door handoplegging uw Geest hebben ontvangen.
Sta hen bij opdat zij ware profeten mogen zijn
en ruimte laten voor uw Geest die waait waar Hij wil.
Laten wij bidden…

-God, begeester uw volk zozeer
dat het spreken moet
over wat Gij in ons bewerkt.
Doe onder ons profeten opstaan
die ook in deze tijd
de duivels uitdrijven die vrede en eenheid in de weg staan.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God biedt ruimte aan velen,
zijn liefde beperkt zich niet tot enkele uitverkorenen.
Hij heeft oog voor elk gebaar dat getuigt van aandacht,
voor elk liefdevol woord.
Tot Hem willen wij ons bidden richten.

-Bidden we om bescheidenheid.
Dat wij, christenen,
ons niet beter zouden voelen dan anderen,
maar gewoon proberen het goede te doen.
Laten we bidden…

-Bidden we om openheid
tegenover wie anders denken en leven dan wij.
Dat we luisterend en respectvol met hen zouden omgaan.
Laten we bidden…

-Bidden we om ruimhartigheid bij kerkleiders.
Dat zij oog blijven hebben
voor talenten binnen en buiten de eigen kring.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

Er is werk aan de wereld.
Bidden wij opdat velen bereid zouden zijn
tot samenwerking met velen.

-Bidden we voor alle ontwerpers van een nieuwe wereld,
voor alle beleidsmakers en voor de uitvoerders ervan.
Dat zij bereid zijn tot overleg en samenwerking.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle harde werkers.
Dat zij openstaan voor de aanpak en de werkwijze van anderen.
Dat zij bereid zijn tot overleg en samenwerking.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die overtuigd zijn van eigen gelijk.
Dat zij de overtuiging van anderen leren respecteren,
ervoor openstaan,
en met die anderen willen samenwerken aan de wereld van morgen.

Ruimhartige God,
maak ons ruimhartig jegens anderen in denken en doen,
in overleg en uitvoering,
in erkentelijkheid en waardering. Amen.
Jacques Verhees

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brekend en delend
biedt uw Zoon Zichzelf aan.
Geef ons de nodige sterkte
opdat wij ons zouden kunnen herkennen
in dit teken van zijn zelfgave.
Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon,
Voorbeeld van gerechtigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Hemelse Vader,
laat uw Geest bezit van ons nemen
als wij U danken om Jezus, uw Zoon,
door wie wij U leerden kennen,
door wie wij uw wegen gaan,
deze dag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als kinderen van eenzelfde Vader
mogen we samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,…

Beweeg ons hart door uw Geest, God,
zodat we U loven en danken voor wat Gij ons hebt gegeven,
zodat we rondom ons uw Boodschap uitdragen,
zodat we daden stellen
die mensen bevrijden uit de kluisters van angst, verdriet en onmacht.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht…

Vredeswens 1

Heer, bij het woord vrede denken wij al gauw aan wereldconflicten.
Maak er ons van bewust dat negatieve krachten zich vaak ontwikkelen
uit iets kleins, uit uitsluiting van een ander…
Maar laat die gedachte niet het alibi zijn voor onszelf
om vrede niet waar te maken in eigen, kleine kring.
Leer ons zelf iets goeds te maken van de wereld,
beginnend met de mensen met wie we leven.
Daar kan uw Rijk al beginnen.
Moge Gods vrede met jullie zijn.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Vredeswens 2

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar bruggen gebouwd worden over de kloof van een misverstand,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we mekaar een blijk van die Godsvrede.

Lam Gods

Communie

Niets is zo vertrouwd,
niets is zo broodnodig
als brood in lief en leed dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei:
Dit is mijn Lichaam. Ik wil er zijn voor u.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Wees voorzichtig met je uitspraken.
Woorden en beelden zijn machtige wapens
en kunnen veel onheil stichten.

Zet mensen niet in hun hemd,
maak ze niet klein.
Harde woorden en bittere beelden laten littekens na
en littekens zijn niet soepel meer.

Verdraag dat anderen anders zijn, anders denken,
anders voelen en spreken.
Belicht ook hun goede kanten.

Wees mild in je oordeel.
Betreur wat niet goed te keuren is,
maar hak geen mens ooit in de pan.
Jouw woorden moeten verzoenen,
mensen bij elkaar brengen, vrede stichten.

Waar woorden wapens zijn
staat men als vijanden tegenover elkaar.
Het leven is veel te kort
en de wereld te klein
om er een slagveld van te maken.
naar Levensecht

Bezinning 2

Is de maat van je hart
klein en bekrompen,
dan is je leefwereld
kleinzielig en gesloten.

Is de maat van je hart
open en hoopvol,
dan deel je je leven uit
aan wie ontvangen wil.

Is de maat van je hart
in millimeters gesneden,
dan is het afgegrendeld
in gemis aan vertrouwen.

Is de maat van je hart
ongeschreven, blanco,
dan zoek je steeds voort
ook na ieder fiasco.
Het blijft gevrijwaard
van verstarde maatstaf.
Het heeft alleen de mateloze maat
van zoeken en geven,
van liefde en leven.
naar Theo Willemen

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in Woord en Teken hebt Gij hier onze horizon verbreed,
ons verder leren kijken dan onze eigen beperkte kring.
Leer ons open te staan voor elkaar
en de verscheidenheid onder mensen als een rijkdom te waarderen.
Dat vragen wij U door Jezus
die een hart had voor allen
en zo Beeld was van U. Amen.

Slotgebed 2

Soms vraag Ik me af
of het niet beter zou zijn
dat Ik Jezus opnieuw zou zenden – zegt God –
zodat je Hem kunt zien met je eigen ogen.
Maar dan bedenk Ik
dat er toch genoeg mensen zijn
die in hun leven iets van mijn droom zichtbaar maken
en mijn vriendschap voor de mensen laten voelen en ervaren.
Het zijn mensen
die aan Mij een plaats hebben gegeven in hun leven
en die voor Mij willen openstaan.
Misschien kan je in hun ogen
mijn Licht zien weerkaatsen,
ook al is het maar soms,
en heel even.
Erwin Roosen

Zending en zegen

“Ik zou willen dat heel het volk van de Heer zou profeteren.
Je mag de Geest Gods niet de pas afsnijden”.
Moge die droom van Mozes ooit werkelijkheid worden.
Moge elk van ons daaraan zijn bijdrage leveren, hoe beperkt ook.
Die inzet wil God van harte zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.