26e zondag door het jaar B 2015

27 09 2015

Begroeting

Ik wens u van harte de genade toe
+ van God, onze Vader,
van Jezus, de Messias
en van de Geest die bezit van ons wil nemen. Amen.

Openingswoord 1

De werking van Gods Geest willen claimen voor de eigen kleine groep,
is een ondeugd die van alle tijden is.
Wie zijn positie wil veilig stellen
en angstvallig vasthoudt aan privileges,
krijgt zowel van Mozes als van Jezus
het verwijt ‘bekrompen mentaliteit’ door de neus geboord.
Het is niet belangrijk
of mensen aan de slag gaan
binnen een erkende structuur of vanuit een gevestigde groep.
Waar het op aankomt is dat zij het goede doen.
Dat is het wat onze God weet te waarderen.

Openingswoord 2

‘Wie niet voor ons is, is tegen ons’,
een wel vaker gehoord gezegde.
Het stelt wel scherpe grenzen aan de eigen groep:
mensen van goede wil die niet tot onze groep behoren,
worden reeds vooraf uitgesloten.
Jezus keert dit gezegde om:
‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’.
Hij kiest dus niet de scherpe aflijning van de eigen groep,
maar laat ruimte aan allen die oog en oor hebben voor vrede en gerechtigheid.
Achter welk van beide gezegdes kunnen wij ons scharen?
naar Heeswijk

Gebed om ontferming 1

-Heer, laat onze voeten terugkeren
als wij van het pad van de waarheid zijn afgeweken
en we valse wegen zijn gegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vergeef ons als wij te veel oog hebben
voor het uitwendige
en te weinig voeling met uw Boodschap van naastenliefde.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, maak onze handen vrij
als zij gebonden zijn door haat, onrecht en ongerechtigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze tekorten vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
naar Heeswijk

Gebed om ontferming 2

Heer God, het is niet altijd eenvoudig
om met ons hart uw weg van liefde
open te houden voor elk-ander.
Daarom willen wij bidden om vergeving.

-Heer, soms hebben we het moeilijk
om de mening van anderen te aanvaarden.
Vaak vinden we onze eigen mening de enige juiste.
We vragen uw kracht
om te proberen steeds met anderen samen te werken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij leven in een moeilijke tijd.
Dikwijls geven wij toe aan eigenbelang.
We vragen uw kracht
om in alle nederigheid
de andere minstens zo belangrijk te vinden als onszelf.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, soms durven we zo weinig
anderen te vertrouwen,
anderen lief te hebben,
omdat zij anders denken dan wijzelf.
We vragen uw kracht
om elk-ander te beminnen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
laat uw vergevende liefde
voor ons vandaag werkelijkheid worden,
opdat wij er zouden zijn voor elk-ander.
Dat vragen wij U vandaag en morgen,
en alle dagen van ons leven. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, Gij kent geen aanzien des persoons
en kijkt niemand naar de ogen.
Wij bidden U:
doorbreek de beslotenheid van onze eigen kring,
behoed ons voor alle kortzichtigheid.
Maak ons aandachtig voor elk teken van goedheid,
van wie het ook komt.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

Goede God,
daar waar vriendschap en liefde is,
daar zijt Gij aanwezig.
Waar het goede gebeurt,
daar zijt Gij te vinden.
Maak ons gevoelig voor uw grensverleggende Woorden,
gesproken door alle tijden heen.
Laat ons verlangen gericht zijn op U
als wij luisteren naar uw Boodschap
en toon ons nieuwe vergezichten.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.
naar Heeswijk

Lezingen

De werking van Gods Geest willen vasthouden binnen de eigen gesloten kring
– ‘wij hebben de waarheid en zij zijn fout,
of erger nog: het zijn ketters’-
is iets van alle tijden en van alle sociale fenomenen.
Denk maar aan de politiek:
hoe meerderheid en oppositie elkaar bij de strot grijpen.
In de Schrift wordt die bekrompen mentaliteit afgewezen.
We horen het zowel uit de mond van Mozes als uit die van  Jezus.

Eerste lezing (Num. 11, 25-29)

Uit het boek Numeri

25
        In die dagen daalde de Heer neer in een wolk,
sprak tot hen en legde een deel van de geest die op Mozes rustte,
op die zeventig oudsten.
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,
maar later hebben zij dat niet meer gedaan.
26        En twee van de mannen waren in het kamp gebleven.
De een heette Eldad, de ander Medad.
Ook op hen rustte de geest,
zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan,
en zij profeteerden in het kamp.
27        Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:
`Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp!’
28        Jozua, de zoon van Nun,
die al als jongeman in Mozes’ dienst gekomen was,
zei daarop tegen Mozes:
`Mijn heer, dat moet u hun verbieden.’
29        Mozes zei hem:
`Waarom kom je voor mij op?
Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde
en dat de Heer zijn geest op hen legde.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jak., 5, 1-6)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
1         En nu u die rijk bent: huil en jammer om de rampen die over u komen.
2         Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten verteerd,
3         uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren.
Schatten hebt u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn.
4         Hoor, het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders
die uw velden hebben gemaaid, roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer der heerscharen.
5         U hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
u hebt uzelf vetgemest voor de dag van de slachting.
6         U hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 9, 38-43. 45. 47-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

38        Johannes zei eens tegen Jezus:
`Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven,
en wij hebben hem tegengehouden,
omdat hij geen volgeling van ons was.’
39        Maar Jezus zei:
`Houd hem niet tegen,
want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht,
zal niet gauw kwaad van Me spreken.
40        Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons.
41        Want als iemand je een beker water geeft
omdat jullie van Christus zijn,
Ik verzeker jullie,
zijn loon zal hem niet ontgaan.
42        Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen
ten val brengt,
kan beter met een molensteen om zijn nek
in zee geworpen worden.
43        Als je hand je ten val brengt, hak haar dan af;
je kunt beter verminkt het leven ingaan
dan met twee handen in de hel verdwijnen,
in het onblusbaar vuur.
45        Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af;
je kunt beter kreupel het leven ingaan
dan met twee voeten in de hel gegooid worden.
47        Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit;
je kunt beter met één oog het koninkrijk van God ingaan
dan met twee ogen in de hel gegooid worden,
48        waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet dooft.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven,
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het Leven,
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor hen die niet kunnen loskomen
van de Kerk uit het verleden.
Dat zij oog krijgen
voor al het positieve in de Kerk van vandaag.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de voortrekkers in de kerkvernieuwing.
Dat zij rekening houden met mensen die moeilijk meekunnen,
dat zij hun de hand reiken
en hun hun eigen tempo gunnen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk,
uitgezonden over heel de wereld.
Dat zij mag groeien in de taak waartoe zij geroepen is:
dienen en op aarde vrede stichten in Jezus’ naam.
Laten wij bidden…
naar Johan Las

Voorbeden 2

Bidden wij tot God, onze Vader,
die ons in zijn zorgende liefde altijd nabij is.

-Bidden wij voor allen die met ons
het geloof delen in hetzelfde Evangelie.
Dat zij op zoek gaan naar de kern van goedheid
in het hart van elke medemens,
van welke overtuiging hij of zij ook is…
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die beschikken over de rijkdommen van de aarde.
Dat zij zich niet eraan vastklampen,
maar de vergankelijkheid van al het aardse indachtig zijn….
Laten wij bidden…

-(mediazondag) Bidden wij voor allen die Gods Boodschap in de media brengen.
Dat de Heer vruchtbaarheid geeft aan hun woorden en beelden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons allen.
Dat wij ons verheugen in al wat goed is, edel en schoon.
Dat we steeds het goede bevorderen
en in dit alles Jezus en zijn evangelie ontdekken en verkondigen….
Laten wij bidden…

Heer, stem ons hart af op uw Bevrijdende Boodschap.
Maak ons open en ontvankelijk
en laat ons uw liefde uitdragen
naar alle mensen, zonder onderscheid. Amen.

Voorbeden 3

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap en voor heel de Kerk.
Dat wij de mensen die zich inzetten
niet afbreken of wantrouwen,
maar elkaar steunen en waarderen.
Dat wij dankbaar zijn
om zoveel initiatieven in Kerk en samenleving.
Laten wij bidden…

-Vandaag op mediazondag bidden we ook
voor alle journalisten en
in het bijzonder voor allen
die werkzaam zijn in de christelijke media.
Dat zij hun taak opnemen met veel zin voor verantwoordelijkheid
en de vrijheid krijgen om Jezus Boodschap te verkondigen.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven

Goede God,
als teken van onze verbondenheid met elkaar en met U,
zitten wij als één gemeenschap rond deze tafel.
Het brood en de wijn
zullen wij eten en drinken
hopend en biddend
dat we daardoor meebouwen aan een wereld
waar het goed is om te leven.
Dat vragen wij vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Amen.
Lovendegem

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘Mensenzoon’ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Als kinderen van eenzelfde Vader
mogen we samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,…

Beweeg ons hart door uw Geest, God,
zodat we U loven en danken voor wat Gij ons hebt gegeven,
zodat we rondom ons uw Boodschap uitdragen,
zodat we daden stellen
die mensen bevrijden uit de kluisters van angst, verdriet en onmacht.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht…

Vredeswens

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis waar mensen zwak zijn.
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt.
Laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Sjaloom, Gods vrede kome over u.
Sjaloom, Gods vrede bij de mensen om je heen.
Sjaloom, dan rust Gods vrede over u.
En geven wij die vrede aan elkaar door.
Levensecht

Lam Gods

Communie

Niets is zo vertrouwd,
niets is zo broodnodig
als brood in lief en leed dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei:
Dit is mijn Lichaam. Ik wil er zijn voor u.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het evangelie is een werkboek.
Het bevat de grondlijnen
van een nieuwe wereld naar Gods hart.

Het is geen les- of voorleesboek.
Je mag erin lezen, maar je moet vooral ervan leven.

Het gaat over Iemand, die je aanspreekt, je aankijkt,
die je raakt met zijn woorden,
je ongemakkelijk maakt, je hoop heeft,
je verrast.

Een levensboek van Iemand die je lief heeft,
onvoorwaardelijk tot het einde toe.
Als je het evangelie zo leest,
kan je het straks niet zomaar opzij leggen
en overgaan tot de orde van de dag.

Wanneer je Jezus ontmoet in en doorheen het Boek van zijn leven,
raakt zijn Boodschap je in je hart.
Dan kan je niet stil blijven zitten
en zijn Woorden rustig overdenken.
Dan wil je iets gaan doen,
omdat je op Hem vertrouwt
en met Hem anderen gelukkig wil maken,
omdat je handen jeuken…
federatie Kana

Bezinning 2

Leven is ruimer dan het eigen gelijk.
Het moet over de grenzen van het ik heen gaan.
Soms blijven we steken in de sfeer van
‘eigen huisje, boompje, beestje’.
Dan verengt ons leven zich
en wordt het kleingeestig.
We worden dan in de verdediging gedrukt,
omdat we onszelf veilig moeten stellen.
De bijbel houdt ons een andere levensles voor.
Er is maar één ding belangrijk:
het goede, dát moet gedaan worden.
Dat is de enige, echte, goede levenshouding.
Waar dat gebeurt, kunnen we gezamenlijk
naar dezelfde wereld kijken
en ruimte scheppen voor leven en toekomst.
Samen ook kunnen we ons dan inzetten
voor het goede, voor vrede en liefde.
Dat is ook de bevrijdende ruimte,
waarin we dan zelf mogen leven.
Daardoor ontstaat er leven volop
voor mens en wereld.
Dat is de Geest die rustte op Mozes,
de Geest ook van de man van Nazareth.
Zij gingen voorbij aan hun eigen grenzen
en stonden in dienst van het goede.
Hun voorbeeld verdient onze navolging.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Barmhartige God,
wees aanwezig in onze woorden en in onze daden,
zodat deze aarde een woonplaats wordt
waar al uw kinderen in vrede leven met elkaar.
Maak ons vindingrijk en moedig
om wegen te vinden die leiden naar elkaar.
Dit vragen wij U, in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

God van liefde en trouw,
wij danken U omdat wij als één grote familie
hebben mogen proeven van uw Woord.
Gij leert ons dat liefde niet zichzelf zoekt, maar de ander.
Blijf ons sterken door uw nabijheid,
opdat wij elkaar omvormen tot mensen
die goed doen en brood zijn voor elkaar.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
onze Broeder en Heer. Amen.
naar Heeswijk

Zending en zegen 1 (vredeszondag)

De weg van de vrede is een lange weg,
maar geen weg die dood loopt.
De weg naar de vrede is een moeilijke weg,
maar geen onmogelijke.
Leef verbonden met God, je medemensen en de schepping
en vrede zal jouw deel zijn.
Moge God ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Levensecht

Zending en zegen 2

Wij hebben gehoord dat Jezus ruimte geeft
aan ieder die optreedt in zijn naam.
Als zijn werk maar gedaan wordt.
Ook wij zijn daartoe geroepen.
Moge Gods zegen ons daarbij begeleiden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Levensecht

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.