26e zondag door het jaar A 2020

27 09 2020


Begroeting

Laten wij deze samenkomst plaatsen onder het teken van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Soms lijkt het alsof mensen geen gebreken meer mogen hebben.
Kinderen moeten beantwoorden aan het ideale verwachtingspatroon:
de besten van de klas zijn
en uitblinken in één of andere hobby.
Volwassenen moeten specialisten zijn in hun vak,
opgewassen tegen concurrentie,
hard en sterk.
Mogen mensen in deze tijd nog wel gewoon mens zijn?
Mogen kinderen nog kind zijn,
spelen zoals ze zelf graag willen?
Mogen ze misschien ook eens geen uitblinker zijn?
Zelfs de kleinste tekortkomingen vergeven wij vaak niet meer.
Voor God mogen wij gebreken hebben, zo horen we vandaag.
Wij krijgen zelfs een tweede kans.

Openingswoord 2

‘Praatjes vullen geen gaatjes’,
maar hoe vaak blijft het ook in ons leven
niet bij mooie beloften en goede voornemens
en is ons ‘ja’ in feite een ‘nee’?
Eén troost: bekering is altijd mogelijk.
Immers, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, Heer,
maar om te zoeken wat verloren is,
om mensen te bevrijden die door schuld en angst bevangen zijn,
om ons nabij te zijn als ons hart ons aanklaagt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, Gij zijt groter dan ons hart.
Gij zijt de Schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, omdat Gij ons niet veroordeelt,
kunnen we verder.
Omdat Gij ons aanvaardt zoals we zijn,
kunnen wij opnieuw beginnen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-God, wij noemen U ‘Levensbron’.
Leer ons leven met onze kwaliteiten en beperkingen.
Leer ons onze lasten dragen, wetende dat Gij ze meedraagt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, wij noemen U ‘Trooster’.
Gij hebt oog voor onze pijn en onze moeite,
voor onze angst en onze wanhoop,
voor onze onmacht en onze verlangens.
Laat ons rust vinden bij U.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, wij noemen U ‘Schepper’.
Openbaar uw licht in mensenharten.
Maak ons zachtmoedig en nederig,
zodat we ons door U laten leiden
bij onze inzet voor een beetje hemel op aarde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 3

Laten wij vergeving vragen voor de zovele keren
dat we Gods uitnodiging wel hoorden en ze beaamden,
maar er uiteindelijk niet op ingingen
omdat we liever onze eigen goesting deden.

-Heer, Gij zijt mens geworden om de mensen te dienen,
niet om Uzelf extra in de kijker te plaatsen.
Vaak is ons denken en doen in functie van eer en aanzien voor onszelf
en houden we, zoals de eerste zoon in het evangelie
de schijn op.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw aandacht ging steeds uit naar de zwakkeren,
de mensen die aan de rand van de maatschappij stonden,
door anderen opzij geschoven.
Wij kunnen onze ogen en oren niet afsluiten van het leed in onze wereld,
want via de media worden we dagelijks meermalen ermee geconfronteerd.
En toch doen houden wij ons vaak ervoor blind en doof,
met het argument dat wij daar zelf niets kunnen aan doen.
Omdat wij vaak uitvluchten zoeken
om toch maar niet de handen uit de mouwen te moeten steken
en van ons comfort en onze overvloed te moeten inleveren:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij kijkt in het hart van de mensen.
Wij gaan dikwijls af op uiterlijkheden en vooroordelen
die mensen dadelijk in hokjes plaatsen
en hun geen positieve kans geven.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze kortzichtigheden en tekortkomingen vergeven
en ons opnemen in zijn oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Schepper van onze ogen,
van ons verstand en ons hart,
geef ons de discipline om
op een ‘liefdevolle’ manier om ons heen te kijken
en mensen en dingen op hun waarde in te schatten.
Er hangt immers zo veel vanaf.
Moge uw Geest, die ook Jezus bezielde,
ons daarin nabij zijn. Amen.
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
wij geloven dat onze wereld
een wereld moet zijn van rechtvaardigheid,
van vrede en verzoening.
Gij schenkt ons elke dag opnieuw kansen om te leven.
Gij schenkt ons de mogelijkheden om het leven mooier te maken.
Help ons om iedereen voldoende kansen te geven
om samen te genieten van uw levensgeschenk.
Leer ons de mildheid van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Liturgische vieringen

Lezingen

Niet op woorden, maar op daden komt het aan.
Voor een zondaar die zich bekeert, is er uitzicht op leven
– horen we de profeet Ezechiël zeggen.
En wie ‘nee’ zegt, maar ‘ja’ doet, is bij de Vader welkom, leert Jezus ons.
Openen wij onze oren en ons hart voor de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ez. 18, 25-28)
Uit de profeet Ezechiël

Dit zegt de Heer:
25         `De weg van de Heer is niet recht!”
Luister toch, volk van Israël:
Zou mijn weg niet recht zijn?
Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn?
26         Als een rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid
en kwaad gaat doen,
zal hij om die reden sterven;
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven.
27         En als de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft
en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven.
28         Hij is tot beter inzicht gekomen
en heeft gebroken met zijn wangedrag;
hij zal in leven blijven en niet sterven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Fil. 2, 1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

1           Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging,
gemeenschap van Geest,
hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
2           maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
3           Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.
4           Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar ook die van de anderen.
5           Die gezindheid moet onder u heersen
die ook in Christus Jezus was.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 21, 28-32)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
28         Wat denkt u hiervan?
Iemand had twee zonen.
En hij ging naar de eerste en zei:
`Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.”
29         Hij antwoordde:
`Nee, ik wil niet.”
Later bedacht hij zich en ging toch.
30         Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Die antwoordde:
`Goed, heer.”
Maar hij ging niet.
31         Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?’
Ze zeiden: `De eerste.’
Jezus zei hun:
`Ik verzeker u,
tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God.
32         Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid,
hebt u hem geen geloof geschonken.
De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken.
Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag,
niet bedacht en hem geen geloof geschonken.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in onze God die de taal van het hart verstaat.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,

van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden we voor onze verdeelde wereld
waar landen en volkeren elkaar zo vaak naar het leven staan.
Moge de dialoog het gaandeweg winnen van geweld,
zodat bruggen van verbondenheid geslagen worden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de christelijke Kerken,
vaak getekend door scheidingslijnen uit het verleden.
Moge zij gaandeweg bij elkaar in de leer gaan
en ontdekken wat hen verbindt,
zodat bruggen van Jezusverbondenheid geslagen worden.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf,
soms vastberaden en sterk, dan weer aarzelend en zwak.
Moge wij gaandeweg groeien tot mensen uit één stuk,
wiens ‘ja’ ‘ja’ is, en wiens ‘nee’ ‘nee’.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor hen die mooi praten en veel beloven,
maar weinig waar maken.
Dat ze leren oprecht te zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die moeilijk doen en soms dwarsliggen,
maar beter zijn dan ze lijken.
Dat we hen leren waarderen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die slachtoffer zijn van onze vooroordelen
en in onze ogen geen goed kunnen doen.
Dat we voorzichtiger worden in ons oordelen.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we meer leren kijken met Gods ogen,
mild en vol mededogen.
Laten we bidden…
                                               naar Cees Remmers

Voorbeden 3

-Bidden we voor onze wereld die gebroken is,
onderling verdeeld,
opgesplitst in groepen en partijen met tegengestelde belangen.
Dat wij voor elkaar opkomen
en tot de eenheid van het Koninkrijk Gods mogen geraken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onze Kerk,
voor alle Kerken en alle geloofsgemeenschappen.
Dat wij – vasthoudend aan onze eigen traditie –
bij elkaar in de leer mogen gaan
opdat die eensgezindheid in ons mag groeien
die in Jezus Christus was.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we héél mogen worden,
mensen uit één stuk;
dat ons ‘ja’, ‘ja’ mag zijn en ons ‘neen’, ‘neen’
opdat de verdeeldheid niet langer greep op ons zou hebben.
Laten we bidden…
                                                                       Hans Koenen s.j.


Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
wij nemen brood en wijn zoals ook Jezus deed.
Deze tekenen symboliseren
onze verbondenheid met Hem en met elkaar.
Laat onze woorden en daden aan deze tafel niet hol en leeg zijn,
maar moge ze ons inspireren tot daadwerkelijke solidariteit
met mensen ver weg en dichtbij.
Dat vragen wij U door Jezus Christus
die met ons is en blijft. Amen.

Gebed over de gaven 2

Barmhartige God,
moge deze offerande meer zijn dan een vroom gebaar
en mooie woorden.
Moge deze gaven symbool staan
voor onze bereidheid om ons leven te breken en te delen,
in heel ons doen en laten.
Zo kunt Gij ze uit onze handen aannemen
en omvormen tot uw gaven aan ons. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om Brood te worden voor vandaag
en Vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij tot God die er als een vader voor ons wil zijn
in goede en kwade dagen.
Onze Vader…

Als wij oog hebben voor een ander,
zoeken naar wat het geluk van allen dient,
als we niet uit zijn op macht en status,
maar het belang van de ander voorop stellen,
dan zullen wij bemoedigd worden op de weg ten leven,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede,
goedheid, geduld, medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn,
dan zal de wereld vol van vrede zijn.
Moge Gods vrede over U komen
en u altijd vergezellen.
Wensen wij elkaar die vrede, de vrede van Christus, toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus Christus,
de vrede die Gij ons wilt schenken,
is een kostbare schat.
Moge wij haar altijd blijven waarderen boven het materiële.
Moge wij ons blijven inzetten om haar te bewaren
en moge zij ons dichter bij elkaar brengen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Delen we zijn vriendschap en vrede met elkaar.

Lam Gods

Communie

Als wij bereid zijn de muren af te breken
die mensen van elkaar gescheiden houden,
kunnen wij ingaan op Gods uitnodiging.
Hij wil onze Gastheer zijn,
en ons als één volk, zíjn volk, zien aanzitten aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

De goede weg

Onze levensloop wordt vaak vergeleken
met de weg, die wij moeten gaan.
Ons leven loopt van geboorte naar dood.
Op die weg ontmoeten wij mensen,
die een eindje met ons meegaan.
Ze bepalen gedeeltelijk onze richting mee.
Soms trekken we samen op;
vaak hebben we ook het gevoel,
dat we alleen moeten gaan.

Op die weg wil de bijbel
ons richting wijzen.
Profeten en wijzen, Jezus van Nazareth,
geven aan, dat de goede weg
levengevend en bevrijdend is.
Ze is gericht op recht en gerechtigheid,
op welzijn en geluk van iedereen.
Ze wil ons weghouden van egoïsme,
van eigenbelang en eigen gewin.
Het doel van de weg is het paradijs,
een hemel op aarde voor iedereen.

Geloven in die weg
is ja zeggen tegen de levenswijze van Jezus.
Het is de consequenties op je nemen.
Het is ook regelmatig inzien,
dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen
en moeten terugkeren op onze schreden.
Geloven in die weg
vraagt om regelmatig te bekijken
of onze daden in overeenstemming zijn
met het wegenplan van ons geloven.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Heer, we zijn meer op elkaar aangewezen
dan wij vermoeden.
Ons leven is een leven met en voor en door anderen.
Niemand kan alles alleen
en we zijn allen ergens zwak en klein,
moedeloos of zonder doel, arm of eenzaam.
We zijn gekwetst of ziek,
doof of blind, traag of onhandig.

Heer, leer ons elkaar te dragen en te verdragen.
Ook als gelovige kunnen wij niet alleen;
we hebben de ruggensteun van elkaar hard nodig
om regelmatig en trouw naar U te gaan.
We hebben anderen nodig
om vergeving te ontvangen en vergeving te schenken
en de liefde een goede kans te geven
in het leven van elke dag.

Heer, zo komen we als mensen weer op de been
en zijn wij getuigen van uw grote daden.
Frans Weerts

Slotgebed 1

Ik verplicht je niet om in Mij te geloven – zegt God.
Ik kan dat zelfs niet.
Maar wat Ik wel van je vraag is dat je consequent blijft in je keuze
en dat je je leven ook op die keuze afstemt.
Ik zou wel graag hebben dat je wil meebouwen
aan een betere wereld, aan mijn hemel op aarde,
maar het moet je eigen vrije beslissing zijn.
En als je voor Mij durft te kiezen,
weet dan dat Ik je niet alleen zal laten.
Ik wil jouw God zijn! En jij…?
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
wij danken U voor uw geloof in ons.
Gij geeft ons steeds weer kansen,
als wij proberen goed te zijn.
Gij zijt mild en vergevingsgezind.
Gij verdraagt ons met onze zwakheden
en helpt ons op te staan als wij ons klein voelen
of door verdriet overmand.
Schenk ons de moed en het vertrouwen
om zelf ook kansen te blijven geven aan anderen, steeds weer.
Maak ons medeverantwoordelijk voor die wereld
die Gij wilt opbouwen door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Ga nu allen heen in vrede,
en wees, in woord en daad, elkaar tot zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.