26e zondag door het jaar A 2017

01 10 2017


Begroeting

Moge onze God
die bij mensen barmhartig aanwezig wil zijn,
hier in ons midden zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus heeft het vandaag over een vader met zijn twee zonen.
De ene lijkt een brave Hendrik, beleefd en voorbeeldig;
de ander een dwarsligger eerste klas.
Maar schijn bedriegt.
Bij nader inzien blijkt de eerste een mooiprater te zijn:
veel beloven, maar weinig doen.
De ander valt al bij al best mee.
Hij zegt wel ‘nee’, maar doet uiteindelijk wel wat hij moet doen.
Zo zie je maar:
je kan mensen gemakkelijk verkeerd inschatten.
Alleen God doorziet een mens in hart en nieren,
wat leidt tot dat wat wrang klinkend Jezuswoord
dat hoeren en tollenaars het Rijk Gods eerder zullen binnengaan
dan netjes afgeborstelde dames en heren.
En wat ons betreft:
laten we vooral voorzichtig zijn met ons oordeel over mensen.

Openingswoord 2

In de lezingen van vandaag ligt de klemtoon
op het blijde en bevrijdende karakter van de evangelische Boodschap.

Zogenaamd slecht volk dat door Jan en alleman
met de rug wordt aangeke­ken,
wordt door Jezus serieus genomen.
Hij spijkert mensen niet vast op hun daden.
Een verkeerde levenswandel keurt Hij uiteraard af,
maar dat belet Hem niet
om de mens-achter-zijn-daden barmhartig tegemoet te treden.
Zo bevrijdt Hij hem uit zijn isolement
en schenkt hem het blije gevoel
er te mogen zijn, ondanks alles.

Die benadering is een stil verwijt
aan het adres van de weldenkende gemeenschap
die al te snel een oordeel
– of beter: een veroordeling – velt.

Bidden wij dat Jezus ook ons
tegemoet mag treden met zijn vergevende goedheid.

Openingsgebed 3

In de Bijbellezingen van vandaag wordt God voorgesteld
als Iemand die tot in onze ziel kijkt,
dit duidelijk in tegenstelling met de manier waarop wij naar anderen kijken.
Natuurlijk brengen wij daarbij onze eigen invalshoek mee.
Daar is niets mis mee.
Maar we  mogen onze eigen invalshoek niet als absolute norm hanteren.
We kunnen best wel eens raar opkijken van iemand.
Staan we voldoende open voor mogelijk andere visies?
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Vergevingsmoment 1

-Heer,
wij beoordelen vreemdelingen,
mensen zonder werk,
zelfs mensen in onze onmiddellijke omgeving
vaak zo vlug negatief.
De oorzaak ligt meestal bij onszelf:
wij zijn soms zo weinig bereid om echt naar hen te luisteren
en objectief te blijven.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Bevriend zijn met rijke of populaire mensen
lijkt voor velen aanlokkelijk.
Maar geld of glitter was nooit uw doel, Jezus,
integendeel.
Heel uw leven lang hebt Gij het consequent opgenomen
voor de zwaksten.
Daartegenover zijn onze goede bedoelingen vaak een kort leven beschoren.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij willen zoveel mogelijk genieten
van alle goeie en mooie dingen.
Prima,
maar tegelijkertijd gaan wij aan de minder fraaie kanten van onze samenleving voorbij.
Zo ontstaan er steeds meer conflicten,
meer verdriet en stille pijn,
meer eenzaamheid.
Om ons tekort aan naastenliefde vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Soms zeggen we wel ja, Heer,
maar draait ons handelen uit op een neen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms durven we onze fouten wel inzien,
maar op onze stappen terugkeren,
dat is teveel gevraagd.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We geloven in uw liefde, Heer,
maar bij serieuze tegenslag beginnen we toch snel te twijfelen aan uw liefde.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, schenk ons steeds opnieuw bezieling en goede moed.
Wij willen het goede wel,
maar missen zo vaak de kracht
om ons van het kwade af te wenden.
Roep ons op,
breng ons tot inkeer,
zodat wij uw Woord van harte beamen
en het volbrengen.
Dat vragen wij U
door de Mens naar uw hart,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
wij zijn hier bij elkaar
omdat wij ons willen oriënteren op Jezus’ manier van leven.
Doordring ons van zijn goede Geest.
Laat ons zien en horen wat ons te doen staat.
Dan zal Jezus, de Christus, zichtbaar worden
in wat we zeggen en doen. Amen.

Lezingen

Niet op woorden, maar op daden komt het aan.
Voor een zondaar die zich bekeert, is er uitzicht op leven
– horen we de profeet Ezechiël zeggen.
En wie ‘nee’ zegt, maar ‘ja’ doet, is bij de Vader welkom, leert Jezus ons.
Openen wij onze oren en ons hart voor de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ez. 18, 25-28)

Uit de profeet Ezechiël

Dit zegt de Heer:
25         `De weg van de Heer is niet recht!”
Luister toch, volk van Israël:
Zou mijn weg niet recht zijn?
Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn?
26         Als een rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid
en kwaad gaat doen,
zal hij om die reden sterven;
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven.
27         En als de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft
en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven.
28         Hij is tot beter inzicht gekomen
en heeft gebroken met zijn wangedrag;
hij zal in leven blijven en niet sterven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 2, 1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

1           Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging,
gemeenschap van Geest,
hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
2           maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
3           Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.
4           Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar ook die van de anderen.
5           Die gezindheid moet onder u heersen
die ook in Christus Jezus was.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 21, 28-32)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
28         Wat denkt u hiervan?
Iemand had twee zonen.
En hij ging naar de eerste en zei:
`Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.”
29         Hij antwoordde:
`Nee, ik wil niet.”
Later bedacht hij zich en ging toch.
30         Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Die antwoordde:
`Goed, heer.”
Maar hij ging niet.
31         Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?’
Ze zeiden: `De eerste.’
Jezus zei hun:
`Ik verzeker u,
tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God.
32         Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid,
hebt u hem geen geloof geschonken.
De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken.
Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag,
niet bedacht en hem geen geloof geschonken.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in onze God die de taal van het hart verstaat.

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor onze samenleving.
Dat mensen niet meer worden uitgesloten en geïsoleerd
door roddel, achterklap en vooroordelen.
Dat we leren inzien dat mensen niet noodzakelijk schuld hebben aan
een leven waarvan ‘men’ vindt dat het zo niet hoort.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk.
Dat zij ons niet alleen toespreekt als een strenge vader,
maar dat zij ook haar warm kloppend moederhart kan laten spreken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Al te gemakkelijk plaatsen we onszelf in het kamp van de goeden.
Moge wij wakker geschud worden
en moge onze ogen en ons hart zich openen,
zodat wij elkaar wat meer zouden bemoedigen en inspireren.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor hen die mooi praten en veel beloven,
maar weinig waar maken.
Dat ze leren oprecht te zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die moeilijk doen en soms dwarsliggen,
maar beter zijn dan ze lijken.
Dat we hen leren waarderen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die slachtoffer zijn van onze vooroordelen
en in onze ogen geen goed kunnen doen.
Dat we voorzichtiger worden in ons oordelen.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we meer leren kijken met Gods ogen,
mild en vol mededogen.
Laten we bidden…
                                               naar Cees Remmers

Gebed over de gaven 1

Vader in de hemel,
telkens weer nodigt Gij ons uit aan uw tafel
om het Brood te breken en de Beker met elkaar te delen.
Zo geeft Gij ons te verstaan,
hoe Gij ons hebt bedoeld:
zusters en broeders van elkaar, kinderen van eenzelfde Vader.
Voed ons op tot oprechte liefde voor U en voor elkaar,
naar het voorbeeld van Hem,
die uw wil volbracht ten einde toe,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God,
wij bieden U brood en wijn aan.
Aanvaard deze gaven als teken van onze bereidheid
om te werken in uw wijngaard.
Wij willen ons inzetten,
toekomstgericht,
tot welzijn van elkaar,
in dienst van U, God,
die leeft in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Bidden wij tot God die er als een vader voor ons wil zijn
in goede en kwade dagen.
Onze Vader…

Als wij oog hebben voor een ander,
zoeken naar wat het geluk van allen dient,
als we niet uit zijn op macht en status,
maar het belang van de ander voorop stellen,
dan zullen wij bemoedigd worden op de weg ten leven,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Bevrijd ons, Heer, van alles wat ons tegenhoudt
om uw weg te gaan.
Neem twijfel, angst en ongeloof uit ons weg.
Open ons hart voor elkaar,
laat ons ruimte maken voor elkaar
en delen.
Dan wordt in ons midden de vrede geboren
die Gij voor ons, mensen, hebt gedroomd.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Vredeswens 2

Aanhoudend blijven wij tot U bidden, God:
maak uw vrede waar in deze wereld,
breng volken en hun leiders dichter bij elkaar
en beweeg hen tot eenheid en samenwerking.
Vorm ons om tot vredebrengers in het klein,
tot zout waardoor de smaak van de liefde niet verflauwt.
Blijf ons inspireren,
wees onze kracht.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Als wij bereid zijn de muren af te breken
die mensen van elkaar gescheiden houden,
kunnen wij ingaan op Gods uitnodiging.
Hij wil onze Gastheer zijn,
en ons als één volk, zíjn volk, zien aanzitten aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat fout lijkt in anderen,
maar als we het goede in hen leren zien
dat we door ons vertrouwen
tot leven wekken.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op fouten die anderen maken
en waaraan we ons ergeren,
maar als we ook onder ogen durven zien
hoe wij geregeld falen.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat we kleinmoedig
voor onszelf betrachten,
maar als we ook willen zien
wat anderen van ons verwachten.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat wij zelfgenoegzaam
‘onze prestaties’ noemen,
maar als we ook het goede van ande­ren zien
en ons erover verheugen.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat wij voor anderen kunnen doen,
maar als we ook leren zien
wat anderen ons zo graag zouden geven.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op onze kleine problemen
waaraan we zo zwaar tillen,
maar als we ook de grote zorgen zien
die anderen met zich meedragen.

Bezinning 2

De ogenschijnlijk gehoorzame zoon gaat niet werken
in de wijngaard van zijn vader.
Onze kinderen die we,
toen ze klein waren,
geregeld meenamen naar de kerk,
haakten af, eenmaal groter geworden.
Hoe komt dat?
Misschien wel omdat er teveel nadruk werd gelegd
op het naar de kerk gaan
en het christen zijn vooral geassocieerd werd
met het naleven van geboden en dan nog voornamelijk verboden.

Dat Gods aanwezigheid in deze wereld ons zomaar als gul geschenk,
als gratuite ervaring overkomen mag,
dat hebben we in het verleden veel te weinig mogen vernemen.
Ook aan christenen vandaag is het vaak nauwelijks te merken
dat Gods aanwezigheid hen blij en dankbaar stemt
en hen ook wel een beetje trots maakt.

Niet meer tobben of morren over jeugd die wegblijft uit onze kerken,
maar zelf meer de Jezusvreugde uitstralen.
Misschien zullen onze jongeren dan als vanzelf geboeid raken.
naar Levensecht

Slotgebed 1
Vader in de hemel,
laat uw vergevende goedheid ook het kenmerk zijn van onze geloofsgemeen­schap,
zodat niemand zich nog uitgesloten voelt.
Geef ons de moed om onze nek uit te steken
bij het zoeken naar een eigentijdse vertolking van uw Blijde Boodschap
die mensen bevrijdt en hen opnieuw ademruimte geeft.
Zo hebt Gij het ons geleerd in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

Ik weet, God,
dat Gij ook mij uitnodigt
om mee te bouwen
aan een betere wereld,
aan uw hemel op aarde.
Maar ik voel ook
dat Gij me daarin vrij laat.
En ook al besef ik maar al te goed
dat mijn ‘ja’ aan U
vaak veel te snel
een ‘ja, maar’ wordt,
toch wil ik U vragen
dat Gij mij blijft uitdagen
het beste van mezelf te geven
in dienst van mijn medemensen.
Het is immers nooit te laat
om me te bekeren
en met heel mijn hart
van U te houden!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Ga nu allen heen in vrede,
en wees, in woord en daad, elkaar tot zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.