25e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
vijfentwintigste zondag C (19/09/2010)

Begroeting

Welkom in deze viering waarin we als christenen opgeroepen worden
om mee te werken aan een rijk van vrede en gerechtigheid.
Vragen we dat Gods Geest ons inspireert om daartoe moedige stappen te zetten.
Moge Hij dit samenzijn zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

In de eerste lezing van vandaag veroordeelt de profeet Amos
op een niet mis te verstane wijze het gedrag van de mensen van Juda:
door hun oneerlijke praktijken misbruiken en verdrukken zij
de armen en misdeelden.
Het gedrag van de rentmeester in het Lucasevangelie is al even corrupt.
De ervaring leert dat rijkdom en bezit nogal eens voortvloeien uit oneerlijkheid.
Jezus maant aan tot een eerlijk gebruik van bezit,
zodat de verhouding tussen arm en rijk
rechtvaardiger wordt.
Wij beamen dat woord van Christus wel,
maar de praktijk laat meestal te wensen over.
Laten wij daarom de Heer om vergiffenis vragen.

Vergevingsmoment

Laten we de Heer en elkaar om vergeving vragen
voor alles wat ons tegenhoudt om van elkaar te houden.

Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken,
we hebben veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven,
veel meer te zeggen dan wij uitspreken.
Vergeef ons Heer, dit gemis aan openheid.
Heer, ontferm U over ons.

Wij kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen,
veel meer danken dan we vermoeden,
veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
Vergeef ons Heer, deze momenten van onverschilligheid.
Christus, ontferm U over ons.

Wij kunnen elkaar veel meer aanmoedigen in het goede,
veel meer bewonderen in het schone,
veel meer helpen in het moeilijke.
Vergeef ons Heer, deze momenten van laksheid.
Heer, ontferm U over ons.

God,
vaak is ons christen-zijn ondermaats.
Kom ons nabij met uw liefde
en neem ons ooit op in uw eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, uw hart gaat uit naar wie kwetsbaar en weerloos zijn.
Zo hebt Gij U aan ons kenbaar gemaakt
bij monde van uw getuigen Amos en Jezus.
Open ons hart voor hun woorden
opdat wij mensen worden
in wie Gij uw bekommernis om kwetsbare mensenlevens herkent,
opdat wij mensen worden
in wie uw liefde woont. Amen.

Openingsgebed 2

Getrouwe God,
voer ons de stilte binnen
waarin uw woorden voor ons openbloeien
en wijsheid worden.
Schenk ons het licht
waarin mensen elkaar vinden
om als broeders en zusters met elkaar te leven:
Jezus, onze Broeder en Leidsman. Amen.

Lezingen

Openen wij ons hart voor Gods woord.

Eerste lezing (Amos 8,4-7)

Uit de Profeet Amos

4        Hoor dit, u die strikken spant voor de armen,
om de misdeelden in het land uit te roeien;
5        u die redeneert: `Wanneer is de nieuwe maan voorbij?
Dan kunnen wij ons koren verkopen!
En de sabbat?
Dan kunnen wij ons graan uitstallen!
Dan verkleinen wij de korenmaat en vergroten wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
6        Dan kopen wij de misdeelde voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.’
7        De Heer heeft gezworen bij de trots van Jakob:
`Hun daden zal Ik nooit vergeten!
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Timoteüs 2,1-8)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
1        Allereerst vraag ik dat men gebeden,
smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen,
2        voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij, ongestoord en rustig,
een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden.
3        Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,
4        die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
5        Want God is één;
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus.
6        Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen;
Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd.
7        En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel
– ik spreek de waarheid, ik lieg niet –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
8        Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen
met opgeheven handen bidden,
vroom en zonder haat of ruzie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 16,1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1        Jezus sprak tot zijn leerlingen:
`Een rijk man had een rentmeester,
maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.
2        Hij riep hem bij zich en zei:
`Wat hoor ik daar over u?
Ik wil dat u rekenschap aflegt,
want zo kunt u geen rentmeester blijven.”
3        De rentmeester zei bij zichzelf:
`Wat moet ik doen?
Mijn heer ontneemt mij het beheer.
Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.
4        Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me,
na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.”
5        Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen.
Tot de eerste zei hij: `Hoeveel ben je mijn heer schuldig?”
6        Die antwoordde: `Honderd vaatjes olijfolie.”
Hij zei: `Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.”
7        De volgende vroeg hij: `En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?”
Die antwoordde: `Honderd zakken tarwe.”
De rentmeester zei tegen hem: `Hier is je contract, maak er tachtig van.”
8        De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester.
De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk
dan de kinderen van het licht.
9        Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel;
als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten.
10       Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot,
en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot.
11       Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest,
wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen?
12       En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed,
wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort?
13       Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden,
of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten we samen getuigen van onze bereidheid
om ons in te zetten voor onze medemensen
opdat Gods liefde en rechtvaardigheid moge zegevieren.

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is.
Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij bij het begin van deze tafeldienst tot God, onze Vader,
aan wie wij onze vreugden en onze zorgen mogen toevertrouwen:

-Bidden wij voor kopers en verkopers.
Dat zij eerlijk en oprecht proberen handel te drijven
en niet enkel uit zijn op overdreven winstbejag.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die zich inzetten om onze wereld bewoonbaarder te maken op sociaal vlak,
voor vredesbewegingen
en organisaties die ijveren voor de bescherming van mens en natuur.
Dat zij blijven geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vrede die duurzaam gegrondvest  is
op rechtvaardigheid en respect
voor elke mens, en in het bijzonder voor de zwakke mens.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij tot God, bron van leven en creativiteit,
dat wij wegen mogen vinden naar oplossingen
voor moeilijke situaties thuis, op ons werk, in de Kerk,
in ons persoonlijk leven en in ons samenleven.
Laten we bidden…

Bidden we dat we betrouwbaar zijn
in grote én in kleine zaken.
Dat wij een klimaat van veiligheid om ons heen creeëren,
waarin wij in alle eerlijkheid
– en dus zonder kwetsend te zijn –
met elkaar durven spreken.
Laten we bidden…

Bidden we dat we goede rentmeesters
mogen worden van de aarde
omwille van onszelf en van de toekomstige generaties.
Dat wij de aarde niet uitputten,
haar niet behandelen als ons bezit
en dat wij de belofte levend houden dat er een beter bestaan mogelijk is.
Laten we bidden…

Bidden wij voor alle mensen,
in het bijzonder voor politici en gezagdragers.
Dat zij gericht mogen zijn op vrede,
de taal spreken van de gerechtigheid
en betrouwbaar zijn in al wat ze doen en laten.
Laten we bidden…

God, die liefde zijt,
hoor onze gebeden.
Laat uw liefde ons leven sturen.
Geef ons de scheppende kracht van de liefde
die gesloten deuren opent
en maak ons betrouwbaar voor elkaar
naar het voorbeeld van Jezus,
uw Woord in deze wereld, dat blijft tot in eeuwigheid. Amen.
naar André Lascaris o.p.

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Dit brood en deze wijn
vertellen ons over wie Gij voor ons wilt zijn, God.
Laten we deze gaven in vriendschap delen met elkaar
en er de oproep in horen
om ons eigen leven te breken en te delen met anderen,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredewens

Moge vrede ons deel zijn.
Geen vrede zonder gerechtigheid.
Geen gerechtigheid die ten koste gaat van de schepping.
Geen andere vrede dan die van Jezus.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede met een hartelijk gebaar elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Jezus deed niet anders
dan zijn hele leven delen met armen en kleinen.
In dit gebroken brood
doet Hij dat vandaag opnieuw met ieder van ons.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt ….

Bezinning 1

Je bent niet gemaakt voor de industrie,
voor de productie of de bankrekening.
Je bent gemaakt om ‘mens’ te zijn.
Je bent geschapen voor het licht,
voor de vreugde,
om te lachen en te zingen,
om te leven in liefde
en voor het geluk van je medemensen.
Mens,
je bent geschapen naar het beeld van God
die liefde is:
met handen om te geven,
een hart om lief te hebben
en twee armen juist lang genoeg
om een ander te omhelzen.

Bezinning 2

Wacht niet op zorgeloze dagen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal een probleem
je zorgen baren.

Wacht niet op waardering van iedereen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal iemand
kritiek op je hebben.

Wacht niet op een dag zonder fouten
om gelukkig te zijn,
want altijd bega je ergens
een grote of kleine blunder.

Wacht niet tot iedereen vriendelijk voor je is
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand
jaloers op je zijn.

Wacht niet tot ze je ‘genoeg’ betalen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal je minder verdienen
dan je meent waard te zijn.

Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt
om gelukkig te zijn
want altijd zal iemand denken
intelligenter te zijn.

Slotgebed

Ik weet dat Ik het je niet gemakkelijk maak – zegt God –
als Ik je voor de keuze stel
om je leven aan Mij te geven en dus ook aan de armsten,
of
om je leven te richten op aardse en dus vergankelijke rijkdom.
Toch kan je geen twee heren dienen.
Je zult een keuze móeten maken.
Welke keuze, dat laat Ik aan jou over.
Ik hoop alleen dat je de juiste keuze maakt
en dat je ervaart dat Ik je gelukkig wil zien
door je mijn liefde te geven, voor altijd.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Van elk stukje aarde een stukje hemel maken
door de warmte van Gods hart met elkaar te delen.
Dat is de zending
die we vanuit deze viering vandaag meekrijgen.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen,
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.