25e zondag door het jaar B 2021

19 09 2021

Begroeting

Welkom, jong en oud, klein en groot,
welkom wanneer u geregeld naar deze kerk komt,
of wanneer u hier vandaag toevallig in ons midden bent.
Hier mag je je thuis voelen, thuiskomen bij onze God,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1
Zijn ook wij niet vaak, zoals de apostelen, in hetzelfde bedje ziek?
Twisten ook wij niet achter de rug van iemand anders
wie er de grootste, de beste, de aanzienlijkste is?
Dan kunnen we dus best even goed luisteren naar Jezus’ Woorden van vandaag:
‘Wie de eerste wil zijn, zal dienaar van de anderen moeten zijn’.
Ook voor ons niet altijd evident om aan anderen de voorrang te verlenen.

Openingswoord 2 (Vredeszondag)

Vandaag vieren wij Vredeszondag.
Vrede is geen ‘ding’, niet iets dat we hebben.
Vrede is een groeiproces,
iets wat moet ontstaan.
Door handelen en spreken,
door bidden en zingen,
door stil zijn en luisteren
kunnen wij groeien naar een nieuw klimaat van vrede.
Moge wij mensen van vrede worden,
kinderen van de ene God die de vrede zelf is.
Abdij van Berne

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij zijt de Dienaar bij uitstek.
Wanneer wij op dienstbare mensen neerkijken,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt aanwezig in elke mens,
maar vooral in zwakken en kansarmen.
Wanneer wij hen voorbij lopen,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij hebt ons een kind tot voorbeeld gesteld.
Als volwassenen ontbreekt het ons vaak
aan de spontaneïteit en de authenticiteit van een kind.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Heer,
ook bij ons steekt het duiveltje wel eens de kop op
om ons net toch iets beter dan de andere te voelen,
om, ten koste van die andere, ons naar voren te werken.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt Uzelf op dat moment niet tot voorbeeld gesteld,
maar een eenvoudig en argeloos kind,
dat niet uit is op macht of  bezit,
maar open staat voor de anderen, zonder vooroordelen.
Dat kunnen we soms zo moeilijk opbrengen.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, elke ruzie gaat om meer zijn of meer hebben.
Het enige waar wij nooit genoeg kunnen van hebben
is van de liefde,
maar juist daaraan hebben we vaak gebrek.
Daarom vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons liefhebben zoals uw Zoon,
zonder maat. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, Vader van alle mensen,
doorbreek de beslotenheid van onze eigen kring.
Inspireer ons
om elkaar te ontmoeten zonder vrees,
met open handen en een warm hart. Amen.

Openingsgebed 2

God, zie op ons neer.
Maak ons stil en aandachtig
voor uw wijsheid
die wij nooit ten volle zullen begrijpen.
Leer ons, in het woelige water van ons dagelijks bestaan,
de weg vinden die leidt naar uw vrede,
in het voetspoor van Hem
die vastberaden uw weg is gegaan
tot in het lijden, tot over de dood. Amen.

Lezingen

Luisteren wij met de oren van ons hart naar de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Wijsh. 2, 12. 17-20)

Uit het boek Wijsheid

12
        Laten wij de rechtschapene belagen,
want hij is ons tot last
en hij verzet zich tegen wat wij doen.
Hij verwijt ons overtredingen van de Wet
en hij beschuldigt ons ervan
dat wij afwijken van wat wij geleerd hebben.
17         Wij willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons overtuigen
van wat er bij zijn heengaan gebeurt.
18         Want als de rechtvaardige een zoon van God is,
dan zal die het voor hem opnemen
en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.
19         Laten wij hem maar eens op de proef stellen
met niets ontziende folteringen,
om zijn zachtmoedigheid te leren kennen
en zijn geduld te toetsen.
20         Laten wij hem veroordelen
tot een vernederende dood:
er wordt toch over hem gewaakt,
zoals hij beweert.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jak., 3, 16-4, 3)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
16         Waar jaloezie en eerzucht heersen,
daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan.
17         De wijsheid van boven is vóór alles zuiver,
maar ook vredelievend, vriendelijk,
altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid
en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht.
18         De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid
voor hen die vrede stichten.
1           Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort?
Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?
2           U begeert wat u niet hebt.
U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen.
Dan gaat u vechten en strijden.
U hebt niets, omdat u niet bidt.
3           En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt,
met de bedoeling namelijk om wat u krijgt,
uit te geven voor uw eigen hartstochten.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 9, 30-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

30         In die tijd  trokken Jezus en zijn leerlingen door Galilea.
Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
31         want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen.
Hij zei tegen hen:
`De Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen.
Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’
32         Ze begrepen dat woord niet,
maar ze durfden Hem er ook niets over te vragen.
33         Ze kwamen in Kafarnaüm.
Thuis vroeg Hij hun:
`Waar hadden jullie het onderweg toch over?’
34         Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad
over de vraag wie de grootste was.
35         Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun:
`Als iemand de eerste wil zijn,
zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.’
36         Hij haalde er een kind bij,
zette het in hun midden,
sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen:
37         `Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam,
ontvangt Mij.
En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij,
maar Hem die Mij gezonden heeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven, en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor allen die durven kiezen voor stilte en gebed,
tegen alle oppervlakkigheid en bla-bla-bla in.
Moge dit ook onze keuze zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die durven geloven
dat de wereld morgen beter kan zijn,
tegen alle pessimisten en zwartkijkers in.
Moge dit ook ons geloof zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die correct en eerlijk hun zaken behartigen,
tegen alle corruptie en frauduleuze praktijken in.
Moge dit ook onze levenshouding zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Zoals kinderen zich veilig voelen aan de hand van vader,
zo mogen ook wij ons toevertrouwen aan God
die zorg draagt voor ieder van ons.

-Bidden wij voor onze gezinnen,
dat zij als ouder of kind,
gelukkige mensen mogen zijn.
Dat zij zich als gelovige mensen verenigd weten
en dat zij elkaar dragen en bemoedigen elke dag opnieuw.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die leiding geven in Kerk en wereld.
Dat zij zich niet zomaar verheffen boven de anderen,
maar hun verantwoordelijkheid beleven als een dienst aan de gemeenschap.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om een ommekeer in ons denken en doen.
Dat wij het anders-zijn van anderen
niet langer zien als een bedreiging,
maar eerder als een aanvulling en een verrijking.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen in onze samenleving
die een dienend beroep uitoefenen.
Dat hun werk gewaardeerd mag worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de kinderen
die moeten opgroeien in een sfeer van geweld en oorlog.
Dat zij zoveel liefde mogen ontmoeten
dat zij opbloeien tot volwassen dienaars van de vrede.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat God onze werken en plannen zegent,
dat zijn zorgende nabijheid ons geloof en ons vertrouwen verdiept.
Laten wij bidden…

Heer God, laat uw wil geschieden,
laat onder ons de vruchten gedijen
van vrede, gerechtigheid en liefde,
door Christus, onze Heer. Amen

Gebed over de gaven 1

God,
Gij houdt U niet afzijdig
ondanks onze eigendunk,
maar wilt ons nabij zijn in de Mens bij uitstek, Jezus, uw Zoon.
Moge dit brood en deze wijn,
onze gaven aan U,
in ons hoofd en in ons hart
terugkeren als uw gaven aan ons. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Vader van alle mensen,
zoals vele graankorrels dit ene brood werden,
zoals vele druiven samen deze ene beker vullen,
breng ook ons zó bijeen uit veelheid en verscheidenheid,
en hecht ons aan elkaar.
Maak ons tot uw volk,
waar ieder uitgenodigd en welkom is
in de naam van Jezus,
die een hart had voor allen
en zo Beeld was van U. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

“Wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.”
Met Jezus mogen we meebidden tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons een Vader wil zijn:
Onze Vader,…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen
dit gebed daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan,
houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Heer Jezus,
uw ontwapenend Woord
bevrijdt ons van onze hang naar macht.
Stimuleer ons tot kleine gebaren van vrede
en help ons mee te bouwen aan die nieuwe wereld
waarvoor Gij uw leven hebt gegeven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Lam Gods

Communie

Jezus heeft zich niet laten voorstaan op macht of geweld.
Zonder aanzien des persoons
is Hij opgekomen voor al wie klein of machteloos is.
Om niet te vergeten,
om sterk te staan,
mogen wij delen in de tekenen van zijn kracht.
Zie het Lam Gods dat wegdraagt de zonden der wereld….
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Nog altijd hebben mensen ruzie over de vraag
wie de eerste is,
wie de belangrijkste.
Ik wil de grootste zijn…
En nog altijd klinkt het Jezuswoord:
als je de eerste wil zijn,
als je echt belangrijk wil zijn,
dan moet je dienaar worden
en de andere laten voorgaan.
Spiegel je aan een kind:
in alles afhankelijk,
in alles ontvankelijk
en beleef je leven als een dagelijks geschenk.
Zo moet je zijn
om de toekomst van God te kunnen ervaren.
De toekomst van God
dat is de wereld op zijn kop.
Daarom klinkt dit Jezuswoord
zo vaak
in dovemansoren.
                        Ward Vanoverbeke

Bezinning 2

Litanie voor kinderen

Voor hun lachende gezichten,
voor hun verborgen droefheid,
voor hun spontane gebaren,
voor hun ongekende kracht,
open onze ogen, Heer.

Voor hun open ogen,
voor hun vlugge voeten,
voor hun tekeningen,
danken wij U, Heer.

Als zij ons verwelkte veldbloemen geven,
als zij naar ons toekomen,
als zij ons de waarheid vragen,
open dan ons hart, Heer.

Maar als zij onhebbelijk zijn,
als zij trager of sneller zijn,
als zij lawaaierig zijn,
leer ons dan geduld, Heer.
naar Levensecht

Bezinning 3

Onze wereld is nog steeds verscheurd
door haat en oorlog.
Vrede lijkt een onbereikbaar ideaal;
goed voor dromers en idealisten.
Voor realisten echter is ze ver weg.
Het recht van de sterkste,
de macht van het kapitaal
zullen het altijd winnen
van de zwakke en de arme.
Geld en macht
blijven hand in hand gaan.
Ons bezit verdedigen we met hand en tand.
We laten ons niet klein krijgen.
Daarom blijft geweld bestaan.
We doen niet onder;
ons ideaal is de eerste te zijn.

In ons leeft desondanks
de droom van een wereld van vrede.
We houden het ideaal levend
van een aarde waarop het leven goed is
voor iedereen.
Daarvoor moeten we de wereld zien
door de ogen van een kind:
zonder eigen belang,
bereid om te delen,
niet bang om een stap terug te doen
zodat een ander vooruit kan komen.
De weg naar de vrede is dezelfde
als die van de Mensenzoon:
een weg van geven zonder te nemen,
een weg waarop de laatsten
eindelijk eersten worden,
een weg waarop de minsten
in aanzien zijn bij iedereen.
De weg naar de vrede
is een lange weg,
moeilijk begaanbaar,
maar noodzakelijk
voor de toekomst van onze aarde.
Wim Holterma osfs

Slotgebed 1

Gij, God, die harmonie en vrede zijt,
Gij die recht doet aan de rechtelozen
en kleinen en zwakken liefdevol omarmt,
ga met ons mee op weg.
Zorg dat wij de goede richting blijven uitgaan,
maak uw Geest van dienstbaarheid vaardig in ons,
ons aangereikt in woord en daad
door Jezus, uw Zoon en onze Levensgezel. Amen.
vrij naar Heeswijk

Slotgebed 2

God, onze Vader,
waar we ook gaan of staan,
laat ons getuigen van uw liefde.
Geef ons uw Geest, uw kracht
om metterdaad in te gaan op het appél van mensen
die een beroep op ons doen.
Sterk ook hen die ver weg trekken
om met mensen zonder naam
uw evangelie van liefde te beleven. Amen.

Zending en zegen

Wij hoeven ons niet groter voor te doen dan we zijn.
God neemt ons zoals we zijn.
Hij beoordeelt ons niet op onze prestaties.
Als wij ons ook zo gedragen tegenover elke andere mens,
dan houdt Hij zijn zegenende en bewarende handen
boven ons hoofd: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.