25e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
vijfentwintigste zondag B (20 09 2009)

Begroeting

Welkom, jong en oud, klein en groot,
welkom wanneer u geregeld naar deze kerk komt,
of wanneer u hier vandaag toevallig in ons midden bent.
Hier mag je je thuis voelen, thuiskomen bij onze God,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord

Jezus wil zijn apostelen iets duidelijk maken
wat Hij zeer belangrijk acht.
Daarom gaat Hij er rustig bij zitten
met de leerlingen om Zich heen.

Ook hier is Hij in ons midden en spreekt ons aan,
ieder persoonlijk,
om ons duidelijk te maken,
wie Hij is.
Hij wijst naar een kind,
en drukt ons op het hart:
“Alles wat je doet voor een kind,
voor al wie klein en onaanzienlijk is,
dat doe je voor God.”

We doen er daarom goed aan
om ons, bij het begin van deze samenkomst,
klein te maken
om de grootheid van de Heer te belijden.

Vergevingsmoment 1

– Heer, wat klein is en onaanzienlijk, is welgevallig in uw ogen…
Heer, ontferm U over ons.

Christus, al wie zich vernedert, wordt door U verheven…
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, waar lijden en dood ons treffen,
ontsluit Gij de poort tot eeuwig leven…
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer zich over onze kleinheid buigen,
ons oprichten uit onze zwakheid
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.


Vergevingsmoment 2

Mogen wij binnentreden in uw stilte, God?
In de ruimte waar Gij voor ons aanwezig zijt?
Gij zijt het die ons doet leven.

Mogen wij delen in uw verwachting, God?
En werken aan een nieuwe aarde?
Gij zijt het die ons doet leven.

Mogen wij alle kwaad van ons afleggen
en aan de ongerechtigheid verzaken?
Gij zijt het die ons doet leven.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, die zich als een vader ontfermt over de kleinen,
die afdaalt in ons midden als wij vragen om hulp,
roep ons op, steeds opnieuw,
om het op te nemen voor wie wordt gekleineerd,
om recht te doen aan rechtelozen,
om de deur van onze thuis te openen voor wie aanklopt.
Door zó te handelen
maken we werk van uw woord
ons toegesproken in Jezus Christus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.


Openingsgebed 2

God, Vader van alle mensen,
doorbreek de beslotenheid van onze eigen kring.
Inspireer ons
om elkaar te ontmoeten zonder vrees,
met open handen en een warm hart. Amen.

Lezingen
Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Wijsheid 2,12.17-20)
Uit het boek Wijsheid

12
         Laten wij de rechtschapene belagen,
want hij is ons tot last
en hij verzet zich tegen wat wij doen.
Hij verwijt ons overtredingen van de Wet
en hij beschuldigt ons ervan
dat wij afwijken van wat wij geleerd hebben.
17          Wij willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons overtuigen
van wat er bij zijn heengaan gebeurt.
18          Want als de rechtvaardige een zoon van God is,
dan zal die het voor hem opnemen
en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.
19          Laten wij hem maar eens op de proef stellen
met niets ontziende folteringen,
om zijn zachtmoedigheid te leren kennen
en zijn geduld te toetsen.
20          Laten wij hem veroordelen
tot een vernederende dood:
er wordt toch over hem gewaakt,
zoals hij beweert.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Jakobus 3,16-4,3)
Uit de brief van de apostel Jakobus

Broeders en zusters,
16          Waar jaloezie en eerzucht heersen,
daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan.
17          De wijsheid van boven is vóór alles zuiver,
maar ook vredelievend, vriendelijk,
altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid
en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht.
18          De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid
voor hen die vrede stichten.
1           Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort?
Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?
2           U begeert wat u niet hebt.
U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen.
Dan gaat u vechten en strijden.
U hebt niets, omdat u niet bidt.
3           En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt,
met de bedoeling namelijk om wat u krijgt,
uit te geven voor uw eigen hartstochten.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Marcus 9,30-37)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

30          In die tijd  trokken Jezus en zijn leerlingen door Galilea.
Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
31          want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen.
Hij zei tegen hen:
`De Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen.
Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’
32          Ze begrepen dat woord niet,
maar ze durfden Hem er ook niets over te vragen.
33          Ze kwamen in Kafarnaüm.
Thuis vroeg Hij hun:
`Waar hadden jullie het onderweg toch over?’
34          Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad
over de vraag wie de grootste was.
35          Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun:
`Als iemand de eerste wil zijn,
zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.’
36          Hij haalde er een kind bij,
zette het in hun midden,
sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen:
37          `Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam,
ontvangt Mij.
En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij,
maar Hem die Mij gezonden heeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof niet in de macht van de sterke
maar in de onmacht van de zwakke.

Ik geloof niet in de volzinnen van de pocher
maar in de eenvoud van wie stamelt.

Ik geloof niet in de wapens van wie oorlog zoekt
maar in de voeten van de voorvechters.

Ik geloof niet in de alwetendheid van de volwassene
maar in de vragen van een kind.
Ik geloof niet in deze wereld
maar in het rijk van God
waar de zwakke machtig is,
waar de eenvoudige veelzeggend is,
waar de vredestichter in de voorste linie staat,
waar een kind de antwoorden heeft.

Ik geloof niet in de mensen van deze wereld
maar in de mens die God zond
die zwakken opzocht,
die sprak met eenvoudigen,
die zelf vrede was,
die kinderen zegende.

Ik geloof niet in de geest van deze tijd
maar in de Geest van God
die mij kracht geeft,
die mij woorden geeft,
die mij vrede schenkt,
die mij leidt als een kind.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven, en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– In haar ‘Magnificat’ zingt Maria:
“Wie macht najaagt, zal van zijn troon gestoten worden;
de kleinen zullen verheven worden.”
Bidden wij om geloof in die woorden
en om durf om ze waar te maken.
Laten wij bidden…

– Economische belangen van machtige landen
zijn veelal oorzaak van oorlog en onstabiliteit in arme landen.
Bidden wij voor onze wereldleiders,
dat zij leren de kleinen te respecteren
en hun kansen te gunnen om in vrede aan de toekomst te bouwen.
Laten wij bidden…

– Kinderen in de derde wereld
kunnen geen kind zijn
omdat zij, te jong, moeten bijdragen
aan het dagelijkse levensonderhoud van het gezin.
Bidden wij dat ook zij ooit spelenderwijs
mogen binnentreden in de grotemensenwereld.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de ambtsdragers in de Kerk.
Dat zij, naar het voorbeeld van Jezus,
in oprechte dienstbaarheid en bescheidenheid,
werken aan de opbouw van Gods volk onderweg.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor allen die durven kiezen voor stilte en gebed,
tegen alle oppervlakkigheid en bla-bla-bla in.
Moge dit ook onze keuze zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die durven geloven
dat de wereld morgen beter kan zijn,
tegen alle pessimisten en zwartkijkers in.
Moge dit ook ons geloof zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die correct en eerlijk hun zaken behartigen,
tegen alle corruptie en frauduleuze praktijken in.
Moge dit ook onze levenshouding zijn.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God,
Gij houdt U niet afzijdig
ondanks onze eigendunk,
maar wilt ons nabij zijn in de mens bij uitstek, Jezus, uw Zoon.
Moge dit brood en deze wijn,
onze gaven aan U,
in ons hoofd en in ons hart
terugkeren als uw gaven aan ons. Amen.


Gebed over de gaven 2

Dit brood en deze wijn, God,
staan symbool voor onze bereidheid
om uw verlangen naar vrede en vreugde
handen en voeten te geven in onze wereld.
Maak ons tot mensen
die hun eigen pretentie op zak steken
om wie klein zijn te kunnen bemoedigen en op te tillen
zoals het ons geleerd werd
door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Tafelgebed

Gij die weet, God,
wat in mensen omgaat aan hoop en twijfel,
aan domheid en drift,
aan plezier en onzekerheid,

Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat,
Gij, die verstaat wat voor ons onzegbaar is,
Gij toetst ons hart
en Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.

En niemand of hij heeft een naam bij U.
En niemand valt of hij valt in uw handen.
En niemand leeft, of hij leeft naar U toe.

Daarom danken wij U met heel ons hart,
omdat wij ons aan U mogen toevertrouwen
met heel ons doen en laten,
met ons slagen en met ons falen,
met al onze goede wil.

Aan U zijn wij gehecht,
U die wij samen noemen:

Heilig, heilig, heilig…

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

“Wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.”
Met Jezus mogen we meebidden tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons een Vader wil zijn:
Onze Vader,…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen
dit gebed daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan,
houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens

Heer Jezus,
uw ontwapenend woord
bevrijdt ons van onze hang naar macht.
Stimuleer ons tot kleine gebaren van vrede
en help ons mee te bouwen aan die nieuwe wereld
waarvoor Gij uw leven hebt gegeven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Lam Gods

Communie

Groots is onze God
die met zulke kleine tekens als dit brood
generaties mensen weet te bezielen
tot breken en delen,
tot het uitdragen van zijn genezende kracht onder de mensen.
Kom aan Tafel
en eet van het Lam Gods dat wegdraagt de zonden van de wereld.
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning 1

Ontmoeten
is de stap durven zetten,
je ware gezicht durven tonen,
je vrees en je onzekerheid
opzij schuiven
en iemand je vertrouwen schenken,
weten dat je geborgen bent.

Ontmoeten
is niet veel vragen stellen,
aandringen of uitpluizen,
beslag leggen, of veroordelen.

Ontmoeten
is nooit ‘moeten’,
altijd aanvoelen,
luisteren,
stil worden.

Ontmoeten
opent nieuwe horizonten.
Je moet voortaan
je kleinheid, je onmacht
niet meer verbergen.
Je moet die niet langer
alleen dragen:
er is iemand
die met je meedraagt,
bij wie je terecht kunt.


Bezinning 2

Litanie voor kinderen

Voor hun lachende gezichten,
voor hun verborgen droefheid,
voor hun spontane gebaren,
voor hun ongekende kracht,
open onze ogen, Heer.

Voor hun open ogen,
voor hun vlugge voeten,
voor hun tekeningen,
danken wij U, Heer.

Als zij ons verwelkte veldbloemen geven,
als zij naar ons toekomen,
als zij ons de waarheid vragen,
open dan ons hart, Heer.

Maar als zij onhebbelijk zijn,
als zij trager of sneller zijn,
als zij lawaaierig zijn,
leer ons dan geduld, Heer.
naar Levensecht

Slotgebed 1

Zonder enig compromis gaf Jezus
in zijn manier van leven gestalte aan zijn evangelieboodschap, God.
Hij werd geboren in een stal,
omdat er voor Hem nergens anders plaats was.
Hij koos ervoor om aan de rand van de maatschappij te leven
en het leven van armen en kleinen te delen.
En ook toen het kruis aan de horizon opdook,
ging Hij resoluut de weg van trouw aan zijn diepste roeping.
Leer mij die weg navolgen, Heer,
en laat mij dienstbaar zijn
aan het geluk en de vreugde van medemensen. Amen.


Slotgebed 2

Gij, God, die harmonie en vrede zijt,
Gij die recht doet aan de rechtelozen
en kleinen en zwakken liefdevol omarmt,
ga met ons mee op weg.
Zorg dat wij de goede richting blijven uitgaan,
maak uw geest van dienstbaarheid vaardig in ons,
ons aangereikt in woord en daad
door Jezus, uw Zoon en onze Levensgezel. Amen.


Zending en zegen

Wij hoeven ons niet groter voor te doen dan we zijn.
God neemt ons zoals we zijn.
Hij beoordeelt ons niet op onze prestaties.
Als wij ons ook zo gedragen tegenover elke andere mens,
dan houdt Hij zijn zegenende en bewarende handen
boven ons hoofd: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.