24e zondag door het jaar C 2016

11 09 2016

Begroeting

Van harte welkom u allen
die met elkaar gemeenschap wil vormen rond het altaar van de Heer.
Wees gezegend in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag horen we via drie gelijkenissen
hoezeer de mensen God ter harte gaan,
hoe kostbaar we zijn in zijn ogen.
Ondanks onze tekortkomingen, onze onverschilligheid soms,
komt Hij ons steeds weer opzoeken, vol liefde.
En als Hij ons dan gevonden heeft,
is Hij blij, wil Hij er zelfs een feest van maken.

Openingswoord 2

Dat de maat waarmee wij meten en God meet,
dat de manier waarop God naar de mensen kijkt
wel eens fel afwijkt van de onze,
horen we ook vandaag in de lezingen.
Net wat zwak is, wat verloren is of dreigt te gaan,
daarnaar gaat Gods speciale aandacht.
Dat probeert Jezus ons aan de hand van twee parabels
duidelijk te maken.
En als Hij ons weer gevonden heeft,
is er reden tot blijheid en feest.

Vergevingsmoment 1

-God,
Gij blijft altijd van ons houden,
ondanks onze fouten en onze tekorten.
Vergeef ons als we zelf
anderen moeilijk een nieuwe kans geven .
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt ons heel concreet voorgeleefd
hoe God met een grenzeloze liefde
op zoek gaat naar al wie verloren is.
Vergeef ons als we geen aandacht hebben
voor de pijn van medemensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij nodigt ons uit
om met uw ogen te kijken naar medemensen
die met de vinger gewezen worden.
Vergeef ons als we zo gemakkelijk oordelen over anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Gebed om ontferming 2

Omdat God van ons houdt,
mogen we ook met onze kwetsbaarheid en onze kleine kanten
tot bij Hem gaan.

-Omdat we vaak de grootste moeite hebben
om te begrijpen dat God van elke mens houdt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat onze liefde voor medemensen
vaak te berekenend is.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we vaak onze eigen weg gaan
en denken dat we God niet meer nodig hebben.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zijn mantel van liefde om ons heen slaan.
En moge Hij ons eens
voor altijd bij Hem laten thuiskomen
om eeuwig te leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Barmhartige en liefdevolle God,
Gij sluit alle mensen in uw hart
en blijft op zoek gaan naar wie van U is weggelopen.
Zegen ons
opdat ook wij steeds de weg van de verzoening durven gaan,
naar  het voorbeeld van Jezus,
ons Voorbeeld voor tijd en eeuwigheid. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Openingsgebed 2

God, onze Vader, voor wie alle mensen gelijk en evenwaardig zijn,
in Jezus hebt Gij ons een voorbeeld gegeven:
hoe kunnen wij de scheidsmuren afbreken
die wij uit zelfgenoegzaamheid hebben opgericht?
Hoe kunnen wij zwakkeren tot steun zijn,
en uitgestotenen de hand reiken?
Als wij Hem op die weg volgen
zal uw Rijk van vrede komen,
reeds hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing herinnert Mozes God aan zijn trouw tegenover zijn volk.
Op grond van die trouw is God bereid tot vergeving en barmhartigheid.
In de tweede lezing spreekt Paulus zijn dankbaarheid uit,
omdat hij door God uit zijn zondig bestaan werd gered.
In de evangelielezing leert Jezus ons dat Gods liefde stand houdt,
ook als de mens God de rug toekeert.

Eerste lezing (Ex., 32, 7-11. 13-14)

Uit het boek Exodus

7     In die dagen sprak de Heer tot Mozes:
`Ga nu naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid,
is tot zonde vervallen.
8     Ze zijn nu al afgeweken van de weg
die Ik hun had voorgeschreven:
ze hebben een stierkalf gemaakt,
ze buigen zich daarvoor neer,
ze dragen er offers voor op en schreeuwen:
`Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.” ‘
9     Ook sprak de Heer tot Mozes:
`Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is.
10    Laat Mij begaan,
dan zal Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen.
Maar van u zal Ik een groot volk maken.’
11    Mozes trachtte de Heer zijn God gunstig te stemmen en vroeg:
`Waarom, Heer, zou U uw toorn laten woeden tegen uw volk,
dat U met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid?
13    Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël,
aan wie U onder ede beloofd hebt:
`Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel,
en heel het land waarover Ik heb gesproken
zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven.
Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn.” ‘
14    Toen zag de Heer af van het onheil
waarmee Hij zijn volk had bedreigd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Tim., 1. 12-17)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
12    Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze Heer,
omdat Hij mij vertrouwen heeft geschonken,
door mij in zijn dienst te nemen,
13    hoewel ik vroeger een godslasteraar was,
een vervolger en een overmoedige.
Maar ik heb barmhartigheid ondervonden,
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
14    De genade van onze Heer heeft mij overstelpt,
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.
15    Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming:
`Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.’
En de eerste van hen ben ik.
16    Daarom juist heb ik barmhartigheid ondervonden:
Christus Jezus wilde aan mij als eerste
heel zijn lankmoedigheid tonen,
als een voorbeeld voor allen die in de toekomst
op Hem zouden vertrouwen,
omwille van het eeuwige leven.
17    Aan de koning van de eeuwen,
aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God
zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 15. 1-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1     Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar Jezus luisteren.
2     De farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden:
`Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
3     Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis:
4     `Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen
in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap,
totdat hij het vindt?
5     En als hij het gevonden heeft,
neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders;
6     thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun:
`Deel in mijn blijdschap
want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden.”
7     Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.
8     Of als een vrouw die tien drachmen heeft, er één verliest,
steekt ze dan niet een lamp aan,
veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachme vindt?
9     En als zij die gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en buren en zegt:
`Deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had,
heb ik teruggevonden.”
10 Zo, zeg Ik u, is er blijdschap bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.’
11    Hij zei: `Iemand had twee zonen.
12    De jongste zei tegen zijn vader:
`Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.”
En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
13    Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land,
waar hij het verkwistte in een losbandig leven.
14    Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land
en ook hij begon gebrek te lijden.
15    Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land;
die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden.
16    Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten,
maar niemand gaf hem wat.
17    Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
`Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed,
en ik verga hier van de honger!
18    Ik ga terug naar mijn vader.
Ik zal hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
19    ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten,
behandel me als een van uw dagloners.”
20    En hij ging terug naar zijn vader.
Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd;
snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.
21    `Vader,” zei de zoon tegen hem,
`ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.”
22    Maar de vader zei tegen zijn slaven:
`Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan,
doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten.
23    Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren,
24    want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.” En het feest begon.
25    Maar zijn oudste zoon was nog op het land.
Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans.
26    Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was.
27    Die antwoordde:
`Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht,
omdat hij hem gezond en wel terug heeft.”
28    Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen.
Daarop kwam zijn vader naar buiten
en probeerde hem tot andere gedachten te brengen.
29    Maar hij gaf zijn vader ten antwoord:
`Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden,
maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven
om met mijn vrienden feest te vieren.
30    Maar nu die zoon van u is thuisgekomen,
die uw vermogen met hoeren heeft verbrast,
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
31    Maar hij zei :
`Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou.
32    We moeten feestvieren en blij zijn,
want die broer van je was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader
die zijn zegende hand houdt
boven alle landen en volkeren,
in de hoop dat de mensen elkaar alle goeds gunnen.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,
die Zichzelf weggaf
omwille van de mensenkinderen,
om hen te bevrijden van pijn en verdriet,
van veroordeling en vereenzaming.

Ik geloof in Jezus,
die eenieder welkom heet
en niemand verstoot.

Ik geloof in de heilige Geest
die ons aanmoedigt
om elkaar gelijkwaardig en gastvrij
te verwelkomen. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor allen die mee verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij op weg gaan om zoekende mensen te ontmoeten
en hen de weg wijzen naar de ontmoeting
met God en zijn Woord in het evangelie.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle goede herders in onze Kerkgemeenschap en wereldwijd.
Dat zij zich in hun zorg en inzet voor medemensen,
gedragen weten door Gods zorg voor de mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij delen in de vreugde van Christus
om al wie op een bepaald moment in hun leven
de weg terug vinden naar de Kerk
en dat we hen van harte verwelkomen in ons midden.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de Kerken
die geroepen zijn om spreekbuis en voorbeeld te zijn
van Gods barmhartige liefde.
Dat ze mild en vergevingsgezind hun weg zoeken.
Dat ze niemand buitensluiten of afschrijven
en dat ze vol mededogen blijven zoeken naar wie verloren ronddoolt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de eenheid onder de christenen.
Dat Kerken inzien dat hun verdeeldheid
afbreuk doet aan hun geloofwaardigheid en hun opdracht.
Moge zij hun eigen ‘grote gelijk’ opzij schuiven
en grotere inspanningen doen om,
zoals de barmhartige Vader,
elkaar terug in de armen te sluiten,
niet enkel met vrome woorden, maar ook daadwerkelijk.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
graag bieden wij U deze gaven aan,
omdat wij geloven dat wij
in dit brood en deze wijn
uw Zoon mogen ontmoeten.
Hij gaf ze ons als symbolen van zijn en uw liefde tot het uiterste,
voor élke mens.
Spoor ons aan om ook de ander in zijn waarde te laten en nooit te veroordelen,
zoals uw Zoon het ons voordeed. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
zoals de barmhartige vader in onze parabel zijn teruggekeerde zoon naar de feesttafel leidde,
zo nodigt Gij ons nu uit aan uw tafel van brood en wijn.
Brood dat niet eetbaar is als we het niet breken en delen,
wijn die niet te genieten is als hij slechts gedronken wordt voor eigen genoegen.
Leer ons breken en delen, God,
leer ons gemeenschap te vormen en feest te vieren,
leer ons thuiskomen bij elkaar,
en bij U, ons aller Vader. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Vanuit ons geloof in Jezus als Gods Zoon,
maken wij zijn woorden tot de onze
en bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Laat uw barmhartigheid over ons stralen, God.
Keer U naar ons en wacht ons op met open armen.
Stimuleer het goede dat in ons sluimert
en maak ons even liefdevol en attent tegenover de anderen
zoals Jezus ons voordeed,
Hij, uw Zoon, de Messias.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij zijt aan tafel gegaan met tollenaars en zondaars.
Uw vreugde is groter over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.
Maak die gezindheid van U ook tot de onze,
maak ons tot getuigen van uw weg naar vrede,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven we ook elkaar een teken van vrede en vriendschap.
vrij naar Kerk in Herent

Communie

Jezus gaf Zichzelf aan ons tot voedsel voor onderweg.
Wanneer wij de weg gaan
van oog om oog en tand om tand
naar oog in oog en hand in hand,
dan gaan wij de weg die leidt naar het beloofde land.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Als iemand nu eens de moed had
om voor het aangedane kwaad
geen vergelding meer te vragen.
Als iemand nu eens de moed had
om de schulden van mensen en van landen
onvoorwaardelijk te schrappen.
Als iemand nu eens de moed had
om vertrouwen te geven
aan wie op het eerste gezicht niet zomaar te vertrouwen is,
om te luisteren naar wie het niet kan zeggen,
om te kijken naar wie altijd over het hoofd wordt gezien.
Is het naïef?
Misschien.
Maar zeg eens:
is er nog een andere weg dan deze naïviteit
om de spiraal van honger, onrecht en geweld te doorbreken?
Als wij nu eens de moed hadden …
Eén stap is genoeg om het leven te doen openbreken
tot één groot feest.
naar C. Desoete

Bezinning 2

Het gebeurt nog elke dag:
kinderen lopen van huis weg,
lappen de ouderlijke raad aan hun laars,
bouwen hun eigen leventje
en lopen in zeven sloten tegelijk.

Het gebeurt nog elke dag:
mensen hebben hun straf uitgezeten,
horen de gevangenisdeur achter zich dichtvallen
en vinden nergens een open deur,
niemand die vergeeft en vergeet.

Het gebeurt nog elke dag:
omwille van de eer en de goede naam van de familie
worden broers en zussen afgeschreven,
geschrapt van de verjaardagskalender.
Het gebeurt nog elke dagmensen proberen een weg te zoeken,
doen dom en verdwalen.
Ze zoeken barmhartige vaders,
maar vinden slechts enghartige broers.
Peer Verhoeven

Slotgebed 1

Wat verloren is, zoekt Gij op, God,
en eeuwig is uw trouw.
Leer ons – op onze beurt –
voor elkaar zo goed te zijn als Gij:
toegewijd en dienstbaar,
geduldig en trouw,
vergevingsgezind en vol liefde,
naar het voorbeeld van Jezus,
onze Gids en Voorbeeld
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Slotgebed 2

Soms, als ik ervaar dat ik een verkeerde weg heb gekozen in mijn leven,
dan hoop ik dat Gij toch nog op de uitkijk staat, God,
en dat Gij mij in de verte al ziet aankomen.
Vraag me dan niet om alles onder woorden te brengen,
maar wil me omarmen
als een liefdevolle Vader en een tedere Moeder.
Geef me alsjeblieft een nieuwe kans als ik U ontgoocheld heb.
En blijf het mij in mijn oor en in mijn hart fluisteren:
“Menslief, Ik hou van jou”.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten wij niemand afschrijven of laten verloren lopen.
Die levenshouding heeft Jezus ons voorgeleefd
en Hij gaf het ons tevens als opdracht,
Hij die ons zijn kracht daartoe schenkt,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.