24e zondag door het jaar B 2015

12 09 2015

Begroeting

Elke zondag worden we uitgenodigd
om mee te vieren aan de tafel van de Heer,
Hij die voor ons is
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie horen we
hoe Petrus Jezus ‘de Messias’ noemt.
Maar om het vooruitzicht van Jezus’ lijden en dood te verwerken,
was hij nog niet sterk genoeg.
Ook wij beleven ons christen-zijn met hoogtes en laagtes.
Stellen wij ons onder Gods barmhartigheid
en vragen we Hem om vergeving.

Openingswoord 2

Wie aan sport wil doen,
zal moeten trainen
en copieuze maaltijden aan zich laten voorbijgaan.
Wie graag verre vakantiereizen wil maken,
doet er goed aan prijzen te vergelijken
en moet misschien besnoeien op andere uitgaven.
Wie zich helemaal wil uitleven in z’n hobby,
moet daarvoor tijd vrijmaken
en wellicht puzzelen met zijn activiteiten- en werkschema’s.
Wie wil leven voor God,
zal uitkijken waar en hoe hij andere mensen kan helpen
en zal daarbij zichzelf tussen haakjes moeten zetten
en sport, vakantie en hobby’s een beetje moeten terugschroeven.
Dat is de prijs die je betaalt
als je radicaal kiest voor de Boodschap van het evangelie.
Zijn we daartoe in staat?
Toch is het dat wat Jezus vandaag van ons vraagt.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
als we het geloof in onszelf dreigen te verliezen
omdat we keer op keer onderuit zijn gegaan,
geef ons dan mensen
die in ons geloven
en zeggen: ‘Je kunt het!’
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als de moed ons in de schoenen zinkt
omdat we het voor iemand zouden moeten opnemen
maar het niet durven,
fluister dan in ons hart
dat Gij achter ons staat.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we meegesleurd geraken
door de stroom van onze ‘egocentrisch gerichte’ samenleving
en we de moed niet hebben
om profeet te zijn, om tegen de stroom in te gaan,
roep ons dan weg uit onze veilige cocon,
en doe ons diepe krachten in onszelf aanboren
om ten volle mens te zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen
en ons geleiden op zijn weg van oneindige liefde. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God, Gij hebt Jezus ‘uw geliefde Zoon’ genoemd.
Hij is de dienaar van ons allen geweest.
Vergeef ons als we vergeten
dat Hij uit liefde uw weg gegaan is ten einde toe.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij roept ons op om ook dienend en zorgend te leven.
Vergeef ons als we U niet herkennen
in medemensen die arm of ziek zijn
of onze ogen sluiten voor de vragen en de noden van anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw Zoon Jezus is het lijden en de dood niet uit de weg gegaan,
al lieten velen Hem in de steek.
Vergeef ons als wij niet durven uitkomen voor ons geloof
of aarzelen bij tegenkanting of onbegrip.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen
en ons geleiden op zijn weg van oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Vader van alle leven,
de manier waarop uw Zoon gestalte heeft gegeven aan zijn levensopdracht
doet ons vermoeden wat roeping van ons vraagt.
Hoe zwaar zijn taak ook was,
Hij heeft ze opgenomen, zonder verzet.
Wij bidden U:
geef dat wij lijden en kruis kunnen aanvaarden
als weg naar verlossing.
Dit vragen we U nu en altijd. Amen.
naar André Janssen

Openingsgebed 2

Levengevende God,
zoals Gij destijds, in uw Liefde,
uw Zoon Jezus hebt gezonden
om mensen voor te gaan op uw weg,
zo weten ook wij ons door U uitgedaagd
om te leven naar uw Woord.
Verhelder onze geest opdat wij zouden inzien
wat ons in deze boeiende wereld te doen staat.
Wenk ons,
duw ons in de goede richting,
vuur ons aan,
opdat wij enthousiast gestalte zouden geven aan Jezus’ Liefde,
vandaag en alle dagen, door Christus, onze Heer. Amen.

Lezingen

Laten we samen luisteren naar het Woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 50, 5-9a)

Uit de Profeet Jesaja

5         De Heer God heeft mijn oor geopend,
en ik heb mij niet verweerd,
ik ben niet teruggedeinsd.
6         Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan,
en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten;
mijn gezicht heb ik niet onttrokken
aan beschimping en bespuwing.
7         De Heer God staat mij bij,
daarom kom ik niet bedrogen uit;
daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen,
omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.
8         Hij die mij vrijspreekt is dichtbij;
wie spant een rechtszaak tegen mij aan?
Laat ons een proces beginnen!
Wie is mijn tegenpartij?
Laat hij naar voren treden!
9         Zie, de Heer God staat mij bij;
wie veroordeelt mij dan nog?
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jak., 2, 14-18)

Uit de brief van de apostel Jacobus

14        Broeders en zusters,
wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft,
als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
15        Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,
16        en iemand van u zou hun zeggen:
`Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed’,
zonder hun te geven wat ze nodig hebben,
wat heeft dat voor zin?
17        Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood.
18        Maar iemand zal zeggen:
`U hebt het geloof, maar ik heb de daad.’
Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 8, 27-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

27        Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
28        Ze zeiden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen: `Een van de profeten. ‘
29        Hij vroeg hun: `En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde Hem: `U bent de Messias.’
30        Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken.
31        Hij begon hun uit te leggen:
de Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet verworpen worden door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden,
ter dood gebracht worden,
en na drie dagen opstaan.
32        Hij sprak hierover ronduit.
Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen.
33        Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen,
keek hen aan en berispte Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan,
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,
maar die van mensen.’
34        Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
zijn kruis opnemen en Mij volgen.
35        Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de Goede Boodschap,
zal het redden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Eén God
die gemaakt heeft
wat zichtbaar en onzichtbaar is,
de wereld en wat er leeft.

Jezus, gezalfd en Kind van God.
God, Licht en Waarheid,
Mens geworden zoals wij.
Geboren uit Maria,
geboren vol van Geest.
Voluit geleefd tot aan het einde,
vermoord en toen begraven.

De derde dag, zoals geschreven staat,
de dood getart en opgestaan
om te leven voor altijd.
Zijn Geest geeft leven en spreekt het juiste Woord
in talloze profeten.
Roept mensen op Gods weg te blijven gaan,
weg van zonde, weg van dood,
naar leven in zijn Rijk.

Dat Rijk zal nooit ten onder gaan,
we mogen leven voor altijd. Amen
                                                    P. Berkien

Voorbeden 1


Terwijl het evangelieverhaal nog doorklinkt in ons hoofd,
worden we stil en bieden we onze gebedsintenties aan aan de Heer,
samen met uw gaven en dit brood en deze wijn.

-God, die wij Tochtgenoot mogen noemen,
wij danken U voor de mensen
die een beetje licht brengen in het leven van anderen,
die aandacht schenken aan hun problemen,
die oplossingen aanreiken
en iets onbetaalbaars geven:
wat warmte en begrip.
Laten we bidden…

-Wij danken U voor mensen
die ons voorgaan in een leven van geloof en liefde.
Mensen die zichzelf geven
zonder iets voor zichzelf terug te verwachten,
die het gewoon fijn vinden om iets voor anderen te doen.
Laten we bidden…

-Wij danken U dat Gij ook ons uitnodigt
om in ons streven naar welvaart voor onszelf
rechtsomkeer te maken
en te werken aan welzijn voor iedereen.
Help ons de angst te overwinnen om wat we te verliezen hebben
en geef ons de diepe vreugde van het samen leven en delen met velen,
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij om moed en doorzetting
voor allen die in onze samenleving vandaag
durven opkomen voor de zwaksten,
die durven reageren wanneer de waarheid geweld wordt aangedaan.
Laten we bidden…

-Bidden wij om daadkracht en wijsheid
voor alle christenen
om in onze wereld vandaag te durven leven als gelovige mensen,
om keuzes te maken tegen de stroom in en zichzelf te durven zijn.
Laten we bidden…

-Bidden wij om sterkte en vertrouwen
voor allen die in hun leven vandaag
vragen en vertwijfeling, duisternis en onmacht ontmoeten.
Dat zij kunnen en mogen zoeken naar Licht, naar naasten.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

-Bidden we voor allen die dag aan dag uitzien naar gerechtigheid,
die hunkeren naar vrede.
Dat zij spoedig de voetstappen mogen horen
van de vreugdebode die hun vrede komt melden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die zich inzetten om anderen op te beuren,
te helen, te bemoedigen, te laten genieten.
Dat zij opgewassen blijven tegen teleurstelling en tegenwerking.
Dat zijzelf vreugde blijven vinden in hun leven.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die willen leven als Jezus’ leerlingen
en zichzelf willen geven
om de Blijde Boodschap concreet te laten worden in hun levenskring.
Dat ze zich niet laten ontmoedigen,
maar bij elkaar de inspiratie vinden om door te zetten.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
God, laat het waar zijn wat Gij ons onophoudelijk hebt toegezegd:
dat Gij altijd met ons zult zijn.
Houd ons in het spoor van Jezus die uw weg ging ten einde toe.
Laten we bidden…
naar Albert Meijer

Gebed over de gaven 1

God,
Gij die ons uitnodigt rond deze tafel,
Gij die ons vraagt
om in het leven van elke dag
onszelf te geven en te delen met anderen,
neem deze eenvoudige gaven van brood en wijn aan
en maak ons meer en meer
tot getuigen van uw goedheid voor elke mens,
door Jezus Christus, uw mensgeworden liefde. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
wij zouden steeds uw Woorden moeten spreken en ernaar moeten handelen.
Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen.
Het zorgt wel eens voor tegenwind.
Dit brood en deze wijn zijn meer dan brood en wijn.
Zij staan symbool voor zoveel goede mensen onder ons
die zich inzetten voor een wereld,
ons voorgeleefd door Jezus, uw Zoon en onze Voorganger.
Aanvaard Heer, deze gaven in zijn naam. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons is geworden,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

En bidden we dan tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Wees licht in onze duisternis, God,
zodat onze angst verdwijnt
en onze ogen uw uitgestoken handen kunnen zien.
Dan zullen we weer vol vertrouwen kunnen uitzien
naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan den lijve ondervonden
dat er soms radicale keuzes moeten worden gemaakt
om tot vrede te komen.
Geef ons de moed en de volharding
om onze idealen trouw te blijven
en om te blijven werken aan vrede in onze wereld,
in onze omgeving,
in onszelf.
Moge die door Jezus geïnspireerde vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Vredeswens 2

Jezus vraagt aan allen die zijn naam dragen:
‘Stem je gedrag niet af op hen die alleen hun eigenbelang voor ogen houden,
maar laat je leiden door mijn voorbeeld van liefde.’
Wanneer wij elkaar een teken van vrede geven,
willen wij uitdrukken dat wij de weg van Jezus willen gaan,
een weg van gerechtigheid en vrede.
Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Wie mijn volgeling wil zijn
moet zijn kruis opnemen.
Wie zijn leven verliest om Mijnentwille,
zal het vinden.
Dit is de weg van het graan in de grond,
dit is de weg van het brood, gebroken en gedeeld.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Soms vragen ze me:
wie is Jezus voor jou?
Dat is niet zo gemakkelijk te formuleren,
want ze vragen daarmee naar mijn geloofsbelijdenis.
Christus is voor mij een mens als God.
Zijn Boodschap is als dynamiet:
sommige mensen zet Hij in vuur,
andere mensen wijzen Hem radicaal af.

Hij was niet zomaar een marxist, een liberaal of een socialist…
Hij kondigde een wereld van vrede aan
voor alle mensen die in Hem geloofden.
Ofwel verslijt je Hem voor een dwaze idealist,
ofwel zie je in Hem de mens
zoals Hij moet zijn
en dan kan je niet om Hem heen.
Dan moet je afrekenen met alle afgoden:
geld, schijnheiligheid, macht over anderen, geweld…

Toch is het niet gemakkelijk in Hem te geloven,
want je komt dan dikwijls alleen te staan
en je bent erg kwetsbaar.
Hij eist gewoon een totale overgave, roept op tot risico’s.
En Hij vraagt al onze hoop
en hoop is alleen maar echt
als je ze uitstraalt.

Jezus is voor mij soms een onmogelijke mens
als ik mijn eigen zin wil doen,
maar Hij maakt mij ook blij
als ik iemand anders gelukkig kan maken.
naar Levensecht

Bezinning 2

Het evangelie zegt dat Jezus de Messias is,
de door God gezalfde.

Maar wat betekent dat voor mij?
Wie is Jezus voor mij?
Wie laat ik Hem zijn?

Heer, in het eucharistisch Brood
zijt Gij vlees geworden in mij,
helemaal opgenomen in mijn zijn.
Geef dat ik voor mensen in deze wereld
uw hart, uw handen en voeten mag zijn.
En laat mij delen in uw kracht
zodat ik niet terugdeins,
wanneer het moeilijk wordt om door te gaan.
Moge uw tedere Aanwezigheid
mijn hart warm en blij maken,
zodat ik om mij heen uw Licht uitstraal.

Slotgebed 1
God, onze Vader,
uw Zoon heeft het lijden tot het einde toe doorstaan.
Richt onze ogen op Jezus,
wanneer eigen leed en dat van anderen
ons teveel wordt.
Laat ons de weg van Jezus kiezen:
leven en sterven voor elkaar
en de volheid van uw Liefde ervaren,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 2

In een wereld
waarin mensen zich blindstaren op geld en goed,
op macht en aanzien,
waarin het zeldzaam wordt
oog te hebben voor elkaar en mee te leven,
mee te lijden met ieder die een naaste is,
in die wereld zeggen wij U dank, levende Heer,
omdat er onder ons mensen zijn
die zien met nieuwe ogen,
die van overgave weten,
mensen met oog en hart voor elkaar,
mensen die brekend en delend Kerk willen zijn
in de Geest van Jezus, uw Zoon.
Help ons Heer, dat ook wij zulke mensen mogen zijn. Amen.

Zending en zegen

“Wie zijn leven verliest omwille van Mij en de Goede Boodschap,
zal het redden.”
Moge deze woorden uit het evangelie in ons blijven nazinderen
wanneer wij van hier weggaan
gezegend door onze Barmhartige God,
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.