24e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
vierentwintigste zondag B (16/09/2012)


Begroeting

Hartelijk welkom in dit huis van God,
waar we ons laten zegenen door zijn gastvrijheid, door zijn wijze woorden en zijn warme aanwezigheid,
Hij die voor ons is +
een barmhartige Vader,
een profetische Zoon
en de enthousiaste Geest die in ons hart woont. Amen.

Openingswoord 1

Als iemand je zegt dat hij met z’n ogen toe de grote baan gaat oversteken,
dan probeer je hem die zotte kuren uit het hoofd te praten.
Dat spreekt voor zich.

Vandaag horen wij hoe Jezus aanstalten maakt
om, met z’n ogen open, zijn dood tegemoet te treden.
Dat Petrus hem die zotte kuren uit het hoofd wil praten,
spreekt voor zich.

Maar dat wordt hem niet in dank afgenomen:
“Laat je niet leiden door menselijke overwegingen, Petrus,
maar door wat God van je wil.
Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest vanwege Mij en de Goede Boodschap,
zal het redden”.

Als we eerst twee keer willen nadenken
vooraleer dat Jezuswoord in praktijk te brengen,
dan doen we er goed aan Hem om vergeving te vragen
voor onze te grote drang naar zelfbehoud.

Openingswoord 2

In het evangelie van vandaag
vraagt Jezus aan elk van ons:
‘Wie ben Ik voor jou?
Welke plaats mag Ik innemen in jouw leven?
Hoever ben je bereid te gaan op mijn weg?’
De weg van Jezus gaan,
meewerken aan de droom van God over de wereld,
is niet gemakkelijk.
Het is zeker niet met de massa meelopen.
Vaak is het juist tegen de stroom ingaan
en dan moet je sterk staan
en goed beseffen waarvoor je staat.

Vergevingsmoment 1

– De geest van deze tijd
– de geest van ieder-voor-zich en God voor ons allen –
heeft mensen verdeeld
en van elkaar vervreemd.
Voor zover wij die mensen zijn,
bidden wij om vergeving.

– De geest van deze tijd
jaagt mensen op
in een race van hebben en houden,
in plaats van breken en delen.
Voor zover wij die mensen zijn,
bidden wij om vergeving.

– De geest van deze tijd
doet mensen geloven dat tijd geld is,
en stilte een luxe.
Voor zover wij die mensen zijn,
bidden wij om vergeving.

God,
tegen de geest van deze tijd in,
bidden wij om rust
om ons hart open te stellen voor uw Goede Geest
en om zo vertrouwd met U te mogen zijn
zoals Jezus dat was, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Vergevingsmoment 2

– Als er in ons hart geen plaats is voor ‘breken en delen’,
als we onszelf niet willen wegschenken om anderen gelukkig te maken,
Heer, ontferm U over ons.

– Als wij ons laten leiden door menselijke overwegingen
en ons leven te zakelijk willen inrichten,
Christus, ontferm U over ons.

– Als egoïsme en eigenwijsheid
ons hart en ons geweten het zwijgen opleggen,
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
wil onze tekortkomingen vergeven
en ons steeds meer op weg zetten naar U. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God, in Jezus mogen wij uw Zoon herkennen.
Hij is voor ons
Messias, Gezalfde, Heilbrenger.
Maak ons tot mensen waarop Gij kunt rekenen.
Laat ons als rotsen in de branding zijn.
Wij vragen het U, door Christus onze Heer. Amen.


Openingsgebed 2

God,
uw Zoon heeft het lijden niet ontvlucht
maar tot het einde toe doorstaan.
Wij vragen U:
wanneer eigen leed en dat van anderen ons te veel wordt,
richt onze ogen dan op zijn kruis.
Laat ons de weg gaan van de Messias:
leven en sterven voor elkaar,
en de volheid van uw liefde ervaren. Amen.

Lezingen

Laten we samen luisteren naar het Woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 50,5-9a)

Uit de Profeet Jesaja

5
       De Heer God heeft mijn oor geopend,
en ik heb mij niet verweerd,
ik ben niet teruggedeinsd.
6        Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan,
en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten;
mijn gezicht heb ik niet onttrokken
aan beschimping en bespuwing.
7        De Heer God staat mij bij,
daarom kom ik niet bedrogen uit;
daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen,
omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.
8        Hij die mij vrijspreekt is dichtbij;
wie spant een rechtszaak tegen mij aan?
Laat ons een proces beginnen!
Wie is mijn tegenpartij?
Laat hij naar voren treden!
9        Zie, de Heer God staat mij bij;
wie veroordeelt mij dan nog?
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jacobus 2,14-18)

Uit de brief van de apostel Jacobus

14       Broeders en zusters,
wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft,
als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
15       Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,
16       en iemand van u zou hun zeggen:
`Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed’,
zonder hun te geven wat ze nodig hebben,
wat heeft dat voor zin?
17       Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood.
18       Maar iemand zal zeggen:
`U hebt het geloof, maar ik heb de daad.’
Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 8,27-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

27       Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
28       Ze zeiden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen: `Een van de profeten. ‘
29       Hij vroeg hun: `En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde Hem: `U bent de Messias.’
30       Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken.
31       Hij begon hun uit te leggen:
de Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet verworpen worden door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden,
ter dood gebracht worden,
en na drie dagen opstaan.
32       Hij sprak hierover ronduit.
Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen.
33       Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen,
keek hen aan en berispte Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan,
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,
maar die van mensen.’
34       Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
zijn kruis opnemen en Mij volgen.
35       Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap,
zal het redden.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader van het leven,

zin en grond van  mijn bestaan,
hoop en uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,

mensgeworden God van liefde,
de “mens  voor anderen”,
gekruisigd en gedood,
maar levend voorgoed,
de Mens om nooit te vergeten,
de Christus.

Ik geloof in zijn Geest,

die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft,
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,

op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in dit leven
als weg en werkelijkheid
naar de Liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

– Omdat geloven meer van ons vraagt
dan alleen belijden met de mond,
bidden wij:
om bewogenheid en daadkracht,
om enthousiasme en goede moed
voor onszelf en voor allen
die ons leiden.
Laten wij bidden…

– Omdat geloven pas zichtbaar wordt
in onze manier van leven
en onze dienstbaarheid aan elkaar,
bidden wij:
om onderlinge liefde,
om onze solidariteit met de minstbedeelden,
om onze nooit aflatende zorg voor de rechtelozen.
Laten wij bidden…

Omdat geloven vaak een lange, moeizame weg is,
bidden wij:
om doorzettingsvermogen,
om uitzicht en vertrouwen in de toekomst,
om mensen die met elkaar willen samenwerken
en zich laten inspireren door Gods Geest.
Laten wij bidden…

God,
zend ons uw Geest
en zet ons op weg,
uw toekomst tegemoet. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

– Bidden we om de liefdeskracht van Gods Geest
om in de voetsporen te treden van Jezus,
die Gods menslievendheid heeft uitgebeeld
in solidariteit met weerloze mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we mogen beseffen dat het geloof in Jezus
niet met mooie woorden en ronkende titels wordt beleden,
maar in de manier waarop we ons leven
dagelijks oriënteren op Jezus’ levenswijze.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we zo gefascineerd mogen worden
door Jezus en zijn evangelische levensweg,
dat we ook zelf onze taak als christenen opnemen:
leven in dienstbaarheid voor onze medemens.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we niet zouden uit zijn op machtsmisbruik en overheersing,
maar dat we ons klein durven maken om de minsten en de zwaksten
nabij te zijn.
Laten wij bidden…
naar Rob Moens o.p.

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
Gij zijt niet onbereikbaar ver.
Gij zijt als brood,
gewoon, onopvallend,
maar toch voedzaam en onmisbaar.
Gij zijt als wijn
die de mens verfrist en blij maakt.
Aanvaard in deze gaven onze dankbaarheid tegenover U,
in naam van Jezus, uw Zoon, naar wiens voorbeeld wij willen leven.  Amen.
vrij naar Levensecht

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

En bidden we dan tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Wees licht in onze duisternis, God,
zodat onze angst verdwijnt
en onze ogen uw uitgestoken handen kunnen zien.
Dan zullen we weer vol vertrouwen kunnen uitzien
naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer, maak dat wij vredestichters mogen zijn
die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen.
Moge wij, daar waar we kunnen,
de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken.
Geef dat volkeren ook deze stappen zetten.
Wees onze Gids en ga ons voor.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

In brood en beker biedt Gij, God, ons uw Zoon aan
om ons te vervullen met uw levenskracht.
Zo wilt Gij ons omvormen
van volgzame meelopers
tot bewuste volgelingen metterdaad.
Dit is het Lam Gods…
         Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het evangelie zegt wel
dat Jezus
de ‘Messias’ is , God ,
‘de door U Gezalfde’.
Maar wat betekent dat?
Wie wil Jezus voor mij zijn?
En vooral:
wie laat ik Hem zijn?
Open mijn hart, Heer,
om in mijn leven
voor Jezus ruimte te laten.
Geef mij de moed
Hem te blijven volgen,
ook wanneer anderen
mijn keuze voor het evangelie
niet begrijpen.
En schenk mij de genade
om altijd te geloven
in uw tedere aanwezigheid.

Bezinning 2

Hij heet Jezus Christus en Hij heeft honger,
Hij huilt door de mond van wie honger lijdt.
De mensen lopen Hem voorbij als ze Hem zien.

Hij heet Jezus Christus en heeft geen huis,
Hij slaapt in de goot.
Voorbijgangers versnellen hun pas
en zeggen dat Hij een dronken landloper is.

Hij is onder ons,
wij hebben Hem niet herkend,
wij verachten Hem.

Hij is Jezus Christus en is analfabeet,
Hij werkt niet, Hij bedelt op straat.
De mensen zeggen als ze Hem zien:
die nietsnut, laat Hem gaan werken…

Hij heet Jezus Christus
en is uitgestoten uit de gemeenschap.
Hij is onder ons,
maar wij hebben Hem niet herkend.
uit een liedboek van een Braziliaanse basisgemeenschap

Slotgebed 1

Ik begrijp wel dat je de boodschap van het evangelie
moeilijk kunt verzoenen met de realiteit van het kruis – zegt God.
Maar toch…
als je voor het evangelie kiest
en als je die keuze consequent doortrekt in alles wat je doet en zegt,
dan is er geen andere weg!
Door je levensstijl van breken en delen
zul je, hoe dan ook, een teken van tegenspraak worden.
Maar ook dan laat ik je niet alleen.
Ik blijf bij je, alle dagen, als Vriend en als Vader.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Vader van alle leven,
waar Gij Jezus verheerlijkt
door lijden en sterven heen
zijn wij, als volgelingen,
niet gevrijwaard van pijn en dood.
Wij bidden U:
geef dat wij bij welk leed dan ook,
de weg van Jezus blijvend durven volgen
en mogen delen in zijn heerlijkheid.
Dit vragen we U nu en altijd. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

Wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen.
Maar wie zijn leven wegschenkt, naar het voorbeeld van Jezus,
zal leven in overvloed.
Geen zelfbehoud, maar zelfgave
is de sleutel tot het geluk van mensen en wereld.
Moge God ons daartoe zegenen,
Hij die is: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.