24e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
vierentwintigste zondag B (13 09 2009)


Begroeting

“Wie zegt gij dat Ik ben?” vraagt Jezus aan Petrus.
Jezus vraagt het ook aan ieder van ons.
Laten wij daarover even nadenken in deze viering,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Ze zagen Jezus rondgaan.
Ze hoorden Hem soms vreemde dingen zeggen.
Hij deed ook vreemde, soms ook imponerende dingen.
“Wie is Hij toch?”
ging men zich steeds meer afvragen.

Met die vraag confronteert Jezus vandaag zijn leerlingen:
“Wie zeggen jullie dat Ik ben?”
“Gij zijt de Messias” antwoordt Petrus, mede namens zijn collega’s.
Wat zeggen wij op Jezus’ vraag?

Misschien klinkt ons antwoord,
in vergelijking met dat van Petrus,
iets minder zelfzeker…
Misschien zelfs staan we met de mond vol tanden…
Dan doen we er goed aan het hoofd te buigen en te bidden:

Vergevingsmoment

– Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.

– Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
vergeef ons omdat wij te weinig moeite doen
om uw woord te verstaan,
om het in zijn volle omvang tot ons te laten doordringen.
Kom ons nabij met uw kracht
en doe ons inzien
dat wij te graag en te veel energie stoppen
in dingen die er uiteindelijk weinig toe doen,
en dat wij steeds opnieuw alibi’s voorhanden hebben
om niet te doen wat Gij van ons verlangt.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.


Lezingen
Laten we samen luisteren naar het Woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 50,5-9a)
Uit de Profeet Jesaja

5           De Heer God heeft mijn oor geopend,
en ik heb mij niet verweerd,
ik ben niet teruggedeinsd.
6           Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan,
en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten;
mijn gezicht heb ik niet onttrokken
aan beschimping en bespuwing.
7           De Heer God staat mij bij,
daarom kom ik niet bedrogen uit;
daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen,
omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.
8           Hij die mij vrijspreekt is dichtbij;
wie spant een rechtszaak tegen mij aan?
Laat ons een proces beginnen!
Wie is mijn tegenpartij?
Laat hij naar voren treden!
9           Zie, de Heer God staat mij bij;
wie veroordeelt mij dan nog?
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jakobus 2,14-18)
Uit de brief van de apostel Jakobus

14          Broeders en zusters,
wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft,
als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
15          Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,
16          en iemand van u zou hun zeggen:
`Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed’,
zonder hun te geven wat ze nodig hebben,
wat heeft dat voor zin?
17          Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood.
18          Maar iemand zal zeggen:
`U hebt het geloof, maar ik heb de daad.’
Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 8,27-35)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

27          Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
28          Ze zeiden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen: `Een van de profeten. ‘
29          Hij vroeg hun: `En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde Hem: `U bent de Messias.’
30          Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken.
31          Hij begon hun uit te leggen:
de Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet verworpen worden door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden,
ter dood gebracht worden,
en na drie dagen opstaan.
32          Hij sprak hierover ronduit.
Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen.
33          Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen,
keek hen aan en berispte Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan,
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,
maar die van mensen.’
34          Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
zijn kruis opnemen en Mij volgen.
35          Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap,
zal het redden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

“Wie zijn leven dienstbaar maakt aan Mij en de Goede Boodschap,
zal het redden.”
Spreken wij onze bereidheid daartoe uit in onze geloofsbelijdenis.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Terwijl het evangelieverhaal nog doorklinkt in ons hoofd,
worden we stil en bieden we onze persoonlijke gebedsintenties aan aan de Heer, samen met uw gaven en dit brood en deze wijn.

– Bidden we voor allen die, dag aan dag, uitzien naar gerechtigheid,
die hunkeren naar vrede.
Dat er mensen voor hen opkomen
namens onze God van vrede en vreugde.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die anderen opbeuren, helen, bemoedigen.
Dat zij opgewassen blijven tegen teleurstelling en tegenkanting
en dat zij vreugde blijven beleven aan hun inzet.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf.
Laat het waar zijn God, dat Gij altijd met ons zult zijn.
Laat ons uw nabijheid voelen
als wij proberen uw weg te gaan, ten einde toe.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor alle woordvoerders in dienst van recht en gerechtigheid.
Dat het hen niet ontbreekt aan moed
om het op te nemen voor de verdrukten,
om stem te geven aan de stemlozen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die omwille van hun overtuiging
met een scheef oog bekeken worden,
voor wie vervolgd worden om hun inzet
voor wat goed en rechtvaardig is.
Dat zij zich door ons geruggensteund weten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die zich, zonder omhaal van woorden,
wegcijferen voor anderen.
Dat hun beschikbaarheid ook gewaardeerd wordt
en voor anderen aanstekelijk werkt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
schenk ons, in deze gaven,
de bereidheid en de gezindheid van Jezus, uw Zoon,
om ons leven prijs te geven voor elkaars geluk,
dit uur en alle dagen om Zijnentwil. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
in het teken van brood en wijn
volbrengt uw Zoon zijn zending:
Hij schenkt zichzelf weg tot stervens toe.
Help ons verdragen en te volbrengen
wat het leven op onze schouders legt.
Dit vragen we U voor nu en voor altijd. Amen.
naar Lovendegem

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

En bidden we dan tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader…

Wees licht in onze duisternis, God,
zodat onze angst verdwijnt
en onze ogen uw uitgestoken handen kunnen zien.
Dan zullen we weer vol vertrouwen kunnen uitzien
naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u”.
Schenk die vrede ook aan ons,
ondanks onze drang tot zelfbehoud.
Maak uw kerkgemeenschap tot gist
die onze wereld vervult van uw liefde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

In brood en beker biedt Gij, God, ons uw Zoon aan
om ons te vervullen met uw levenskracht.
Zo wilt Gij ons omvormen
van volgzame meelopers
tot bewuste volgelingen metterdaad.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben…

Bezinning 1

Het dagelijks geluk zit diep in je hart,
niet alleen voor jezelf,
ook voor anderen.
Je geeft het door aan mensen
die graag bij je zijn en die zich goed voelen bij jou.
Je geeft het door
als je vriendelijk bent waar anderen onvriendelijk zijn,
als je helpt waar niemand meer helpt,
als je tevreden bent waar anderen eisen stellen,
als je lacht waar anderen lelijk kijken,
als je kunt vergeven waar anderen vuisten maken.

Het dagelijks geluk zit diep in jezelf
en men zal zeggen “je bent een dromer”.
Je bént een dromer
omdat je steeds in mensen gelooft,
omdat je gelooft in het leven en in het feit dat alles anders kan.

Het dagelijks gelukkig-zijn zit diep in jezelf.
Menselijk geluk is geen product van technische vooruitgang.
Menselijk geluk hangt af van beminnen en bemind worden,
en van zovele kleine dagelijkse dingen die gratis zijn.

Maar vergeet nooit:
het geluk bestaat op aarde uit zoveel delen
dat er altijd ergens een deeltje tekort is.
Met die wijsheid leren leven,
dat is levenskunst.


Bezinning 2

Onderweg en niet weten waarheen.
Maar ergens staat in mij gegrift:
dit is de weg die je moet gaan
en God gaat voor mij uit.

Onderweg en geen spoor en geen kompas.
Maar ergens, in mensen en natuur,
wijzen tekens mij de weg,
tekens van leven
die spreken van God.

Onderweg en niet wetend waarom.
Maar als ik luister
naar de stilte en de rust in mijn binnenste,
dan hoor ik God in mijn lief en leed,
dan weet ik  Hem aanwezig in mijn tijd,
Hij die wijst naar eeuwigheid.
naar Peer Verhoeven


Slotgebed

God en Vader,
neem de sluier weg van onze ogen,
neem de twijfel en de aarzeling weg uit ons hart,
zodat wij vol vertrouwen
de weg van het dagelijkse, kleine geluk kunnen gaan
zoals Gij ons daarin zijt voorgegaan
in Jezus uw Zoon en onze Heer. Amen.


Zending en zegen

“Wie zijn leven dienstbaar maakt aan Mij en de Goede Boodschap,
zal het redden.”
Moge deze woorden uit het evangelie in ons blijven nazinderen
wanneer wij van hier weggaan
gezegend door onze Barmhartige God,
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.