23ezondag door het jaar B 2021

05 09 2021

Begroeting

Waar mensen samen zijn
om zijn Woord te beluisteren met de oren van hun hart,
schenkt God zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus was een inspirerende persoonlijkheid
die heel wat mensen op de been bracht.
Ze brachten hun zieken naar Hem toe
en Hij gaf hun nieuwe moed
om het leven weer aan te kunnen.
Vandaag raakt Jezus een dove aan
en zegt tot hem : “Ga open”
En de dove antwoordt: “Ik luister”.
En de man die eerst doof was, hoorde
en hoorde er zo weer helemaal bij.

Ook tegen ons zegt Jezus:
“Ga open en luister met je hart
naar Gods Boodschap.”
Laten wij het hier en nu proberen: stil worden
en opengaan voor het Woord van Gods liefde.
naar Lovendegem

Openingswoord 2

Een ontmoeting met Jezus deed mensen open komen:
niet alleen hun ogen of oren
– zoals bij de dove in het evangelieverhaal van vandaag -,
maar ook hun hart.
Als wij hier tot God bidden om zijn Geest,
dan kan het ook ons overkomen.
Door te luisteren naar zijn Woord,
kunnen ons hart, onze ogen en oren opengaan
voor onze medemensen.
Zodat wij onrecht zien
en daaraan iets proberen te veranderen.
Zodat wij de klacht van kansarmen horen
en hun stem geven.
Zodat we de pijn en eenzaamheid van onze naasten voelen
en hen liefdevol nabij zijn.

Openingswoord 3

‘Effata, Ga open’ – dat woord van Jezus
is vandaag niet alleen tot de doofstomme,
maar tot ieder van ons gericht.
Jezus nodigt ons uit
om hoorders en doeners te worden van de blijde boodschap.
Hij is er op uit ons te redden.

Gebed om ontferming 1

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg.
Het is achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten in de weg
die we gingen.
Het is in het reine komen met jezelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verder gaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.

-Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op onze weg ontmoeten we veel mensen, groot en klein,
elk met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van onszelf.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardiger wereld.
Wij willen bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te vlug opgeven
of onze ogen sluiten en verder veilig niets doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer,
zodat wij even eerlijk en oprecht
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Erkennen we eerst onze tekortkomingen,
zodat we met een zuiver hart
de Heer kunnen ontmoeten.

-Heer, geef ons een ruim hart,
dat niet langer op zichzelf gericht is,
maar naar anderen toe wil leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, geef ons een eenvoudig hart.
Dat wij ons niet hoger achten dan de anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, geef ons een zuiver hart.
Dat wij U boven alles beminnen,
maar ook elkander liefhebben.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God in zijn liefde zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden naar het eeuwige leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Vandaag willen wij U danken, God,
omdat Gij ons hier in uw naam hebt samengebracht
om ons met uw liefde aan te raken.
Laat ons luisteren naar uw roepstem
en ingaan op uw uitnodiging
om mensen zorgzaam nabij te zijn,
alle dagen van ons leven,
tot in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, Gij die op ons wacht,
open onze ogen,
open onze oren,
maar vooral: open ons hart voor U.
Schenk allen die zich aan U hebben toevertrouwd
uw liefdevolle aandacht.
Maak ons ontvankelijk en doe ons ervaren
dat Gij altijd naar ons luistert
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing verzekert God ons:
hoe moeilijk het verleden ook moge geweest zijn,
er is hoop op een nieuw begin!
Jezus schept een nieuwe toekomst
wanneer Hij de oren en de mond opent van een doofstomme.

Eerste lezing (Jes. 35, 4-7a)

Uit de Profeet Jesaja

4
          Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.’
5           Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
6           Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.
En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.
7           Het verschroeide land wordt een meer,
de dorstige grond een waterrijke fontein.
KBS Willibrordus 1995

Tweede lezing
(Jak., 2, 1-5)

Uit de brief van de apostel Jacobus

1           Broeders en zusters,
u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus,
de Heer der heerlijkheid,
en u toch partijdig gedragen!
2           Ik bedoel dit: veronderstel,
er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring
en in schitterende kleding,
en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren;
3           als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt:
`Gaat u hier zitten, dit is een goede plaats’,
terwijl u tegen de arme zegt:
`Blijf jij daar maar staan’, of:
`Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’,
4           doet u dan niet aan discriminatie
en wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten?
5           Luister, geliefde broeders en zusters:
heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn,
niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof
en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?
KBS Willibrordus 1995

Evangelie (Mc. 7, 31-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

31         Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus
en ging via Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de Dekapolis.
32         Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak,
en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen.
33         Hij nam hem uit de menigte apart,
stak zijn vingers in zijn oren en spuwde
en raakte zijn tong aan,
34         en Hij keek op naar de hemel,
zuchtte, en zei tegen hem:
`Effata’, wat betekent: Ga open.
35         Meteen gingen zijn oren open,
zijn tongriem ging los,
en hij sprak normaal.
36         Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen.
Maar hoe meer Hij dat deed,
des te meer gingen ze het rondvertellen.
37         En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden:
`Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft.
Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’
KBS Willibrordus 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we om heil en genezing
voor mensen die niet zien,
die, verblind als ze zijn door luxe, en in de ban van ‘steeds meer’,
de nood van hun medemensen niet meer zien.
Dat hun ogen weer worden geopend.
Laten wij bidden…

-Bidden we om heil en genezing
voor mensen die niet horen,
die, verdoofd door het lawaai in en rondom hen,
de klacht van hun medemensen niet meer horen.
Dat hun oren worden ontsloten.
Laten wij bidden…

-Bidden we om heil en genezing
voor mensen die verlamd zijn.
Bidden we voor allen
die, geknakt door wat hen is overkomen,
alle moed verloren hebben.
Dat zij hun krachten hervinden en weer op de been komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om heil en genezing
voor mensen zonder stem.
Bidden we voor allen
die de mond worden gesnoerd,
voor allen die geen woorden hebben
voor het leed dat hun werd aangedaan.
Dat zij tot spreken mogen komen.
Laten wij bidden…

Goede God,
genees ook ons
opdat wij met ogen, oren, hart en handen
goed mogen doen zoals Jezus Messias, uw Zoon.
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

-Bidden we voor alle mensen
die het gevoel hebben
dat er niet naar hen wordt geluisterd,
dat ze niet au sérieux worden genomen.
Dat er mensen in hun leven komen
die hun gebrekkig uitgesproken woorden verstaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die het gevoel hebben
dat ze niet in staat zijn
te zeggen wat hen bezig houdt.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die hen helpen bij het spreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen
die teleurgesteld en verbitterd zijn
door de tegenslagen die ze hebben moeten incasseren.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die hen weer doen geloven in morgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die zo op zichzelf betrokken zijn
dat ze geen oor en geen oog meer hebben
voor de noodkreet van anderen.
Dat hun oren en ogen
weer mogen opengaan.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
wij zijn ons ervan bewust
dat we anderen vaak meer pijn doen dan dat we hen helen.
Doe ons daarom vlugger inzien
dat ons leven pas echt zinvol wordt
naarmate we er steeds meer zijn voor de anderen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
die ons daarin op een schitterende manier voorging.
naar Seef Konijn

Voorbeden 3

-Bidden we voor allen
die bewust en overtuigd christen willen zijn.
Dat tegenslag en ontgoocheling hen niet van die weg afbrengt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die gezond en krachtig zijn,
voor hen die bijzonder begaafd zijn.
Dat zij hun gaven en talenten ten dienste stellen van hun medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die werken in Gods Kerk.
Dat zij woorden spreken van waarachtigheid, gerechtigheid en liefde.
En dat zij, ondanks eigen kleinheid,
grote woorden mogen spreken in Gods naam.
Laten wij bidden…

Goede God,
uw stem wil gehoord worden.
Open onze mond
om uw Boodschap te verkondigen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

God van mensen,
Gij nodigt ons uit als gasten aan uw tafel.
Meer nog:
voor U zijn wij als uw bloedeigen kinderen.
Want in Jezus, uw Zoon, deelt Gij uw leven met ons.
Adem ons open met uw Geest
opdat wij – als herboren – kunnen opstaan
en op weg gaan naar morgen,
meebouwend aan een mensenwereld
zoals Gij die scheppend voor ons hebt gedroomd. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, zoals dit brood
gemaakt is uit graan, verspreid over vele velden,
en zoals deze wijn geperst is uit druiven,
verspreid over vele druivelaars,
zo moge heel de mensheid één worden.
Dat zal gebeuren
als we elkaar niet stom voorbijlopen,
maar elkaar helpen om uw Woord te spreken en ernaar te luisteren.
Dan worden de mensenrechten erkend,
wordt geweld verworpen
en ontmoeten we elkaar
in dankbaarheid om alle verscheidenheid,
in verzoening over tegenstellingen heen,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij nu samen het gebed bidden tot God, onze Vader,
het gebed dat ons als christenen over de hele wereld
met elkaar verbindt.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Onze verwachtingen zijn hoog gespannen, Heer:
liefde die sterker is dan de dood,
recht en toekomst voor de kleinen,
vrede en vrijheid voor wie geknecht wordt.
Dat wij daarvan mogen dromen,
daaraan kunnen meebouwen,
heeft Jezus, uw Zoon en Mens zoals wij,
ons toegezegd.
Laat zijn vrede hier, rond deze tafel, alvast beginnen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Door samen te eten van het Brood
waarin de Heer Zich voor ons breekt en deelt,
kan in ons het besef groeien
dat wij, over alle verschillen heen,
één familie vormen, elkaars broers en zussen zijn,
die elkaar dienen vast te houden,
die voor elkaar verantwoordelijk zijn.
Daarom brak Hij zich voor ons in dit Brood.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zie jij ook hoe mensen
in deze tijd
getekend zijn door angst en vrees
voor alles wat vreemd is en onbekend?

Angst en vrees heeft de jongere
om contact te leggen met de volwassene.
En omgekeerd.

Angst en vrees hebben velen
om kennis te maken
met een nieuwe onbekende buur.

Angst en vrees is er bij velen
om toe te treden tot een groep
waarvan je niemand kent.

Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen
tegenover elke vreemde in ons midden,
tegenover een mens met andere gewoonten,
met een andere taal,
een andere godsdienst,
een andere huidskleur.

Vanwaar die angst?

Die angst zegt meer over onszelf
dan over die andere…
naar Carlos Desoete

Bezinning 2

Hoe weet je in godsnaam
dat je nog lief bent in Gods ogen,
tenzij een mens je naam noemt
en je wakker roept
uit ’t sluimerend besef
dat je vandaag, net als gisteren, en morgen weer,
in staat bent tot liefhebben en geliefd worden?

Een bloem blijft in haar knop verborgen
tot enig zonlicht haar wegroept
en bevrijdt uit haar onvoltooide staat.

Een mens vergaat het evenzo.

Als niemand hem beademt
met een woord dat ja zegt op zijn diepe dromen,
als niemand hem bedankt voor wat hij met zijn hart probeerde,
– al bleef het stukwerk wat hij deed –
als niemand hem feliciteert voor kleine goede dingen,
maar liever de lippen stuk bijt
dan iets liefs van hem te zeggen,
dan gaat hij,
voordat hij het besterft,
dood aan pijn van eenzaamheid.

Nooit gaat een mens bij wonder helemaal open
omdat hij door God uit het alleen-zijn wordt bevrijd.
Een mens bloeit open aan een ander
die hem wil zien
en gaarne ziet boven de maat die hij kan verdienen.

Hoe weet ik in godsnaam
dat ik nog lief ben in Gods ogen,
tenzij een mens mijn naam noemt
en mij wakker roept?
Marcel Weemaes

Slotgebed 1

God,
Gij wilt niet
dat wij elkaar woordeloos voorbijlopen,
dat wij niet luisteren naar wie ons aanspreekt.
Daarom waren we hier samen en vierden we uw maaltijd.
Moge ons de oren geopend worden
en moge we een taal vinden
om woorden van gerechtigheid en vrede te spreken.
Dan kan het wonder waarover het evangelie vertelde,
zich ook aan ons voltrekken
vandaag en morgen en altijd opnieuw. Amen.
Lovendegem

Slotgebed 2

Heer, onze God,
de Goede Boodschap van uw Zoon
wil een bemoediging zijn voor wie het leven zwaar valt.
Wij bidden U:
versterk in ons de overtuiging
dat wij, verbonden met uw Zoon,
elke vorm van tegenslag te boven zullen komen.
Dit vragen wij U door Hem
die ons verlossing aanzegt. Amen.
André Janssen

Zending en zegen

Wij kunnen de handen zijn die de Heer gebruikt
om het leed van medemensen te verzachten.
Daartoe zendt en zegent Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.