23e zondag door het jaar C 2016

04 09 2016

Begroeting

Van harte welkom in Gods huis,
onze God die wij noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Onvoorwaardelijk kiezen voor Jezus
kan van een mens heel veel, zo niet alles vragen.
Die stap in het onbekende met vertrouwen toch maar zetten,
is in de ogen van de wereld wellicht een dwaasheid,
in Bijbelse zin echter een wijsheid die loont.
Kerk in Herent

Openingswoord 2

Vele woorden en daden van Jezus
betekenen voor ons troost en bemoediging.
Andere vallen als grote stenen
in de stille vijver van onze gemoedsrust.
In de voorbije weken
mochten wij zo al een paar van die harde boodschappen incasseren
en vandaag krijgen wij er nog eentje in de schoot geworpen:
“Niemand van u kan mijn leerling zijn,
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit”.

Misschien zijn wij geneigd
om met een boogje om dergelijke woorden heen te lopen,
of om ze met een goedklinkende uitleg weg te vlakken.
Dat kunnen wij ons niet veroorloven
als wij het evangelie in zijn volheid willen beleven.
En dus moeten wij – of wij het prettig vinden of niet –
in het licht van dat Woord de confrontatie met onszelf aangaan.

Voor al die keren dat wij het evangelie te gemakkelijk naar onze hand hebben gezet, vragen wij bij het begin van deze viering aan de Heer vergeving.

Vergevingsmoment 1

-Heer,
de zevende dag hebt Gij bedoeld als een rustdag,
maar vaak zijn wij op deze dag nog even gejaagd en haastig
als in de week.
Wij maken van dit uurtje zelden een echt rustpunt,
een uur van alleen maar bij U zijn en samen vieren,
zonder met onze gedachten naar duizend en één andere dingen af te dwalen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus,
wij zijn dikwijls heel intens bezig met onszelf
en laten daardoor anderen in de kou staan.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
niet zelden laten wij ons vol geestdrift meedrijven
met trends en modewoorden,
maar als we het radicale appél van uw Boodschap horen,
dan volgen we meestal heel wat minder enthousiast.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Ja Heer, ik wil U wel volgen
om mensen troostend nabij te zijn.
Maar uw Boodschap is zo radicaal!
Omdat wij vaak blijven steken bij een oppervlakkig engagement:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ja Heer, ik wil U wel volgen
om te delen met anderen.
Maar uw Boodschap is zo radicaal!
Omdat ons delen dikwijls eerder beperkt blijft tot het geven van een aalmoes
dan dat we echt evangelisch delen met anderen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ja Heer, ik wil U wel volgen
om mijn kruis op te nemen.
Maar uw Boodschap is zo radicaal!
Omdat we wel moeite willen doen,
maar het meestal niet lang volhouden:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Omer Bogaert

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
in uw voetspoor stappen
is een zwaar karwei.
Iedere dag moeten we hindernissen nemen
en daar hebben we niet altijd zin in.
Daarom bidden wij:
help ons om een aanloop te nemen,
zodat wij niet wegvluchten en een ander laten opdraaien voor de hindernissen die wijzelf moeten nemen.
Geef ons de moed en de kracht om eraan te beginnen en het vol te houden. Amen.
naar Omer Bogaert

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij hebt ons Jezus geschonken om Hem te volgen,
niet onbedachtzaam, maar als een bewuste keuze,
ook als dat veel van ons vraagt.
Wij bidden U:
doe ons openstaan voor uw Woord.
Laat het ons bezielen met uw geestkracht
zodat we nieuwe wegen gaan,
op weg naar uw Rijk van gerechtigheid en vrede.
Dat Rijk is begonnen in Jezus, uw Zoon.
In Hem zal het tot voltooiing komen, in tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In het evangelie maakt Jezus duidelijk,
dat radicale onthechting een voorwaarde is om Hem te volgen.
Zo’n stap moet men weloverwogen zetten,
met een groot vertrouwen op God.
De wijsheid die daarvoor nodig is,
is volgens de eerste lezing een gave Gods.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Wijsh., 9, 13-18b)

Uit het boek Wijsheid

13        Welke mens kent Gods raadsbesluit
of wie vermoedt wat de Heer wil?
14        Want armzalig is het denken van de stervelingen
en wankel zijn onze overwegingen.
15        Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel
en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten.
16        Wij vermoeden amper de dingen op aarde;
zelfs wat voor de hand ligt
ontdekken wij maar met moeite:
wie speurt er dan na
wat er in de hemelen is?
17        Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben,
als U de wijsheid niet had gegeven
en uw heilige geest niet
uit de hemel had gezonden?
18        Zo zijn de paden recht gemaakt
van degenen die de aarde bewonen;
zo hebben de mensen geleerd
wat U aangenaam is,
en zijn zij gered door de wijsheid.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Filém., 9b-10. 12-17)

Uit de brief van de apostel Paulus aan Filémon

Dierbare,
9               Hij die u schrijft, is Paulus, een oud man,
nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,
10        en mijn verzoek betreft het kind
dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, Onesimus,
12        Ik stuur hem terug naar u, hem, dat wil zeggen mijn hart.
13        Ik voor mij had hem graag hier gehouden,
zodat hij, als uw plaatsvervanger,
voor mij zou kunnen zorgen
in mijn gevangenschap voor het evangelie.
14        Maar ik wil niets doen zonder uw instemming,
opdat uw goedheid niet afgedwongen maar spontaan is.
15        Misschien was dat wel de reden
waarom hij een tijd lang bij u weg is geweest:
dat u hem voorgoed terug zou krijgen,
16        niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf:
als een geliefde broeder, speciaal voor mij,
en des te meer voor u, als mens en als christen.
17        Als u zich dus met mij verbonden voelt,
verwelkom hem dan alsof ik het was.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 14. 25-33)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

25        Grote drommen mensen trokken met Jezus mee.
Hij richtte zich tot hen en zei:
Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder,
zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
27        Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
Als een van u een toren wil bouwen,
gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om de kosten te begroten,
om te zien of hij het werk kan voltooien.
Want anders, als hij wel het fundament legt
maar de bouw niet kan afmaken,
zal iedereen die het ziet hem uitlachen
30        en zeggen:
`Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.’’
Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning,
dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om te beraadslagen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man op te trekken tegen de ander,
die met twintigduizend man op hem afkomt.
Als dat niet zo is stuurt hij,
terwijl de ander nog ver weg is,
een gezantschap naar hem toe
om naar de vredesvoorwaarden te vragen.
Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Alles loslatend
was Jezus totaal beschikbaar
om mensen bevrijdend nabij te zijn.
Tot die beschikbaarheid nodigt Hij ook zijn volgelingen uit.
Bidden wij
dat zijn uitnodiging door velen verstaan wordt
en ter harte genomen.

-Voor hen die alles loslieten om beschikbaar te zijn
in ontwikkelingslanden
of in probleemwijken van onze grote steden.
Dat hun inzet vruchtbaar mag zijn
in de levens van velen
en dat de omgeving waarin zij werkzaam zijn, menselijker mag worden.
Laten we bidden…

-Voor de gevestigde Kerkgenootschappen van wie
status en prestige in de loop van de eeuwen buitensporig zijn gegroeid.
Dat zij durven loslaten
om radicaal beschikbaar te kunnen zijn
voor hen die hongeren naar brood en vrede,
naar vrijheid en gedeelde levensvreugde.
Laten we bidden…

-Voor onszelf zoals wij hier samen zijn.
Dat Jezus’ oproep tot beschikbaarheid
ons ergens van binnen raakt
opdat wij onszelf zouden loslaten
en zo dienstbaar worden aan de vrede en vreugde van velen.
Laten we bidden…

God,
verlicht het hart van hen die het Woord van Jezus horen,
opdat zij verstaan en ter harte nemen
wat Hij tot ons aller bevrijding wil zeggen. Amen.
naar Jacques Verhees

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor mensen die niets kunnen loslaten,
die alles – geld en goed – krampachtig willen vasthouden,
alles in hun leven willen regelen
en zich van alle kanten door anderen bedreigd voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die de Boodschap van het evangelie – zonder voorbehoud – ernstig opnemen
en ten volle Jezus’ leerling proberen te zijn.
Wij bidden voor radicalen en voortrekkers,
maar ook voor achterblijvers en voor wie niet mee kunnen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor wie alles achterlaten,
zich nergens meer aan hechten,
om alleen nog te leven met open handen voor hun medemensen,
waar ook ter wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf.
Dat wij, gaandeweg door het leven, de juiste keuzes mogen maken:
opkomen voor wat waar is, goed en rechtvaardig,
en daaraan trouw blijven, ook op kritieke momenten.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan.
Aanvaard deze gaven en vorm ze om
tot datgene wat mensen broodnodig hebben:
blijheid en geborgenheid,
toewijding en nabijheid,
moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord,
uw helpende Hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, barmhartige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke,
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God, onze Vader:
Onze Vader,…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf en met de anderen,
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot echte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Ons wordt gevraagd
als wijze mensen in het leven te staan,
als mensen die heel praktisch en van binnenuit
weten hoe te leven.
Zo leven is te doen,
als er vrede is in ons binnenste, in ons hart.

Heer Jezus,
doe ons ook radicaal kiezen voor het goede
in onszelf, in iedere mens en in de wereld
om zo uw vrede te brengen, hier en nu.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij wilt dat alle mensen in vrede zouden samenleven.
Door in uw voetsporen te treden
trachten we deze wens te vervullen.
Help ons als het soms moeilijk wordt.
Want werken aan vrede
is voor ons niet altijd gemakkelijk.
Dit vragen wij U,
Gij die leeft in eeuwige vrede.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij die vrede ook door aan elkaar.
Helchteren

Lam Gods

Communie

In dit Brood wil de Heer ons nabij zijn,
wil Hij onze steun en sterkte zijn.
In dit Brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan, en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Christelijke waarden: wat zijn dat?
Christelijke waarden zijn algemeen menselijk
en geen eigendom van een godsdienst.
Maar het waardenpatroon dat Jezus ons verkondigde,
vormt een enorme bron aan wijsheid,
en een krachtige wegwijzer naar een hoopvolle samenleving
waarin de liefde heerst.

Zelfs als dit een utopie zou zijn,
waarom er dan toch niet veel radicaler voor kiezen,
want ook een afspiegeling van een utopie
is reeds een weg in de goede richting…?
naar federatie Kana

Bezinning 2

Loslaten is,
bevrijd van elke kramp,
in je verantwoordelijkheid gaan staan.
Loslaten is
bewegen op eigen kracht,
ten volle zijn wie je bent,
je bevrijden van bezitterigheid
en van bezit zijn.
Op dat fundament – zegt Jezus,
kun je een stevig bouwwerk optrekken,
verbondenheid met Hem aangaan.
Leer mij, Heer,
mijn verkrampte zekerheden los te laten,
mijn veiligheden,
mijn vanzelfsprekendheden.
Leer mij, Heer,
mij los te maken van hen die mij willen vasthouden,
van hen die ik wil vasthouden uit traditie,
uit ambitie,
omdat ze mij laten dromen en verwachten.
Leer mij, Heer,
dat loslaten geen weggooien is,
geen onderspitten,
geen negeren.
Ik wil met open handen leven, Heer,
handen die kunnen ontvangen,
handen die kunnen bevrijden,
handen die kunnen vrijlaten,
eerbiedig
alles in zijn waarde latend.
vrij naar Ida Guetens

Slotgebed 1

Goede God,
Gij hebt uw Woord laten horen in ons midden.
Gij hebt in Jezus getoond dat uw Woord ons tot keuzes dwingt.
Geef dat wij niet onnadenkend verder gaan in dit leven,
maar dat wij waarachtige volgelingen zijn van uw Zoon,
desnoods tegen de stroom in,
steeds bedacht op het goede,
zoals dat ten diepste gestalte kreeg
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Midden onder u

Slotgebed 2

Als je Jezus van dichtbij wilt volgen
dan kies je niet voor de gemakkelijkste weg – zegt God.
Integendeel,
je keuze voor Hem zal je soms confronteren met onbegrip en eenzaamheid.
En op bepaalde momenten bots je misschien zelfs
op keiharde weerstand of onterechte kritiek.
Toch wil Ik je uitnodigen om jezelf weg te cijferen
en van Mij te blijven getuigen.
Want alleen als je je kruis opneemt,
zul je het ook kunnen dragen.
Dan zal iedereen kunnen zien dat je mijn leerling bent.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge het ons gegeven zijn
om wijs en mild in het leven te staan.
Moge het ons gegeven zijn
om met elkaar om te gaan als broers en zussen.
Moge het ons gegeven zijn
radicaal te kiezen voor het goede.
Daartoe zegene ons de God van vrede en liefde,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.