23e zondag door het jaar C 2013

8 09 2013

Begroeting

Van harte welkom iedereen.
Moge God voor ons als een licht op onze weg zijn,
als een hand op onze schouder,
als een broer of zus die naast ons staat,
als een God die wij mogen noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Diest

Openingswoord 1

Het thema van deze viering kunnen we wellicht het best omschrijven als:
‘bezint eer ge begint’.
Want je engageren voor Jezus’ Boodschap
doe je niet zomaar in een opwelling.
Het vraagt om een bewuste keuze.
Maar wij hier als gemeenschap willen Jezus’ spoor wel volgen,
willen zijn weg gaan.
Misschien is vandaag dan wel het ideale moment
om na te denken over de vraag:
‘Hoe kan ik mij dit jaar verdienstelijk maken in onze geloofsgemeenschap?’
Want altijd weer zijn er nieuwe mensen nodig
om Jezus’ Boodschap concreet te maken.
Het evangelie nodigt ons uit om na te denken over die stap
en de gevolgen van onze keuze.

Openingswoord 2

Zich bekennen tot de gemeenschap rond Jezus
is niet vrijblijvend.
Het evangelie is soms erg veeleisend.
Kunnen wij, gewone mensen, dat wel aan?
Of mogen wij proberen,
mogen we altijd weer op zoek gaan naar de weg van Jezus,
krijgen we de kans om altijd te herbeginnen?
En geloven we dat God in zijn Geest met ons meegaat?

Openingswoord 3

De zieken die Jezus genas,
de verhalen die Hij vertelde,
het boeide veel mensen zo intens
dat ze graag Jezus’ leerlingen wilden worden.
Maar als jullie echt helemaal bij Mij willen horen, zegt Jezus,
is er meer nodig dan dat je voor Mij in je handen klapt.
Dan moet je alles loslaten om net als Ikzelf altijd klaar te staan
voor mensen die een trooster en helper nodig hebben,
iemand die hun een weg wijst door het leven.
Als je zegt dat je bij Me wilt horen, zal je dat ook moeten waar maken.
Geen woorden, maar daden!
Hebben jullie een huis? Hebben jullie familie? Hebben jullie hobby’s?
Dat is prima, maar die moet je wel kunnen loslaten
als er ergens mensen zijn die jullie hulp nodig hebben.
Als je daartoe bereid bent, kun je mijn volgeling worden.
Kijk naar Mij.
Ik heb niet eens een steen om ’s nachts mijn hoofd op neer te leggen.
Wie echt bij Me wil horen,
moet dus zijn hele hebben en houden kunnen loslaten
om anderen te helpen en voor anderen te zorgen
die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Wil je dat echt?
Denk er maar eens goed over na voordat je daartegen ja zegt.
naar Omer Bogaert

Vergevingsmoment 1

Heer, uw Boodschap is: breken en delen
en bij onszelf goed overleggen of we dit effectief in de praktijk willen brengen.
Het is een opgave waarin wij niet altijd slagen.
Daarom willen wij bidden om ontferming.

-Breken en delen vertalen in woorden van elke dag betekent:
ons inzetten voor uw Boodschap in heel ons doen en laten.
Voor alle keren dat we het laten afweten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Breken en delen vertalen in de context van wereld en maatschappij betekent:
zorg en aandacht hebben voor onze medemensen en voor de schepping.
Voor alle keren dat we daarin tekortschieten,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Breken en delen vertalen in woorden van menselijke relaties betekent:
vriendschap en liefde doorgeven aan anderen
en vooral aan mensen die het minder goed hebben dan wij.
Voor alle keren dat we daarvoor te egoïstisch zijn,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, kom onder ons aanwezig,
spreek uw Woord van hoop en vertrouwen,
opdat wij de weg van het breken en delen van het brood
zouden vertalen in ons eigen leven.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
vrij naar Diest

Vergevingsmoment 2

Omdat wij het evangelie wel eens al te gemakkelijk naar onze hand zetten,
vragen wij bij het begin van deze viering om vergeving.

-Heer, Gij luistert naar ons,
terwijl wij vaak niet luisteren naar U, noch naar elkaar.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons de taal van de liefde geleerd en voorgeleefd,
terwijl wij uit egoïsme ons eigen persoontje vaak afschermen,
elkaar uit de weg gaan of zelfs afstoten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in de persoon van Jezus
zijt Gij de weg van geweldloosheid gegaan tot het uiterste,
terwijl wij dikwijls treuzelen op uw weg van vrede en verzoening.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven  en ons eens geleiden tot eeuwig leven. Amen

Vergevingsmoment 3

-Ja Heer, ik wil U wel volgen
om mensen troostend nabij te zijn.
Maar uw Boodschap is zo radicaal!
Omdat wij vaak blijven steken bij een oppervlakkig engagement:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ja Heer, ik wil U wel volgen
om te delen met anderen.
Maar uw Boodschap is zo radicaal!
Omdat ons delen dikwijls eerder beperkt blijft tot het geven van een aalmoes
dan dat we echt evangelisch delen met anderen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ja Heer, ik wil U wel volgen
om mijn kruis op te nemen.
Maar uw Boodschap is zo radicaal!
Omdat we wel moeite willen doen,
maar het meestal niet lang volhouden:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Omer Bogaert

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij zijn dankbaar
dat Gij ons uw Zoon hebt gezonden
om ons de weg te tonen
die we moeten gaan om gelukkige mensen te worden.
Zend ons steeds opnieuw mensen
die in Jezus’ voetsporen wandelen.
Zij zijn voor ons de wegwijzers
die we nodig hebben als het ons soms moeilijk gaat.
Dit vragen wij U
door Jezus, onze Heer. Amen.
Helchteren


Openingsgebed 2

God, Gij die weet wat ons gelukkig maakt,
maar ook wat ons bindt en ons gevangen houdt,
zeg tot ons hart
hoe wij de vrijheid die Jezus ons voorleefde, tot de onze kunnen maken.
Leer ons van harte beschikbaar worden voor het werk waartoe Hij ons uitnodigt:
vorm geven aan een wereld naar uw hart,
een wereld van vrede voor alle mensenkinderen. Amen.
Diest

Openingsgebed 3

God, uit uw hand leven wij.
Op U en op elkaar zijn wij aangewezen
om ons aanvaard te weten met ons pogen en falen.
Maak ons bescheiden en ontvankelijk voor die waarheid,
opdat wij hoopvol naar elkaar opzien,
en elkaar van harte tot vrede zijn. Amen.

Lezingen

Laten we samen naar de lezingen luisteren.

Eerste lezing (Wijsh., 9, 13-18b)

Uit het boek Wijsheid

13         Welke mens kent Gods raadsbesluit
of wie vermoedt wat de Heer wil?
14         Want armzalig is het denken van de stervelingen
en wankel zijn onze overwegingen.
15         Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel
en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten.
16         Wij vermoeden amper de dingen op aarde;
zelfs wat voor de hand ligt
ontdekken wij maar met moeite:
wie speurt er dan na
wat er in de hemelen is?
17         Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben,
als U de wijsheid niet had gegeven
en uw heilige geest niet
uit de hemel had gezonden?
18         Zo zijn de paden recht gemaakt
van degenen die de aarde bewonen;
zo hebben de mensen geleerd
wat U aangenaam is,
en zijn zij gered door de wijsheid.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Filém., 9b-10. 12-17)

Uit de brief van de apostel Paulus aan Filémon

Dierbare,
9              Hij die u schrijft, is Paulus, een oud man,
nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,
10         en mijn verzoek betreft het kind
dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, Onesimus,
12         Ik stuur hem terug naar u, hem, dat wil zeggen mijn hart.
13         Ik voor mij had hem graag hier gehouden,
zodat hij, als uw plaatsvervanger,
voor mij zou kunnen zorgen
in mijn gevangenschap voor het evangelie.
14         Maar ik wil niets doen zonder uw instemming,
opdat uw goedheid niet afgedwongen maar spontaan is.
15         Misschien was dat wel de reden
waarom hij een tijd lang bij u weg is geweest:
dat u hem voorgoed terug zou krijgen,
16         niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf:
als een geliefde broeder, speciaal voor mij,
en des te meer voor u, als mens en als christen.
17         Als u zich dus met mij verbonden voelt,
verwelkom hem dan alsof ik het was.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 14. 25-33)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

25         Grote drommen mensen trokken met Jezus mee.
Hij richtte zich tot hen en zei:
Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder,
zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
27         Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
Als een van u een toren wil bouwen,
gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om de kosten te begroten,
om te zien of hij het werk kan voltooien.
Want anders, als hij wel het fundament legt
maar de bouw niet kan afmaken,
zal iedereen die het ziet hem uitlachen
30         en zeggen:
`Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.’’
Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning,
dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om te beraadslagen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man op te trekken tegen de ander,
die met twintigduizend man op hem afkomt.
Als dat niet zo is stuurt hij,
terwijl de ander nog ver weg is,
een gezantschap naar hem toe
om naar de vredesvoorwaarden te vragen.
Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we tot God om de ware wijsheid in woord en daad.

-Bidden we voor allen die in de ban zijn van geld en goed,
die in het streven naar steeds meer,
hun levensvervulling menen te vinden.
Dat hun ogen zouden opengaan voor waarden in het leven
die met geen geld of goed te koop zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die hun leven angstvallig in de hand willen houden,
alles willen regelen
en overal bedreigingen zien.
Dat zij vertrouwen mogen leren
en hun bestaan zouden ervaren als een geschenk.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die onthecht en sober leven,
die alles hebben achtergelaten
om zich te geven aan medemensen, waar ook ter wereld.
Dat zij het ware geluk mogen vinden
en zo honderdvoudig terug ontvangen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die het levensnoodzakelijke missen
om menswaardig te kunnen leven,
voor allen die zijn aangewezen op de welwillendheid van anderen.
Dat hun recht zou worden gedaan.
Laten we bidden…

God, maak ons ontvankelijk voor uw geheim:
de ware wijsheid van het hart.
Zegen ons en doe ons rechte wegen gaan,
nu en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden we voor ontwapenende en bescheiden mensen.
Dat zij de sympathie van hun omgeving mogen ervaren.
Voor mensen zonder grootspraak en zelfoverschatting.
Dat zij gewaardeerd mogen worden om wie zij werkelijk zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de blikvangers in onze mensenwereld.
Dat zij behoed blijven voor zelfoverschatting
en dat zij van kleine mensen levenswijsheid en charme leren.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij elkaar aanvaarden en in respect tegemoet treden,
met ons pogen en ons falen,
met ons trachten en ons verwachten,
met wat de een te bieden heeft en de andere ontvangen wil.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

Goede God,
Gij roept ons op om de weg van Jezus te gaan
en om daarbij moeilijke keuzes niet te ontwijken.
Daarom willen wij tot U bidden.

-Voor allen die deel uitmaken van Gods Kerk op aarde.
Dat zij niet onnadenkend hun wegen gaan,
maar hun woorden en daden
steeds kritisch toetsen aan het evangelie.
Laten we bidden…

-Voor hen voor wie de keuze voor het evangelie offers vraagt
waardoor ze in conflict komen met hun naaste omgeving.
Dat zij kracht mogen ontvangen om hun keuze gestand te doen
en daaraan trouw te blijven, ook op kritieke momenten.
Laten we bidden…

-Voor onszelf bidden wij.
Dat wij gaandeweg door het leven de goede keuzes maken.
Dat wij opkomen voor wat rechtvaardig is, waar en goed,
en daaraan trouw blijven, ook op kritieke momenten.
Laten we bidden…
                                                                                  Midden onder U

Gebed over de gaven 1

Heer,
samen met de gaven van brood en wijn
bieden wij U ook onze goede voornemens aan.
Wij gaan proberen om in Jezus’ voetsporen te treden.
Wij willen ons best doen
om de mensen om ons heen gelukkig te maken.
We beseffen dat we nooit volledig
Jezus zullen kunnen volgen.
Daarom vragen we de hulp van zijn Geest,
om onze goede voornemens te verwezenlijken. Amen.
Helchteren

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
met brood en wijn gedenken wij uw Zoon.
Hij laat menselijke zekerheden los
en draagt zijn kruis ten einde toe.
Help ons om wat ons in dit leven overkomt
in de geest van Jezus te verwerken.
Dat vragen we U
omwille van ieders welzijn en omwille van uw belofte. Amen.
naar Diest

Gebed over de gaven 3

God en Vader,
vele graankorrels werden gemalen voor dit brood
en vele druiven werden geperst voor deze wijn.
Zo willen ook wij met elkaar verbonden zijn,
gemeenschap vormen,
Kerk zijn.
Aanvaard deze gaven,
doordring ze met uw Geest
zodat Jezus zelf in ons midden aanwezig komt
als voedsel voor onderweg,
als krachtbron om van te leven. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke,
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God, onze Vader:
Onze Vader,…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf en met de anderen,
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot echte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Vredeswens 2

De weg naar de vrede waarvan wij dromen,
lijkt ons eindeloos, een te lange tocht voor zwakke mensen.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons:
Vrede zij u, als je met wijsheid de vragen
van het leven tegemoet treedt.
Vrede zij u, als je met creativiteit de uitdagingen
van het leven aandurft.
Vrede zij u vooral, als je in het leven kunt staan,
vol vertrouwen in elkaar,
vol geloof in Gods nabijheid.
Moge die vrede van de Heer dan altijd met u zijn.
En laten wij die Godsvrede ook doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

In dit brood wil de Heer ons nabij zijn,
wil Hij onze steun en sterkte zijn.
In dit brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan, en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Met Hem meegaan

Het is niet eenvoudig
om in Jezus’ spoor te blijven.
Steeds opnieuw komt dan de vraag
of je niet teveel gebonden bent,
gebonden aan mensen, aan dingen.
Je bezit kan zijn als een ballast
die je afremt en tegenhoudt.
Mensen kunnen een sta-in-de-weg zijn,
omdat ze je van je ideaal afhouden.
Met Jezus meegaan is mogelijk
als je zijn ideaal tot het jouwe maakt,
als je al je mogelijkheden benut
voor geluk en vrede van anderen.
Het is afzien van eigenbelang
om het belang van anderen te dienen.
Kiezen voor zijn weg
is radicaal op de bres gaan staan
voor liefde en gerechtigheid,
te beginnen in je eigen omgeving.
Het is gaan staan in de droom
van het paradijs
en van een nieuwe hemel en aarde.
Meegaan met Hem vraagt
dat je de pijn van die keuze aandurft,
maar betekent ook dat je mag delen
in de vreugde van het Godsrijk.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Volgeling zijn

Meelopen met de massa
geeft een veilig gevoel.
Noch je eigen mening,
noch je eigen verantwoordelijkheid
zijn dan in het geding.
Meelopen met de massa
kost niet zoveel pijn.
Je loopt gemakkelijk in de pas.
Een ander gaat voor
en vangt de klappen op.

Volgeling zijn:
dat is een persoonlijke keuze.
Je kunt je niet verschuilen
achter een ander.
Je maakt zelf je keuze.
Je ideaal is je richtingwijzer.
De obstakels op je weg
moet je zelf overwinnen.
De tegenstand van anderen
moet je zelf een plaats geven
en te boven komen.
Volgeling zijn vraagt
een zekere radicaliteit,
en ook de durf
om de gevolgen
niet uit de weg te gaan.
Het is niet roekeloos meelopen,
maar wel  goed overwogen
gestalte geven
aan het ideaal van Jezus.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goede God,
in jouw voetspoor stappen
vergt inspanning.
Iedere dag moeten we hindernissen nemen
en daar hebben we niet altijd zin in.
Daarom bidden wij:
help ons om een aanloop te nemen,
zodat wij niet wegvluchten en een ander laten opdraaien voor de hindernissen die wijzelf moeten nemen.
Geef ons de moed en de kracht
dat dan te kunnen. Amen.
naar Helchteren en Lovendegem

Slotgebed 2

Heer,
om de noden in ons leven aan te kunnen
geeft Gij ons het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.
Zijn manier van leven geeft ons vrede en geluk.
Geef ons de kracht, wijsheid en moed
om in deze snel veranderende maatschappij
voor ons christelijk geloof te blijven kiezen.
Wees ons daarin nabij. Amen.
WIRC

Zending en zegen

Moge het ons gegeven zijn
om wijs en mild in het leven te staan.
Moge het ons gegeven zijn
om met elkaar om te gaan als broers en zussen.
Moge het ons gegeven zijn
radicaal te kiezen voor het goede.
Daartoe zegene ons de God van vrede en liefde
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.