23e zondag door het jaar C 2010

(05/09/2010)

Begroeting

Van harte welkom iedereen.
Moge God voor ons als een licht op onze weg zijn,
als een hand op onze schouder,
als een broer of zus die naast ons staat,
als een God die wij mogen noemen:
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
naar Diest

Openingswoord

Jezus’ tocht door Palestina verliep succesvol.
Zijn populariteit onder het volk werd steeds groter.
Maar toch zijn niet alle volgers ook navolgers.
Jezus’ leerling zijn is een bewuste keuze,
met risico’s en pijn
en het moet gebeuren vanuit een zekere radicaliteit:
afstand doen van alles wat je bezit.
Niet niks dus.
En Jezus geeft daar bovenop nog een ernstige opdracht mee:
overleg eerst zorgvuldig vóór je iets doet.
Weet dat, als je mijn leerling wil zijn,
je bereid moet zijn je kruis op te nemen,
dat je bereid moet zijn je helemaal toe te wijden aan het Rijk Gods
en niet een beetje of af en toe, als het jou uitkomt.
Daar wringt bij ons het schoentje wel eens.
Daarom vragen wij de Heer om vergeving.

Vergevingsmoment

We vragen vergeving voor ons gebrek aan onthechting,
voor onze te grote gehechtheid aan aardse goederen.
Heer, ontferm U over ons.

We vragen vergeving voor onze tweeslachtigheid,
voor onze angst om radicaal te kiezen voor uw Boodschap.
Christus, ontferm U over ons.

We vragen vergeving voor ons gebrek aan vertrouwen,
voor ons tekort aan volharding.
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing


Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
laat in ons midden mensen opstaan
die ons erop attent maken
dat het volgen van Jezus verantwoordelijkheden met zich meebrengt.
We weten dat het moeilijk is
om die dagelijks consequent te aanvaarden en te beleven.
Toch willen wij proberen mee te bouwen aan uw Rijk
met de hulp van uw Zoon,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
naar Piet Leenhouwers

Openingsgebed 2

Zie ons hier samen, God, uitkijkend naar uw genade.
Zegen ons met wijsheid die inzicht schenkt,
met geloof dat bemoedigt
en met trouw die volharden doet.
Doe ons kiezen voor wat goed is in uw ogen
en help ons de rechte weg te gaan,
de weg van Jezus, uw veelgeliefde,
uw uitverkorene voor tijd en eeuwigheid. Amen.


Lezingen

Laten we samen naar de lezingen luisteren.

Eerste lezing (Wijsheid 9,13-18b)

Uit het boek Wijsheid

13       Welke mens kent Gods raadsbesluit
of wie vermoedt wat de Heer wil?
14       Want armzalig is het denken van de stervelingen
en wankel zijn onze overwegingen.
15       Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel
en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten.
16       Wij vermoeden amper de dingen op aarde;
zelfs wat voor de hand ligt
ontdekken wij maar met moeite:
wie speurt er dan na
wat er in de hemelen is?
17       Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben,
als U de wijsheid niet had gegeven
en uw heilige geest niet
uit de hemel had gezonden?
18       Zo zijn de paden recht gemaakt
van degenen die de aarde bewonen;
zo hebben de mensen geleerd
wat U aangenaam is,
en zijn zij gered door de wijsheid.’
KBS Willibrord 1995

Alternatieve lezing of bezinningstekst

Lezing uit ” Boek van mijn leven” door Huub Oosterhuis

Oscar Romero, in maart 1980 vermoord, was,
voordat hij aartsbisschop van El Salvador werd,
een trouwhartige ondergeschikte in de kerkelijke hiërarchie van zijn land,
een onopvallende, ouderwetse en angstige prelaat.
Daarom werd hij ook door de machthebbers voorgesteld.
En dus hadden de veertien families
die in El Salvador de dienst uitmaken en beschikken over leven en dood,
niets van hem te vrezen en niets op hem tegen.
Dus werd hij benoemd tot aartsbisschop.
Maar eenmaal benoemd, werd hij een ander mens,
werd hij wie hij zijn moest en zijn kon.
Hij werd pleitbezorger, partijganger van armen en ontrechten.

Hij noemde dat zelf zijn bekering.
Hij wist
– dat bleek uit zijn optreden en zijn woorden van de laatste twee jaar van zijn leven –
dat dit hem zijn leven zou kosten.
Maar dat kon hem blijkbaar niet tegenhouden op de weg die hij gaan moest.
Hij kon niet anders meer, blijkbaar,
dan de dood trotseren en levensgevaarlijk leven:
slavernij en broedermoord noemde hij bij naam.
Dus werd hij vermoord, niet de eerste en niet de laatste.
Hij wilde niet vermoord worden en was bang voor de dood.
Maar meer nog vreesde hij een leven dat geen echt leven was.
Een leven gekocht voor de prijs van andermans dood.
Voor Jezus was dat niet anders.
Wie mijn volgeling wil zijn neemt zijn kruis op.
Of beter: draagt het kruis van anderen.

Tweede lezing (Filemon 9b-10.12-17)

Uit de brief van de apostel Paulus aan Filemon

Dierbare,
9          Hij die u schrijft, is Paulus, een oud man,
nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,
10       en mijn verzoek betreft het kind
dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, Onesimus,
12       Ik stuur hem terug naar u, hem, dat wil zeggen mijn hart.
13       Ik voor mij had hem graag hier gehouden,
zodat hij, als uw plaatsvervanger,
voor mij zou kunnen zorgen
in mijn gevangenschap voor het evangelie.
14       Maar ik wil niets doen zonder uw instemming,
opdat uw goedheid niet afgedwongen maar spontaan is.
15       Misschien was dat wel de reden
waarom hij een tijd lang bij u weg is geweest:
dat u hem voorgoed terug zou krijgen,
16       niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf:
als een geliefde broeder, speciaal voor mij,
en des te meer voor u, als mens en als christen.
17       Als u zich dus met mij verbonden voelt,
verwelkom hem dan alsof ik het was.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 14.25-33)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

25       Grote drommen mensen trokken met Jezus mee.
Hij richtte zich tot hen en zei:
Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder,
zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
27       Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
Als een van u een toren wil bouwen,
gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om de kosten te begroten,
om te zien of hij het werk kan voltooien.
Want anders, als hij wel het fundament legt
maar de bouw niet kan afmaken,
zal iedereen die het ziet hem uitlachen
30       en zeggen:
`Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.’’
Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning,
dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om te beraadslagen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man op te trekken tegen de ander,
die met twintigduizend man op hem afkomt.
Als dat niet zo is stuurt hij,
terwijl de ander nog ver weg is,
een gezantschap naar hem toe
om naar de vredesvoorwaarden te vragen.
Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit;
anders kan hij geen leerling van Mij zijn.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God, die wil dat wij leven,
die ons in liefde bij de hand neemt
en ons wegen van leven wijst.

Niet via wetten en regels
maar door geloof, hoop en liefde
wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid.

Wij geloven in Christus, de Levende,
die ons leerde leven als kinderen van de Vader,
die in ons leeft als kracht van liefde,
die ons opwekt tot een nieuw bestaan.

Niet de oude mens leeft in ons voort,
maar Christus zelf brandt in ons hart als vuur.

Wij geloven in de Geest, Trooster en Helper,
die ons gaande houdt op weg naar vrede.

Niet de geest van geld en macht,
maar de Geest van liefde en gastvrijheid
brengt ons tot gemeenschap
en maakt ons tot mensen naar Gods hart. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor de vele mensen
die met Jezus meetrekken,
christenen, die overal ter wereld
proberen zijn naam eer aan te doen
en ‘mensen van de weg’ willen zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die hebben afgehaakt.
Ooit wel gedoopt,
maar geen volgeling gebleven,
proberen ze nu op een andere wijze hun leven zin te geven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen
die echt leerling willen zijn,
die veel hebben losgelaten om Jezus te volgen:
familiebanden, huis en haard.
Laten wij bidden…
naar Gerard Broekhuijsen


Voorbeden 2

– Bidden wij voor de Kerk
en voor alle geloofsgemeenschappen.
Dat zij duidelijk gestalte mogen geven
aan de radicale boodschap van het evangelie
en dat zij het niet op een akkoordje gooien maken met machthebbers en bezitters
ten nadele van de armen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf,
die toch wat overvallen worden door Jezus’ radicaliteit.
Dat wij de moed zouden hebben om na te gaan
wat die boodschap voor ieder van ons kan betekenen
en dat wij,
wat wij ’s zondags met de mond belijden,
ook in de week in daden zouden omzetten.
Laten wij bidden…
Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Goede God,
met brood en wijn denken wij aan Jezus, uw Zoon.
Hij roept ons op om Hem te volgen.
Voed ons met zijn Geest,
leer ons onszelf te vergeten,
help ons te leven met elkaar.
Dat vragen wij U,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Het is uw liefste wens, God,
dat mensen wereldwijd het leven delen met elkaar.
Aanvaard dit brood en deze wijn
als een gebaar van onze goede wil
en maak ons breken en delen hier
tot een aanzet van uw komend Rijk van vrede en gerechtigheid.
Dat vragen wij U
door Jezus, uw Geliefde, uw Uitverkorene. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig …

God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke,
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God, onze Vader:
Onze Vader,…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf en met de anderen,
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot echte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus,
Gij wilt dat alle mensen in vrede zouden samenleven.
Door in uw voetsporen te treden
trachten we deze wens te vervullen.
Help ons als het soms moeilijk wordt.
Want werken aan vrede
is voor ons niet altijd gemakkelijk.
Dit vragen wij U,
Gij die leeft in eeuwige vrede.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij die vrede ook door aan elkaar.
Helchteren

Lam Gods

Communie

In dit brood wil de Heer ons nabij zijn,
wil Hij onze steun en sterkte zijn.
In dit brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan, en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Loslaten is,
bevrijd van elke kramp,
in je verantwoordelijkheid gaan staan.
Loslaten is
bewegen op eigen kracht,
ten volle zijn wie je bent.
Je bevrijden van bezitterigheid
en van bezit zijn.
Op dat fundament – zegt Jezus,
kun je een stevig bouwwerk optrekken,
verbondenheid met Hem aangaan.
Leer mij, Heer,
mijn verkrampte zekerheden los te laten,
mijn veiligheden,
mijn vanzelfsprekendheden.
Leer mij, Heer,
mij los te maken van hen die mij willen vasthouden,
van hen die ik wil vasthouden uit traditie,
uit ambitie,
omdat ze mij laten dromen en verwachten.
Leer mij, Heer,
dat loslaten geen weggooien is,
geen onderspitten,
geen negeren.
Ik wil met open handen leven, Heer,
handen die kunnen ontvangen,
handen die kunnen bevrijden,
handen die kunnen vrijlaten
eerbiedig
alles in zijn waarde latend.
vrij naar Ida Guetens

Bezinning 2

Waarom volg ik Jezus ?
Uit traditie ?
Of geloof ik vanuit
een persoonlijke keuze ?
Als ik eerlijk ben,
moet ik zeggen
dat de waarheid wellicht
ergens tussenin ligt, God.
Open daarom mijn hart
voor jouw vriendschap,
zodat ik Jou
méér kan beminnen
dan wie of wat ook.
Laat mij,
met alles wat ik heb
en met wie ik ben,
in de voetsporen
van Jezus treden.
En geef mij de durf
de gevolgen van die keuze
op mijn schouders te nemen.
naar Lovendegem

Slotgebed 1

Als je Jezus van dichtbij wil volgen
dan kies je niet voor de gemakkelijkste weg – zegt God.
Integendeel,
je keuze voor Hem zal je soms confronteren met onbegrip en eenzaamheid.
En op bepaalde momenten bots je misschien zelfs
op keiharde weerstand of onterechte kritiek.
Toch wil Ik je uitnodigen om jezelf weg te cijferen
en van Mij te blijven getuigen.
Want alleen als je je kruis opneemt,
zul je het ook kunnen dragen.
Dan zal iedereen kunnen zien dat je mijn leerling bent.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

God,
Gij hebt U in deze viering naar ons toegewend,
ons toegesproken,
bemoedigd en gesterkt.
Moge uw zegen ons vergezellen
bij alles wat we ondernemen.
Richt ons leven
en help ons het geluk te vinden.
Dat vragen wij U
door Jezus, uw Geliefde, uw Uitverkorene. Amen.

 

Zending en zegen

Heel veel mensen zoeken
naar echt contact,
naar echte ontmoeting,
die niet te koop is,
maar die je ontvangt
als wij omzien naar elkaar,
als wij aandachtig leven met elkaar.
Moge God ons daartoe zegenen
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.