23e zondag door het jaar B 2018

09 09 2018


Begroeting

God wil met ons meegaan op weg naar een betere wereld,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Hoorapparaten bestonden in Jezus’ tijd nog niet.
Mensen met zware gehoorproblemen hadden dan ook niet leren praten.
Door die handicap in de ‘normale’ communicatie,
schoven die mensen naar de rand van het sociale leven,
naar de rand van de maatschappij.
Gelukkig had die doofstomme man medemensen die begrip hadden
voor zijn handicap en ze brachten hem naar Jezus,
in de hoop dat Hij die man zou genezen.
‘Effata’ zegt Jezus, ‘Ga open’
en voor die man ging inderdaad de hele wereld open.
‘Effata’ zegt Jezus vandaag ook tot ons.
‘Stel je open’ voor de Blijde Boodschap,
verkondig haar
en laat voor mensen die gevangen zitten in zichzelf
de wereld opnieuw open gaan.
Durven wij Jezus’ Boodschap nog geestdriftig verkondigen,
zodat zijn Rijk kan groeien?

Openingswoord 2

‘Effata, ga open’ sprak Jezus tot de doofstomme man.
Is dit ook niet de telkens weerkerende oproep aan ons
bij het begin van elke viering:
bereid zijn ons open te stellen voor de Boodschap van Jezus?
Als wij met een open geest luisteren naar het evangelie,
wat laten wij dan binnen van die Boodschap?
Waardoor laten we ons raken
en wat doen we ermee?
Een evangeliewoord met meer consequenties
dan we op  het eerste zicht zouden vermoeden.

Gebed om ontferming 1

-Heer, wij zijn niet fysisch doof en stom,
maar wij houden ons vaak doofstom omdat we schrik hebben
voor de consequenties van open te staan voor uw Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij zijt nooit voorbij gegaan aan mensen die het moeilijk hadden.
Integendeel.
Gij hebt telkens, waarheen ook onderweg,
halt gehouden en hun aandacht geschonken,
zodat de wereld zich voor hen weer opende,
zodat zij weer toekomst zagen.
Op onze weg door het leven komen ook vaak mensen die onze aandacht vragen,
maar we zijn dikwijls zo zeer met onszelf bezig, we hollen maar voort,
dat hun vraag ervaren wordt als een hinderlijk oponthoud.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij hebben al zo dikwijls uw Woord gehoord,
maar wij durven het met onze mond niet verkondigen
uit schrik voor de meewarige reactie van onze maatschappij
die succes, bezit en macht huldigt als waarden
en niet echte naastenliefde of onthechting aan bezit.
Om ons lauw christen-zijn vragen wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons meer en meer te lijken op uw Zoon,
dan kan de weg naar uw Rijk open gaan. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, open ons hart.
Dat wij niet langer op onszelf zijn gericht,
maar ook gehoor geven aan U en aan onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, open ons hart.
Wij luisteren niet altijd naar wat er wordt gezegd.
Dikwijls blijven wij stom voor onze naaste
die nood heeft aan begrip en liefde.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, open ons hart voor uw Woord en uw Boodschap.
Wij krijgen zo vaak de kans om uw Woord te beluisteren,
maar zijn soms zo weinig bereid ernaar te leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer,
zodat wij even eerlijk en oprecht
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
graaf in de diepte van ons hart
en breng aan het licht
wie wij voor U en voor elkaar kunnen zijn.
Laat uw ‘Effata’-woord voor ons werkelijkheid worden.
Open onze dovemansoren,
leg dovemansgesprekken het zwijgen op
en geef klank aan koppig toegeknepen lippen,
zodat wij in elkaars ogen weer licht zien
en door elkaars monden
opnieuw uw stem kunnen horen.
Maak ons steeds opnieuw tot mensen naar uw hart. Amen.

Openingsgebed 2
God,
bijna elke dag ervaren we
hoe moeilijk het is open te staan voor een ander,
de ander werkelijk te verstaan.
Hoe moeilijk het ook is voor onszelf
om uit te spreken wat ons bezig houdt, ons beroert en beweegt.
Daarom bidden wij U:
bevrijd ons van die dovemansoren, van die dovemansgesprekken,
van die beelden zonder klank…
Leer ons onze oren en ogen te openen
en te kijken en te luisteren met een liefdevol hart.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Levensecht

Lezingen

Blinden zien, doven horen, stommen jubelen.
Daarover spreekt Jesaja in de eerste lezing,
en dat gebeurt ook in het genezingsverhaal van het evangelie.

In de tweede lezing verzet Jakobus zich
tegen discriminatie van de armen.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 35, 4-7a)

Uit de Profeet Jesaja

4
          Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.’
5           Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
6           Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.
En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.
7           Het verschroeide land wordt een meer,
de dorstige grond een waterrijke fontein.
KBS Willibrordus 1995

Tweede lezing
(Jak., 2, 1-5)

Uit de brief van de apostel Jacobus

1           Broeders en zusters,
u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus,
de Heer der heerlijkheid,
en u toch partijdig gedragen!
2           Ik bedoel dit: veronderstel,
er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring
en in schitterende kleding,
en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren;
3           als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt:
`Gaat u hier zitten, dit is een goede plaats’,
terwijl u tegen de arme zegt:
`Blijf jij daar maar staan’, of:
`Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’,
4           doet u dan niet aan discriminatie
en wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten?
5           Luister, geliefde broeders en zusters:
heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn,
niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof
en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?
KBS Willibrordus 1995

Evangelie (Mc. 7, 31-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

31         Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus
en ging via Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de Dekapolis.
32         Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak,
en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen.
33         Hij nam hem uit de menigte apart,
stak zijn vingers in zijn oren en spuwde
en raakte zijn tong aan,
34         en Hij keek op naar de hemel,
zuchtte, en zei tegen hem:
`Effata’, wat betekent: Ga open.
35         Meteen gingen zijn oren open,
zijn tongriem ging los,
en hij sprak normaal.
36         Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen.
Maar hoe meer Hij dat deed,
des te meer gingen ze het rondvertellen.
37         En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden:
`Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft.
Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’
KBS Willibrordus 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden we ons geloof in God
die ons de wereld heeft toevertrouwd
om hem leefbaar te maken voor alle mensen.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden  1

-Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat hun spreken en handelen mag doordrongen zijn van Jezus’ oproep
om mensen te laten opstaan en nieuwe levenskracht te geven.
Dat zij samen met velen durven zoeken naar nieuwe vormen van Kerk zijn,
zodat medemensen de weg naar onze God van liefde terugvinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christenen.
Dat speciaal zij, naar het voorbeeld van Jezus,
zich zouden inzetten voor een samenleving
waar iedereen kansen krijgt om menswaardig en gelukkig te leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat we oog en oor zouden hebben voor mensen
die doofstom geslagen – door omstandigheden of zelfs door eigen schuld –
in een hoekje zitten, zonder hoop.
Ook in onze gemeenschap leven zo ’n mensen.
Dat wij hun stilzwijgen horen en hen, zoals Jezus, helpen.
Dat mensen aan de liefde die wij, als christenen, elkaar betonen,
kunnen zien dat wij Jezus’ leerlingen zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God die zijn mensen weldoende nabij wil zijn,
rekent daarvoor op de medewerking van velen.
Laten we, in het spoor van Jezus,
dit vertrouwen niet beschamen.

-Bidden we voor mensen
die elkaar niet meer kunnen vinden,
verwikkeld in een muurvast  conflict.
Dat zij opnieuw met elkaar leren spreken
zonder dat de hatelijkheden heen en weer vliegen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen
die in de logica van het economische denken niet meetellen
en daardoor afhankelijk zijn van de welwillendheid van anderen:
gehandicapten, zieken, ouderen,
mensen die door de mazen van het sociale vangnet vallen,
daklozen, vluchtelingen in de illegaliteit,
slachtoffers van mensenhandel.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het voor de wind gaat.
Dat zij oog hebben voor wat zin en diepgang geeft aan het leven.
Dat zij beseffen hoe bevoorrecht ze zijn
als ze aan mensen met beperkte levenskansen
nieuwe perspectieven mogen aanreiken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf, voor elkaar, voor onze gezinnen,
voor onze parochiële werkgroepen.
Dat we met open oog, oor en hart in het leven zouden staan.
Dat we ons creatief durven inzetten
voor een samenleving
zoals God die voor zijn mensen heeft gedroomd.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Bidden wij in vertrouwen tot God,
die ook ons wil aanraken en genezen.

-Heer, zegen de mensen die uw naam verkondigen.
Leg goede woorden in hun mond.
Dat zij velen bemoedigen
en boden zijn van uw Blijde Boodschap.
Zegen hen, Heer, als zij over U spreken.
Laten wij bidden…

-Heer, zegen uw mensen,
kinderen en jongeren, mannen en vrouwen,
mensen in volle activiteit
maar ook de mensen op rust.
Zegen hen, Heer, als zij tot U bidden .
Laten wij bidden…

-Heer, zegen allen die zich inzetten voor een betere wereld.
Zegen hun geloven en liefhebben,
hun zwijgen en zingen,
hun scheppen en bevrijden.
Zegen hen, Heer, als zij opkomen voor vrede en recht.
Laten wij bidden…

-Heer, zegen de mensen die hulpbehoevend zijn,
die ziek of eenzaam zijn,
die door het noodlot geslagen zijn.
Spreek tot hen met woorden van leven.
Zegen hen, Heer, als zij zich tot U richten.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

In zijn binnenste voelde Jezus
dat het zijn roeping was
om mensen in uw naam te bevrijden
uit eenzaamheid en angst, God.
Daarom genas Hij zoveel zieken
en geeft Hij zich nu aan ons in dit brood en deze wijn.
Laat ons dan in vreugde samenzijn
rond deze tafel van de vriendschap,
door Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
in deze gaven belijden wij
dat wij een nieuwe richting willen inslaan:
de weg naar uw Rijk van liefde.
Help ons verder op deze weg.
Dan wordt onze wereld
een wereld zoals Gij die bedoeld hebt. Amen.
naar Levensecht


Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de Woorden die Hij sprak,
waren uw Woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij wou blijven en zijn voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn Leven,
Mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn Bloed,
mijn Leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menswaardiger samenleven.

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo’n teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten
– samen –
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

Laten wij nu samen het gebed bidden tot God, onze Vader,
het gebed dat ons als christenen over de hele wereld
met elkaar verbindt.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Heer, help ons een toekomst vóór ons te zien,
waarvan iedereen droomt:
een wereld waarin het goed is om te leven voor iedere mens,
wie hij/zij ook is of kan;
een wereld waarin iedereen gelukkig is en zichzelf kan zijn,
een wereld waarin uw vrede eindelijk zichtbaar wordt.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij met een hartelijk gebaar ook die vrede door aan elkaar.

Vredeswens 2

Heer, help ons om los te komen
van onze lauwheid en soms laksheid in ons dagdagelijkse leven.
Help ons, ondanks eigen tegenslagen, de handen uit de mouwen te steken
voor medemensen echt in nood.
Maak ons enthousiast om daadwerkelijk te bouwen aan een wereld
van vrede en gerechtigheid.
Die vrede van God zij altijd met u.
En geven wij die Godsvrede ook door aan elkaar.

Vredesens 3

God, leer ons dromen van een betere wereld,
maar dan met open ogen en oren.
Geen wereld van romantische fantasie,
maar een werkelijkheid.
Geef ons daarom de moed om op te staan
en die droom in daden om te zetten.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar alvast een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Door samen te eten van het Brood
waarin de Heer Zich voor ons breekt en deelt,
kan in ons het besef groeien
dat wij, over alle verschillen heen,
één familie vormen, elkaars broers en zussen zijn,
die elkaar dienen vast te houden,
die voor elkaar verantwoordelijk zijn.
Daarom brak Hij zich voor ons in dit Brood.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

‘Alles heeft Hij welgedaan’:
het klinkt als een staande ovatie.
Jezus, de grote Wonderdoener,
krijgt door mensen sterallures.
Zelf is Hij wars van alle drukdoenerij.
Zijn tekens zijn geen trucs.
Ze lopen vooruit op het Rijk Gods
dat komende is.
Hij wil laten zien dat God redt.
En daarom bevrijdt Hij die mens,
die gevangen is in zijn doofheid.
Hij haalt hem weg
van het eiland van de eenzaamheid,
leert  hem opnieuw te communiceren.
Zo krijgt de stomme weer stem,
de dove opnieuw gehoor.
Een nieuwe wereld breekt open.
In hem wordt Jesaja waar:
doven horen, stommen spreken.
Een nieuwe tijd breekt aan:
het onmogelijke wordt waar.

‘Ga open’x geldt ook voor ons.
Breek uit uit de beslotenheid
van je eigen ik, je eigen bestaan.
Open je voor de stem van profeten,
die een nieuwe tijd aankondigen:
een tijd van recht en vrede,
een tijd van breken en delen.
Wij mogen gehoor geven
aan die goddelijke oproep
en stem worden voor hen,
die nauwelijks worden gehoord.
En dat niet om applaus te oogsten,
maar om medewerker te zijn
aan de toekomst van mens en wereld.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Hier zijn we weer, God
en noemen U bij uw naam:
onze Vader.
Gij roept ons op
en brengt ons samen
om een nieuw begin met ons te maken.

Laat ons uw wereld
en de mensen zien
met onze liefste ogen.

Laat ons de handen
uit de mouwen steken
om weg te nemen
alles wat onze liefdesblik
verhindert of verblindt.

Richt onze voeten
naar al wie het nodig heeft
uw liefde nog sterker te voelen.

Zet ons aan het werk
om iets te betekenen voor uw mensen
en om een teken te zijn
van uw wereld,
uw Rijk dat komen mag….
Marcel Verhelst


Bezinning 3

Blinden blijven blind
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en voor hen ziet.

Stommen blijven stom
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en voor hen spreekt.

Doven blijven door
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en voor hen hoort.

Lammen blijven lam
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en voor hen loopt.

Doden blijven dood
tot iemand opstaat
en naar hen toegaat
tot iemand komt
en voor hen leeft.
De Rooy

Slotgebed 1

Soms zijn wij doof
voor de zorgen en het verdriet
van mensen rondom ons, God,
en vinden wij de woorden niet
om medemensen te bemoedigen
en te troosten.
Laat Jezus ons dan aanraken
en zijn liefde in ons binnenste
doen openbloeien
tot een prachtige bloem.
Laat Hem ons toefluisteren: ‘Effata’, ‘Ga open’,
zodat wij met meer overtuiging
echt christen durven zijn.
En geef ons dan de kracht
om op onze beurt
ook anderen in uw naam
tot leven te wekken, door Christus, onze Heer.  Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
het is uw droom en hartenwens
dat alle mensen gelukkig zijn.
Doven moeten kunnen horen,
stommen moeten kunnen spreken,
anders vereenzamen zij harteloos in een woestijn van achterdocht.
Als geen ander zette Jezus van Nazareth, uw Zoon,
zich in om uw droom te realiseren.
Hij raakte de zieken aan en genas hen met kracht.
Hij sprak tot hen: ‘Effata- Ga open’,
word vrij en gelukkig samen met al je medemensen
want elk-ander is de moeite waard.
Geef ons uw Geest en uw kracht
om voort te zetten wat Jezus deed:
zich wegschenken aan anderen,
meedelen, genezen, toekomst schenken,
ogen en oren openen tot horen en zien vergaat. Amen.
Sylvester Lamberigts

Zending en zegen

‘Effata’:
open je ogen, open je oren, open je mond,
maar vooral,
open je hart voor de Heer.
Hij die ons zendt en zegent
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Liturgische vieringen met de tags . Bookmark de permalink.