23e zondag door het jaar A 2020


06 09 2020

Begroeting

Waar mensen in mijn naam samenkomen, zegt de Heer,
daar ben Ik in hun midden.
Moge Hij hier met ons zijn als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Bepaalde woorden uit de Schrift bezorgen ons een slecht geweten.
Je zou erop tegelijk ‘ja’ en ‘nee’ willen zeggen,
terwijl je weet dat dit onmogelijk is.

Zo’n woord vinden we al op de eerste bladzijde van de Bijbel,
in het verhaal van Kaïn en Abel:
“Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?”.
Hierop ‘ja’ zeggen is niet gemakkelijk,
maar als we ‘nee’ zeggen zoals Kaïn,
voelen we ons in slecht gezelschap.

De vraag zelf wordt in de liturgie van vandaag niet gesteld,
maar je kan onze lezingen wel opvatten
als een antwoord op deze Kaïn-vraag.

“Ben ik de hoeder van mijn broeder?”
Wellicht is het goed bij het begin van deze samenkomst
eens na te gaan hoe wij,
in ons dagelijks doen en laten,
deze vraag concreet beantwoor­den.

Openingswoord 2

Het is goed hier als geloofsgemeenschap samen te komen
om te bidden en na te denken.
Want Jezus doet ons inderdaad steeds opnieuw nadenken over ons leven.
Hij vraagt ons eerlijk, open, spontaan en echt te zijn.
En dat is vaak heel wat anders dan wat wij rondom ons zien gebeuren:
in ’t groot zien wij corruptie, schriftvervalsing, …
In ’t klein zien wij fouten en gebreken.
Vandaag wordt ons gevraagd elkaar op het juiste pad te houden.
Omdat wijzelf nogal eens in gebreke blijven
vragen we eerst God en elkaar om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons vergeving schenken
voor onze tekortkomingen
en ons begeleiden op onze weg door het leven,
tot wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn. Amen.
Gebed om vergeving 2

-Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.
-God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden,
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar,
in de vrede van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God, wij danken U voor de mensen
die Gij ons hebt gegeven
en voor wie wij ons medeverantwoordelijk weten.
Doordring ons met de Geest van Christus,
zodat wij samen het doel bereiken
waar Gij ons opwacht vanaf het begin. Amen.
Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 2

Goede God,
wij zijn hier bijeen in uw naam
om te bidden en te luisteren.
Wij danken U voor het licht van deze dag
en voor de mensen om ons heen.
Wij danken U
omdat Gij ons kent bij onze naam,
ons zoekt als wij verloren lopen,
ons vergeeft als wij spijt hebben.
Wij bidden U:
help ons om te doen zoals Gij.
Dat wij elkaar niet in de steek laten.
Dat wij elkaar vergeven en het weer goedmaken.
Dan zal er vrede zijn tussen U en ons en tussen mensen.
Moge het zo zijn
om te beginnen vandaag, dit uur, met deze mensen, met ons allen. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Ez. 33, 7-9)
Uit de profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer:
7              Mensenkind,
Ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld.
Alles wat u van Mij te weten komt moet u hun in mijn naam meedelen.
8           Als Ik tegen de boosdoener zeg:
`Boosdoener, u zult zeker sterven”,
en u waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren,
dan zal die boosdoener sterven door zijn eigen schuld,
maar van u eis Ik zijn bloed op.
9           Maar als u de boosdoener gewaarschuwd hebt
dat hij zijn leven moet beteren en hij betert zijn leven niet,
dan zal hij door zijn eigen schuld sterven,
maar u blijft in leven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 13, 8-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8           Zorg dat u niemand iets schuldig bent.
Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven.
Wie anderen liefheeft, heeft de wet vervuld.
9           Want de geboden:
Geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
10 De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 18, 15-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Jezus zei tot zijn leerlingen:
15         Als je broeder je iets misdaan heeft,
moet je hem dat onder vier ogen zeggen.
Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen.
16         Maar als hij niet naar je luistert,
neem dan nog een of twee getuigen mee,
opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd.
17         Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente.
Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert,
beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar.
18         Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden,
zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
19         Ook verzeker Ik jullie:
als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde,
om het even wat,
dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel.
20         Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God van ons vraagt
dat we ons samen zouden inzetten
om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
die willen bouwen aan de toekomst.

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor de Kerk in onze dagen.
Dat zij zich niet laat verlammen door onderlinge strijd om het eigen gelijk,
maar dat zij, als gemeenschap van solidariteit en liefde, laat zien
dat onze God barmhartig is en trouw.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor landen die innerlijk verscheurd worden door rassenhaat,
of door politiek of religieus fanatisme.
Moge zij tot het inzicht komen
dat alleen open dialoog kan leiden naar verzoening en vrede.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die verkrampt zijn
door onverwerkt en onuitgesproken schuldgevoel.
Moge zij worden geheeld en opgericht
door woorden en daden van liefde en troost, van bekering en vergeving.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die overal buiten staan en die iedereen laat vallen.
Moge zij medemensen ontmoeten,
die hen weghalen uit hun verlatenheid en een eind met hen meegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf .
Dat wij mogen groeien in onderlinge zuster- en broeder­schap.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Goede God,
wij hebben weet van uw vergevingsgezindheid
en daarom durven wij vol vertrouwen bidden.

-Bidden we voor allen die in ruzie of oorlog leven.
Dat zij de kracht krijgen om elkaar in vrede te vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die leven met de schuld
over wat zij anderen aandeden.
Dat zij vergeving vinden
en kunnen vergeven wat hen werd aangedaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we in ons leven van elke dag
leren vergeven.
Laten wij bidden…
naar Jan Besemer

Voorbeden 3

-Bidden we voor alle geloofsgemeenschappen
die in Jezus’ naam samenkomen.
Dat de Geest van Jezus hen mag leiden
in het omgaan met conflicten en met fouten van mensen,
zodat medemensen in hun omgang met elkaar
iets van Gods liefde en zorg mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor ouders en opvoeders.
Dat zij aan de kinderen die hun zijn toevertrouwd,
geduld en mildheid leren
in hun omgaan met andere mensen.
Dat zij zelf proberen te leven naar het voorbeeld van Jezus.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij over alle verschillen heen,
iedereen waarderen
en samen eensgezind bidden en vieren.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Onze Vader, die in de hemel zijt, gezegend zijt Gij.
Laat Brood en Beker ons met elkaar verzoenen.
Maak ons tot een solidaire Kerkgemeenschap
die muren afbreekt
en zich inzet voor vrede, liefde en gelijk­waardigheid.
Zo kan de droom werkelijkheid worden
waarvoor uw Zoon heeft geleefd, is gestorven en verrezen. Amen.

Gebed over de gaven 2

In deze gaven van brood en wijn, God,
zeggen wij U van harte dank.
Het zijn de tekens
waarin Jezus zich geheel en al
aan U en aan ons heeft gegeven.
Maak ons één tot zijn gemeenschap
en versterk onze verbondenheid
met elkaar en met Hem die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Bidden wij om een hart dat vergeving en vrede zoekt
en maken wij de woorden die Jezus ons voorbad, tot de onze:
Onze Vader,…

Als wij oprecht bekommerd zijn om elkaars welzijn,
als wij het kwaad aan de kaak stellen,
als wij het positieve in elkaar zien en elkaar levensruimte geven,
als wij alles doen wat in ons vermogen ligt
om onze aarde leefbaar te houden voor alle mensenkinderen,
dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Wij zijn in Jezus’ naam verenigd rond deze tafel.
Hij wil ons laten delen in de vrede
die Hij nu reeds bij God bezit,
maar waarvan wij – en velen met ons in deze wereld –
nog ver verwijderd zijn.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
leer ons uw droom waar te maken,
uw droom van gerechtigheid en vrede,
zodat wij uw vrede zichtbaar maken
in onze onderlinge verbondenheid en betrokkenheid op elkaar.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook aan elkaar een teken van vrede.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden verzameld tot dit ene brood,
zo vormen wij samen één gemeenschap.
Laten wij ons voeden aan het Brood van liefde en van vrede,
dat de Heer ons aanreikt in Jezus,
die door zijn dood de zonden der wereld heeft weggenomen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer, maak mij bij de start van dit nieuwe werkjaar
tot een bruikbaar instrument van uw Liefde.

Laat mij zijn als een fijn geslepen potlood:
klaar om woorden van bemoediging te formuleren.

Laat mij zijn als een meetlat:
recht en eerlijk in mijn spreken en handelen.

Laat mij zijn als een zachte gom:
bereid om fouten uit te vlakken.
Schenk mij een hart vol erbarmen en vergeving.

Heer, maak mij bij de start van dit nieuwe werkjaar
tot een bruikbaar instrument van uw Liefde.
Chris Blanckaert

Bezinning 2

Geen andere weg valt er te bewandelen
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.

Geen ander pad is samen te effenen
dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging,
stapstenen leggen van moed en vertrouwen.

Geen betere energie is er
dan die van de samenhorigheid.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.

Geen krachtiger teken is er
dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom
en bouwen aan zijn huis,
hier en nu reeds,
te midden de woestijn.
Maandbrief Gezinsgroepen

Slotgebed

Barmhartige God,
uw vergevingsgezindheid kent geen grenzen,
uw genade is onuitputtelijk.
Geef dat wij steeds meer op U gaan gelijken
waar wij ons leven richten naar uw beeld en gelijkenis
en zoeken naar verzoening en vrede,
hier en nu, alle dagen. Amen.

Zending en zegen

We waren hier bijeen
om God te danken voor zijn goedheid en zijn mildheid.
Op onze beurt worden wij gezonden
om goed en mild te zijn voor allen die wij ontmoeten.
Daartoe wil God ons van harte zegenen:
in de naam van +de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.