22e zondag door het jaar C 2019

01 09 2019


Begroeting

De genade van onze Heer, Jezus Christus,
de liefde van God,
en de verbondenheid van eenzelfde heilige Geest
moge ons doordringen,
nu wij hier samengeroepen worden
in de naam van + de Vader, de Zoon en zijn H. Geest. Amen.
Puurs

Openingswoord 1

Het Rijk Gods binnen gaan,
deelnemen aan de tafel van de Heer,
is anders dan je denkt.
Op basis van status, macht of positie
kan je niet zelf jouw ereplaatsje bepalen.
Het is God die het bepaalt
en Hij doet dat op basis van wat je als mens waard bent.

Aan de gastheer van vandaag geeft God ook nog de raad
niet enkel familie, rijke buren en vrienden uit te nodigen,
maar ook hen die niet in staat zijn
iets ervoor terug te doen.
Dát is Gods gulden regel.
Vaak vergeten wij dat nogal eens.
Daarom vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2

De lezingen van vandaag reiken ons diepe levenswijsheid aan.
Het gaat over nederig, bescheiden en dienstbaar zijn
als de enige weg tot waarachtig leven.
Maar dat is lang geen probleemloze weg.
Echte dienstbaarheid vereist durf:
om mensen te dienen die niets terug kunnen doen,
daarvoor is moed nodig.
Om die moed te vinden bij God en bij elkaar
zijn wij hier samen.

Vergevingsmoment 1

Laten we bidden om vergeving en bidden voor een andere toekomst.

-Is het vaak niet zo dat ons leven verbrokkeld is,
dat wij leven zonder nadenken,
dat wij niet beantwoorden aan wie wij ten diepste kunnen zijn?
Daarom bidden we samen:

Gij, die wij God noemen,
gericht op het geluk van al uw mensen,
maak ons heel, maak ons één.

-Ons samenleven valt altijd opnieuw in stukken uiteen.
Gemeenschap is dikwijls een holle slogan geworden.
Daarom bidden we samen:

Gij, die wij God noemen,
betrouwbaar tot en met,
verbind ons weer met elkaar.

-Onze levenswijze in het rijke Noorden doodt mensen in het Zuiden.
Onze onverschilligheid laat mensen in hun eenzaamheid stikken
en gaat voorbij aan de vernietiging van ons milieu.
Daarom bidden we samen:

Gij, die wij God noemen,
die mensen doet opstaan,
leer ons leven in dienst van het leven.
naar Luc Vankrunkelsven

Vergevingsmoment 2

Het is goed dat wij,
telkens wanneer wij hier als broers en zussen samenkomen,
ons verzoenen met God en met elkaar.
Wij vragen om vergeving
voor de fouten die we hebben gemaakt
en voor de kansen tot goedheid die wij hebben gemist.

-Er is de weg
van de kleine goedheid van mens tot mens:
geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie.
Een weg die wij al te dikwijls niet gaan
en daardoor waren er mensen minder gelukkig.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er is de weg
van de dagelijkse taak:
doen wat moet worden gedaan,
eerlijkheid en fair-play in alles.
Die weg bewandelen wij niet altijd
en daardoor is er wat minder gerealiseerd,
want er werd daarvoor toch op ons gerekend.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er is de weg
naar de grote wereld,
de weg van inzet voor maatschappij en Kerk,
voor de mens veraf of dichtbij.
Die weg houden wij niet altijd vol
en zo komt het dat anderen zich dubbel moeten inzetten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen
onze fouten vergeven
en ons geleiden naar het blijvende leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij zijn dankbaar voor onze vrienden en relaties,
voor het geluk met hen samen te zijn aan één tafel.
Maar wij bidden U:
moge wij, in navolging van uw Zoon,
aan onze tafel ook anderen welkom heten:
de kleinen, de armen,
de mensen die ons niets kunnen teruggeven.
Alleen zo werken wij aan een rechtvaardige wereld,
aan wat Gij hebt bedoeld,
aan het evangelie dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
geef ons een aandachtig oor dat luistert
naar de vaak onuitgesproken woorden en verlangens van zwijgende mensen.
Geef ons ogen die meer zien dan er op het eerste gezicht te zien is,
die dieper kijken dan de schone schijn die vaak bedriegt.
Zo kunnen we luisteren en kijken
zoals Jezus mensen aankeek en naar hen luisterde. Amen.

Lezingen

Luisteren we hoe God ons in de Woorden van de Schrift oproept tot nederigheid.

Eerste lezing 1 (Sir., 3, 17-18. 20. 28-29)

Uit het boek Ecclesiasticus

17         Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid
en je zult meer bemind worden
dan iemand die geschenken geeft.
18         Hoe hoger je staat,
des te kleiner moet je je maken,
en je zult genade vinden bij de Heer.
20         Want groot is de barmhartigheid van de Heer
en aan de nederigen toont Hij zijn geheimen.
28         Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing,
want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.
29         Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken;
wat de wijze voor zichzelf wenst is een oor dat luistert.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 3, 17-18.20.28-29

Jezus Sirach leeft in de tweede eeuw voor Christus in Jeruzalem,
de hoofdstad en het religieuze centrum van het land.
Hij is erg beïnvloed door de Griekse filosofie.
De inzichten rond wijsheid verbindt hij met het geloof in God.
Dat horen we ook in de verzen van vandaag die gaan over bescheidenheid.

Mijn kind, wat je doet, doe dat met zachtheid,
dan ben je meer geliefd dan iemand die geschenken geeft.

Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn,
dan krijg je van de Heer nieuwe inzichten.

Want groot is de barmhartigheid van de Heer
en een bescheiden mens prijst Hem.

Een hoogmoedig mens is niet te genezen,
de plant van het kwaad heeft in hem wortel geschoten.

Een verstandig mens denkt na over de wijsheid van de spreuken,
een wijze wil een en al oor zijn, een oor dat luistert.

Hendrik Van Moorter
Catechesehuis


Tweede lezing (Heb., 12, 18-19. 22-24a)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
18         U bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
19         waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en de toehoorders smeekten
dat zij niet langer tot hen zou spreken.
22
         Nee, u bent genaderd tot de berg Sion
en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
tot duizenden engelen, de feestelijke
23         vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
tot God, de rechter van allen,
tot de geesten van de rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
24         en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 14, 1. 7-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;
zij letten scherp op Hem.
7
          Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,
hield Hij hun een gelijkenis voor:
8           `Wanneer u op een bruiloft bent genodigd,
ga dan niet op de ereplaats zitten.
Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd
die belangrijker is dan u,
9           en dan zal hij naar u toe komen en zeggen:
`Sta uw plaats aan hem af.”
Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten.
10         Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten.
Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen:
`Vriend, kom meer naar voren.”
Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten.
11         Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’
12         Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer:
`Wanneer u ’s middags of ’s avonds een feestmaal geeft,
roep dan niet uw vrienden bij elkaar,
of uw broers, of uw familie, of rijke buren.
Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets terug te doen.
13         Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit,
gebrekkigen, kreupelen en blinden.
14         Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen.
Want het zal u teruggegeven worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad,
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Richten wij ons biddend tot God,
die iedere mens uitnodigt aan zijn tafel.

-Bidden wij voor de hongerigen en de dorstigen,
voor de zoekers naar onderdak en geborgenheid.
Dat wij hen niet over het hoofd zien,
maar een uitnodigende hand naar hen uitsteken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die een plaats zoeken aan Gods tafel,
voor hen die Gods tafel de rug hebben toegekeerd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die meer interesse hebben in hebben dan in zijn,
voor hen die niet de kans krijgen zichzelf te zijn,
voor hen die genoeg hebben aan zichzelf en geen oog hebben voor een ander.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap.
Dat rangorde geen rol zou spelen in ons omgaan met elkaar
en dat de deuren van deze kerk zouden openstaan voor iedereen,
zodat mensen mogen ervaren dat ze hier altijd welkom zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Mensen zijn aangewezen op mensen
en mogen elkaar tot vrede zijn.
Bidden wij dat die waarheid vruchtbaar mag worden
in het leven van velen.

-Bidden we voor mensen, ontwapenend en bescheiden.
Dat zij de sympathie van hun omgeving ervaren.
Voor mensen zonder grootspraak.
Dat zij gewaardeerd worden om wie zij ten diepste zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die graag voorop gaan en bovenaan staan.
Dat zij zich hoeden voor zelfoverschatting
en van bescheiden mensen levenswijsheid mogen leren.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf, opgenomen in een gemeenschap van mensen.
Dat wij ons door elkaar aanvaard weten
met onze goede en minder goede kanten,
met ons pogen en ons falen,
met wat we elkaar te bieden hebben.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onze zieken en voor al wie hier vandaag niet kunnen zijn.
Dat ze steun en nabijheid mogen ervaren.
Voor de kinderen, jongeren en leerkrachten
die aan een nieuw schooljaar beginnen.
Dat ze uitgroeien tot een groep die hecht samenwerkt voor ieders welzijn.
Laten we bidden…

God,
Gij die weet wie we zijn:
mensen die aangewezen zijn op uw en elkaars bezorgd-zijn,
laat ons delen in Jezus’ levenswijsheid
en wek in ons het verlangen
om in vreugde en vrede elkaar nabij te zijn. Amen.
naar J. Verhees

Gebed over de gaven 1

Gij daagt ons uit, Heer,
om recht te doen aan mensen aan wie onrecht werd aangedaan,
om heel te maken wat gebroken is,
om vrede te zijn.
Laat dit brood en deze wijn,
begin zijn van een nieuw bestaan.
Maak dat ons breken en delen met elkaar
een teken mag zijn van onze goede wil
om te leven naar het voorbeeld van Jezus Messias,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gastvrije God,
uit het goede van uw schepping
bieden wij U de gaven van brood en wijn aan.
Zegen deze gaven tot een teken
van uw aanwezigheid in ons midden.
Aanvaard hierbij onze oprechte wil
om ons te blijven inzetten voor het goede.
Wij vragen het U in naam van Christus, onze Heer. Amen.
naar Beveren

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Onze Vader,
Gij die in mensen leeft,
moge wij, door onze wijze van leven,
uw naam heiligen.

Moge in ons samenzijn
uw Rijk zichtbaar worden.
Moge door onze inzet
uw wil geschieden
en moge anderen zich aangesproken voelen
om ook zo te doen.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.

Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vrede en vergeving
zoals Gij dat zijt voor ons.

Bevrijd ons van angst
en van alles wat denken en doen verlamt.
En laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.

Maar wees voor ons
kracht en uitdaging om ten volle te leven
vandaag en alle dagen. Amen.

Vredeswens 1

Vrede en alle goeds is je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor al wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Vredeswens 2

Vrede aan allen die bescheiden te werk gaan,
die in alle eenvoud doen wat goed is.
Vrede aan allen die verstandig en wijs
anderen een richting door het leven wijzen.
Vrede aan alle arme en zieke mensen van deze wereld,
aan allen die aanzitten aan het feestmaal van het leven,
van de ereplaats tot de laatste plaats.
Vrede aan u, naar hier gekomen om ons samenzijn rond Jezus te vieren
en laten wij die vrede van onze Heer Jezus ook elkaar toewensen.
naar Schiplaken

Lam Gods

Communie

In elke eucharistieviering is de communie
een hoogtepunt van goddelijke gastvrijheid,
waarbij wij mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Zie dan de levende Heer, hier onder ons aanwezig,
Hij die ons uitnodigt tot gastvrijheid, om ‘maaltijd’ te houden met Hem
Zie dan het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt.
Heer, ik ben niet waardig, …..
Dadizele

Bezinning 1

Zou het kunnen, God,
dat ik vanzelf mijn handen uitsteek naar al die mensen om me heen – zomaar?
Dat ik ‘arme mensen’ weer de moeite waard vind?

Zou het kunnen, God,
dat ik de eenzaamheid van anderen deel
en al die onachtzaamheid en vermoeidheid niet achteloos over het hoofd zie?

Zou het kunnen, God,
dat verharde mensen ontdooien en aan hun trekken komen,
dat onverschillige mensen geestdriftig worden en enthousiast?

Zou het kunnen, God,
dat die Kerk van U – die kerkgemeenschap van ons hier –
zich niet afsluit, zich niet afschermt,
maar ‘kleur durft te bekennen’,
armen durft uit te nodigen
en op de uitnodiging van armen durft in te gaan?

Zou het kunnen, God,
dat mensen van overal aanschuiven,
uit alle klassen en standen,
mensen uit alle beroepen en van alle leeftijden,
mensen die elkaar blijven roepen
en weer één grote familie worden?

Bezinning 2

Bescheidenheid siert de mens.
Wat een mens ook siert,
zo hebben wij vernomen, is vrijgevigheid.
“Geef van harte”, sprak Jezus,
“en verwacht geen teruggave.
Leef onbaatzuchtig, gastvrij en vrijgevig.”
Om niet ontvingen wij.
Om niet mogen wij delen,
thuis in elkaars gastvrijheid,
levend van elkaars vrijgevigheid.
Een waarheid vol vreugde
voor wie daar oog voor heeft.
Een waarheid die van hieruit mee mag
op onze weg naar de wereld om ons heen,
op onze weg naar de wereld van morgen.

Slotgebed 1

Je moet je niet groter voordoen dan je bent – zegt God.
Ik weet wat er in je omgaat.
Ik ken je, vanbuiten en vanbinnen.
In het diepste van jouw hart
heb Ik mijn hart gelegd.
Misschien heb je dat al ontdekt.
Misschien nog niet.
Maar je mag erop vertrouwen dat Ik zorg voor je draag,
wat er ook gebeurt,
en dat Ik je ooit zal uitnodigen
om voor altijd te delen in mijn vreugde.
Je kunt je daar nu al op voorbereiden
door dienstbaar te zijn en lief te hebben in mijn naam.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God, roep ons weg
uit hoogmoed en ijdelheid,
uit al wat mensen verslindt en verslaaft,
maar ook uit alle valse bescheidenheid.
Dat wij onze eigen plaats mogen weten, niet hoger, niet lager dan ze is.
Moge de uitdaging van uw Boodschap
ons behoeden en behouden op de weg naar uw Rijk
waar allen aan hun trekken mogen komen.
Wij vragen het U voor vandaag
en voor alle dagen die voor ons liggen. Amen.
Levensecht

Zending en zegen

God roept kleine mensen om grote dingen tot stand te brengen.
Hij schenkt ons als broers en zussen aan elkaar
en schenkt ons zijn kracht en zijn zegen,
zodat ook wij voor elkaar een zegen kunnen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Puurs

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.