22e zondag door het jaar C 2016

28 08 2016

Begroeting

Van harte welkom.
We mogen verheugd zijn dat wij samen eucharistie mogen vieren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Bescheidenheid siert de mens.
Wat een mens ook siert
– zo leert Jezus ons vandaag –
is vrijgevigheid:
“Geef van harte, en verwacht niets terug.
Leef onbaatzuchtig, gastvrij en vrijgevig.”

Wat we zijn en hebben,
hebben we gekregen – zomaar.
Laten we daarvan delen,
laten we gastvrij bij elkaar thuiskomen,
levend van elkaars vrijgevigheid.
Voor wie daarvoor oog en gevoel heeft,
is levensgeluk gegarandeerd.
Geïnspireerd door Jacques Verhees

Openingswoord 2

Een maaltijd is in de evangeliën een steeds terugkerend beeld
voor het Rijk Gods.
Vandaag vertelt Lucas ons over een maaltijd waaraan Jezus deelneemt.
Een maaltijd op de sabbat in het huis van een voorname Farizeeër.
Jezus lijkt zijn tafelgenoten een les in wellevendheid te geven.
Maar er is meer aan de hand.
Jezus promoot een levenshouding
waarbij de zwakken en de armen voorgaan
op de machtigen en welgestelden.
Laten ook wij deze levenshouding aannemen.
naar Schiplaken

Vergevingsmoment 1

Bewust van onze tekorten,
keren we ons naar de gastvrije God
bij wie we altijd opnieuw van harte welkom zijn.

-“Gun de andere ook eens het beste deel en de beste plaats”,
zegt Jezus ons in het evangelie.
Voor al die keren dat we het beste plekje of het grootste deel
voor onszelf reserveerden,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-“Nodig eens andere mensen uit,
mensen die jou niets kunnen teruggeven” zegt Jezus.
Voor al die keren dat we voor een uitnodiging
uit berekening enkel die mensen uitnodigden
van wie we hoopten iets ervoor terug te krijgen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-“Wie groot wil zijn moet dienstbaar zijn aan anderen” zegt Jezus.
Voor al die keren dat we niet gastvrij waren,
ons te goed voelden om een ander de hand te reiken
of hem of haar te helpen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de gastvrije Vader,
onze fouten vergeven en ons sterken
om nu en altijd in de geest van Jezus te leven. Amen.
vrij naar Beveren

Vergevingsmoment 2

-Er is iets aan de hand met ons christen-zijn
als wij alleen maar onze vrienden groeten
zonder het op te nemen voor jou
die door Jan en alleman verlaten bent,
zonder dak, zonder menselijke contacten…
Daarom vragen wij:
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er is iets aan de hand met ons christen-zijn
als wij weer eens over ‘liefde’ praten
zonder het op te nemen voor jou,
die ontmoedigd of verbitterd ronddoolt…
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er is iets aan de hand met ons christen-zijn
als wij hier, binnen eigen kring, binnen eigen kerk,
knusjes en zelfs een tikkeltje zelfvoldaan,
bidden en eucharistie vieren,
zonder het op te nemen voor jou,
die niet terecht kunt in een kerkgebouw.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij hebt de wereld geschapen tot een woning voor elke mens,
tot een thuis waarin wij allen kunnen leven als broers en zussen,
waarin de rijken en de machtigen geen ereplaatsen hebben,
maar waarin rekening wordt gehouden met de zwaksten.
Uw Zoon Jezus gaf ons het voorbeeld van dienstbaarheid aan allen.
Help ons Hem te volgen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Al wat klein en nederig is, Heer,
wordt door U omhoog getild.
Wij beseffen vaak onvoldoende
hoe kleinmenselijk wij soms zijn.
En toch hebt Gij ons rond uw tafel samengebracht.
Wij bidden U om bewogenheid naar onze medemens toe.
Maak ons stil en ontvankelijk,
zodat wij met de oren van ons hart kunnen luisteren naar het Woord
dat Gij tot ons spreekt in Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

In onze eerste lezing is een wijze man aan het woord.
Hij roept op tot bescheidenheid.
Niet te verstaan als ‘maak je kleiner dan je bent’ maar:
‘Ken je grenzen.
Schat je relatie tot anderen juist in.
Besef de implicaties van je gedrag.
Weet waar het in het leven op aankomt.’
Ook in het evangelie spoort Jezus zijn leerlingen aan tot bescheidenheid.

Eerste lezing (Sir., 3, 17-18. 20. 28-29)

Uit het boek Ecclesiasticus

17        Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid
en je zult meer bemind worden
dan iemand die geschenken geeft.
18        Hoe hoger je staat,
des te kleiner moet je je maken,
en je zult genade vinden bij de Heer.
20        Want groot is de barmhartigheid van de Heer
en aan de nederigen toont Hij zijn geheimen.
28        Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing,
want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.
29        Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken;
wat de wijze voor zichzelf wenst is een oor dat luistert.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 12, 18-19. 22-24a)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
18        U bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
19        waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en de toehoorders smeekten
dat zij niet langer tot hen zou spreken.
22
        Nee, u bent genaderd tot de berg Sion
en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
tot duizenden engelen, de feestelijke
23        vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
tot God, de rechter van allen,
tot de geesten van de rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
24        en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 14, 1. 7-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1         Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;
zij letten scherp op Hem.
7
        Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,
hield Hij hun een gelijkenis voor:
8         `Wanneer u op een bruiloft bent genodigd,
ga dan niet op de ereplaats zitten.
Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd
die belangrijker is dan u,
9         en dan zal hij naar u toe komen en zeggen:
`Sta uw plaats aan hem af.”
Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten.
10        Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten.
Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen:
`Vriend, kom meer naar voren.”
Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten.
11        Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’
12        Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer:
`Wanneer u ’s middags of ’s avonds een feestmaal geeft,
roep dan niet uw vrienden bij elkaar,
of uw broers, of uw familie, of rijke buren.
Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets terug te doen.
13        Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit,
gebrekkigen, kreupelen en blinden.
14        Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen.
Want het zal u teruggegeven worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.

Voorbeden 1

Richten wij ons biddend tot God,
die iedere mens uitnodigt aan zijn tafel.

-Bidden wij voor de hoogmoedigen,
voor hen die prat gaan op relaties en klinkende namen.
Heer, Gij die hen hebt terechtgewezen
omdat ze de voornaamste plaatsen hadden ingenomen,
laat hen – en ons – streven naar wat meer bescheidenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die diep vernederd worden
en onder de knoet worden gehouden,
die vanuit de hoogte worden bekeken en als minderwaardig behandeld.
Heer, Gij die alle mensen uitnodigt,
laat ons onze stem verheffen
voor allen die geen stem hebben en geen gehoor vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die zich kwetsbaar durven opstellen
en die oog hebben voor eigen menselijke fouten.
Mensen die zich nooit opdringen,
maar die ook geen valse bescheidenheid ten toon spreiden.
Heer, help hen en ons om eerlijk en gelijkwaardig met al uw mensen om te gaan.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor mensen die ‘het gemaakt hebben in het leven’,
voor hen die in aanzien staan en in welstand leven.
Dat zij zich niet opsluiten in zelfgenoegzaamheid
en zich niet verheven voelen boven anderen,
maar zich ervan bewust blijven
dat veel van het goede in het leven
onverdiend geschonken is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die ‘niet geslaagd in het leven’ heten,
voor hen die slechts de zelfkant van het leven kennen,
voor verslaafden en ontheemden,
voor allen die door honger en ontbering
balanceren op de grens van leven en dood.
Dat zij niet verbitterd ten onder gaan,
maar medemensen zouden ontmoeten
die hun hun gevoel voor eigenwaarde teruggeven
en die ijveren voor betere levensomstandigheden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die het voor het zeggen hebben,
voor allen die met gezag over anderen zijn aangesteld.
Dat zij niet hun eigen eer en glorie nastreven,
maar het geluk van hen
die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die afhankelijk zijn van anderen,
voor hen die onderdrukt worden en speelbal zijn van willekeur.
Dat zij zich van dit juk mogen bevrijden
en zo, vrijgevochten, als vrije mensen mogen leven.
Laten wij bidden…

God,
maak ons als Kerk tot een vrijplaats
waar niemand zich boven de ander verheven voelt,
waar groot en klein van tel zijn
en mensen met elkaar omgaan als gelijken
in de geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Goede God,
in deze tekens van brood en wijn
schenkt Jezus Zichzelf weg voor alle mensen.
Maak ons bereid om zijn voorbeeld te volgen
en onze talenten in te zetten voor onze naaste,
in het bijzonder voor de meest zwakken en kwetsbaren.
Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gij daagt ons uit, Heer,
om recht te doen aan mensen aan wie onrecht werd aangedaan,
om heel te maken wat gebroken is,
om vrede te zijn.
Laat dit brood en deze wijn,
begin zijn van een nieuw bestaan.
Maak dat ons breken en delen met elkaar
een teken mag zijn van onze goede wil
om te leven naar het voorbeeld van Jezus Messias,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Om niet ontvingen wij onszelf uit de handen van onze God van Liefde.
Tot Hem leerde Jezus ons bidden:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart.
Een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens 1

Heer Jezus,
Gij zijt ons voorgegaan in een leven van bescheidenheid en onbaatzuchtigheid.
Geef ons het inzicht en de wijsheid
om onze plaats te ontdekken in onze wereld,
zodat wij inzien hoe wij kunnen meebouwen aan een samenleving
die recht doet aan iedereen
en kwetsbaren omhoog tilt.
Zo kan er ook meer vrede komen in deze wereld.
Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.

Vredeswens 2

Hier is geen hoog of laag.
Niemand is meer of minder dan een ander.
Allemaal zijn wij volgelingen van de Weg,
zoekers in geloof,
belijders van Jezus’ naam.
Met zijn Woord in ons hoofd en in ons hart
kunnen wij elkaar tot vrede zijn.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.
naar Heeswijk

Lam Gods

Communie

Aan de tafelgemeenschap met de Heer
is iedereen welkom,
de zwaksten het eerst.
Wie dit gebroken Brood aanvaardt,
aanvaardt ook wat het werkelijk is:
Jezus Christus die, in zijn grenzenloze gastvrijheid,
Zichzelf aan ieder van ons schenkt.
Dit is werkelijk het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer ik ben niet waardig…
Puurs

Bezinning 1

Eersten en laatsten

Het evangelie zet onze wereld op z’n kop.
Wij, die zo graag eersten willen zijn,
worden daar laatsten.
Armen en gebrekkigen
komen op de eerste plaats.
Zo doet God ook.
Hij staat aan de kant van de slaven
en onderdrukten in Egypte.
Hij ziet naar de ballingen
en gaat met hen mee
op zoek naar het oude land.
Hij is als een Samaritaan,
die zich buigt over wie
gekwetst en gewond is.

Wij worden geroepen
om door de bril van de kleinen
naar onze wereld te zien.
Wat klein is en onaanzienlijk,
dat mag voorop staan.
Mensen die niet gezien worden,
mogen opvallen.
Zij verdienen onze eerste zorg.
Onze wereld omgekeerd:
dat is een evangelisch ideaal.
Mensen mogen zich buigen
naar elkaar en naar God.
Zo kan iedereen
tot zijn recht komen
en plaatsnemen
aan Gods bruiloftsmaal.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Ook voor mij
is een plaats voorbehouden.
Ik hoef me niet op te dringen,
niet aan te dringen,
niemand te verdringen.
Ook als ik tekortschiet
word ik uitgenodigd,
mag ik mijn plaats innemen.
De Gastheer kent me,
beter dan anderen me kennen,
beter dan ik mezelf ken.
Ben ik arm, blind,
verlamd door het leven,
Hij heeft mij gezien,
Hij nodigt mij uit
en leidt mij naar mijn plaats.
Ik moet me niet groter voordoen dan ik ben,
ook niet kleiner.
Ik mag mezelf zijn,
menselijk, verlangend, falend desnoods.
Maar ik mag zijn uitnodiging niet afwijzen,
want dan vind ik de plaats niet
die Hij voor mij heeft voorbehouden.
naar Ida Guetens

Slotgebed

Je moet je niet groter voordoen dan je bent – zegt God.
Ik weet wat er in je omgaat.
Ik ken je, vanbuiten en vanbinnen.
In het diepste van jouw hart
heb Ik mijn hart gelegd.
Misschien heb je dat al ontdekt.
Misschien nog niet.
Maar je mag erop vertrouwen dat Ik zorg voor je draag,
wat er ook gebeurt,
en dat Ik je ooit zal uitnodigen
om voor altijd te delen in mijn vreugde.
Je kunt je daar nu al op voorbereiden
door dienstbaar te zijn en lief te hebben in mijn naam.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wie bescheiden om zegen vraagt,
wordt rijkelijk met zegen overladen.
Die rijkdom aan zegen
mogen wij over elkaar afroepen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Diest

 

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.