22e zondag door het jaar C 2010

(29/08/2010)

Begroeting

Welkom bij Diegene die wij onze God noemen
en die we schroomvol mogen aanspreken
met de meest nabije en intieme woorden:
+ Vader én Moeder,
Zoon en Broeder
en heiligende Geestkracht in ons midden. Amen.

Openingswoord 1

Het Rijk Gods binnen gaan,
deelnemen aan de tafel van de Heer,
is anders dan je denkt.
Op basis van status, macht of positie
kan je niet zelf jouw ereplaatsje bepalen.
Het is God die het bepaalt
en dat op basis van wat je als mens waard bent.

Aan de gastheer van vandaag geeft God ook nog de raad
niet enkel familie, rijke buren en vrienden uit te nodigen,
maar ook hen die niet in staat zijn
er iets voor terug te doen.
Dát is Gods gulden regel.
Vaak vergeten wij dat nogal eens.
Daarom vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2

Een maaltijd is in de evangeliën een steeds terugkerende beeld
voor het Rijk Gods.
Vandaag vertelt Lucas ons over een maaltijd waaraan Jezus deelneemt.
Een maaltijd op de sabbat in het huis van een voorname Farizeeër.
En het lijkt erop dat Jezus zijn tafelgenoten een les in wellevendheid wil geven.
Maar dat is het niet.
Het gaat om een levenshouding
waarbij de zwakken en armen voorgaan
op de machtigen en welgestelden.
Laten ook wij deze levenshouding aannemen.
naar Schiplaken

Vergevingsmoment 1

Laten we bidden om vergeving en bidden voor een andere toekomst.

– Is het niet vaak zo dat ons leven verbrokkeld is,
dat wij leven zonder nadenken,
dat wij niet beantwoorden aan wie wij ten diepste kunnen zijn?
Daarom bidden we samen:

Gij, die wij God noemen,
gericht op het geluk van al uw mensen,
maak ons heel, maak ons één.

– Ons samenleven valt altijd opnieuw in stukken uiteen.
Gemeenschap is dikwijls een holle slogan geworden.
Daarom bidden we samen:

Gij, die wij God noemen,
betrouwbaar tot en met,
verbind ons weer met elkaar.

– Onze levenswijze in het rijke Noorden doodt mensen in het Zuiden.
Onze onverschilligheid laat mensen in hun eenzaamheid stikken
en gaat voorbij aan de vernietiging van ons milieu.
Daarom bidden we samen:

Gij, die wij God noemen,
die mensen doet opstaan,
leer ons leven in dienst van het leven.
naar Luc Vankrunkelsven

Vergevingsmoment 2

Bewust van onze tekorten,
keren we ons naar de gastvrije God
bij wie we altijd opnieuw van harte welkom zijn.

“Gun de andere ook eens het beste deel en de beste plaats”,
zegt Jezus ons in het evangelie.
Voor al die keren dat we het beste plekje of het grootste deel
voor onszelf reserveerden.
Heer, ontferm U over ons.

“Nodig eens andere mensen uit,
mensen die jou niets kunnen teruggeven” zegt Jezus.
Voor al die keren dat we voor een uitnodiging
uit berekening enkel die mensen uitnodigden
van wie we hoopten er iets voor terug te krijgen.
Christus, ontferm U over ons.

“Wie groot wil zijn moet dienstbaar zijn aan anderen” zegt Jezus.
Voor al die keren dat we niet gastvrij waren,
ons te goed voelden om een ander de hand te reiken
of hem of haar te helpen.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de gastvrije Vader,
onze fouten vergeven en ons sterken
om nu en altijd in de geest van Jezus te leven. Amen.
vrij naar Beveren

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
leer ons te leven naar uw bedoeling met deze wereld.
Dat wij een scherp inzicht krijgen
in de wijze waarop aan mensen kan worden recht gedaan.
Dat wij leren hen steeds met respect te benaderen
en zo het liefdevolle voorbeeld van uw Zoon kunnen navolgen
vandaag en alle dagen. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
bij U is iedereen van harte welkom.
Gij nodigt elke mens uit aan de tafel van uw Zoon,
om ons te ontmoeten in zijn woord en zijn brood.
Geef ons de kracht deze uitnodiging
in geloof en vertrouwen te beantwoorden.
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen.
naar Beveren

Lezingen

Luisteren we hoe God ons in de woorden van de Schrift oproept tot nederigheid.

Eerste lezing (Jesus Sirach 3,17-18.20.28-29)

Uit het boek Ecclesiasticus

17       Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid
en je zult meer bemind worden
dan iemand die geschenken geeft.
18       Hoe hoger je staat,
des te kleiner moet je je maken,
en je zult genade vinden bij de Heer.
20       Want groot is de barmhartigheid van de Heer
en aan de nederigen toont Hij zijn geheimen.
28       Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing,
want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.
29       Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken;
wat de wijze voor zichzelf wenst is een oor dat luistert.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Hebreeën 12,18-19.22-24a)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
18       U bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
19       waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en de toehoorders smeekten
dat zij niet langer tot hen zou spreken.
22       Nee, u bent genaderd tot de berg Sion
en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
tot duizenden engelen, de feestelijke
23       vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
tot God, de rechter van allen,
tot de geesten van de rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
24       en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 14,1.7-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1        Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;
zij letten scherp op Hem.
7        Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,
hield Hij hun een gelijkenis voor:
8        `Wanneer u op een bruiloft bent genodigd,
ga dan niet op de ereplaats zitten.
Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd
die belangrijker is dan u,
9        en dan zal hij naar u toe komen en zeggen:
`Sta uw plaats aan hem af.”
Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten.
10       Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten.
Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen:
`Vriend, kom meer naar voren.”
Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten.
11       Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’
12       Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer:
`Wanneer u ’s middags of ’s avonds een feestmaal geeft,
roep dan niet uw vrienden bij elkaar,
of uw broers, of uw familie, of rijke buren.
Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets terug te doen.
13       Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit,
gebrekkigen, kreupelen en blinden.
14       Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen.
Want het zal u teruggegeven worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden wij voor mensen die ‘het gemaakt hebben in het leven’,
voor hen die in aanzien staan en in welstand leven.
Dat zij zich niet opsluiten in zelfgenoegzaamheid
en zich niet verheven voelen boven anderen,
maar zich ervan bewust blijven
dat veel van het goede in het leven
onverdiend geschonken is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die ‘niet geslaagd in het leven’ heten,
voor hen die slechts de zelfkant van het leven kennen,
voor verslaafden en ontheemden,
voor allen die door honger en ontbering
balanceren op de grens van leven en dood.
Dat zij niet verbitterd ten onder gaan,
maar medemensen zouden ontmoeten
die hun hun gevoel voor eigenwaarde teruggeven
en die ijveren voor betere levensomstandigheden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die het voor het zeggen hebben,
voor allen die met gezag over anderen zijn aangesteld.
Dat zij niet hun eigen eer en glorie nastreven,
maar het geluk van hen
die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die afhankelijk zijn van anderen,
voor hen die onderdrukt worden en speelbal zijn van willekeur.
Dat zij zich van dit juk mogen bevrijden
en zo, vrijgevochten, als vrije mensen mogen leven.
Laten wij bidden…

God,
maak ons als Kerk tot een vrijplaats
waar niemand zich boven de ander verheven voelt,
waar groot en klein van tel zijn
en mensen met elkaar omgaan als gelijken
in de geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Mensen zijn aangewezen op mensen
en mogen elkaar tot vrede zijn.
Bidden wij dat die waarheid vruchtbaar mag worden
in het leven van velen.

– Bidden we voor mensen, ontwapenend en bescheiden.
Dat zij de sympathie van hun omgeving ervaren.
Voor mensen zonder grootspraak.
Dat zij gewaardeerd worden om wie zij ten diepste zijn.
Laten we bidden…

– Bidden we voor mensen die graag voorop gaan en bovenaan staan.
Dat zij zich hoeden voor zelfoverschatting
en van bescheiden mensen levenswijsheid mogen leren.
Laten we bidden…

– Bidden we voor onszelf, opgenomen in een gemeenschap van mensen.
Dat wij ons door elkaar aanvaard weten
met onze goede en minder goed kanten,
met ons pogen en ons falen,
met wat de een te bieden heeft aan de ander.
Laten we bidden…

– Bidden we voor onze zieken en voor al wie hier vandaag niet konden zijn.
Dat ze steun en nabijheid mogen ervaren.
Voor de kinderen, jongeren en leerkrachten
die weldra aan een nieuw schooljaar beginnen.
Dat ze uitgroeien tot een groep die samenwerkt voor ieders welzijn,
zowel dat van de eersten als dat van de laatsten.
Laten we bidden…

God,
Gij die weet wie we zijn:
mensen die aangewezen zijn op uw en elkaars bezorgd-zijn.
Laat ons delen in Jezus’ levenswijsheid
en wek in ons het verlangen
om in vreugde en vrede elkaar nabij te zijn. Amen.

Gebed over de gaven 1

Goede God,
geef ons een plaats aan uw tafel
om Hem te gedenken
die onze broeder en lotgenoot is geworden tot in de dood:
Jezus, uw beminde Zoon.
Om Hem zeggen wij U dank,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Deze schamele tekens
van brood dat wordt gebroken
en van wijn die wordt gedeeld,
spreken van onze goede wil
om te leven naar Jezus’ voorbeeld.
Stimuleer ons daarom, Heer,
om onze vaak zelf getrokken grenzen te verleggen,
zodat we ook de stemmen horen van uw andere tafelgenoten
die ongevraagd en onverwacht onze wegen kruisen.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Onze Vader,
Gij die in mensen leeft,
moge wij, door onze wijze van leven,
uw naam heiligen.

Moge in ons samenzijn
uw Rijk zichtbaar worden.
Moge door onze inzet
uw wil geschieden
en moge anderen zich aangesproken voelen
om ook zo te doen.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.

Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vrede en vergeving
zoals Gij dat zijt voor ons.

Bevrijd ons van angst
en van alles wat denken en doen verlamt.
En laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.

Maar wees voor ons
kracht en uitdaging om ten volle te leven
vandaag en alle dagen. Amen.

Vredewens 1

Heer,
zend uw Geest over jong en oud,
over de huizen van mensen,
over de wereld van mensen.
Zend uw Geest over onze geloofsgemeenschap
die wil leven vanuit uw Goede Geest
opdat er vrede zij overal waar mensen wonen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Vredewens 2

Hier is geen hoog of laag.
Niemand is meer of minder dan een ander.
Allemaal zijn wij volgelingen van de Weg,
zoekers in geloof,
belijders van Jezus’ naam.
Met zijn woord in ons hoofd en in ons hart
kunnen wij elkaar tot vrede zijn.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Aan de tafelgemeenschap met de Heer
is iedereen welkom,
de zwaksten het eerst.
Wie dit gebroken brood aanvaardt,
aanvaardt ook wat het werkelijk is:
Jezus Christus die, in zijn grenzenloze gastvrijheid,
zichzelf aan ieder van ons schenkt.
Dit is werkelijk het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer ik ben niet waardig…
Puurs

Bezinning 1

Ook voor mij
is een plaats voorbehouden.
Ik hoef me niet op te dringen,
niet aan te dringen,
niemand te verdringen.
Ook als ik tekortschiet
word ik uitgenodigd,
mag ik mijn plaats innemen.
De Gastheer kent me,
beter dan anderen me kennen,
beter dan ik mezelf ken.
Ben ik arm, blind,
verlamd door het leven,
Hij heeft mij gezien,
Hij nodigt mij uit
en leidt mij naar mijn plaats.
Ik moet me niet groter voordoen dan ik ben,
ook niet kleiner.
Ik mag mezelf zijn,
menselijk, verlangend, falend desnoods.
Maar ik mag zijn uitnodiging niet afwijzen,
want dan vind ik de plaats niet
die Hij voor mij heeft voorbehouden.
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Soms probeer ik me
groter of beter voor te doen
dan ik eigenlijk ben, God,
ook tegenover U.
Diep in mijn binnenste
weet ik wel
dat dit geen zin heeft,
maar toch …
Help mij daarom
mezelf te aanvaarden
zoals ik ben.
Laat me geloven
dat Jezus van mij houdt,
zo maar, uit pure liefde.
En geef mij de durf
op mijn beurt
ook van anderen te houden
en heel mijn leven
in dienst te stellen
van armen en kleinen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 1

Wees voor ons een licht, Heer,
opdat wij onszelf leren kennen
zonder zelfoverschatting,
zonder zelfonderschatting.

Wees voor ons het licht, Heer,
dat ons openbreekt uit onze zelfgenoegzaamheid,
dat ons openbreekt naar elkaar.

Geef ons uw kracht, Heer,
om de wereld om te vormen tot uw tafel,
waar plaats is voor allen,
waar mensen gewoonweg mensen mogen zijn
– elkeen even hoog in aanzien –
waar niet hij die gediend wordt, de grootste is,
maar hij die dient. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God, roep ons weg
uit hoogmoed en ijdelheid,
uit al wat mensen verslindt en verslaaft,
maar ook uit alle valse bescheidenheid.
Dat wij onze eigen plaats mogen weten – niet hoger, niet lager dan ze is.
Moge de uitdaging van uw Boodschap
ons behoeden en behouden op de weg naar uw Rijk
waar allen aan hun trekken mogen komen.
Wij vragen het U voor vandaag
en voor alle dagen van de week die voor ons liggen. Amen.
Levensecht


Zending en zegen

Wie bescheiden om zegen vraagt,
wordt rijkelijk met zegen overladen.
Die rijkdom aan zegen
mogen wij over elkaar afroepen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Diest

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.