22e zondag door het jaar B 2021

29 08 2021

Begroeting

Moge God ons zegenen tot een hechte gemeenschap van geloof en liefde,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Gewoontes, gebruiken, tradities zijn belangrijk.
Ze helpen ons om samen te leven,
ze geven structuur.
Maar hoe be­langrijk ze ook zijn, ze mogen ons leven niet overheersen.
Ze mogen ons niet wegtrekken van datgene waar het eigenlijk om gaat.
Iets blijven doen omdat het altijd al zo geweest is, is op zich niet zinvol.
Wat we doen, moeten we proberen te doen met een zuiver hart.
Hiertoe wil Jezus’ Woord ons vandaag oproepen.

Openingswoord 2

In beide lezingen worden we aangemaand
Gods geboden te onderhouden.
In de evangelielezing wordt dat standpunt
onderschreven zowel door de Farizeeën als door Jezus.
En toch zijn zij het onderling grondig oneens.
De joodse religieuze leiders zijn ervan overtuigd
dat de letter van de wet
de zekere weg is die naar God voert.
Jezus echter kiest voor de weg van het hart.
Bij God draait het daarom.

Omdat wij ons te vaak verschuilen
achter de duidelijkheid en de zekerheid
die regels en voorschriften schijnen te bieden
en vergeten ons hart te openen voor God,
vragen wij Hem en elkaar om vergeving.

Openingswoord 3

God draagt mensen een warm hart toe.
Hij hoopt dat zij op hun beurt Hem en elkaar
een warm hart toedragen.
Daar houdt Hij meer van
dan van uiterlijke plichtplegingen van zelfvoldane vromen.
Laten we hier samen bidden
opdat zijn warmte ons hart zou verwarmen.
vrij naar Jacques Verhees

Gebed om ontferming 1

Christen zijn is Jezus volgen.
Omdat wij wel eens andere wegen gaan
vragen wij Hem om vergeving.

-Heer,
als wij ontrouw zijn aan uw Woorden
die ons de juiste richting wijzen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
als wij slordig omgaan met alles wat Gij ons hebt gegeven of toevertrouwd,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als wij te lauwe christenen zijn
en uw Boodschap te weinig gestalte geven,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

naar Brasschaat

Gebed om ontferming 2

-Denken wij echt na bij wat we doen,
of doen wij maar wat anderen ook doen
zonder ons af te vragen of wat we doen
wel goed en rechtvaardig is?
Voor al die keren dat wij ons gewoon lieten meedrijven
vragen wij vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Van elkaar houden betekent ook
dat we elkaar moeten vergeven.
Doen wij dat ook wel echt,
of blijven wij oude koeien uit de gracht halen
en kwade roddels over mekaar rondstrooien?
Laten wij vergeving vragen voor elke keer
dat we er niet in slaagden elkaar te vergeven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms maken we ons er al te gemakkelijk vanaf,
ook als mensen op ons rekenen.
Voor elke keer dat we iemand in de steek lieten
vragen wij vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Als wij onze fouten tegenover medemensen inzien,
laten wij die dan rechtzetten.
Dan zullen wij des te meer ervaren
dat ook God ons altijd vergeeft.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
ontelbaar veel mensen hebben uw Zoon Jezus ontdekt
als Lichtbaken voor hun leven.
Ze werden zijn volgelingen,
Hij werd hun Levenskracht en Brood ten leven.
We hopen en bidden
dat we Hem niet eren met onze lippen,
maar dat we proberen door te dringen tot de kern van zijn leven,
zodat we ons leven met hart en ziel kunnen afstemmen
op wat Hij ons heeft voorgeleefd.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Thomasvieringen

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij wilt dat wij ons aan U toevertrouwen,
maar vaak durven wij onze pseudo-zekerheden niet loslaten.
Schenk ons uw Licht,
en doe ons ervaren hoe bevrijdend het is
als wij ingaan op uw uitnodiging
om, in naam van de liefde, onszelf los te laten.
Dan mogen wij onszelf terugvinden
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

De Schriftlezingen van deze zondag
handelen over het in praktijk brengen van de Thora.
Luister naar Gods Woord en handel ernaar,
zegt Mozes in de eerste lezing.
Jezus voegt daaraan toe in het evangelie
dat de gezindheid van het hart belangrijker is dan lippendienst.
Laten we nu met de oren van ons hart luisteren naar de Woorden van de Schrift.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Deut. 4, 1-2. 6-8)

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
1           Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen
die ik u leer, en handel daarnaar.
Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land dat de Heer,
de God van uw vaderen, u schenkt.
2           Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen;
u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, onderhouden.
6              Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken.
Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
`Dat machtige volk is wijs en verstandig.”
7           Is er soms een andere grote natie
bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is,
zo vaak als wij Hem aanroepen?
8           Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de Wet die ik u heden geef?
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jak., 1, 17-18. 21b-22. 27)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
17         Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader van de hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
18         Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord dat waarheid is,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.
21
         Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte,
dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden.
22         Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar;
anders bedriegt u uzelf.
27         Zuivere en onbevlekte vroomheid
in de ogen van onze God en Vader is dit:
weduwen en wezen opzoeken in hun nood,
en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1           De farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Jezus.
2           Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine,
dat wil zeggen met ongewassen handen.
3           Want als de farizeeën en alle Joden niet met een beetje water
hun handen gewassen hebben, eten ze niet,
omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten;
4           en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen.
Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden:
het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.
5           De farizeeën en de schriftgeleerden vroegen Hem:
`Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen?’
6           Hij zei tegen hen:
`Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars,
zoals geschreven staat:
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.
7           Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen,
zijn voorschriften van mensen.
8           U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.’
14         Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen:
`Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch.
15         Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.
Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.’
21         Want van binnenuit, uit het hart van de mensen,
komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord,
22         overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid,
jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.
23         Al deze slechte dingen komen van binnenuit
en maken de mens onrein.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat zij meer en meer erin mag slagen
onze wereld op een bevrijdende manier van dienst te zijn.
Niet met knechtende wetten en regels,
maar door te doen wat Jezus deed:
dienen en nabij zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze overheden.
Dat zij in hun wetten en regels bedacht zijn
op de gelijkwaardigheid en het welzijn van alle mensen.
Dat zij oog mogen hebben voor de slachtoffers van te strenge reglementeringen
en dat zij hun roep om recht en solidariteit mogen verstaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij steeds meer mogen beseffen
dat het in ons leven niet gaat
om status, eer en macht,
maar dat wij ons, geïnspireerd door Gods Geest,
moeten blijven inzetten in dienst van de zwaksten.
Laten wij bidden…
naar John Rademakers

Voorbeden 2

-Bidden we voor hen
die energiek en met fantasie in het leven staan,
de levenskunstenaars in ons midden.
Dat zij zich laten leiden door Gods Woord
en anderen weten te inspireren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen
die aan zichzelf twijfelen
en menen dat ze altijd tekortschieten.
Bidden we voor hen
die door verdachtmakingen zijn kapot gemaakt
en hun zelfrespect hebben verloren.
Dat zij zich laten leiden door Gods levenwekkend Woord
en zo moed vatten en zichzelf hervinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
die wellicht te veel afgaan op uiterlijkheden
en te weinig kijken naar het hart.
Dat wij ons in ons oordeel laten leiden
door Gods vrijmakend Woord
en zo zelf bevrijdende mensen worden.
Laten wij bidden…

God,
maak ons tot mensen naar uw hart,
die uw Woord horen en doen
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat zij meer en meer erin mag slagen
onze wereld op een bevrijdende manier van dienst te zijn.
Niet met knechtende wetten en regels,
maar door te doen wat Jezus deed:
dienen en nabij zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze overheden.
Dat zij in hun wetten en regels bedacht zijn
op de gelijkwaardigheid en het welzijn van alle mensen.
Dat zij oog mogen hebben voor de slachtoffers van te strenge reglementeringen
en dat zij hun roep om recht en solidariteit mogen verstaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij steeds meer mogen beseffen
dat het in ons leven niet gaat
om status, eer en macht,
maar dat wij ons, geïnspireerd door Gods Geest,
moeten blijven inzetten in dienst van de zwaksten.
Laten wij bidden…
naar John Rademakers

Gebed over de gaven

Heer, Jezus Christus,
in de tekenen van brood en wijn
hebt Gij U aan ons gegeven
opdat wij ons zouden toewijden aan elkaar.
Leer ons dat
met elkaar delen van ons bezit, onze tijd en ons werk,
onszelf en de anderen gelukkig maakt.
Blijf ons nabij, levende Heer,
blijf ons bezielen met uw zachtmoedigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Mensen, broos en kwetsbaar,
onrustig in hun hart,
onzeker in hun denken.
Leer ons, Heer, het diepe geheim doorgronden dat liefde ook lijden is,
dat niemand leeft voor zichzelf alleen,
dat niemand sterft voor zichzelf alleen,
en dat geven doet leven.
Maak ons geduldig, meer verdraagzaam.
Leer ons vrede maken en doorgeven aan mekaar.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede, liefde en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Heer, Gij strekt uw handen naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw Brood van geloof, hoop en vooral van liefde,
opdat wij elkaar blijven vasthouden, wereldwijd,
als één volk van geloof,
úw volk rondom uw Zoon, die voor ons wil zijn:
het Lam Gods, dat de zonden van de wereld weg­neemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Leven is groots.
Leven vraagt ruimte en vrijheid.
We maken afspraken met elkaar
omdat we die ruimte nodig hebben.
We stellen regels op
om elkaars vrijheid te garanderen.
Wetten en regels zijn
als een soort richtingwijzers.
Ze zijn gericht op volop leven.
We binden ons aan regels
om elkaar leven en liefde te geven.
Ongebondenheid brengt geen geluk,
evenmin als leven naar de letter van de wet.
Een goede wet is gericht
op het geluk en welbevinden van mensen.
Dat is de ziel, het centrum, van de wet.
Waar die geest is verdwenen,
daar staat een totalitair systeem te wachten.
Dan wordt de wet een bedreiging.
Ze leidt een eigen leven
en wordt een gevaar voor de samenleving.

Een goede wet getuigt van wijsheid
en van liefde voor mensen.
Dat is de inzet van Mozes.
Hij zegt namens God bevrijding aan.
Zijn wet geeft daaraan richting.
Jezus gaat in die traditie staan.
Een goede wet heeft hart voor mensen
en hart voor de wereld.
Op die wet mogen we elkaar aanspreken;
niet op muggenzifterij,
maar op hartelijke verantwoordelijkheid
voor elkaars toekomst.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Dat gedaan wordt wat moet worden gedaan,
daarover waakt wet en recht.
Liefde daarentegen wenst
dat ik me geef, geheel en al.

Wat er van mij gevraagd wordt,
bepaalt wet en recht.
Liefde vraagt: wat kan ik doen?

Wat ik moet afstaan,
bepaalt wet en recht.
Liefde vraagt: wat kan ik geven?

Elk het zijne,
zegt wet en recht.
Liefde zegt: het mijne is het jouwe.

Je recht opeisen,
zegt wet en recht.
Liefde verkondigt:
je kan liefde schenken, ongeremd.

Dat is niet verplicht,
zegt wet en recht.
Liefde zegt: Ik doe het graag.

Straffen wat fout is,
zegt wet en recht.
Vergeven wat fout is, zegt de liefde.

Tel ik misschien niet mee
vraagt wet en recht?
Zijn we niemand vergeten,
vraagt de liefde?


Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij danken U voor de liefde die Gij ons altijd geeft.
Blijf in ons wonen.
Help ons in de komende dagen en weken te kiezen voor een manier van leven die past bij U en bij ons – die uw naam dragen.
Help ons om samen te werken aan een wereld
waarin uw geboden in praktijk worden gebracht
en zo mensen gelukkig kunnen maken.
Dat vragen wij U
omdat wij de weg willen volgen van Jezus, uw mensgeworden liefde. Amen.

Slotgebed 2

God,
mensen hechten vaak meer belang aan
wetten, regels en voorschriften
dan aan hun medemensen.
Voor Jezus gaat het om een houding van liefde
die van binnenuit wordt beleefd.
Dat hebben we trachten uit te drukken
in onze solidariteit met elkaar
toen we hetzelfde brood hebben gebroken en gegeten.
Vervul ons dan
met uw liefde en uw vreugde.
Dat vragen wij U vandaag en morgen en voor altijd. Amen.
naar Lovendegem

Zending en zegen

Zalig de zachtmoedigen, want aan hen behoort Gods Rijk van liefde en vrede.
Aan hen schenkt God zijn zachte zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.