22e zondag door het jaar B 2018

02 09 2018

Begroeting

Moge God ons zegenen tot een hechte gemeenschap van geloof en liefde,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Na vijf zondagen evangelie uit Johannes,
– namelijk uit de ‘broodrede’-
lezen wij vandaag weer uit Marcus.
En het is meteen weer raak.
Er is iets heel fundamenteels aan de orde:
ware godsdienstigheid is geen zaak van woorden, maar van daden.
Wat geldt is dus niet de letter,
maar het hart van de wet, zegt Jezus.
En dat stuit voor vrome Farizeeën alweer op heftige tegenstand,
want hun strenge (in dit geval) reinheidswetten zijn zeer talrijk
en moeten volgens de Joodse wet
stipt worden nageleefd.
Misschien is voor ons het nauwkeurig opvolgen van regeltjes
ook in vele gevallen gemakkelijker, dan ons hart te laten spreken?

Openingswoord 2

In de geschiedenis zie je altijd een pendelbeweging
van conservatief naar progressief,
van strikt naar de wet
naar extreem open en ongeordend.
De uit het heidendom bekeerde christenen vanaf Paulus
genoten een grote vrijheid.
Maar wat zei en deden Jezus zelf en zijn leerlingen?
Jezus zegt dat Hij de Wet tot voltooiing komt brengen
en dat het gebod van de onvoorwaardelijke liefde de norm is.
Is liefde in ons doen en laten steeds de norm van ons christen zijn,
of is het voor ons af en toe toch gemakkelijker
te schermen met regeltjes en voorschriften?

Gebed om ontferming 1

-God, vandaag laat Gij ons duidelijk horen dat wat wij braaf en wettig noemen,
niet hetzelfde is wat Gij goed vindt.
Gij gaat een stap verder:
Gij kijkt naar de intentie van de mensen,
naar het hart van de mensen.
Geef dat ook wij, als het nodig is,
regels durven overtreden
om voorrang te geven aan de liefde.
Wanneer wij die stap nog niet durven wagen
vragen wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt nooit met een vermanende vinger klaar gestaan
tegenover mensen die in de fout waren gegaan,
maar erover spijt hadden.
Integendeel.
Wij spijkeren anderen maar al te graag vast op ‘wat niet hoort’.
Omdat we zo vaak de lat voor anderen hoog leggen
en wij onvoldoende begrip opbrengen voor andermans falen,
vragen wij U:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, leer ons als christenen voortrekkers worden
van een maatschappij waarin zorg en liefde het voortouw nemen,
waarin geen wetten en regeltjes meer hoeven
om respect af te dwingen,
maar waarin liefde en mededogen de vanzelfsprekende algemene regel zijn.
Voor al de momenten waarin ons eigenbelang toch nog de voorrang krijgt,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons in de liefde steeds meer te lijken op uw Zoon, Jezus. Amen.

Gebed om ontferming 2

In een wereld van uiterlijkheden en schone schijn
bidden wij om Gods barmhartigheid
die ons wil omvormen tot mensen met een oprecht hart.

-Heer, leer ons onbevooroordeeld luisteren naar uw Woord.
Te vaak luisteren we selectief
en willen we enkel horen wat ons goed uitkomt.
Daarom vragen wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, geef ons een hart op de rechte plaats.
Te vaak bewandelen wij slinkse paden.
Daarom vragen wij U/
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, zuiver ons hart met uw louterend vuur
zodat onze liefde voor anderen authentiek is,
vrij van verkapt eigenbelang.
Daarom vragen wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons, Heer, en geef ons een oprecht hart,
sterk genoeg om, in woord en daad,
uw liefde te belichamen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
Gij wilt dat wij ons aan U toevertrouwen,
maar vaak durven wij onze pseudo-zekerheden niet loslaten.
Schenk ons uw Licht,
en doe ons ervaren hoe bevrijdend het is
als wij ingaan op uw uitnodiging
om, in naam van de liefde, onszelf los te laten.
Dan mogen wij onszelf terugvinden
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 2

Liefdevolle God,
uit het leven en de Woorden van uw Zoon
blijkt hoe Gij van mensen houdt.
Wij bidden U:
beziel ons met uw Geest,
opdat Gij iets van uw liefde zoudt mogen herkennen
in wat er leeft in ons hart,
en in de manier waarop wij oog hebben voor wat anderen deugd doet.
Zo kunnen wij meewerken
aan uw verrijzen in onze mensenwereld. Amen.

Lezingen

De Schriftlezingen van deze zondag
handelen over het in praktijk brengen van de Thora.
Luister naar Gods Woord en handel ernaar,
zegt Mozes in de eerste lezing.
In het evangelie dient Jezus de Farizeeën van repliek
wat de naleving van de Wet betreft, in dit geval van de reinigingswetten:
voor Hem, voor God, telt niet of je uiterlijk rein bent,
maar innerlijk.

Eerste lezing (Deut. 4, 1-2. 6-8)

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
1           Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen
die ik u leer, en handel daarnaar.
Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land dat de Heer,
de God van uw vaderen, u schenkt.
2           Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen;
u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, onderhouden.
6              Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken.
Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
`Dat machtige volk is wijs en verstandig.”
7           Is er soms een andere grote natie
bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is,
zo vaak als wij Hem aanroepen?
8           Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de Wet die ik u heden geef?
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jak., 1, 17-18. 21b-22. 27)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
17         Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader van de hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
18         Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord dat waarheid is,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.
21
         Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte,
dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden.
22         Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar;
anders bedriegt u uzelf.
27         Zuivere en onbevlekte vroomheid
in de ogen van onze God en Vader is dit:
weduwen en wezen opzoeken in hun nood,
en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1           De farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Jezus.
2           Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine,
dat wil zeggen met ongewassen handen.
3           Want als de farizeeën en alle Joden niet met een beetje water
hun handen gewassen hebben, eten ze niet,
omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten;
4           en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen.
Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden:
het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.
5           De farizeeën en de schriftgeleerden vroegen Hem:
`Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen?’
6           Hij zei tegen hen:
`Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars,
zoals geschreven staat:
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.
7           Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen,
zijn voorschriften van mensen.
8           U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.’
14         Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen:
`Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch.
15         Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.
Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.’
21         Want van binnenuit, uit het hart van de mensen,
komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord,
22         overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid,
jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.
23         Al deze slechte dingen komen van binnenuit
en maken de mens onrein.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof uit
in de Bron van alle liefde.

Ik geloof in God,
die ons de kracht geeft om elkaar te dragen.

Ik geloof in de mensen,
geschapen naar Gods beeld
– niet voor onrecht en dood,
niet voor angst en geweld –
maar voor geluk geboren
en om lief te hebben.

Ik geloof in die ene Mens Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood,
die Hem in leven houdt tot op vandaag.

Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen in het zoeken naar licht,
in het dienen van mensen, met zijn Geest,
tot alles is voltooid en wij leven in vrede. Amen

Voorbeden 1

We hoeven bij God niet aan te komen met mooie praatjes
als onze bedoelingen onzuiver zijn.
Daarom vragen wij aan God of Hij onze harten wil zuiveren.
en of Hij onze beden wil verhoren als wij bidden.

-God,
wees met allen die wetten en regels maken.
Dat zij wijs zijn en anderen geen te zware last opleggen;
dat zij streng zijn ten opzichte van zichzelf,
mild tegenover anderen.
Laten  wij bidden…

-God,
wees met allen die leiding geven aan de volkeren.
Dat zij rechtvaardig zijn in hun handelen,
de vrede en het recht dienen,
geïnspireerd door U en uw profeten.
Laten wij bidden…

-God,
wees met allen die zich in een nederige positie bevinden.
Dat zij niet worden uitgebuit en vernederd,
maar dat zij leiders boven zich hebben
bezorgd zijn om vrede, welvaart en recht.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
wil ons leven richting geven, onze beden in ontvangst nemen.
Dat bidden wij U omwille van Jezus,
die leeft met U en de heilige Geest. Amen.
naar Kerk in Herent

Voorbeden 2

-God,
wij leven in een wereld waarin de wetten van de sterksten meestal tellen.
Macht, aanzien en geld zijn de parameters waarmee we moeten bewijzen
dat wij ertoe behoren.
In die wereld is meestal geen plaats voor ervaringen die met U te maken hebben.
Liefde en mededogen voor onze medemensen
zijn geen pasmunt in onze maatschappij.
Sterk ons ons niet mee te laten drijven op die trend.
Laten wij bidden…

-God,
er wordt wel gezegd dat geloven iets is voor ‘doetjes’,
die altijd netjes doen wat hoort
en nooit eens in opstand komen.
Doe ons beseffen dat geloven iets anders is dan braaf ja-knikken.
Geef ons de moed om kritisch te kijken naar wat goed is en fout
en om te gaan dwars liggen bij onrecht.
Laten wij bidden…

-God,
er wordt wel eens gezegd
dat mensen die geloven
zich bezig houden met zoetige dromen over een hemel ver weg,
terwijl ze hun ogen sluiten voor de harde werkelijkheid.
Doe ons beseffen dat Gij ons de opdracht hebt gegeven
handen en voeten te geven aan uw Boodschap
van respect en liefde voor alle mensen
en werk te maken van uw komende Rijk.
En geef ons de moed
om daarvoor af en toe onze handen en voeten vuil te maken.
Laten wij bidden…

God,
geef ons nieuwe ogen en oren
opdat wij meer zouden worden geraakt door de noodroep van de machtelozen.
Dat wij de maatschappijwetten zouden veranderen in het vermenigvuldigen
door te delen.
Moge we dan ervaren dat dit uw Wet is die leidt naar uw Leven.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
vol vertrouwen breken wij dit brood en schenken wij deze wijn.
Leer ons geloven, dat er maar één weg is naar het volle leven:
de weg die Jezus is gegaan,
de weg van het zaad dat sterft,
om, over de dood heen, nieuw leven te krijgen en rijke vrucht te dragen. Amen.
Brasschaat

Gebed over de gaven 2

God van leven,
dank U voor uw geboden die ons helpen
om aan ons leven richting te geven.
De tekens van brood en wijn herinneren ons eraan
dat Jezus ons oproept
deze leefregels na te leven met ons hart.
Geef ons inzicht in onze diepste motieven,
zodat we van harte kunnen meebouwen aan uw Rijk van vrede,
vandaag, morgen en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit Brood en deze Wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
in uw land van vrede telt niet de uiterlijke schijn.
Gij hebt oog voor de goede bedoelingen in elk mensenhart.
Leer ons die blikrichting te volgen
en ons hart te vullen met uw vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede, liefde en vriendschap.


Lam Gods

Communie

Heer, Gij strekt uw handen naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw Brood van geloof, hoop en vooral van liefde,
opdat wij elkaar blijven vasthouden, wereldwijd,
als één volk van geloof,
úw volk rondom uw Zoon, die voor ons wil zijn:
het Lam Gods, dat de zonden van de wereld weg­neemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

In mijn diepste binnenste weet ik
dat Iemand zoals niemand anders
van mij houdt.
En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe.

In mijn diepste binnenste is er vrede
die niemand mij kan afnemen.
En ik hoop dat je dit ervaart in mijn strijd.

In mijn diepste binnenste vind ik
rust en stille vreugde.
En ik hoop dat je dit ook voelt
in mijn drukke bezigheden.

In mijn diepste binnenste speur ik een Bron,
een Kracht die mij bezielt en die meer is dan mensenwerk.
En ik hoop dat ik diezelfde Bron
bij jou mag vinden.
De Bron

Bezinning 2

God ‘ge’kerk’erd

God zegt:

Als een rat zit ik gevangen
in veel kerken
als een Indiaan
in een reservaat

slechts in kerken
ben ik verkrijgbaar

één kerk beweert
dat háár God de ware is
en dat ben ik dan

in veel kerken
ben ik almachtig, eeuwig,
schepper van hemel en aarde,
toe maar

volgens veel kerken heb ik aan hen verteld
wat mag en niet mag
zij straffen de ongehoorzame mens
in mijn naam

alsof niet elke mens
een eigen geweten heeft
alsof ik niet elke mens roep
bij zijn/haar naam

alsof kerken op mij het alleenrecht hebben
een hot-line naar mij
alsof ik tot kerken duidelijker spreek
dan tot gewone mensen

veel kerken dwingen
ik niet
ik nodig uit

veel kerken straffen en stoten uit
ik niet
ik laat onkruid groeien tot aan de oogst,
geef altijd kansen

jammer van die kerken
want net als mensen
heb ik kerken nodig
kerken luisterend naar mijn verhaal
kerken als paden naar mij toe

mensen samen op weg
zoekend, tastend
elkaar tot steun en troost

ik loop met jullie mee
ik wacht jullie op
aan het eind van het pad
Paula Copray

Slotgebed 1

Vader van alle mensen,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.
Vervul ons met uw Geest van liefde en vrede,
zodat er iets van uw vrede
zichtbaar wordt in onze gemeenschap.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Niemand kan je verplichten om in Mij te geloven – zegt God.
Het blijft altijd een vrije keuze.
Maar als je voor Mij kiest,
dan hoop Ik dat je dat met heel je hart doet
en dat Ik je leven mag inkleuren
van kop tot teen, tot in de kleinste vezels.
Staar je niet blind op het uitwendige van je geloof,
maar probeer in de diepte van je hart
mijn stem te horen die je toefluistert
dat Ik van je hou en dat je mijn kind bent.
En laat heel je leven getuigen van mijn warmhartigheid.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Het is niet voldoende God te eren met de lippen,
maar ook ons hart moet bij Hem zijn.
Het is niet voldoende Gods Woord te beluisteren,
we moeten het ook in daden omzetten.
Moge Hij ons daarbij steunen en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Levensecht

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.