22e zondag door het jaar A2020

30 08 2020

Begroeting

God nodigt ons telkens weer uit
om met Hem aan tafel te gaan,
Hij die voor ons is
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als er in de kerk één woord vaak te horen valt,
is het wel het woord ‘leven’.
Ook bij Jezus, rond wie we hier bijeen zijn,
staat het woord ‘leven’ in de top-tien van meest voorkomende woorden.
Maar Hij gebruikt dat woord,
– zoals we van Hem kunnen verwachten –
vaak op een heel verrassende manier.
Moge dit het komende uur
ons leven ten goede komen.
naar Kees Pannekoek

Openingswoord 2

Vorige zondag hebben we gehoord
dat Jezus tot Petrus zei:
“Jij bent een stevige rots waarop je kan bouwen,
daarom geef Ik jou de sleutels van mijn Rijk.”
Vandaag zal blijken dat diezelfde Petrus
zich laat leiden door menselijke overwegingen
en niet door de droom van God.
“Jij bent een struikelsteen en een hindernis” klinkt het uit Jezus’ mond.
Petrus gaat niet vrijuit.
Niemand van ons.
Bidden wij daarom om vergeving en nieuwe moed.
Levensecht

Gebed om ontferming 1

Wij hebben allen onze goede en kwade dagen.
Daarom willen wij ons bij de aanvang van deze viering
bezinnen over onze houding tot de anderen
en willen wij elkaar vergeving vragen en schenken.

-Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij, uit zwakheid of onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben,
omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2
Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, het leven van elke dag is voor ons christenen telkens weer een uitdaging.
Wij willen goedheid, schoonheid en liefde brengen.
Wij willen werken aan een betere wereld.
Wij danken U voor het voorbeeld van Jezus.
Hij heeft zijn hele leven geleefd in dienst van mensen,
op een manier die niemand Hem kan nadoen.
Toch willen wij proberen zijn weg te volgen.
Wij vragen U:
haal de lauwheid uit ons weg,
zodat wij ons echt met hart en ziel kunnen inzetten voor anderen. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Heer,
Gij zijt in ons leven binnengetreden
omdat Gij van mensen houdt.
Vergeef ons dat wij zo weinig volgzaam zijn
en onze eigen wensen en verlangens laten voorgaan op wat U behaagt.
Geef ons de moed om met volle inzet
van uw liefde te getuigen. Amen.
naar Frans De Rechter & Clem D’Haen

Lezingen

Laten we samen luisteren naar het Woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Jer. 20, 7-9)

Uit de profeet Jeremia

Gebed van de profeet Jeremia:

7           Heer, U hebt mij verleid;
ik ben bezweken, U was te sterk voor mij.
Ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
8           Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
en `geweld en onderdrukking’ roepen.
Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en vernedering.
9           Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 12, 1-2)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters
1           Ik vermaan u bij Gods ontferming:
Wijd uzelf aan Hem toe
als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig.
Dat is de geestelijke eredienst die u past.
2           Stem uw gedrag niet af op deze wereld.
Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid.
Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil,
en wat goed is, welgevallig en volmaakt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 16, 21-27)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

21         In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel moest lijden van de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden,
dat Hij ter dood gebracht zou worden
en op de derde dag zou worden opgewekt.
22         Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen:
`God beware U, Heer!
Dat mag U niet overkomen.’
23         Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan.
Je bent een struikelblok voor Mij,
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,
maar die van mensen.’
24         Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25         Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden.
26         Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,
maar zichzelf schade toebrengt?
Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?
27         Want de Mensenzoon zal komen,
bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader,
samen met zijn engelen,
en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

“Wie zijn leven dienstbaar maakt aan Mij en het evangelie, zal het redden.”
Spreken wij onze bereidheid daartoe uit in onze geloofsbelijdenis.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor allen in de Kerk
die een taak hebben in de verkondiging
en de zorg voor mensen.
Dat zij met geloof en vertrouwen
de weg van Jezus gaan,
in dienst van het Rijk van God,
ook als hun boodschap en inzet op tegenstand botsen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle medewerkers
die zich blijven inzetten om het Woord van God te verspreiden.
Dat ze verder kunnen blijven werken
door de steun en het gebed van velen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de kinderen en jongeren,
die beginnen aan een nieuw schooljaar
en voor hun ouders en leerkrachten.
Dat zij tijdens het komende schooljaar
samen bouwen aan een schoolgemeenschap
waar het geluk van elk kind of jongere centraal staat.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden     2

Terwijl het evangelieverhaal nog naklinkt,
maken we het even stil
en bieden we onze gebedsintenties aan de Heer aan,
samen met uw gaven en dit brood en deze wijn.

-Bidden we voor allen die dag na dag uitzien naar gerechtigheid,
die hunkeren naar vrede.
Dat er mensen voor hen opkomen namens onze God van vrede en vreugde.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die anderen opbeuren, helen, bemoedigen.
Dat zij opgewassen blijven tegen teleurstelling en tegenkanting.
Dat zij vreugde blijven beleven aan hun inzet.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de kinderen en studenten,
maar ook voor hun leerkrachten,
dat zij tijdens het komende schooljaar
samen bouwen aan een inspirerende klasgeest
waarin de één het opneemt voor de ander
en niemand in de kou blijft staan.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Laat het waar zijn, God,
dat Gij altijd met ons zult zijn.
Laat ons uw nabijheid voelen
als wij proberen uw weg te gaan, ten einde toe.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God,
Gij draagt en voedt de wereld,
dag na dag.
Dieper dan we kunnen vermoeden
zijt Gij aanwezig overal waar we gaan.
Wij danken U voor die aanwezigheid
die zo verborgen en kwetsbaar is,
zo trouw en daadwerkelijk.
Wij vertrouwen erop en leven van U
zoals wij leven van het brood en de wijn,
dragers van uw aanwezigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
wij zouden steeds uw Woorden moeten spreken en ernaar moeten handelen.
Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen.
Het zorgt wel eens voor tegenwind.
Dit brood en deze wijn zijn meer dan brood en wijn.
Zij staan symbool voor zoveel goede mensen onder ons
die zich inzetten voor een wereld
ons voorgeleefd door Jezus, uw Zoon en onze Voorganger.
Aanvaard Heer, deze gaven in zijn naam. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld moge worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ Naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons, als broeders en zusters met elkaar verbonden,
tot onze God van Liefde
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader,…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: “Gooi uw netten uit om mensen op te vangen”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Vreest niet. Ik ben met u”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk,…

Vredeswens

Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u”.
Schenk die vrede ook aan ons,
ook al zoeken we eerder onze eigen veiligheid
dan uw weg te gaan.
Maak uw Kerkgemeenschap tot gist
die onze wereld vervult van uw liefde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

God, in brood en beker biedt Gij U aan
om ons te vervullen met uw levenskracht.
Zo wilt Gij ons omvormen
tot bewuste volgelingen van uw Boodschap in woord en daad.
Dit is het Lam Gods, dat de zonden van de wereld op zich neemt.
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zoudt Gij U ongedwongen tussen mensen durven wagen, God?
In stoeten en betogingen en eens vragen wat er gaande is?
In huiskamers en er dan wachten tot de TV wordt afgezet…?
Een overvolle dancing binnenstappen
en zien hoelang het duurt eer Gij wordt opge­merkt?
Zoudt Gij dan ooit de kans krijgen, God,
om iets te vertellen over uw Boodschap en uw Rijk
en ons te zeggen hoever wij daarvan nog verwijderd zijn?

Jullie wereld is zo koud, zo hard, zegt God.
Jullie ogen missen de warmte van het vuur,
jullie gezichten staan gespannen en angstig.
Zij missen de vrijheid van de wind.
Jullie handen en manieren zijn te stijf.
Zij missen de speelsheid van het water.

Ik zie waarom, zegt God.
Jullie hebben te veel te dragen.
Jullie lasten zijn te zwaar:
bij sommigen is dat teveel bezit en teveel geld.
Het aanbod om dat op te maken is te groot.
De keuze wordt te moeilijk.
Misschien heb Ik je hart te groot gemaakt,
zodat je alles wilt beleven, alles wilt ervaren,
alles wilt bezitten wat je ogen zien.

Ooit dacht Ik dat jullie Mij het eerst van al zouden zoeken.
Ik zou jullie hart dan vullen en tot vrede brengen.
Het zou zich kunnen uitleven in mijn wereld,
warm als vuur – vrij als de wind – speels als het water.

Maar nu,
nu kan Ik nauwelijks in jullie wereld binnenkomen.
Daarom missen jullie dat handvol vrede
dat nodig is om met elkaar te leven.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Hij rekent op ons

Alleen God kan jou het geloof schenken,
maar jij kan er getuigenis van afleggen.
Alleen God kan hoop geven,
maar jij kan vertrouwen op je medebroeders.
Alleen God kan liefde geven,
maar jij kan leren de ander lief te hebben.
Alleen God kan vrede brengen,
maar jij kan eenheid bewerken.
Alleen God kan kracht geven,
maar jij kan een ontmoedigde ondersteunen.

Alleen God is de weg,
maar jij kan anderen die weg wijzen.
Alleen God is licht,
maar jij kan het laten schijnen in ieders ogen.
Alleen God is het leven,
maar jij kan anderen weer levensmoed geven.
Alleen God kan doen wat onmogelijk lijkt,
maar jij kan doen wat mogelijk is.
Alleen God heeft genoeg aan zichzelf,
maar Hij rekent liever op jou.
Gebed van een groep ‘Campinas’ (Brazilië)

Slotgebed 1

Ook al vindt Gij het zo moeilijk,
om in onze wereld binnen te komen,
ook al vindt Gij ons te kil
om ons met warme handen aan te raken,
toch durven wij U bidden, God,
blijf het proberen
om – desnoods als Roepende in onze woestijn –
uw Boodschap te verkondigen
en te vertellen van uw Rijk.
Gedenk dat ook uw Zoon
eerst moest worden geboren in een stal
en moest sterven op het kruis
om pas dan te kunnen verrijzen in al zijn heerlijkheid.
Misschien mogen ook wij
– ooit –
met Hem verrijzen
en ons warmen aan uw vuur,
spelen in uw water
en omarmd worden door uw Wind, uw Adem, uw Geest. Amen.

Slotgebed 2

Als je Jezus wilt volgen in alles wat je doet en zegt,
kies je zeker niet voor de gemakkelijkste weg – zegt God.
Vaak zal je merken dat mensen je niet begrijpen
of dat ze vragen stellen bij je engagement.
Sommigen zullen misschien zelfs
ronduit negatief staan ten aanzien van je christen-zijn.
Maar weet dan dat Ik van je hou, je graag zie.
Als je hart sterft aan ontgoocheling en eenzaamheid
wil Ik je ‘nieuw’ maken en ‘leven’ brengen.
Laat Mij maar doen – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

“Wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,
maar zichzelf schade toebrengt?”
Moge deze woorden uit het evangelie in ons blijven nazinderen
wanneer wij van hier weggaan
gezegend door onze barmhartige God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.