22e zondag door het jaar A 2008

(31 08 2008 )


Begroeting

Waar twee of drie in mijn naam samenzijn
daar ben Ik in hun midden als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Stel dat iemand zegt dat hij met z’n ogen toe
een drukke baan gaat oversteken.
Dan probeer je zulke zotte kuren uit z’n hoofd te praten.
Dat spreekt voor zich.
Vandaag horen wij hoe Jezus aanstalten maakt
om met open ogen
zijn dood tegemoet te treden.
Dat Petrus hem die zotte kuren uit het hoofd wil praten
spreekt ook voor zich.
Maar dat wordt hem door Jezus niet in dank afgenomen:
“Weg jij, satan. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest vanwege Mij,
zal het vinden”.

Als we eerst twee keer moeten nadenken
eer we dat Jezuswoord in praktijk durven brengen,
doen we er goed aan Hem om vergeving te vragen.

Openingswoord 2

Als er in de kerk één woord vaak te horen valt,
is het wel het woord ‘leven’.
Ook bij Jezus, rond wie we hier bijeen zijn,
staat het woord ‘leven’ in de top tien van meest voorkomende woorden.
Maar Hij gebruikt dat woord,
zoals we van Hem kunnen verwachten,
vaak op een heel verrassende manier.
Moge het komende uur
ons leven ten goede komen.
naar Kees Pannekoek

Vergevingsmoment

Heer, Gij zijt uw weg helemaal ten einde gegaan.
Wij houden vaak halverwege halt.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, voor U telde alleen de wil van uw Vader.
Wij zijn zo dikwijls alleen met onszelf bezig.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, uw kracht komt onze zwakheid te hulp.
Wij denken meestal dat wij er alleen voor staan.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Onze God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Hij wil ons tekortschieten van harte vergeven.
Hij wil ons meenemen op de weg die leidt naar eeuwig Leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
vergeef ons als wij te weinig moeite doen
om uw woord te verstaan,
om het in zijn volle omvang tot ons te laten doordringen.
Kom ons nabij met uw kracht
en doe ons inzien
dat wij al te graag te veel energie stoppen
in dingen die er uiteindelijk weinig toe doen.
Zo hebben wij steeds opnieuw alibi’s voorhanden
om niet hoeven te doen wat Gij van ons verlangt.
Wij vragen U dit in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Heer,
Gij zijt in ons leven binnengetreden
omdat Gij van mensen houdt.
Vergeef ons dat wij zo weinig volgzaam zijn,
en onze eigen wensen en verlangens laten voorgaan op wat U behaagt.
Geef ons de moed om met volle inzet
van uw liefde te getuigen. Amen.

Lezingen
Laten we samen luisteren naar het Woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Jeremia 20,7-9)
Uit de profeet Jeremia

Gebed van de profeet Jeremia:

7           Heer, U hebt mij verleid;
ik ben bezweken, U was te sterk voor mij.
Ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
8           Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
en `geweld en onderdrukking’ roepen.
Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en vernedering.
9           Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 12,1-2)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters
1           Ik vermaan u bij Gods ontferming:
Wijd uzelf aan Hem toe
als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig.
Dat is de geestelijke eredienst die u past.
2           Stem uw gedrag niet af op deze wereld.
Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid.
Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil,
en wat goed is, welgevallig en volmaakt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 16,21-27)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

21          In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel moest lijden van de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden,
dat Hij ter dood gebracht zou worden
en op de derde dag zou worden opgewekt.
22          Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen:
`God beware U, Heer!
Dat mag U niet overkomen.’
23          Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan.
Je bent een struikelblok voor Mij,
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,
maar die van mensen.’
24          Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25          Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden.
26          Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,
maar zichzelf schade toebrengt?
Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?
27          Want de Mensenzoon zal komen,
bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader,
samen met zijn engelen,
en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

“Wie zijn leven dienstbaar maakt aan Mij en het evangelie, zal het redden.”
Spreken wij onze bereidheid daartoe uit in onze geloofsbelijdenis.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Terwijl het evangelieverhaal nog naklinkt in ons hoofd,
maken we het even stil
en bieden onze persoonlijke gebedsintenties aan de Heer aan,
samen met uw gaven en dit brood en deze wijn.

– Bidden we voor allen die dag aan dag uitzien naar gerechtigheid,
die hunkeren naar vrede.
Dat er mensen voor hen opkomen namens onze God van vrede en vreugde.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die anderen opbeuren, helen, bemoedigen.
Dat zij opgewassen blijven tegen teleurstelling en tegenkanting.
Dat zij vreugde blijven beleven aan hun inzet.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de kinderen en studenten,
maar ook voor hun leraars en leraressen,
dat zij tijdens het komende schooljaar
samen bouwen aan een inspirerende klasgeest
waarin de één het opneemt voor de ander
en niemand in de kou blijft staan.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf.
Laat het waar zijn, God,
dat Gij altijd met ons zult zijn.
Laat ons uw nabijheid voelen
als wij proberen uw weg te gaan, ten einde toe.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we om volharding en moed voor mensen
die zich door het evangelie op sleeptouw laten nemen.
Dat zij vreugde mogen smaken in een leven
in het spoor van Jezus.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die het moeilijk hebben,
die af te rekenen hebben met tegenkanting
of op onbegrip stoten.
Dat ze medestanders mogen ontmoeten
die hen dragen en bemoedigen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de vele christengemeenschappen
die vandaag samenkomen in de geest van de levende Christus.
Dat zij zijn boodschap ter harte nemen
en de oproep om te leven in zijn spoor
niet uit de weg gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die troost en kracht zoeken bij het kruis.
Mogen zij getroost en gesterkt worden
en opstaan tot nieuw leven.
Laten wij bidden…
naar Ignace D’Hert

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
schenk ons in deze gaven,
de bereidheid en de gezindheid van Jezus, uw Zoon,
om ons leven prijs te geven voor elkaars geluk,
dit uur en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
wij bieden U brood en wijn aan,
waarmee we willen zeggen
dat wij willen proberen de weg te gaan die U ons wijst.
Zegen dit samenzijn hier,
opdat wij iets zouden proeven van de droom die U voor ogen staat. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

En bidden we dan tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader…

Wees licht in onze duisternis, God,
zodat onze angst verdwijnt
en onze ogen uw uitgestoken handen kunnen zien.
Dan zullen we weer vol vertrouwen kunnen uitzien
naar Jezus Christus, Messias en uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u”.
Schenk die vrede ook aan ons,
ondanks onze drang tot zelfbeveiliging.
Maak uw kerkgemeenschap tot gist
die onze wereld vervult van uw liefde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een teken van die vrede.

Communie

Wie mijn volgeling wil zijn
moet zijn kruis opnemen.
Wie zijn leven verliest om Mijnentwille,
zal het vinden.
Dit is de weg van het graan in de grond,
dit is de weg van het brood, gebroken en gedeeld.
Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld op zich neemt.
            Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

Zoudt Gij U ongedwongen tussen mensen durven wagen, God?
In stoeten en betogingen eens komen vragen wat er gaande is?
In huiskamers, en er dan wachten tot de TV wordt afgezet…
Een overvolle dancing binnenstappen
en zien hoelang het duurt eer Gij wordt opge­merkt.
Zoudt Gij dan ooit de kans krijgen, God,
om iets te vertellen over uw Boodschap en uw Rijk
en ons te zeggen hoever wij daarvan nog verwijderd zijn?

Je wereld is zo koud, zo hard, zegt God.
Jullie ogen missen de warmte van het vuur,
jullie gezichten staan gespannen en angstig.
Zij missen de vrijheid van de wind.
Jullie handen en manieren zijn te stijf.
Zij missen de speelsheid van het water.

Ik zie waarom, zegt God.
Jullie hebben te veel te dragen.
Jullie lasten zijn te zwaar:
bij sommigen, teveel bezit en teveel geld.
Het aanbod om dat op te maken is te groot.
De keuze wordt te moeilijk.
Misschien heb Ik je hart te groot gemaakt,
zodat je alles wil beleven, alles wil ervaren,
alles wil bezitten wat je ogen zien.

Ooit dacht Ik dat jullie Mij het eerst van al zouden zoeken.
Ik zou jullie hart dan vullen en tot vrede brengen.
Het zou zich kunnen uitleven in mijn wereld,
warm als vuur – vrij als de wind – speels als het water.

Maar nu,
nu kan ik nauwelijks in jullie wereld binnenkomen.
Daarom missen jullie dat handvol vrede
dat nodig is om met elkaar te leven.
naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Ook al vindt Gij het zo moeilijk,
om in onze wereld binnen te komen,
ook al vindt Gij ons te kil
om ons met warme handen aan te raken,
toch durven wij U bidden, God,
blijf het proberen
om – desnoods als Roepende in onze woestijn –
uw boodschap te verkondigen
en te vertellen van uw Rijk.
Gedenk dat ook uw Zoon
eerst moest geboren worden in onze stal
en moest sterven op onze kruisen
om pas dan te kunnen verrijzen in al zijn heerlijkheid.
Misschien mogen ook wij
– ooit –
met Hem verrijzen
en ons warmen aan uw vuur,
spelen in uw water
en omarmd worden door uw Wind, uw Adem, Uw Geest. Amen.


Slotgebed 2

God en Vader, neem de sluier weg van onze ogen,
neem de twijfel en de aarzeling weg uit ons hart,
zodat wij vol vertrouwen
de weg van het dagelijkse, kleine geluk kunnen gaan
zoals Gij ons daarin zijt voorgegaan
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Slotgebed 3

Vaak herken ik me in de figuur van Petrus, Heer.
Soms is hij een rotsblok waarop Jezus zijn Kerk grondvest,
op andere momenten eerder een struikelsteen
die zich te veel laat leiden door menselijke overwegingen
en te weinig door wat Gij van hem wilt.
Doe me dan inzien welke weg Gij voor mij uitkiest, God,
en laat mij die weg in vrijheid gaan.
Maak mijn geloof in uw aanwezigheid sterker
en laat me ervaren dat Gij een God van liefde zijt,
ook op de momenten dat ik aan U twijfel. Amen.

Zending en zegen

“Wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,
maar zichzelf schade toebrengt?”
Moge deze woorden uit het evangelie in ons blijven nazinderen
wanneer wij van hier weggaan
gezegend door ons barmhartige God,
+ de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.