21e zondag door het jaar C 2016

21 08 2016

Begroeting

Moge Gods zegen op ons rusten
nu wij hier samen zijn rond zijn tafel
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Een uur lang trekken we ons terug
binnen de muren van dit huis van God en mensen.
Om een ander Woord te vernemen
dan het lawaai van deze wereld.
Om samen te zijn rond een andere tafel
dan die van elke dag.
We doen dat omdat we ervan overtuigd zijn
dat het goed is voor ons leven.
We willen immers ons leven redden,
het Leven-met-een-hoofdletter.
In de evangelielezing van vandaag
ondervragen de leerlingen Jezus over dat Leven.
Zijn antwoord zet onze verwachtingen en voorstellingen
wellicht op z’n kop.
We mogen elkaar een uur toewensen dat levensreddend is.

Openingswoord 2

Jezus heeft het in het evangelie van vandaag
over gelovigen die denken dat hun hemels broodje al gebakken is,
dat hun vroomheid hun het eeuwig geluk garandeert.
Het zou wel eens kunnen dat ze te laat komen,
dat de deur van het Rijk Gods voor hun neus dicht gaat.
Wie echt gelooft blijft niet met de handen in de schoot zitten wachten.
Elke dag daagt ons immers uit
om te werken aan samenwerking, eenmaking en verzoening,
om daadwerkelijk mee te bouwen
aan een nieuwe wereld, de echte Kerk van Jezus.

Gebed om ontferming 1

De deur naar het leven
gaat altijd door de poort van barmhartigheid.
Aan deze kant van ons bestaan lijkt die eng en smal,
maar aan Gods zijde is ze breed en wijd en open.

-Om ontferming
bidden wij U
voor wie geen enkele deur nog met een gerust hart kunnen openduwen.
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.

-Om ontferming
bidden we U
voor wie het nooit wagen een onbekende deur
zelfs maar op een kier te zetten.
Christus, ontferm U.
Christus, ontferm U.

-Om ontferming
bidden we U
voor hen voor wie gastvrijheid een droom blijft
achter gesloten deuren.
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Moge de goede God
ich over ons ontfermen,
zodat we langs zijn barmhartigheid naar het volle leven mogen gaan. Amen.
vrij naar Diest

Gebed om ontferming 2

Bewust van onze fouten en tekortkomingen,
willen we ons verzoenen met God en met elkaar.
Daarom bidden we God om ontferming.

-Heer, Gij die uitnodigt om niet te blijven steken
in de drang naar succes en de hunker naar bevestiging,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die van ons verwacht
dat wij arm durven worden aan alles
wat ons verder weg brengt van de liefde voor God en voor de naaste,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij voor wie de laatsten altijd de eersten zijn geweest.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons blijven uitnodigen
om zijn weg te gaan.
Moge Hij onze zelfgenoegzaamheid vergeven
en ons leiden langs de nauwe poort tot vernieuwd leven. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
Gij hebt alle mensen geroepen om binnen te treden in uw Koninkrijk.
Wij bidden U:
geef dat wij, op onze tocht hier op aarde,
elkaar niet loslaten, maar mekaar op de goede weg houden.
Laat ons niet eigenzinnig onze eigen weg gaan
die ons wegvoert van Jezus
die voor ons de toegangsdeur is tot leven
dat duurt in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God van Leven en Liefde,
al te vaak zetten we ons leven naar onze hand
en maken we uw Boodschap monddood.
Open onze ogen als wij ze onverschillig willen sluiten
wanneer medemensen gewetenloos worden geknecht.
Keer ons af van dit kwaad, barmhartige God.

Gij nodigt ons uit om te leven vanuit U
en de weg van liefde en gerechtigheid te gaan.
Moge uw Geest werkzaam zijn in ons
als een motiverende kracht
die ons helpt om uw wereld
leefbaarder en bewoonbaarder te maken. Amen.

Lezingen

Wie mag binnen in het koninkrijk van God?
Iedereen is uitgenodigd, zegt de eerste lezing:
alle volkeren en talen zijn welkom.

Maar het gaat niet vanzelf, horen we in het evangelie.
Met Jezus aan tafel gaan betekent: willen leven zoals Hij,
ervoor zorgen dat de laatsten eerst komen
en zelf op de laatste plaats gaan staan.
In de tweede lezing worden wij ertoe aangespoord
ons niet te laten ontmoedigen door lijden en beproeving.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 66, 18-21)

Uit de profeet Jesaja

18 Ik kom om alle volken en talen te verzamelen;
zij zullen komen en mijn glorie zien.
19 Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend Ik naar de volken,
naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord
en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien;
zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen.
20 Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee,
als een offer voor de Heer,
op paarden, wagens,
huifkarren, muildieren en draagstoelen,
naar mijn heilige berg Jeruzalem,
zoals Israëls zonen in reine vaten
hun gaven naar het huis van de Heer brengen’, zegt de Heer.
21 `En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten kiezen’, zegt de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 12, 5-7. 11-13)

Uit de brief aan de Hebreeën

          Broeders en zusters,
5         Bent u het schriftwoord al vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt:
Kind, minacht de terechtwijzing van de Heer niet,
laat je door zijn straf niet ontmoedigen.
6         Want de Heer wijst hen terecht die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.
7         U moet het verdragen, het draagt bij tot uw opvoeding;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft.
11        Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap;
maar op de lange termijn levert ze
voor degenen die zich door haar lieten vormen,
de vrucht op van vrede en gerechtigheid.
12        Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën,
13        laat uw voeten rechte wegen gaan;
het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 13, 22-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22        Jezus trok door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf,
onderweg naar Jeruzalem.
23        Iemand vroeg Hem:
`Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?’
Hij zei tegen de mensen:
24        `Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen,
want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar er niet in slagen.
25        Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan
en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven.
U zult op de deur gaan bonzen en roepen:
`Heer, doe open”, en Hij zal u antwoorden:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?”
26        Dan zult u zeggen:
`We hebben met U gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt U onderricht gegeven.”
27        En Hij zal tegen u zeggen:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?
Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”
28        Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars,
als u Abraham en Isaak en Jakob
en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien,
terwijl u eruit gegooid wordt.
29        Dan zullen ze komen van oost en west,
van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God.
30        Let op, laatsten zullen eersten zijn,
en eersten zullen laatsten zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor allen die zonder aarzelen uw liefde uitdragen, Heer.
Want de deur naar de hemel gaat open
voor wie kan loslaten om te delen met een ander.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die U trouw willen volgen.
Want de deur van de hemel gaat open
voor wie samen met anderen ernaar op weg wil gaan.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die zorg dragen voor elkaar.
Want de deur van de hemel gaat open
overal waar mensen voor elkaar zo goed als God willen zijn.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
Gij kent ons tot in het diepste van ons hart.
Onze noden en onze verlangens zijn U niet onbekend.
Wij bidden U:
schenk ons wat ons werkelijk gelukkig maakt.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die vandaag voor een moeilijke beslissing staan,
voor een pijnlijke keuze.
Voor mensen die bang zijn om een beslissing te nemen.
Dat ze mensen mogen ontmoeten die niet in hun plaats beslissen,
maar die hen helpen te kiezen voor wat goed is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die een verkeerde beslissing hebben genomen
of die een keuze maakten die diepe wonden sloeg.
Dat ze mensen mogen ontmoeten die niet oordelen of veroordelen,
maar die hen helpen nieuwe perspectieven te zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de moedelozen,
voor al wie die bij de pakken blijven zitten,
voor de machtelozen en voor wie op hun lauweren rusten.
Bidden we voor hen die wel nog lid zijn van de Kerk,
maar daarvoor niet meer warm lopen.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die het smeulend vuur weer aanwakkeren en hen weer op gang krijgen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Eeuwige God,
hoe smal het pad ook is,
hoe nauw de deur ook,
wij willen op weg blijven gaan naar U.
Dat belijden wij
telkens wij hier brood en wijn in onze handen nemen.
Doe ons – brekend en delend –
naar elkaar toegroeien,
zodat wij ons steeds meer
kunnen thuis voelen bij U. Amen.

Gebed over de gaven 2

Het is gemakkelijk, Heer,
dit brood te breken en elkaar de beker aan te reiken.
Veel moeilijker is het
onszelf open te breken naar anderen,
onze handen uit te steken naar elkaar.
Terwijl wij U deze gaven aanbieden,
beloven wij dat wij voedsel en drank willen zijn voor onze medemensen.
Wil ons bevestigen in onze goede voornemens, Heer.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn Leven, mijn Droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn Bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn,
moeten wij ons verbonden voelen met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof , hoop en liefde
die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

In het delen van Brood en Wijn
wordt al iets zichtbaar van Gods komende Rijk,
een wereld waarin alles en allen één zijn,
een Koninkrijk van vrede.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.
vrij naar Kerk in Herent

Vredeswens 2

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons,
in ons gezin, in onze wereld, in onze Kerk.
Als wij te gepasten tijde
onze oren en ogen, onze handen en monden openen
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Verzameld rondom deze tafel
worden we van harte uitgenodigd
te delen van het Brood en de Beker,
symbolen van Gods aanwezigheid onder ons.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Ik hoef niet te geloven
in mooie woorden
of grote gebaren,
zolang ik maar geloof
in de taal van het hart.

Ik hoef niet te geloven
in strenge regels
of zware plichten,
zolang ik maar geloof
in de waarde van het leven.

Ik hoef niet te geloven
in een belangrijke positie
een plaats vooraan,
zolang ik maar geloof
in de gelijkwaardigheid van mensen.

Ik hoef niet te geloven
in wat anderen zeggen
over de oorsprong en zin
van dit leven, van mijn leven,
zo lang ik maar geloof
in de Vader
die mens voor mens, ook mij, op handen draagt,
in de Zoon
die midden in het leven staat, in mijn leven,
in de Geest
die hoop geeft waar de zin vervaagt,
in elke mens
die voor de liefde opengaat.

Ik hoef niet voor een gesloten deur te staan,
als ik de deur maar open voor een ander.
Als ik maar weet
dat God de deur voor mij steeds open houdt.
Als ik maar weet
dat Jezus de deur is.
Als we in dit huis,
deze kerk van Jezus,
de deur voor mensen open houden.
Dan..
moet je niet bang meer zijn.
Diest

Bezinning 2

Jezus heeft voor ons een Blijde Boodschap.
Hij zegt ons toekomst en leven aan.
Zijn Rijk heeft alles weg
van een geweldig bruiloftsfeest,
een feest van overvloed aan geluk.
En God zelf is de Gastheer.
Ook al nodigt Hij iedereen uit,
vanuit alle windstreken,
toch is die uitnodiging geen garantie
dat we binnen mogen.
De deur naar het feest is nauw.
Het zal inspanning kosten
om binnen te mogen gaan.
We hoeven ons niet te laten voorstaan
op onze rechtgelovigheid,
niet op onze kerkbetrokkenheid.
Hoe belangrijk dit alles ook is,
voor Jezus telt nog iets meer:
het doen van gerechtigheid.
Gezapige zelfgenoegzaamheid
is voor Hem uit den boze.
Hij roept ieder van ons op
om ons tot het uiterste in te spannen.
En dat zegt genoeg.
Het is niet aan ons
om ons te verzekeren
van een goede plaats op het feest.
Dat mogen we overlaten
aan Gods liefdevolle barmhartigheid.
Eerst zullen wij moeten zorgen
dat recht en vrede waar worden
in onze eigen omgeving, in onze families
en ook in onze wereld.
Span u tot het uiterste in,
want de deur is nauw:
het is geen veroordeling maar een uitdaging.
Ons past geen moedeloosheid,
wel een geprikkeld zijn
om mens en wereld recht te doen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Als je sterft – zegt God – strek je hand dan uit
en leg ze in mijn hand.
Ik zal je hemels geluk en eeuwige vreugde geven.
Je zult genade en liefde bij Mij vinden,
tenminste als je je leven nu al afstemt op mijn golflengte
en als je hart klopt op het ritme van mijn hart,
met een voorkeursliefde voor armen en gekwetsten.
Alleen dan zal de poort van mijn Rijk
wagenwijd voor je openstaan.
Je bent welkom bij Mij – zegt God.
Ben Ik ook welkom bij jou?
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ruimhartige God
die mensen van alle volken en talen
met gelijke zorg en liefde nabij zijt,
open ons hart voor tolerantie en gastvrijheid,
zodat onze voorkeuren
steeds meer gaan gelijken op de uwe.
Laat ons groeien in het besef
dat Gij de maatstaf zijt
bij het aanvaarden van mensen – ieder met zijn eigenheden.
Vorm ons om tot hartverwarmende reisgenoten
op de weg van liefde en gerechtigheid,
als trouwe navolgers van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Zending en zegen

Door ons samen vieren hier
zijn we sterker bij Jezus en bij elkaar gaan horen.
Laat het geloof onze kracht en onze vreugde zijn in de komende dagen.
Moge Gods zegen ons hierbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.