21e zondag door het jaar C 2007

 (26 08 2007)

Begroeting

Moge Gods zegen op ons rusten
nu wij hier samen zijn rond zijn tafel
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Ik aarzel een beetje, beste mensen, om u ‘welkom’ te heten.
Want wat Jezus ons vandaag toezegt in het evangelie
klinkt niet zachtaardig.

Zo gaat dat nu eenmaal in een goede opvoeding:
vaak bemoedigen,
maar als het nodig is
ook durven zeggen waar het op staat,
de harde waarheid op tafel durven leggen.
Niet uit boosheid,
niet om de anderen af te breken,
maar om hen op het juiste spoor te zetten.

Laten we het even stil maken in onszelf
om met gespitste oren en open hart
zijn boodschap te kunnen beluisteren.

Vergevingsmoment

Voor de keren dat wij geluisterd hebben naar uw boodschap,
maar er enkel vrijblijvend over gesproken hebben,
zonder dat we een inspanning deden
om ze ook in ons persoonlijk leven toe te passen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Voor de keren dat we zo maar praatten over koetjes en kalfjes
om toch maar pijnlijke onderwerpen uit de weg te gaan
en daardoor mensen in de kou lieten staan
bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Voor de keren dat we gedaan hebben
alsof er geen vuiltje aan de lucht was
en we om onrecht heen liepen
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

God,
bij Wie liefde het eerste en laatste woord is,
vergeef ons
en help ons uw woord zichtbaar te maken in ons leven
vandaag en alle dagen die komen. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.


Openingsgebed 1

God van Leven en van Liefde,
al te vaak zetten we ons leven naar onze hand
en maken we uw boodschap monddood.
Open onze ogen als wij ze onverschillig willen sluiten
wanneer medemensen gewetenloos worden geknecht.
Keer ons af van dit kwaad, Barmhartige God.

Gij nodigt ons uit om vanuit U te leven,
en de weg van liefde en gerechtigheid te gaan.
Moge uw Geest werkzaam zijn in ons
als een motiverende kracht
die ons helpt om uw wereld
meer leefbaar en bewoonbaar te maken. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij hebt alle mensen geroepen om aan te zitten in uw koninkrijk.
Wij bidden U:
geef dat wij, op onze tocht hier op aarde,
elkaar niet loslaten maar mekaar op de goede weg houden.
Laat ons niet eigenzinnig onze eigen weg gaan
die ons wegvoert van Jezus, die voor ons de toegangsdeur is
tot Leven dat duurt in eeuwigheid. Amen.

Lezingen
Luisteren wij naar God, die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 66,18-21)

Uit de profeet Jesaja

18 Ik kom om alle volken en talen te verzamelen;
zij zullen komen en mijn glorie zien.
19 Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend Ik naar de volken,
naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord
en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien;
zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen.
20 Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee,
als een offer voor de Heer,
op paarden, wagens,
huifkarren, muildieren en draagstoelen,
naar mijn heilige berg Jeruzalem,
zoals Israëls zonen in reine vaten
hun gaven naar het huis van de Heer brengen’, zegt de Heer.
21 `En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten kiezen’, zegt de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën, 12,5-7.11-13)

Uit de brief aan de Hebreeën.

Broeders en zusters,
5        Bent u het schriftwoord al vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt:
Kind, minacht de terechtwijzing van de Heer niet,
laat je door zijn straf niet ontmoedigen.
6        Want de Heer wijst hen terecht die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.
7        U moet het verdragen, het draagt bij tot uw opvoeding;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft.
11       Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap;
maar op de lange termijn levert ze
voor degenen die zich door haar lieten vormen,
de vrucht op van vrede en gerechtigheid.
12       Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën,
13       laat uw voeten rechte wegen gaan;
het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 13,22-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22       Jezus trok door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf,
onderweg naar Jeruzalem.
23       Iemand vroeg Hem:
`Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?’
Hij zei tegen de mensen:
24       `Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen,
want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar er niet in slagen.
25       Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan
en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven.
U zult op de deur gaan bonzen en roepen:
`Heer, doe open”, en Hij zal u antwoorden:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?”
26       Dan zult u zeggen:
`We hebben met U gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt U onderricht gegeven.”
27       En Hij zal tegen u zeggen:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?
Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”
28       Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars,
als u Abraham en Isaak en Jakob
en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien,
terwijl u eruit gegooid wordt.
29       Dan zullen ze komen van oost en west,
van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God.
30       Let op, laatsten zullen eersten zijn,
en eersten zullen laatsten zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God roept ons op tot daadkrachtig geloof.
Leggen wij, als gemeenschap, daarvan getuigenis af.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader.
Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

– Bidden wij dat de gezindheid van Jezus
wortel mag schieten in het hart van mensen;
dat er goedheid en verdraagzaamheid van mens tot mens moge groeien;
dat wij ruimhartig mogen worden, mild, geduldig en trouw.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor wie uit onmacht of uit boosheid
anderen het licht van het leven niet gunnen
omdat ze anders zijn en vreemd.
Breng hen tot inzicht, Heer,
dat wij allen kinderen zijn van dezelfde Vader.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om nederig geloof
dat openstaat voor wat waar is in andere opvattingen.
Moge kerken beseffen dat zij slechts over één soort macht beschikken:
de macht van de liefde
om zonder pretentie het dienstwerk voort te zetten
dat Jezus aan deze wereld gedaan heeft
ten bate van armen, kleinen en uitgestotenen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die genieten van hun laatste stukje vakantie.
Dat deugddoende zon en rust hen mogen inspireren om hun onderlinge relatie
en de relatie met hun kinderen, familie en vrienden te cultiveren.

Voorbeden 2

– Bidden we voor mensen die vandaag voor een moeilijke beslissing staan,
voor een pijnlijke keuze;
voor mensen die bang zijn om een beslissing te nemen:
dat ze mensen mogen ontmoeten die niet in hun plaats beslissen,
maar die hen helpen kiezen voor wat goed is.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die een verkeerde beslissing hebben genomen
of een keuze maakten die diepe wonden sloeg:
dat ze mensen mogen ontmoeten die niet oordelen of veroordelen,
maar die hen helpen nieuwe perspectieven te zien.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de moedelozen en voor de machtelozen,
voor al wie die bij de pakken blijven zitten of op hun lauweren rusten.
Bidden we voor hen die wél nog lid zijn van de kerk
maar daar noch warm noch koud van worden:
dat ze mensen mogen ontmoeten
die het smeulend vuur weer aanwakkeren en hen weer op gang krijgen.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven

God en Vader,
geef ons een voorsmaak van uw koninkrijk
wanneer wij het brood en de beker
die U ons in Jezus hebt geschonken,
breken en delen met elkaar.
Leer ons te leven naar zijn voorbeeld,
en huizen te bouwen van vrede waar plaats is voor velen.
Herinner ons er steeds weer aan
dat wij, in de hongerigen die wij te eten geven,
U te eten geven;
dat wij, in de vreemdeling die wij opnemen,
U hebben opgenomen. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig…

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam kan zijn
moeten wij ons verbonden voelen met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Mogen wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof en hoop, en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons,
in ons gezin, in onze wereld, in onze kerk.
Als wij te gepasten tijde
onze oren en ogen, onze handen en monden openen
om uw boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel. Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Als de wereld er niet beter van wordt,
hebben wij geen reden van bestaan,
als mens niet,
als gezin niet,
als groep van mensen niet,
als kerk niet.
Wij zijn het zout der aarde,
en dus bedoeld om smaak te geven aan het leven.
Wij zijn het licht van de wereld,
en dus bestemd
om alle duisternis uit het leven te weren.

Wij staan ten dienste van het geluk van allen,
de één met de pen, de ander met de schop;
de één met de computer, de ander aan de kassa;
de één op school, de ander in de fabriek;
de één in de politiek, de ander in een sociale organisatie;
de één op de preekstoel, de ander aan het ziekbed;
de één in de kleine kring van het gezin,
de ander op het internationale forum;
de één in de schijnwerper,
de ander in de stilte en de eenzaamheid.

Maar allen staan wij
ten dienste van het geluk van anderen.
Want als de wereld er niet beter van wordt,
hebben wij geen reden van bestaan.
Carlos Desoete


Slotgebed 1

Ruimhartige God,
die mensen van alle volken en talen
met gelijke zorg en liefde nabij zijt,
open ons hart voor tolerantie en gastvrijheid,
zodat onze voorkeuren
steeds meer gaan gelijken op de Uwe.
Laat ons groeien in het besef
dat Gij de maatstaf zijt
bij het aanvaarden van mensen – ieder met zijn eigenheden.
Vorm ons tot hartverwarmende reisgenoten
op de weg van liefde en gerechtigheid,
als trouwe navolgers van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Slotgebed 2

Als je sterft – zegt God – strek je hand dan uit
en leg ze in mijn hand.
Ik zal je hemels geluk en eeuwige vreugde geven.
Je zult genade en liefde bij Mij vinden,
tenminste als je je leven nu al afstemt op mijn golflengte
en als je hart klopt op het ritme van mijn hart,
met voorkeurliefde voor armen en gekwetsten.
Alleen dan zal de poort van mijn rijk
wagenwijd voor je openstaan.
Je bent welkom bij Mij – zegt God.
Ben Ik ook welkom bij jou?
Erwin Roosen


Zending en zegen

Mogen wij, gesterkt door dit samenzijn,
van hier weggaan in het besef dat wij, als gelovigen,
het voortouw hebben te nemen
om onze wereld mensvriendelijker te maken.
Onze Barmhartige God wil ons daarbij tot ruggensteun zijn,
Hij zendt ons heen, gezegend
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.