21e zondag door het jaar B 2021

22 08 2021


Begroeting

Welkom in Gods huis,
welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als wij eten van het brood
en drinken uit de beker,
waarvan Jezus gezegd heeft:
“Dit is mijn Lichaam en mijn Bloed”,
dan bekennen wij ons tot het gezelschap van Jezus.

Toch is dit geen vanzelfsprekende keuze.
Want Jezus vraagt vandaag zijn leerlingen op de man af:
“Volgen jullie Mij nog, of niet?”

Een vraag die wij lang niet altijd
met een volmondig ‘ja’ beantwoorden.
Daarom bidden we eerst samen om ontferming.

Openingswoord 2

In het dagelijkse leven staan mensen vaak voor moeilijke keuzes.
Waarvoor kiezen ze?
Voor welke levensrichting?
Waar zoeken zij de kracht om in hun keuze te volharden?
Daarover gaat het in de lezingen van vandaag.
Wij mogen ernaar luisteren met ons hart
en ons afvragen:
Hoe en waarvoor kiezen wij?
Brasschaat

Gebed om ontferming 1

Als christenen worden wij geroepen tot een leven in dienstbaarheid en liefde.

-Heer,
als wij onze ogen sluiten voor U en voor onze naaste,
ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
als wij ons hart afsluiten voor de noden in deze wereld,
ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als onze handen niet bereid zijn tot breken en delen,
ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Brasschaat

Gebed om ontferming 2

-‘Ik ben het Brood uit de hemel,’ zegt Jezus.
‘Daarom moeten ook jullie brood zijn voor elkaar,
vooral voor zwakke en gekwetste mensen.’
Omdat we daarin vaak tekortschieten, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Velen zoeken troost bij Jezus,
maar wanneer Hij ons uitdaagt elkaar tot hulp en troost te zijn,
geven heel wat van ons ‘niet thuis’.
Om ons gebrek aan naastenliefde vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-‘Willen ook jullie afhaken?’ vraagt Jezus.
‘Zijn ook jullie meelopers, opportunisten?
Of willen jullie, met Mij, ook zelf brood zijn
voor mensen die hunkeren naar wat geluk?’
Omdat we dikwijls lauwe christenen zijn, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

 Moge de barmhartige God onze tekortkomingen vergeven
en ons geleiden naar zijn oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij daagt ons uit,
Gij schudt ons wakker uit de routine.
Daarvoor zeggen wij U dank.
Hou ons wakend,
doe ons luisteren naar het Woord
dat Gij tot ons spreekt in de persoon van Jezus,
uw Boodschapper en ons Richtsnoer,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij die woorden spreekt van Geest en Leven,
open onze oren voor Hem, die ons bevrijdt,
Jezus Messias.
Laat zijn geest allen vernieuwen
die zoeken naar leven en geluk,
en uitzicht en hoop geven
aan wie in nood en verdrukking verkeren,
vandaag en al onze dagen. Amen.
Kerk in Herent

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Joz. 24, 1-2a. 15-17. 18b)

Uit het boek Jozua

1
           Jozua riep alle stammen van Israël in Sichem bijeen,
met de oudsten van Israël, de familiehoofden,
de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden,
2           richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
`Zo spreekt de Heer, de God van Israël.
15
         Als u de Heer niet verkiest te dienen,
kies dan nu wie u wel wilt dienen:
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd,
of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont.
Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.’
16         Het volk antwoordde:
`Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te dienen.
17         De Heer onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid,
uit het slavenhuis.
Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht
en ons beschermd op al onze tochten,
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
18         Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Ef., 5, 21-32)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
21         Schik u naar elkaar, uit ontzag voor Christus.
22         Vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer,
23         want de man is het hoofd van de vrouw,
zoals Christus het hoofd is van de kerk.
Hijzelf is de verlosser van zijn lichaam.
24         Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus,
zo moet ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken.
25         Mannen, heb uw vrouw lief,
zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad
en zich voor haar heeft overgeleverd
26         om haar heilig en rein te maken,
door het waterbad en het woord,
27         om haar tot zich te voeren in haar luister,
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
maar heilig en onbesmet.
28         Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben,
als waren die hun eigen lichaam.
Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29         Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat; integendeel:
hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk,
30         omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
31         Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
32         Dit geheim is groot.
Ikzelf betrek het op Christus en de kerk.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 6, 60-69)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

60         Velen van Jezus’ leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden:
`Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?’
61         Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei:
`Dit ergert jullie dus?
62         En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen
naar waar Hij vroeger was?
63         Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets.
De woorden die Ik tot jullie gesproken heb,
zijn geest: ze zijn leven.
64         Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.’
Jezus wist immers al vanaf het eerste moment
wie het waren die niet geloofden
en wie het was die Hem zou overleveren.
65         En Hij vervolgde:
`Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen
tenzij hem dit door de Vader geschonken is.’
66         Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe
en trokken niet langer met Hem mee.
67         Hierop vroeg Jezus aan de twaalf:
`Jullie willen toch niet óók weggaan?’
68         Simon Petrus antwoordde:
`Maar Heer, naar wie zouden we gaan?
In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven.
69         Wij geloven vast en zeker dat U de Heilige van God bent.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten we samen getuigen
dat wij, als volgelingen van de Heer,
ons verbonden weten met Hem, die Jezus zijn Vader noemde.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor hen die de afgoden van onze tijd vereren.
Dat ze de waarde van de Boodschap van Jezus van Nazareth mogen ontdekken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die beloofden het geloof door te geven.
Dat hun geloven zichtbaar mag zijn in hun doen en laten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen aan wie het geloof vertroosting biedt.
Dat het hen ook uitdaagt wanneer het eisen aan hen stelt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we in alle omstandigheden proberen
als consequente christenen te leven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen
die worstelen met hun geloof in God, in Jezus, in de Kerk.
Dat zij in het evangelie
bemoediging mogen vinden voor hun zoeken.
Laten wij bidden…

-Bidden we om respect
voor de keuzes die mensen maken,
voor de weg die mensen menen te moeten gaan.
Dat wij elkaar niet bij voorbaat veroordelen of afwijzen,
maar elkaar vrijheid en ruimte gunnen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vertrouwen
voor mensen die op belangrijke momenten van hun leven
voor moeilijke beslissingen staan,
voor hen die twijfelen,
voor wie het aan doorzettingsvermogen ontbreekt.
Dat zij medemensen ontmoeten
die een hand op hun schouder leggen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij trouw zouden zijn aan ons geloof in Jezus van Nazareth.
Dat wij niet opgeven wat kostbaar is en de moeite waard.
Laten wij bidden…
naar Heeswijk

Voorbeden 3

-Barmhartige God,
Gij geeft ons tijd en ruimte om te leven.
Gij kent onze gedachten, onze wensen en onze verlangens.
Wij bidden U:
sta ons bij wanneer wij voor de keuze staan
tussen eigenbelang en zorg voor de andere,
tussen de zorg voor het nu en zorgen voor de toekomst.
Laten wij bidden…

-Barmhartige God,
Gij hebt geduld met ons
en schenkt ons altijd opnieuw uw vertrouwen.
Wij bidden U:
sta ons bij wanneer wij een keuze moeten herzien,
wanneer wij onze kleinheid en beperktheid moeten erkennen
en een nieuwe weg moeten zoeken.
Laten wij bidden…

-Barmhartige God,
net zoals Gij zien ook wij machteloos toe
hoe mensen worden vervolgd, gemarteld en vermoord.
Wij bidden U:
help ons ons niet af te sluiten voor al dat leed,
maar wegen zoeken om de slachtoffers bij te staan.
Laten wij bidden…

-Barmhartige God,
uw liefde gaat uit naar allen die U zoeken.
Wij bidden U om zegen voor alle mensen van deze geloofsgemeenschap,
voor allen met wie wij verbonden zijn.
En in het bijzonder denken we aan onze zieken.
Laten wij bidden…
naar Ben Van Delden

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
aanvaard in dit brood en deze wijn
de gave van onszelf.
Wij bidden U dat wij,
geschaard rond deze tafel,
worden toegerust tot een leven
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Rond deze tafel van brood en wijn,
willen wij, als één familie van mensen,
bidden met de veelzeggende woorden die Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader,….

Vader, wij willen op U blijven vertrouwen.
Moge dan de woorden van Petrus
ook de onze worden: “Naar wie zouden wij gaan?”.
Als we zo durven geloven
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Gij roept en zendt ons, Heer,
om in de wereld
instrument van uw vrede te zijn.
Laat er dan toch eerst vrede zijn in onze harten,
en laat er vrede heersen tussen ons
die hier aanzitten aan uw tafel.
Beziel ons met uw goede Geest:
doe ons groeien, in eenheid en vertrouwen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van Gods vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons aan zijn tafel.
Hij wil Brood en Beker met ons delen.
In dit gebaar maakt hij ons duidelijk
dat Hij met ons verbonden is en wil blijven,
dat Hij ons zijn leven wil schenken.

Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
Kerk in Herent

Bezinning 1

Blijf mij uitnodigen
om van U te houden, Heer,
en met heel mijn hart voor U te kiezen.
Laat de woorden van Simon Petrus
ook mijn woorden worden,
wanneer ik aan U twijfel
en wanneer ik U liever de rug toekeer
in plaats van U te volgen.
Want wie anders dan Gij
kan mij vrede en rust geven ?
Alleen bij U vind ik eeuwig leven,
dat mijn hart nu al vult met vreugde.
Laat mij die zekerheid
alsjeblieft nooit verliezen.

Bezinning 2

Ben je er deze week in geslaagd om kleur te bekennen,
voor je mening uit te komen?
Heb je beslissingen genomen die echt de jouwe waren?
Of zit je ook ergens te worstelen met die vervelende,
soms pijnlijke en veeleisende ‘gulden middenweg’?
Of zit het je ook dwars
dat je het ene compromis na het andere hebt opgestapeld,
dat je zoveel water bij je wijn hebt gedaan,
zodat je leven kleurloos en smakeloos werd?

Je had het in feite zo heel anders gewild,
maar omstandigheden of mensen dwongen je ertoe
wat je dacht, voelde, geloofde
stil te houden en opzij te schuiven.

En toch word je uitgedaagd om te kiezen,
ook al is er niet veel keuze.
De praktijk zal je leren kiezen,
en vroeg of laat zal blijken of het een goede keuze was.
vrij naar Levensecht

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij hebben naar uw Woord geluisterd
en wij proberen het levend te houden onder ons.
Een hard Woord deze keer,
een uitdaging om mee te gaan of om weg te gaan.
Wij bidden U:
leer ons al doende te kiezen
voor alles wat onszelf en anderen gelukkig kan maken.
Wees ons nabij
en behoed ons voor halve beslissingen.
Leer ons ook te kiezen voor U,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

Naar wie zouden wij gaan, Heer, onze God,
als Gij niet bereid zijt
ons vast te houden in uw gezelschap?
Help ons, ondanks onze angst,
onszelf los te laten,
opdat wij blijven kiezen
voor de weg die Jezus ons voorging,
voor de weg van de liefde
doorheen het leven van elke dag
in de richting van uw Leven in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Aan het begin van deze viering vroegen wij ons af:
voor welke levensrichting kiezen wij?
Waar zoeken wij de kracht om in onze keuze te volharden?
Die vraag willen wij trachten te beantwoorden door,
in navolging van Jezus,
te kiezen voor wat goed en waar is, voor wat echt en hecht is.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Brasschaat

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.