21e zondag door het jaar B 2018

28 08 2018


Begroeting

Welkom in Gods huis,
welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Al verschillende  weken na elkaar is de rode draad in de evangelielezingen:
brood,
met als climax de lezing van vorig weekend, waarin Jezus zegt
dat Hij het Levende Brood is dat uit de hemel is neergedaald
en Hij belooft wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, eeuwig zal leven.
In de oren van de Joden, want zijn leerlingen waren Joden,
klinkt dit als heiligschennis.
Nooit of te nimmer zal een Jood bloed drinken.
En dan zou Jezus een Zoon van God zijn???
Dit is meer dan een brug te ver.
Verontwaardigd en morrend druipen de meeste leerlingen af.
Jezus is niet boos op hen,
maar het is kiezen of delen.
Hij laat aan iedereen de vrije keuze
en dus vraagt Hij ook aan zijn apostelen of zij willen weggaan.
Hoewel ze in moeilijke omstandigheden soms aan Jezus twijfelden,
nu belijdt Petrus met klem:
‘Naar wie zouden wij gaan?
Gij zijt immers de heilige van God’.
Kiezen wij ook radicaal voor Jezus als Zoon van God,
of proberen we nog te schipperen?

Openingswoord 2

Kiezen is een kunst, wordt wel eens gezegd.
Dat geldt ook inzake geloof.
Zowel de eerste lezing als de evangelielezing
confronteren ons met geloofskeuzes.
Omdat nogal wat volgelingen afhaakten,
vraagt Jezus aan zijn leerlingen:
“Willen ook jullie soms weggaan?”
Waarop Petrus, mede namens zijn collega’s,
spontaan zijn diep geloof verwoordt:
“Naar wie zouden we gaan?
Uw Woorden zijn woorden van eeuwig leven!”
Spreekt Petrus hier ook in onze naam?


Gebed om ontferming 1

-Heer, we moeten zoveel keuzes maken in ons leven
en wat is er dan gemakkelijker dan te kiezen voor iets comfortabel,
voor iets met weinig of geen consequenties?
Dan hoeven we geen verantwoordelijkheden te dragen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij dwingt ons nergens toe, laat ons de vrije keuze,
maar uw Boodschap is wel radicaal.
De keuze ervoor heeft heel wat gevolgen
en valt vaak niet zo populair uit bij onze medemensen.
Ze staat lijnrecht op de trend in onze maatschappij:
win voor jezelf zo veel mogelijk aan aanzien, genot, bezit…
Dan valt uw levenswijze van aandacht voor de minsten ons
af en toe zwaar,
en zijn we in heel wat situaties maar flauwe volgelingen van U.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, zoals veel uw leerlingen van toen,
verwachten wij van U een zorgeloos leven met voldoende brood.
En als het dan toch eens misgaat,
komen we bij U aankloppen als magische dépanneur.
Maar ergens voelen we wel dat zo ’n geloof oppervlakkig is.
Help ons, God, op uw golflengte te komen
en ons in te zetten voor uw komende Rijk en voor al onze medemensen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge Gods Goede Geest ons aanraken om overtuigende christenen te zijn.

Vergevingsmoment 2

Kiezen voor Jezus, voor zijn levenswijze…
dat is vaak vlugger gezegd dan ge­daan.
Vaak schieten wij tekort en zijn we maar lauwe christenen.
Vragen wij daarom om vergeving.

-Vergeven is niet gemakkelijk.
Soms zijn wij zo kwaad dat we er een tijd overheen moeten laten gaan
om alles te laten bezinken.
Dat kan geen kwaad,
als we daarna maar de stap zetten naar die andere toe.
Voor al die keren dat wij die stap toch niet kunnen zetten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Delen van wat we bezitten
is een essentieel onderdeel van de Evangelieboodschap.
Wij delen wel,
maar het blijft vaak beperkt tot een aalmoes.
Voor al die keren dat we het grootste stuk toch graag voor onszelf houden:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Naastenliefde betekent ook respect voor onze naaste.
In onze maatschappij domineert het egocentrisme
en we laten ons daardoor zo gemakkelijk meeslepen.
Voor al de keren dat we geen rekening houden
met de zwakke momenten van een ander of met zijn beperkte mogelijkheden:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons falen,
maar leer ons ook anderen hun tekorten vergeven. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
omdat wij U ter harte gaan
roept Gij ons telkens weer op tot leven.
Spreek ons aan,
nu en altijd weer.
Blijf ons uitdagen
opdat wij eindelijk
– uitgetild boven onze eigen kortzichtigheid –
uw Woord zouden beluisteren
en tot ons hart laten doordringen,
uw Woord, tot ons gesproken
door Jezus Christus, uw Zoon en mens zoals wij. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
ons geloof en ons ongeloof liggen vaak zo dicht bij elkaar.
Radicaal kiezen voor uw Evangelieboodschap,
valt ons dikwijls moeilijk.
Wij bidden U:
blijf ons steeds opnieuw uitdagen om toch maar kleur te bekennen,
uw kleur,
de kleur van warme liefde voor U en onze medemensen,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Levensecht

Lezingen

Zowel in de eerste als in de derde lezing van deze zondag
worden mensen voor een beslissende keuze geplaatst.

In de eerste lezing vraagt Jozua
aan de verzamelde stammen van Israël,
of zij de Heer willen dienen ofwel de goden van hun voorouders.
En in het evangelie vraagt Jezus aan zijn leerlingen,
of zij willen heengaan of Hem blijven volgen.
In de tweede lezing legt Paulus een verband
tussen de man-vrouw-verhouding in het huwelijk
en de liefde van Christus voor zijn Kerk.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Joz. 24, 1-2a. 15-17. 18b)

Uit het boek Jozua

1
           Jozua riep alle stammen van Israël in Sichem bijeen,
met de oudsten van Israël, de familiehoofden,
de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden,
2           richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
`Zo spreekt de Heer, de God van Israël.
15
         Als u de Heer niet verkiest te dienen,
kies dan nu wie u wel wilt dienen:
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd,
of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont.
Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.’
16         Het volk antwoordde:
`Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te dienen.
17         De Heer onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid,
uit het slavenhuis.
Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht
en ons beschermd op al onze tochten,
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
18         Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Ef., 5, 21-32)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
21         Schik u naar elkaar, uit ontzag voor Christus.
22         Vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer,
23         want de man is het hoofd van de vrouw,
zoals Christus het hoofd is van de kerk.
Hijzelf is de verlosser van zijn lichaam.
24         Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus,
zo moet ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken.
25         Mannen, heb uw vrouw lief,
zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad
en zich voor haar heeft overgeleverd
26         om haar heilig en rein te maken,
door het waterbad en het woord,
27         om haar tot zich te voeren in haar luister,
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
maar heilig en onbesmet.
28         Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben,
als waren die hun eigen lichaam.
Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29         Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat; integendeel:
hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk,
30         omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
31         Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
32         Dit geheim is groot.
Ikzelf betrek het op Christus en de kerk.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 6, 60-69)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

60         Velen van Jezus’ leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden:
`Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?’
61         Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei:
`Dit ergert jullie dus?
62         En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen
naar waar Hij vroeger was?
63         Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets.
De woorden die Ik tot jullie gesproken heb,
zijn geest: ze zijn leven.
64         Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.’
Jezus wist immers al vanaf het eerste moment
wie het waren die niet geloofden
en wie het was die Hem zou overleveren.
65         En Hij vervolgde:
`Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen
tenzij hem dit door de Vader geschonken is.’
66         Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe
en trokken niet langer met Hem mee.
67         Hierop vroeg Jezus aan de twaalf:
`Jullie willen toch niet óók weggaan?’
68         Simon Petrus antwoordde:
`Maar Heer, naar wie zouden we gaan?
In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven.
69         Wij geloven vast en zeker dat U de Heilige van God bent.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.

Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

Tot wie kunnen wij ons anders richten dan tot God?
Zijn woorden en de woorden van zijn Zoon
geven ons eeuwig leven.
Leggen wij daarom vol vertrouwen
onze noden, onze vragen aan God voor.
Hij luistert naar ons als wij bidden.

-Bidden wij voor allen die zich christen noemen.
Dat zij trouw zijn aan de Heer,
en dat zij zijn woorden van liefde in praktijk brengen.
Laten wij bidden….

-Bidden we voor allen die onze aarde bewonen.
Dat zij leven in harmonie en vrede,
met een plekje onder de zon voor elke mens
en voldoende voedsel om de maag te vullen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zijn getroffen door werkloosheid en tegenslag.
Dat zij niet bij de pakken gaan neerzitten,
dat zij blijven geloven in een toekomst
waarin plaats is voor iedereen
en waarin God hen nabij blijft.
Laten wij bidden…

Trouwe Vader in de hemel,
verhoor onze gebeden
en luister naar wat wij U in stilte vragen.
Wij bidden dit alles in de naam van onze Heer Jezus Messias,
die leeft bij U tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Voorbeden 2

Keren wij ons hart tot God,
die oog en oor is voor de noden van mensen.

-Bidden we om wijsheid voor hen
die het voor het zeggen hebben in Kerk en maatschappij.
Dat zij, bij de keuzen die zij maken,
steeds partij kiezen voor de zwakken.
Dat zij stem geven aan hen,
die te zelden worden gehoord.
Laten wij bidden…

-Bidden we om trouw voor hen
die zich hebben toegewijd aan een ideaal
en voor allen
die zich in vrijheid aan elkaar gebonden hebben.
Dat zij blijven opkomen voor wat hun heilig is
en nooit achteloos omgaan met al wat kwetsbaar is.
Laten wij bidden…

-Bidden we om respect
voor de keuzen die anderen maken,
voor de wegen die mensen menen te moeten gaan.
Dat wij elkaar niet op voorhand veroordelen,
maar elkaar vrijheid en levensruimte gunnen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om vertrouwen voor allen
die in het leven voor moeilijke beslissingen staan,
met name voor hen
die daarbij blijven dubben en twijfelen.
Dat zij medemensen ontmoeten
die hen met raad en daad bijstaan.
Dat zij de moed hebben
uiteindelijk te kiezen voor wat hun hart hun ingeeft.
Laten wij bidden…

Zegen ons, God, met durf en vertrouwen,
om de weg van Jezus te blijven gaan,
de weg van liefde en oprechte zorg voor elkaar.
Dan vinden wij het leven voor vandaag en alle dagen
tot in uw eeuwigheid. Amen.
Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God, dit brood en deze wijn
staan symbool voor onze gave en overgave aan U.
Neem ze aan.
Maak ze tot uw Lichaam en Bloed,
en deel ze weer uit als voedsel,
als teken van verbondenheid
van U met ons en van ons met U.
Help ons te leven
naar het voorbeeld van Hem,
die zich gaf
zonder veiligheidsmarge:
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Vader van alle mensen,
in het teken van brood en wijn
gedenken we dat uw Zoon
Zichzelf heeft prijsgegeven.
Breng ons tot de erkenning
dat ook wij geroepen zijn
om onszelf weg te schenken, zoals Hij.
Dit vragen we U
door Jezus, ons Voorbeeld. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Rond deze tafel van brood en wijn,
willen wij, als één familie van mensen,
bidden met de veelzeggende woorden die Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader,….

Vader, wij willen op U blijven vertrouwen.
Moge dan de woorden van Petrus
ook de onze worden: “Naar wie zouden wij gaan?”.
Als we zo durven geloven
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens 1

Wees barmhartig voor ons,
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij hen
die door onze samenleving worden uitgesloten,
opnemen in onze genegenheid,
zodat wij, met hen, levend van dezelfde Geest,
één gemeenschap vormen, verenigd rond de tafel van Jezus, uw Zoon.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van Gods vrede.

Vredeswens 2

Veel verwarring in onze wereld
komt voort uit onduidelijke keuzen.
Bidden wij onze Heer om de goede keuze:

Heer Jezus,
Gij hebt gekozen voor uw volk.
Gij hebt U in liefde uitgeleverd aan uw Kerk.
Bewaar ons door alle verdeeldheid heen
en maak ons werktuig van uw vrede,
Gij die leeft in eeuwigheid.

Vrede over jullie,
die God willen dienen op al jullie tochten.
Vrede over jullie,
die elkaar liefhebben als mannen en vrouwen.
Vrede over jullie,
die Jezus trachten te verstaan
met zijn woorden van eeuwig leven.
De vrede van de Heer zij altijd met jullie.
En wensen wij elkaar dan vrede in zijn naam.
Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Jezus biedt Zichzelf aan als het levende Brood,
de Geest die levend maakt,
die ons meer doet worden wat we in wezen zijn:
Lichaam van Christus,
bondgenoten, tochtgenoten en disgenoten van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Ze ergerden zich
omdat Hij zei dat Hij geen brood gaf, maar Brood was
en dus opriep om ook brood te zijn voor anderen.

Ze ergerden zich
omdat bij Hem geen profijt te halen was;
alleen de waarheid dat leven te vinden is in het geven van jezelf.

Ze lieten Hem in de steek, de een na de ander.

Weer eens was het duidelijk
dat geloven pas dan echt is
als het je leven verandert.

Enkelen zijn gebleven.
Ze kozen wel voor verandering van leven.
Dank zij hen gaat zijn Verhaal nog door.
CarlosDesoete

Bezinning 2

NAAR WIE ZOUDEN WIJ GAAN ?

Veel mensen keerden Jezus de rug toe.
Ze konden Hem niet meer volgen in zijn radicale keuze.
Ze trokken niet langer met Hem mee.
Jezus daagt zijn leerlingen uit.
Jezus vraagt hun om een keuze te maken.
Gaan ze verder mee of niet ?
Petrus verwoordt het antwoord kort en krachtig:
“Heer, naar wie zouden wij gaan ?
Uw Woorden zijn woorden van eeuwig leven.”

En wij ?
In onze tijd keren veel mensen Jezus de rug toe.
Ze kunnen Hem niet meer volgen in het geloof.
Ze haken af, ze laten zich niet langer raken.
Jezus daagt vandaag ook ons uit.
Hij vraagt ook ons om een keuze te maken.
Gaan we verder mee of niet?
Wat zal ons antwoord zijn?
Willen wij ons engageren
voor een levenskrachtige Kerk?
Dat zijn Jezus’ Woorden van eeuwig Leven.
Ward Vanoverbeke

Slotgebed 1

Ik begrijp dat je soms aan Mij twijfelt – zegt God –
en dat je je afvraagt of geloven wel zin heeft.
De maatschappij waarin je leeft
maakt het je op dat vlak ook niet gemakkelijk.
Toch hoop ik dat je Mij blijft vertrouwen
en dat de woorden van Petrus ook jouw woorden worden:
“Naar wie zouden we gaan? Bij U vind ik immers eeuwig leven!”
Wat de mensen om je heen je ook toefluisteren of voorhouden,
durf in Mij tegeloven met heel je hart – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
de Boodschap van uw Zoon
stelt mensen voor de keuze:
jezelf zoeken
of je leven durven riskeren voor anderen.
Wij bidden U:
help ons te verstaan
dat uw Rijk bestemd is voor mensen
die zichzelf kunnen vergeten.
Dit vragen we U
door Jezus, ons Voorbeeld. Amen.
naar André Janssen

Zending en zegen

Laten we niet naar huis gaan met oogkleppen,
alleen bekommerd om wat zich in ons eigen wereldje afspeelt,
maar laten we naar onze thuis terugkeren
in het besef dat God de vaste Waarde is en de Grond van ons bestaan,
Hij die ons leert kiezen en delen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.