21e zondag door het jaar B 2015


Begroeting

Moge wij de zorgzaamheid van de Vader ondervinden +
moge de vrede die Jezus predikte ook door ons worden uitgedragen
en moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn. Amen.

Openingswoord 1

In het dagelijkse leven staan mensen vaak voor moeilijke keuzes.
Waarvoor kiezen ze?
Voor welke levensrichting?
Waar zoeken zij de kracht om in hun keuze te volharden?
Daarover gaat het in de lezingen van vandaag.
Wij mogen ernaar luisteren met ons hart
en ons afvragen:
Hoe en waarvoor kiezen wij?
Brasschaat

Openingswoord 2

‘Het is kiezen of delen’
is een levenswijsheid die ons van jongs af aan werd ingeprent.
Echt kiezen heeft iets definitiefs,
iets onherroepelijks
en is daarom soms zo moeilijk.
Wij houden liever een slag om de arm,
dekken ons graag in tegen risico’s.
Wij zijn mensen van het compromis.
En toch vragen zowel leven als geloven
dat er onvoorwaardelijke keuzes worden gemaakt.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
doorbreek in ons de macht van het kwaad.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
doorbreek in ons de doofheid voor uw Woord.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
doorbreek in ons de aarzeling om U te volgen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze fouten en tekortkomingen vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
naar Heeswijk

Gebed om ontferming 2

-Heer, als we uw Woord niet begrijpen
en aarzelen om met heel ons leven voor U te kiezen,
ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, als we niet met heel ons hart durven geloven
dat Gij voor ons de Bron van eeuwig leven zijt,
ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, als wij niet durven getuigen van ons geloof
en ons vertrouwen in uw liefde voor elke mens,
ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze fouten en tekortkomingen vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.
naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
in Jezus hebt Gij ons de weg getoond naar waarachtig leven.
Hij stelt ons voor de keuze:
Hem afwijzen of Hem volgen.
Wij bidden U:
geef dat wij
in alle omstandigheden
onze aandacht durven richten
op uw mensgeworden Zoon,
ons Voorbeeld voor eeuwig. Amen.
naar Lovendegem

Openingsgebed 2

God en Vader,
in Jezus, uw Zoon,
spreekt Gij ons woorden toe van eeuwig leven.
Wij vragen U:
haal ons nauwer naar U toe,
zodat wij met U verbonden blijven
en een gemeenschap worden
zoals Gij die hebt gewenst. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Joz. 24, 1-2a. 15-17. 18b)

Uit het boek Jozua

1
         Jozua riep alle stammen van Israël in Sichem bijeen,
met de oudsten van Israël, de familiehoofden,
de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden,
2         richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
`Zo spreekt de Heer, de God van Israël.
15
        Als u de Heer niet verkiest te dienen,
kies dan nu wie u wel wilt dienen:
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd,
of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont.
Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.’
16        Het volk antwoordde:
`Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te dienen.
17        De Heer onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid,
uit het slavenhuis.
Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht
en ons beschermd op al onze tochten,
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
18        Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Ef., 5, 21-32)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
21        Schik u naar elkaar, uit ontzag voor Christus.
22        Vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer,
23        want de man is het hoofd van de vrouw,
zoals Christus het hoofd is van de kerk.
Hijzelf is de verlosser van zijn lichaam.
24        Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus,
zo moet ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken.
25        Mannen, heb uw vrouw lief,
zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad
en zich voor haar heeft overgeleverd
26        om haar heilig en rein te maken,
door het waterbad en het woord,
27        om haar tot zich te voeren in haar luister,
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
maar heilig en onbesmet.
28        Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben,
als waren die hun eigen lichaam.
Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29        Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat; integendeel:
hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk,
30        omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
31        Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
32        Dit geheim is groot.
Ikzelf betrek het op Christus en de kerk.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 6, 60-69)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

60        Velen van Jezus’ leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden:
`Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?’
61        Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei:
`Dit ergert jullie dus?
62        En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen
naar waar Hij vroeger was?
63        Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets.
De woorden die Ik tot jullie gesproken heb,
zijn geest: ze zijn leven.
64        Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.’
Jezus wist immers al vanaf het eerste moment
wie het waren die niet geloofden
en wie het was die Hem zou overleveren.
65        En Hij vervolgde:
`Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen
tenzij hem dit door de Vader geschonken is.’
66        Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe
en trokken niet langer met Hem mee.
67        Hierop vroeg Jezus aan de twaalf:
`Jullie willen toch niet óók weggaan?’
68        Simon Petrus antwoordde:
`Maar Heer, naar wie zouden we gaan?
In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven.
69        Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen.
en in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor onze wereld,
met zoveel goeds en toch ook zoveel onzekerheid.
Dat wij bereid mogen zijn
onze aarde verstandig te beheren
en mee te bouwen aan een menswaardige samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor uw volk onderweg, God,
soms met een sterk geloof en soms vol twijfels.
Dat wij bereidwillige mensen worden
die vol overgave de weg van Jezus durven gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk.
Dat zij werkelijk een Godshuis mag zijn
waar mensen op adem komen,
waar woorden klinken die goed doen,
waar mensen mogen samenkomen met hun vreugden en hun zorgen.
Laten wij bidden…

Heer, leer ons de weg van samenhorigheid en liefde gaan
en breng ons thuis bij U die leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Brasschaat

Voorbeden 2

Leggen wij onze vreugde en pijn,
onze dankbaarheid en beden aan God voor.

-Bidden we voor Gods volk onderweg
in eenheid en verscheidenheid,
vaak verdeeld en toch weer op zoek naar dialoog.
Geef ons wijze mensen, Heer, mild en toegenegen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de groten der aarde
die de loop van de geschiedenis menen te bepalen.
Bidden we voor de kleinen, vaak in de verdrukking.
Geef ons profeten, Heer,
die hun stem verheffen en klare taal spreken
en ons uw weg wijzen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen aan wie blij nieuws wordt aangezegd.
Bidden we voor hen die vandaag slecht nieuws te horen krijgen.
Geef hen rust, Heer,
om te verwerken en perspectief voor de toekomst op te bouwen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die keuzes moeten maken,
keuzes van leven en dood.
Geef hen helder inzicht, Heer,
en de nabijheid van de juiste mensen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf, hier als gemeenschap bijeen.
Bidden we voor de mensen aan wie we nu denken.
Moge onze samenhang groeien
en moge onze gemeenschap blijheid uitstralen.
Laten we bidden…

Goede God,
aanhoor onze gebeden,
verhoor ons omwille van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
vrij naar Heeswijk

Voorbeden 3

-Bidden we voor allen
die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerk.
Dat zij de juiste woorden vinden
om het geloof van mensen te bevestigen en te versterken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die zoeken
naar een antwoord op hun levensvragen of worstelen met hun geloof.
Dat zij mensen ontmoeten die hen helpen
om goede keuzes te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en voor alle christenen.
Dat wij durven getuigen van ons geloof in Jezus,
ook als andere mensen afhaken.
Laten wij bidden…

-Bidden we om kracht voor alle jongeren die opnieuw aan het studeren zijn.
Dat zij durven geloven in hun mogelijkheden
en zich gesteund weten door mensen in hun omgeving.
Laten wij bidden…
Federatie Kana


Gebed over de gaven

God, onze Vader,
in het teken van brood en wijn gedenken wij
dat uw Zoon zich heel en al aan ons heeft gegeven.
Doe ons erkennen
dat ook wij geroepen zijn
onszelf weg te schenken zoals Hij.
Zo bidden wij door Christus Jezus, onze Heer en Broeder. Amen.
naar André Janssen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Rond deze tafel van brood en wijn,
willen wij, als één familie van mensen,
bidden met de veelzeggende woorden die Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader,….

Vader, wij willen op U blijven vertrouwen.
Moge dan de woorden van Petrus
ook de onze worden: “Naar wie zouden wij gaan?”.
Als we zo durven geloven
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Geef ons vrede, Heer,
vrede met onszelf,
zodat wij onszelf kunnen aanvaarden zoals we zijn,
met onze goede en minder goede kanten.
Vrede ook om elkaar met alle hebbelijkheden en talenten te aanvaarden,
vrede en sereniteit om in alle openheid en respect naar elkaar toe te gaan.
Geef ons uw vrede Heer,
dan kunnen wij die uitdaging aan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.
naar Levensecht

Lam Gods

Communie

Mag ik u uitnodigen aan de tafel van de Heer die gezegd heeft:
“Ik ben het levende Brood.
Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid.
Mijn Vlees is echt voedsel en mijn Bloed is echte drank.
Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.”
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Als alle vragen gesteld zijn,
– beantwoord of niet –
houdt de mens altijd
nog één vraag over:
“Hou je van me?”
Daarop zegt God: “Ja”
Dat antwoord kwam Jezus
Brengen in woord en daad
voor nu en altijd.
Zeggen wij het voort?
Brengen wij het ter sprake?
Metterdaad?
Ward Bruyninckx

Bezinning 2

Stenen, steen,
zo hard als steen,
zo sterk als steen.

Edelstenen of steenpuin,
een opstapje of een drempel,
bouwstenen of grafstenen.

Wat willen wij zijn?

De steen des aanstoots of de hoeksteen,
een steentje bijdragen of de eerste steen werpen,
met de molensteen om de hals…
een hart van steen.

Waar ligt onze keuze?

Steenrijk of geen steen om je hoofd op te leggen,
steen en been klagen of gewoon steengoed,
een steen naar de hemel gooien of de Stenen Tafelen,
de steen der wijzen of de Steen die is weggerold.

Naar wie zouden wij gaan?

Slotgebed

God, onze Vader,
in goede en kwade dagen willen wij proberen te leven zoals Jezus.
Laat ons in zijn voorbeeld sterkte en vuur vinden.
Geef ons iets van zijn mildheid en volharding.
Laat ons inzien dat de materiële wereld
slechts een deel is van de schoonheid van uw schepping,
en dat geloven in U ons intenser kan doen leven.
Dat vragen wij U vanuit de Geest van Jezus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Moge wij van hier weggaan als waardige volgelingen van Jezus,
gezegend door God Barmhartig:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.