21e zondag door het jaar A 2020

23 08 2020

Begroeting

Namens Hem, om wie wij hier samen zijn,
Jezus Messias, hier in ons midden,
van harte welkom.
Moge wij hier rust en bezinning vinden,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de beide lezingen
horen we hoe aan mensen sleutels worden gegeven
om daarmee voor anderen
deuren te openen naar een gelukkige toekomst.
Misschien kunnen deze verhalen de onze worden.
Met een woord van bemoediging,
met een gebaar van verzoening
kunnen ook wij misschien
voor elkaar deuren openen
zodat het licht en de warmte van liefde en vrede
in ons midden kunnen binnenwaaien.

Openingswoord 2

Vandaag is Petrus de rots, waarop Jezus zijn Kerk wil bouwen.
Jezus legt zijn Kerk in handen van allesbehalve perfecte mensen.
Petrus is daar het duidelijkste voorbeeld van:
hij wilde Jezus weghouden van Jeruzalem,
waar boze wetsgeleerden Hem stonden op te wachten
en bij de veroordeling van Jezus verloochende hij Jezus.
En toch…
Jezus vertrouwt voor 100% zijn vriend,
Hij geeft een carte blanche aan wie zich met hart en ziel inzetten voor zijn Rijk.
Een bemoediging dus voor ons, ook al falen we soms.

Gebed om ontferming 1

Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Wij vertrouwen erop dat God barmhartig is.
Voor Hem mogen wij onze kleinmenselijkheid bekennen.

-Heer, omdat wij ons niet altijd bewust zijn
van uw blijvende nabijheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, omdat wij te weinig kracht putten
uit uw levenwekkend Woord.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, omdat wij overal heil en geluk trachten te vinden,
behalve bij U.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons barmhartig zijn,
al het kwaad wegnemen uit ons hart
en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen.
Boom

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest
op het geloof van Petrus en de apostelen.
Wij vragen U:
bewaar het getuigenis der eerste christenen in uw Kerk.
Wijs ons uw weg,
nu wij hier samenzijn om te luisteren naar uw Woord
en de maaltijd te vieren van Jezus,
die Gij tot ons gezonden hebt,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij hebt uw liefde voor de mensen geopenbaard
door uw Zoon in ons midden te zenden.
Wij bidden U,
geef dat door zijn Kerk uw mensenliefde voor alle volken zichtbaar wordt
en dat allen kunnen blijven uitzien naar de vervulling van uw beloften
door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de H. Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Boom

Lezingen

Wie de sleutels overhandigd krijgt,
moet deuren openen naar het geluk van zijn medemensen.
Daartoe reikt Jezus Petrus de sleutels aan van het Rijk der hemelen.
Daartoe krijgt Eljakim de sleutels van de tempel aangereikt
die aan Sebna worden ontnomen
omdat die meer geïnteresseerd is in eer en uiterlijk vertoon
dan in het welzijn van zijn volk.
Luisteren wij nu naar Gods Woorden in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 22, 19-23)
Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel:
19            Ik verdrijf u uit uw ambt,
Ik vaag u weg van uw plaats.
20         Op die dag ontbied Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia.
21         Ik doe hem uw ambtsgewaad aan,
Ik doe hem uw gordel om, Ik bekleed hem met uw macht.
Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
22         De sleutel van Davids huis leg Ik op zijn schouders.
Wat hij opent, kan niemand sluiten;
wat hij sluit, kan niemand openen.
23         Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur.
Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 11, 33-36)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

33         O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
34         Wie kent de gedachte van de Heer?
Wie is zijn raadsman geweest?
35         Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?
36         Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 16, 13-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

13         In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en vroeg zijn leerlingen:
`Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’
14         Ze zeiden:
`Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’
15         Hij zei hun:
`En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’
16         Simon Petrus antwoordde hem:
`U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’
17         Jezus gaf hem ten antwoord:
`Gelukkig ben jij, Simon Barjona;
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,
maar mijn Vader in de hemel.
18         Ik zeg jou: jij bent Petrus;
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.
19         Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen,
en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
20         Toen verbood Hij de leerlingen
om iemand te zeggen dat Hij de Messias was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij, naar het voorbeeld van de leerlingen,
ons geloof belijden in Jezus Messias.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de Kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor mensen
die sleuteldragers zijn en machtsposities bekleden.
Dat zij hun macht positief zouden gebruiken,
niet voor hun eigen belang, maar ten dienste van mensen,
vooral ten dienste van de zwaksten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen
die misbruik maken van hun macht.
Dat ze tot inkeer zouden komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen
die lijden onder de macht van anderen.
Dat zij de moed hebben om op te staan
en dat ze handen mogen vinden
die hen helpen bevrijden van die knellende band.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
God, help ons mensen te zijn naar uw hart,
rotsen van mensen op wie Gij kunt bouwen.
Dat we goede sleuteldragers mogen zijn
op wie anderen kunnen vertrouwen
en dat wij met onze sleutels wegen openen naar U
en uw Rijk zichtbaar maken.
Laten wij bidden…
naar Nel Hogervorst-Van Kampen

Voorbeden 2

Jezus heeft ons verzekerd dat elk gebed,
uitgesproken in zijn naam,
gehoor zal vinden bij God.
Daarom mogen we onze gebedsintenties neerleggen
op het altaar van de Heer om ze,
samen met uw gaven en deze gaven, aan Hem aan te bieden.

-Bidden we tot Jezus Messias die ons uitnodigt samen Kerk te zijn.
Dat Hij ons voorgaat op die weg
en dat Hij ons steeds opnieuw herinnert
aan zijn Blijde Boodschap van onderlinge dienst­baarheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot Gods Geest
dat Hij alle ambtsdragers, van hoog tot laag,
bijstaat in hun dienst aan Gods volk.
Dat Hij moed en sterkte geeft aan hen
die gebukt gaan onder de zwaarte
van de verantwoordelijkheid die hun ambt hun oplegt.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot diezelfde Geest Gods
dat Hij onze kritische zin aanvult met begrip en wijsheid.
En, meer nog, dat Hij ons stimuleert
tot daadwerkelijke dienstbaar­heid aan elkaar.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
in deze gaven belijden wij
dat wij U met hart en ziel willen toebehoren.
Aanvaard met dit brood en deze wijn
ook onze bereidheid
om te leven in de geest van Jezus, in dienstbaarheid aan elkaar.
Maak ons samenzijn tot een voorproef van uw komende Rijk
dat duren zal tot in eeuwigheid. Amen.
naar Levensecht

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest Kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God:
Onze Vader…

Leer ons opnieuw te beginnen, Vader,
met onszelf, met de anderen
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot échte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Een nieuwe cultuur is nodig,
van zelfbewustzijn en van weten,
een cultuur dat wij als mensen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip en hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt, ons door de Mensenzoon aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede toe aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Om blijvend onder ons aanwezig te zijn,
ten dienste van ons allen,
gaf Jezus Zichzelf tot Voedsel.
In dit Brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

De sleutels van het Koninkrijk

Aan Petrus worden de sleutels gegeven.
Hij heeft een belangrijke plaats verworven
in het Koninkrijk.
Met vallen en opstaan,
door twijfel en ontkenning heen,
is hij tot geloof gekomen.
Hij erkent
dat Jezus door God is aangeraakt en gezonden.
Hij is meer dan een profeet,
Hij is de enige, de unieke,
door wie het Rijk van God oplicht.
Vanuit dit geloven
krijgt Petrus een sleutelpositie.
Hij neemt als het ware
de sleutel van Jezus over.
Hij mag de deur naar het Koninkrijk openen:
een opdracht om evenals Jezus
bevrijdend en genezend te leven.
Jezus kan op hem bouwen,
een rots in de branding.

Op grond van ons geloven
wordt ook tegen ons gezegd:
“Jij bent Petrus, een rots;
jij bent een sleutelfiguur.
Aan jou geef Ik de macht over
om bevrijd en bevrijdend te leven.
Zet de deur naar het Koninkrijk
maar op een kier.
Je kunt het, je mag het.
Op jou wil Ik bouwen!”
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Heer, hier in onze geloofsgemeenschap
komen mensen samen
met uiteenlopende opvattingen,
met grote verwachtingen,
en ieder van hen met zijn of haar eigen talenten van geest en hart.

Vandaag bidden wij U om mensen
die verantwoordelijkheid kunnen dragen,
beslissingen kunnen nemen,
raad geven,
kritisch durven zijn,
geestdrift kunnen opwekken.
Mensen die inzicht hebben,
wijsheid, moed en durf.
Mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor onze geloofsgemeenschap,
maar die ook intuïtief aanvoelen
waaraan de concrete mens in ons midden
echt nood heeft.

Heer, wij bidden U
om mensen die thuis zijn in het evangelie,
in de leer van het geloof,
en die iets kunnen meedelen
van het vertrouwen,
de vrede en de vreugde die in hen leeft.
Geef dat zij de kunst verstaan
om een beroep te doen
op de talenten die elkeen heeft.
Zo kunnen wij elkaar aanvullen
en bouwen aan uw Rijk.

Bezinning 3

Als God op je weg komt,
zal het zijn als een kind, als een mens…
Zie toe
dat je Hem herkent!
Hij zal geen lichtkrans dragen,
geen aureool, geen titel
of geen aanzien hebben.
Hij zal man of vrouw zijn,
arm of rijk
– maar dat is niet belangrijk.
Hij zal een mens zijn
die honger heeft:
geef Hem te eten van je liefde.
Hij zal naakt zijn:
kleed Hem met je waardering.
Zit Hij gevangen:
verlos Hem door je begrip.
Hij zal misschien ziek zijn:
genees Hem met je warme vertrouwen.
Dorst zal Hij hebben:
geef Hem te drinken van je gerechtigheid.
Voelt Hij zich vreemd-verloren:
geef Hem de thuis van je hart.
Zie toe als God incognito
op je weg komt…
Broechem

Slotgebed 1

God,
Gij hebt ons uitgenodigd
om met onze vreugde en verdriet,
met onze plannen en onze verwachtingen
bij U thuis te komen.
We mogen Jezus gedenken
en in Hem de kracht vinden om de dag van morgen
weer als nieuw te beginnen
en om hoopvol samen te sleutelen aan Gods’ hemel op aarde,
waar niemand nog uit is op macht,
maar waar wij ons belangloos voor elkaar willen inzetten.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Thomasvieringen

Slotgebed 2

Tweeduizend jaar geleden
hebben de Joden Jezus gekruisigd,
omdat Hij zei dat Hij mijn Zoon was  – zegt God.
Maar jij, geloof jij dat Hij mijn Zoon is van wie Ik zielsveel hou?
Geloof jij dat Ik Hem gezonden heb
om voor eens en altijd
mijn liefde voor de mensen zichtbaar en voelbaar te maken?
Hij heeft er zelfs zijn leven voor gegeven!
Durf in zijn voetsporen te gaan.
Laat Hem voorganger zijn op je eigen levensweg.
En ervaar hoe zijn vreugde ook jouw vreugde kan worden
omdat ook jij mijn kind bent – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wie is Jezus, wie is God voor ons?
Dat was de vraag die de lezingen ons vandaag aanreikten.
Wat wij weten is
dat Hij aanwezig is in de mensen rondom ons.
Laten we daarom van hier weggaan met het voornemen
om gevoelig en aandachtig te zijn voor elkaar,
omdat wij dan gevoelig en aandachtig zijn voor God die leeft in mensen.
Moge Hij ons daartoe zegenen
in de naam van +  de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Broechem

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.