21e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
eenentwintigste zondag A (21/08/2011)

Begroeting

Namens Hem, om wie wij hier samen zijn,
Jezus Messias, hier in ons midden,
van harte welkom.
Moge wij hier rust en bezinning vinden,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Jij bent Petrus en op die steenrots zal ik mijn Kerk bouwen”.
Met deze zin uit onze evangelielezing
hebben sommigen het flink moeilijk.
Zij willen van harte christen-zijn,
maar worden wrevelig van kerkstructuren en gezagsdragers
die het van bovenaf voor het zeggen hebben.

Het is nog maar de vraag of dát hier wordt bedoeld.
Hoe het ook zij,
het evangelie laat zich niet amputeren.
Ook in moeilijke passages heeft God ons wat te zeggen.

Laten wij ons openstellen voor zijn Woord.
Maar vragen wij Hem eerst om vergeving
voor al die keren dat wij ons doof houden
als zijn Boodschap ons niet bevalt.

Openingswoord 2

In de beide lezingen
horen we hoe aan mensen sleutels worden gegeven
om daarmee voor anderen
deuren te openen naar een gelukkige toekomst.
Misschien kunnen deze verhalen de onze worden.
Met een woord van bemoediging,
met een gebaar van verzoening
kunnen ook wij misschien
voor elkaar deuren openen
zodat het licht en de warmte van liefde en vrede
in ons midden kunnen binnenwaaien.

Vergevingsmoment 1

Wij vertrouwen erop dat God barmhartig is.
Voor Hem mogen wij onze kleinmenselijkheid bekennen.

– Heer, omdat wij ons niet altijd bewust zijn
van uw blijvende nabijheid.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, omdat wij te weinig kracht putten
uit uw levenwekkend Woord.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, omdat wij overal heil en geluk trachten te vinden,
behalve bij U.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons barmhartig zijn,
al het kwaad wegnemen uit ons hart
en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen.
Boom

Vergevingsmoment 2

– De manier waarop de Kerk haar gezag uitoefent
wekt vaak wrevel op en stuit op onbegrip.
Daardoor houden we misschien te weinig rekening
met de goede bedoelingen van haar gezagdragers.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Jezus, zelf zijn we soms allesbehalve voorbeelden van soepelheid.
We klampen ons vast aan zekerheden
en sluiten onze oren voor nieuwe inzichten
en verhinderen zo dat de Kerk een levende gemeenschap is.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
rotsvast in U geloven en op U vertrouwen in alle omstandigheden
is niet onze sterkste kant.
Maar als we in moeilijkheden zitten
en U dan tot redder in nood promoveren,
dan verwachten we van U wel een oplossing
en liefst één die ons toevallig goed uitkomt.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest
op het geloof van Petrus en de apostelen.
Wij vragen U:
bewaar het getuigenis der eerste christenen in uw Kerk.
Wijs ons uw weg,
nu wij hier samenzijn om te luisteren naar uw woord
en de maaltijd te vieren van Jezus,
die Gij tot ons gezonden hebt,
uw Zoon en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 2

Goede God,
Gij hebt uw liefde tot de mensen geopenbaard
door uw Zoon in ons midden te zenden.
Wij bidden U,
geef dat door zijn Kerk uw mensenliefde voor alle volken zichtbaar wordt
en dat allen kunnen blijven uitzien naar de vervulling van uw beloften
door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de H. Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Boom

Lezingen

Wie de sleutels overhandigd krijgt,
moet deuren openen naar het geluk van zijn medemensen.
Daartoe reikt Jezus Petrus de sleutels aan van het Rijk der hemelen.
Daartoe krijgt Eljakim de sleutels van de tempel aangereikt
die aan Sebna worden ontnomen
omdat die meer geïnteresseerd is in eer en uiterlijk vertoon
dan in het welzijn van zijn volk.
Luisteren wij nu naar Gods woorden in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 22,19-23)
Uit de profeet Jesaja


Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel:
19         Ik verdrijf u uit uw ambt,
Ik vaag u weg van uw plaats.
20       Op die dag ontbied Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia.
21       Ik doe hem uw ambtsgewaad aan,
Ik doe hem uw gordel om, Ik bekleed hem met uw macht.
Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
22       De sleutel van Davids huis leg Ik op zijn schouders.
Wat hij opent, kan niemand sluiten;
wat hij sluit, kan niemand openen.
23       Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur.
Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 11,33-36)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

33       O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
34       Wie kent de gedachte van de Heer?
Wie is zijn raadsman geweest?
35       Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?
36       Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 16,13-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13       In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en vroeg zijn leerlingen:
`Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’
14       Ze zeiden:
`Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’
15       Hij zei hun:
`En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’
16       Simon Petrus antwoordde hem:
`U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’
17       Jezus gaf hem ten antwoord:
`Gelukkig ben jij, Simon Barjona;
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,
maar mijn Vader in de hemel.
18       Ik zeg jou: jij bent Petrus;
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.
19       Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen,
en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
20       Toen verbood Hij de leerlingen
om iemand te zeggen dat Hij de Messias was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods verbond met ons.

Wij vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden tot God die onze hoop en onze twijfel kent.

– Voor de Kerk van God op aarde,
in het bijzonder voor Paus Benedictus, de opvolger van Petrus,
voor de bisschoppen, priesters, diakens, gebedsleiders en pastoraal werkenden.
Dat zij niet enkel over Jezus spréken
maar Hem ook kenbaar maken door hun inzet en hun geloof.
Laten wij bidden…

– Voor de leiders van de volkeren die onderling verdeeld zijn.
Dat ze aandacht hebben voor wie monddood werden gemaakt.
Laten wij bidden…

– Voor mensen die door oorlog of natuurrampen alles zijn kwijt geraakt,
voor kinderen en volwassenen die honger lijden,
voor zieken en hulpvragende mensen.
Laten wij bidden…

– Voor onszelf.
Dat we ons laten raken door de mensen om ons heen.
Dat we ingaan op hun vragen
en anderen bemoedigen en opbeuren.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor mensen
die sleuteldragers zijn en machtsposities bekleden.
Dat zij hun macht positief zouden gebruiken,
niet voor hun eigen belang, maar ten dienste van mensen,
vooral ten dienste van de zwaksten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen
die misbruik maken van hun macht.
Dat ze tot inkeer zouden komen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen
die lijden onder de macht van anderen.
Dat zij de moed hebben om op te staan
en dat ze handen mogen vinden
die hen helpen bevrijden uit die knellende band.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf.
God, help ons mensen te zijn naar uw hart,
rotsen van mensen op wie Gij kunt bouwen.
Dat we goede sleuteldragers mogen zijn
op wie anderen kunnen vertrouwen
en dat wij met onze sleutels wegen openen naar U
en uw Rijk zichtbaar maken.
Laten wij bidden…
naar Nel Hogervorst-Van Kampen

Voor al deze intenties en voor alles en allen die ons persoonlijk ter harte gaan, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, onze Heer,
wij zijn hier samen aan uw tafel.
Wij weten dat wij niet van brood alleen kunnen leven.
Beziel ons daarom met uw Woord,
nu wij gaan deelnemen aan uw maaltijd.
En geef ons elke dag opnieuw
een groot hart om elkaar te bemoedigen
zoals Jezus deed. Amen.
naar Boom

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
in deze gaven belijden wij
dat wij U met hart en ziel willen toebehoren.
Aanvaard met dit brood en deze wijn
ook onze bereidheid
om te leven in de geest van Jezus, in dienstbaarheid aan elkaar.
Maak ons samenzijn tot een voorproef van uw komende Rijk
dat duren zal tot in eeuwigheid. Amen.
naar Levensecht


Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God:
Onze Vader…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf, met de anderen
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot échte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vertrouwvol mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Waar de liefde van Jezus echt leeft, is vrede mogelijk.
Laten wij elkaar dan ook een teken van liefde en vrede geven
alvorens samen het brood te delen.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede door.

Lam Gods

Communie

Om blijvend onder ons aanwezig te zijn,
ten dienste van ons allen,
gaf Jezus Zichzelf tot voedsel.
In dit brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ik geloof in de God van het christendom.
Ik geloof in God
zoals Hij zich in Jezus heeft geopenbaard,
zoals Hij in Jezus zichtbaar is geworden.
Een God die houdt van armen en zondaars,
die Zich alleen maar kwaad maakt
op schijnheiligen en huichelaars.
Een God die in het zand schrijft voor
een overspelige vrouw,
die het verloren schaap op zijn schouders neemt
en de verloren zoon feestelijk ontvangt.
Een God die zijn verrader kust
en het paradijs geeft aan de goede moordenaar.
Een God, die vergeeft aan wie Hem kruisigen.
Phil Bosmans

Bezinning 2

Je bent een gelukkig mens
als iemand naar jou luistert,
als iemand bij jou stilstaat.

Je bent een gelukkig mens
als iemand jou serieus neemt
als je je aanvaard weet zoals je bent.

Je wordt als mens gelukkiger
als je kunt treuren met mensen
die verdriet hebben,
als je kunt lachen
met mensen die lachen.
als je stil kunt worden
wanneer woorden teveel zijn.

Als twee of drie op die manier bijeenzijn,
dan ben Ik hun midden.
Zo spreekt de Heer.

Bezinning 3

Stenen, steen,
zo hard als steen,
zo sterk als steen.

Edelstenen of steenpuin,
een opstapje of een drempel,
bouwstenen of grafstenen.

Wat willen wij zijn?

De steen des aanstoots of de hoeksteen?
Een steentje bijdragen of de eerste steen werpen?
Met de molensteen om de hals…
Een hart van steen.

Waar ligt onze keuze?

Steenrijk of geen steen om je hoofd op te leggen?
Steen en been klagen of gewoon steengoed?
Een steen naar de hemel gooien of de Stenen Tafelen?
De steen der wijzen of de Steen die is weggerold?

Naar wie zouden wij gaan?

Slotgebed

Heer Jezus , zoals de Vader U gezonden heeft
zo zendt Gij ons in deze wereld
als dragers van een blijde en bevrijdende Boodschap
die de sleutel is naar het eeuwig geluk.
Bevestig ons in het geloof dat Gij de Verlosser van de wereld zijt.
En doe ons ook geloven in uw beproefde werkwijze:
niet heersen, maar dienen,
geen haat, wel liefde,
niet kleingeestig, wel bezield door uw Geest,
vertrouwend op uw en onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Boom

Zending en zegen

Heel veel mensen zoeken naar echt contact,
naar echte ontmoeting
die niet te koop is,
maar die wij ontvangen
als wij omzien naar elkaar,
als wij aandachtig leven met elkaar.
Moge God ons daartoe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.