20e zondag door het jaar C 2013

18-08-2013

Begroeting

Moge de liefde van God, onze Vader, +
het voorbeeld van de Zoon
en de kracht van de Heilige Geest
met ons zijn. Amen.

Openingswoord 1

Waar gerechtigheid in het geding is,
waar de komst van Gods Rijk op het spel staat, daar is Jezus niet de man van de ‘lieve vrede’,
daar gaat Hij de confrontatie niet uit de weg.
Want, behalve Goede Herder en Mensenvriend,
is Jezus ook Profeet in hart en nieren,
een man die staat voor zijn Woord en van geen wijken weet.
Elke ware volgeling
zal bij tijd en wijle
er niet aan ontkomen om – net als Jezus –
teken van tegenspraak te zijn.
Voor de momenten waarop wij lauw zijn,
de momenten waarop wij ontrouw zijn aan onze idealen
bidden we God om ontferming.

Openingswoord 2

Jezus lijkt een domper te zetten op dit brekend en delend samenzijn.
Hij heeft het immers over verdeeldheid, over onvrede en scheiding…
Zijn streven naar gerechtheid kan wie Hem volgen wil,
voor pijnlijke keuzes plaatsen.
Willen leven naar zijn voorbeeld strookt lang niet altijd
met familieverhoudingen, vriendschapsbanden of andere zinvolle relaties.
In bepaalde kringen wordt op geloof meewarig neergekeken.
Toch voor Jezus blijven kiezen wordt dan een bevochten keuze,
een keuze waarvoor een prijs moet worden betaald.
Vraag is in hoeverre we daartoe bereid zijn…
Bidden we bij het begin van dit breken en delen
om liefde, steun en nabijheid
opdat wij de kracht zouden opbrengen
om elke dag opnieuw
onze verbondenheid met Jezus waar te maken.

Vergevingsmoment 1

Dikwijls zijn wij zwak en kleingelovig.
Die zwakheid mogen wij aan de Heer toevertrouwen.
In zijn barmhartigheid zal Hij ons oprichten.

-Jezus navolgen is geen slaafs kopiëren van zijn leven.
Het is zijn levenskeuze tot de onze maken,
met onze eigen mogelijkheden en in de situatie waarin wij leven.
Omdat we vaak andere waarden aanhangen en moedeloos zijn,
bidden we om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus navolgen is de weg gaan die Hij is gegaan,
zijn mentaliteit tot de onze maken.
Omdat wij ons vaak laten drijven door een pure consumptiementaliteit,
bidden we om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus navolgen is steeds partij kiezen voor wie aan de rand staan.
Omdat we dit zo moeilijk kunnen
en zo vlug het vuur van de liefde doven,
bidden we om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
een licht zijn op ons levenspad
en ons op weg zetten naar het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Wij hebben allen onze goede en kwade dagen.
Laten wij bij de aanvang van deze viering
ons daarom bezinnen over onze houding tot de anderen
en willen wij God en elkaar vergeving vragen.

-Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij, uit zwakheid of uit onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben,
omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij doorziet de schone schijn
en ontmaskert de leegte van zoveel mooie woorden.
Peil ons hart,
maak het ontvankelijk voor U,
maak het bescheiden en oprecht. Amen.

Openingsgebed 2

God die liefde zijt,
maak ons ontvankelijk
voor de Woorden en de levensstijl van ons aller voortrekker Jezus.
Houd zijn droom onder ons levend
opdat wij gedreven werken aan de wereld die Hem voor ogen stond.
Houd zijn vuur in ons brandend
opdat wij gedurfd doen wat Hij ons voorleefde,
en, Hem navolgend,
U tegemoet leven die ons aller vrede en voltooiing wilt zijn. Amen.
Jacques Verhees

Lezingen

Naar het voorbeeld van Jezus
moeten we ook in moeilijke omstandigheden trouw blijven aan ons geloof,
maant de eerste lezing ons aan.
De evangelielezing verwijst naar het dilemma
waarmee we in ons leven geregeld geconfronteerd worden:
kies je voor Jezus of keer je je van Hem af?

Eerste lezing (Jer., 38, 4-6. 8-10)

Uit het boek van de profeet Jeremia

De edelen zeiden tegen de koning:
`Die man moet sterven.
Door zo te spreken tast hij het moreel aan van de soldaten
die nog in de stad zijn en van de hele bevolking.
Die man zoekt niet het welzijn van het volk maar zijn ondergang.’
5           Koning Sedekia antwoordde:
`Goed, hij is in uw macht; ik kan niet tegen u op.’
Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia,
in het kwartier van de wacht;
aan touwen lieten ze hem neer.
In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in de modder.
7
          Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort,
8           kwam hij uit het paleis naar hem toe en zei:
9           `Heer koning, die mannen hebben een misdaad begaan
door de profeet Jeremia in de put te werpen;
hij zal daar sterven van honger,
want in de stad is al het brood op.’
10 Daarop gaf de koning de Kusiet Ebed-Melek de opdracht:
`Neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put,
voordat hij sterft.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Heb., 12, 1-4)

Uit de brief aan de Hebreeën

            Broeders en zusters,

1           Door zo’n wolk van getuigen omgeven
moeten wij elke zondelast die ons hindert,
van ons afschudden,
om vastberaden de wedstrijd te lopen
waarvoor we hebben ingeschreven.
2           Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof.
Omwille van de vreugde die voor Hem in het verschiet lag,
heeft Hij een kruis op zich genomen
en de schande niet geteld:
nu zit Hij aan de rechterkant van Gods troon.
3           Denk aan Hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had;
dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.
4           U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden
in uw strijd tegen de zonde.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 49-53)

Uit het evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus zei tot zijn leerlingen:
49 Ik kwam om vuur op aarde te brengen
en wat zou Ik graag willen dat het al brandde.
50 Ik moet een doop ondergaan,
en hoe houd Ik het uit tot die volbracht is?
51 Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde?
Nee, zeg Ik jullie, eerder verdeeldheid.
52 Vanaf nu zullen vijf mensen in één huis verdeeld zijn,
drie tegen twee, en twee tegen drie:
53 vader tegen zoon, en zoon tegen vader;
moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder;
schoonmoeder tegen schoondochter,
en schoondochter tegen schoonmoeder.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn naam maken tot de rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten.

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor u’,

en ik weet: Hij is te doen. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God,
die ons uitnodigt te luisteren
naar de soms tegendraadse boodschap van zijn profeten.

-Bidden wij voor allen die teleurgesteld zijn en twijfelen,
voor allen die, net als Jeremia, eerst bang zijn om te getuigen
en het later toch doen.
Dat zij met steeds nieuwe hoop
nieuwe wegen durven bewandelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk
en allen die binnen de Kerk verantwoordelijkheid dragen.
Dat hun daden en woorden steeds mogen overeenkomen
met wat zij profetisch zeggen
in geest en waarheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons allen hier samen.
Dat wij de moed zouden hebben
om de dagelijkse zorgen en beproevingen te aanvaarden,
in het vertrouwen dat onze kleine woorden en daden
mee gedragen worden door Gods oneindige liefde.
Laten wij bidden…

God,
Gij wijst ons de weg.
Gij laat ons nooit alleen
en roept ons op tot echt profetische woorden en daden.
Leer ons van Jeremia de bescheidenheid
en van Jezus de grootheid
om te getuigen van de waarheid.
Zo bidden wij U vandaag en alle dagen die komen. Amen.
naar Frans Van Den Brande

Voorbeden 2

De ‘lieve vrede’ is aan God niet besteed.
Zijn oproep om recht te doen roept altijd weer weerstand op.
Om die aan te durven, bidden wij.

-Bidden we voor de Kerk,
die zich door Jezus laat bewegen.
Dat wij de tekenen van de tijd zouden verstaan
en dat wij trouw zouden blijven bij tegenwind.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onze samenleving
waarin zoveel dingen ons beangstigen.
Dat Gods Geest ons mag blijven leiden.
Laten we bidden…

God, onze Heer,
laat het vuur van uw liefde niet doven in ons hart
wanneer we geconfronteerd worden met tegenstand, onenigheid en verdeeldheid.
Op die manier gaan we steeds meer gelijken op Jezus,
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 3

-Bidden we dat we ons laten uitdagen door de Boodschap van Jezus,
en zoals Hij de moed mogen opbrengen
om ons te verzetten tegen onrecht
en een hand te gaan uitsteken naar juist die mensen
aan wie zovelen in onze samenleving voorbijgaan.
Laten we bidden…

-Bidden we dat we mensen om ons heen
vooral luisterend tegemoet mogen treden
en dat we proberen te begrijpen wat hen bezighoudt.
Laten we bidden…

-Bidden we dat we durven blijven getuigen
van wat ons diep in het hart bezighoudt
en er nooit de voorkeur aan geven ons
‘omwille van de lieve vrede’
aan te passen aan en in te voegen in wat ‘men’ vindt.
Laten wij bidden…
                                   naar John Kuhlmann o.p.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
met het aanbieden van dit brood en deze wijn
vragen wij U om onder ons aanwezig te zijn.
Uw antwoord is Jezus,
Brood voor het leven,
onze Hoop en onze Vrede.
Moge Hij in ons midden vuur en kracht zijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
Jezus nodigde zijn vrienden uit voor zijn maaltijd
en ook ons nodigt Gij uit.
De tafel is gedekt met brood en wijn.
Het brood en de wijn die we met elkaar zullen delen,
worden voor ons het voedsel dat ons kracht geeft
om elkaar te helpen om de weg te gaan
die Jezus ons voorging,
de weg van liefde en verstandhouding,
een weg naar geluk en vrede.
Op die manier verheerlijken we U,
God, Bron van alle leven. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij ons laten leiden door de gezindheid van Jezus van Nazareth
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader….

Laat uw Rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden,
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Gods vrede heeft geen boodschap aan ‘water bij de wijn’,
aan toegeven voor ‘de lieve vrede’.
Gods vrede is compromisloos en rechtlijnig,
berust op waarheid en respect voor elke mens.
Om Gods vrede te laten zegevieren
is moed nodig, veel moed,
en uithoudingsvermogen.
Zo heeft Jezus ons dit voorgeleefd.
Moge zijn vrede met u zijn.
En wensen wij elkaar die vredesmoed van harte toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus Christus, Gij hebt tot uw apostelen gezegd:
”Denk niet dat Ik vrede op aarde ben komen brengen,
neen, geen vrede, maar verdeeldheid.”
Let niet op de gemakkelijke vrede
waarin we ons proberen te nestelen.
Let op het geloof van uw Kerk die beseft
dat vrede vaak moet worden bevochten.
Vervul daarom uw belofte:
geef ons vrede die uw naam mag dragen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte toe aan elkaar.
naar Kees Pannekoek

Lam Gods

Communie

De Heer bracht ons hier bijeen
om bij het breken van het brood
zijn zorgende liefde door te geven aan elkaar.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Vuur in een hoogoven
krijgt zelfs het sterkste staal gesmolten.
Vuur doet de hardste dingen van vorm veranderen.

Vuur is ook bron van licht en warmte.
Het verlicht de nacht
en maakt ons voedsel gaar en eetbaar.

Vuur,
soms ben je voor mensen heel gevaarlijk,
je kan veel verwoesten.

Maar ik vind je ook terug in mensen in vuur en vlam,
in mensen die voor elkaar door het vuur gaan.

Vuur…
je  blijft me boeien,
want zonder jou is er geen warmte
en kan geen mens, dier of plant nog leven.
Zonder jou gaan we allemaal dood… van de kou.

Jezus kwam vuur prediken,
vuur in het hart van mensen.

Bezinning 2

Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.

Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild
dat het zou branden,
fel en vurig,
speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters in de nacht.

Hij had het over vuur
dat moet blijven branden,
gevoed moet worden
door alles wat mensen
nieuw ontdekken door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden
door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.

Hij heeft zijn Kerk
als een vuur ontstoken.
Misschien hebben wij,
de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.
Manu Verhulst

Bezinning 3

Gij, Geest van God,
die mensen bij elkaar brengt
en tot een gemeenschap maakt,
ontsteek in ons het vuur van toen
opdat uw Boodschap weer verstaanbaar wordt.

Gij, Geest van God,
beziel, zoals weleer,
de mensen die iets van uw werk durven te doen:
die schoonheid scheppen
en warmte tussen mensen brengen.
Die kunnen toveren met materie,
die dankzij kleuren en klanken
emoties maken en gedachten brengen.
Beziel hen, Geest van God,
dat zij niet verdwijnen
in de hypocriete leegheid van commercie,
in ijdel zoeken naar effecten.

Geest van God,
geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en gekwetst,
vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering
en houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader,
hun thuis waar zij op adem komen en vrede vinden.

Geest van God,
die mensen geneest en gebroken harten herstelt,
ontsteek in hen het vuur van toen
zodat zij vandaag uw levende Boodschap worden.
Een Boodschap van hoop voor elke mens,
een Boodschap zo uitnodigend nabij.
naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Ik kan me goed voorstellen
dat je bij dit evangelie even je wenkbrauwen fronst – zegt God –
en dat je twijfelt of je het wel goed gelezen hebt.
Uiteraard is het niet mijn bedoeling
om verdeeldheid te brengen.
Maar als je in vrijheid voor Mij durft te kiezen,
zal dat niet door iedereen op applaus worden onthaald,
zeker niet in deze tijd.
Toch hoop Ik dat je je ‘jawoord’ durft te geven
aan Mij en aan mijn droom van een rechtvaardige wereld.
Je mag erop vertrouwen
dat Ik je gelukkig wil maken
en je echte vrede wil geven.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ik begrijp wel, God,
dat mijn keuze voor U en voor het evangelie
niet door iedereen op applaus wordt onthaald.
Maar soms is de tegenwind die ik ervaar
zo sterk,
dat ik echt niet meer weet hoe ik overeind kan blijven.
Wil mij, vooral op die momenten, laten voelen
dat Gij op een unieke manier van mij houdt.
En ontsteek dan in mijn hart
opnieuw het vuur van uw liefde! Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 3

Uw Zoon, God, is vuur op aarde komen brengen,
en wenst dat het oplaait in ieder van ons.
Beziel ons met geestkracht,
maak ons vurig in de dienst van uw Koninkrijk,
de nieuwe aarde die U als een visioen voor ogen staat. Amen.

Zending en zegen 1

“Vuur moet branden” zegt Jezus.
Hij wil dat wij – ook in lastige situaties –
levende getuigen zijn van zijn Goede Boodschap.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Heilig vuur werd vandaag over ons uitgesproken.
Anders dan wij gekomen zijn, gaan wij hier vandaan,
warmer van binnen en gloedvoller naar buiten.
Dat mogen wij elkaar, als een kostbare zegen, van harte toewensen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.