20e zondag door het jaar C 2007

g door het jaarZONDAGSVIERINGEN
20e zondag C jaar (19 08 2007)

Begroeting

Moge de liefde van God onze Vader +
het voorbeeld van de Zoon
en de kracht van de heilige Geest
met ons zijn. Amen.

Openingswoord

Een samenleving waarin mensen als broers en zussen met elkaar omgaan,
waarin alle mensen in rust en vrede mogen leven,
dat is de droom die Jezus tot realiteit wil maken.

Die droom blijft echter een droom
als wij niet bereid zijn
verzet aan te tekenen tegen alle vormen van onrecht,
in opstand te komen tegen hen die anderen willen klein houden.
Die confrontatie ging ook Jezus niet uit de weg.
Daarmee riep Hij tegenkrachten op
die Hem uiteindelijk de mond hebben gesnoerd.
Definitief.
Althans, zo leek het, toen Hij aan het kruis werd geslagen.

Aan zijn volgelingen gaf Hij de opdracht mee
zijn heilig vuur brandend te houden.
Geen gemakkelijke taak.
De verleiding is groot om ‘omwille van de lieve vrede’
onrecht ongemoeid te laten
en toe te dekken met ‘de mantel der liefde’.
Aan die verleiding kunnen wij vaak niet weerstaan.
Daarom bidden wij de Heer om vergeving.

Vergevingsmoment

Heer, als ik, uit angst voor mogelijk vervelende gevolgen,
niet durf reageren
als mensen uit mijn omgeving met mooie woorden om de tuin worden geleid,
Heer, ontferm U over ons.

Christus, als ik, geneigd om te kiezen voor de gemakkelijkste weg,
de kracht en het uithoudingsvermogen mis
om vast te houden aan wat goed is en zinvol,
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij die niemand naar de ogen ziet,
Gij, die door geen geld of offers om te kopen zijt,
leer ons onszelf zien zoals we zijn.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef het kwaad dat in ons zit, Heer.
Vaak zijn wij te dubbelhartig
om standvastig de weg van het goede te blijven gaan. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Vorst van Vrede,
wij, mensen staan vandaag in vuur en vlam,
maar morgen zijn we alweer ‘gedoofd’,
ontmoedigd en zonder fut.
Wij bidden U:
moge de woorden die Gij tot ons spreekt
ons vuur aanwakkeren
en ons kracht geven om de strijd tegen onrecht vol te houden,
zodat uw droom van vrede en gerechtigheid mag zegevieren.
hier en nu, en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.

Eerste lezing (Jeremia 38,4-6. 8-10)
Uit het boek van de profeet Jeremia

4.             De edelen zeiden tegen de koning:
`Die man moet sterven.
Door zo te spreken tast hij het moreel aan van de soldaten
die nog in de stad zijn en van de hele bevolking.
Die man zoekt niet het welzijn van het volk maar zijn ondergang.’
5        Koning Sedekia antwoordde:
`Goed, hij is in uw macht; ik kan niet tegen u op.’
Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia,
in het kwartier van de wacht;
aan touwen lieten ze hem neer.
In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in de modder.
7
       Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort,
8        kwam hij uit het paleis naar hem toe en zei:
9        `Heer koning, die mannen hebben een misdaad begaan
door de profeet Jeremia in de put te werpen;
hij zal daar sterven van honger,
want in de stad is al het brood op.’
10 Daarop gaf de koning de Kusiet Ebed-Melek de opdracht:
`Neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put,
voordat hij sterft.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 11,1-4)
Uit de brief aan de Hebreeën

         Broeders en zusters,

1        Door zo’n wolk van getuigen omgeven
moeten wij elke zondelast die ons hindert,
van ons afschudden,
om vastberaden de wedstrijd te lopen
waarvoor we hebben ingeschreven.
2        Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof.
Omwille van de vreugde die voor Hem in het verschiet lag,
heeft Hij een kruis op zich genomen
en de schande niet geteld:
nu zit Hij aan de rechterkant van Gods troon.
3        Denk aan Hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had;
dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.
4        U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden
in uw strijd tegen de zonde.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 12,49-53)
Uit het evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus zei tot zijn leerlingen:
49 Ik kwam om vuur op aarde te brengen
en wat zou Ik graag willen dat het al brandde.
50 Ik moet een doop ondergaan,
en hoe houd Ik het uit tot die volbracht is?
51 Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde?
Nee, zeg Ik jullie, eerder verdeeldheid.
52 Vanaf nu zullen vijf mensen in één huis verdeeld zijn,
drie tegen twee, en twee tegen drie:
53 vader tegen zoon, en zoon tegen vader;
moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder;
schoonmoeder tegen schoondochter,
en schoondochter tegen schoonmoeder.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in onze God van Leven en van Liefde.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens
die wij kennen als zoon van mensen
en zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk.
Amen.

Voorbeden 1

God hoopt dat het vuur van zijn liefde oplaait in ons hart.
Wat ons daarbij bezwaart,
mogen bij het begin van deze tafeldienst aan Hem toevertrouwen.

– Bidden wij dat het woord van Jezus ons mag uitdagen
om in opstand te komen tegen onrecht,
om de hand te reiken aan hen die onze samenleving links laat liggen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat het woord van Jezus ons mag uitdagen
om te luisteren naar het jeugdig idealisme van jongeren
in plaats van hen bij voorbaat betweterig de mond te snoeren.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat het woord van Jezus ons mag uitdagen
tot liefde die haar nek uitsteekt en zwakkeren partijdig nabij is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat het woord van Jezus ons mag uitdagen om
in trouw aan zijn woord,
risico’s niet te schuwen
en te weerstaan aan de verleiding
om ons te nestelen in eigen veiligheid en zekerheid.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor alle sociaal bewogen mensen,
voor hen die willen opkomen
voor de rechten van de zwaksten
en pleiten voor gelijke kansen voor iedereen:
dat zij in alles wat zij ondernemen
niet zichzelf zoeken of eigen eer najagen,
maar steeds het welzijn van anderen voor ogen houden
en zich daaraan belangeloos mogen toewijden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die zich gelovig noemen,
voor hen die het geloof van waaruit zij leven,
willen uitdragen en doorgeven aan anderen:
dat hun getuigen nooit mag ontaarden in fanatisme,
dat hun daden mogen overeenstemmen met hun woorden,
dat zij weten te spreken, maar ook weten te luisteren.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die
in gezinnen
en overal waar mensen elkaar ontmoeten,
bedacht zijn op een goede onderlinge verstandhouding;
voor hen die een hekel hebben aan onenigheid
en kost wat kost de goede sfeer willen bewaren:
dat zij spanningen niet steeds toedekken
maar dat zij een confrontatie op zijn tijd verkiezen boven schijnbare vrede.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
raak ons met het vuur van Jezus, uw Zoon.
Maak ons zoals Hij is:
vertrouwd met U en om mensen bewogen.
Doe ons de waarheid zoeken
en de ware vrede vinden. Amen.
naar Gerard Kock


Gebed over de gaven

Vorst van Vrede,
schenk ons leven in brood en wijn;
doe ons opstaan uit verdeeldheid
en bekeer ons tot een gemeenschap
waarin eenheid en liefde zegeviert.
Moge zo uw droom, waarvoor Jezus zijn leven gaf,
in ons midden werkelijkheid worden. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer…

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid.
Amen.


Onze Vader

Laten wij ons leiden door de gezindheid van Jezus van Nazareth,
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader….

Laat uw rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden.
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat ik u; mijn vrede geef Ik u’.
Maak deze belofte waar
en geef ons vrede in uw naam
en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

God nodigt ons uit aan zijn tafel
die de hele wereld overspant.
Door samen te eten worden wij tot één lichaam.
Aan deze tafel voeden wij ons met Gods Geest van eenheid en liefde.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Jezus zegt:
“ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen,
en hoe verlang ik dat het brandt” (Lc. 12,49).

Vuur dat tegelijk verteert en zegent,
vuur van vreugde en van angst,
van aanvaarden en aanvechten.
Vuur dat alles opneemt en verbrandt
om licht en warmte uit te stralen.

Laat iemand het haardvuur aansteken.
Ik wil het brandhout uit Gods hand aannemen.
Biddend wil ik neerbuigen bij dat vuur;
dor hout wordt vlam;
de kilte van mijn hart
wordt vervuld van warmte en innigheid.

Biddend bij het haardvuur
krijg ik meer vuur dan ik geef;
doet de vuurglans
handen ontdooien,
gezichten warm worden.
Wakend bij het vuur
doorgloeit mij Gods warmte,
met zijn pijn en zijn kracht.

Biddend bij het haardvuur
leidt Zijn warme hand
mij binnen in dat wondere vuur
van vernieuwd geloof
dat mij doet verlangen en branden.
Ik mag Zíjn vuur uitdragen
naar gedoofde haarden,
koude handen in de mijne nemen;
kille gezichten gaan weer blozen
van deugddoende warmte.

Biddend bij het haardvuur
zwijgen woorden tot gevulde stilte.
Het hart vat vuur,
hunkert weer naar leven…
Zijn vuur op aarde,
en verlangen dat het brandt.

Slotgebed

Vorst van Vrede,
laat niet toe
dat het vuur van uw liefde uitdooft in ons hart wanneer wij geconfronteerd worden met tegenstand, onenigheid en verdeeldheid.
Zo willen wij bouwen aan de droom waarvoor uw Zoon zijn leven gaf:
een mensenwereld,
voor allen bewoonbaar
omdat er liefde heerst, goedheid en vergevens­gezindheid. Amen.

Zending en zegen

Tegenover verdeeldheid in onze wereld, in onze omgeving,
misschien zelfs in ons gezin,
plaatst Jezus mildheid en vastberaden trouw aan Gods bedoelingen met de mens. Als wij zijn voorbeeld navolgen zal Gods zegen op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.