20e zondag door het jaar B 2018

19 08 2018

Begroeting

Van harte welkom aan Gods tafel,
Hij die voor ons is het Brood van eeuwig Leven,
Hij die ons begroet in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Blijf in Mij” is een zin die Jezus wel vaker gebruikt.
Hij nodigt ons uit om Hem in onszelf op te nemen
en één te worden met Hem.
Dan garandeert Hij ons dat we het echte leven zullen vinden.

Openingswoord 2

De laatste avond dat Hij op vrije voeten was,
heeft Jezus met brood in zijn handen
en in zijn eigen moedertaal gezegd:
Zie, mijn Vlees.

Later werd dit verstaan en wereldwijd bekend als:
Dit is mijn Lichaam.

Een woord en een gebaar
dat doorheen de eeuwen
veel inspiratie heeft gegeven,
maar, helaas,
ook veel misverstanden heeft doen ontstaan,
zelfs bijna vanaf het allereerste begin,
zo zegt de apostel Johannes ons vandaag in het evangelie.
Laten wij in deze viering eerlijk en oprecht proberen
om Jezus’ woorden niet letterlijk te nemen,
maar om hun diepe symbolische betekenis tot ons te laten doordringen.
naar Peer Verhoeven

Gebed om ontferming 1

-Heer, niettegenstaande we materieel niets tekortkomen,
ervaren we in de stilte van ons hart, – als we bereid zijn ernaar te luisteren –
toch een leemte:
de honger van onze ziel.
Wij hebben uw Woorden wel gehoord,
maar ze niet echt laten doordringen in onze ziel.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt uw leven gebroken en gedeeld
opdat wij zouden leven.
Vergeef ons als wij dat vanzelfsprekend vinden
en ons te weinig realiseren
hoe groot uw liefde voor ons is.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij noemen onszelf christenen,
navolgers van uw Boodschap,
maar naar de buitenwereld toe is onze getuigenis over U en uw Liefde,
vaak maar flauw en halfslachtig.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
laat ons meer en meer beseffen dat uw Boodschap een Blijde Boodschap is,
bedoeld om elke mens gelukkig te maken, voor eeuwig. Amen.

Gebed om ontferming 2
(enkel indien ook de tweede lezing wordt gelezen)

-In het ‘Boek der Spreuken’ lezen we:
de wijsheid heeft zich een huis gebouwd.
Omdat wij ons hart en ons huis vaak gesloten houden
voor de zorgen en de problemen van anderen,
bidden wij om ontferming.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-‘Laat u bezielen door de Geest’, zegt Paulus in de tweede lezing.
Er zijn zoveel andere motieven die ons bezielen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-In het evangelie zegt Jezus: ‘Ik ben het levend Brood.’
Brood wordt gebroken en gedeeld,
het ideaal van elke gelovige.
Omdat wij nog ver van dat ideaal verwijderd zijn,
bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God onze honger naar geborgenheid stillen
en ons leiden naar een nieuwe toekomst en eeuwig leven. Amen.
naar Levensecht

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God van alle mensen,
Gij geeft ons brood in overvloed
om met elkaar te delen.
Maak ons eigen leven voedzaam als brood
en geef ons daartoe uw Levensgeest.
Dit vragen wij U door Jezus onze Broeder. Amen.
Thomasvieringen

Openingsgebed 2

Levende God,
wij hebben U brood-nodig:
brood voor onderweg,
en wijsheid om de weg te zien die ten leven leidt.
We weten dat het zonder U niet kan
en ook niet zonder de mensen om ons heen.
Geef ons dan uw Brood,
een nieuw hart dat kan delen
zoals Jezus, onze Broeder,
die met ons meegaat en ons voedt,
al de dagen van ons leven. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing nodigt vrouwe Wijsheid ons uit aan haar tafel.

In het evangelie biedt Jezus zichzelf als Voedsel aan:
zijn Vlees is echt voedsel en zijn Bloed is echte drank.

In de tweede lezing spoort Paulus ons ertoe aan
als wijze mensen te leven
en ons te laten bezielen door Gods goede Geest.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Spreuk. 9, 1-6)

Uit de Spreuken
1
           De wijsheid bouwt haar huis,
zeven zuilen heeft zij uitgekapt;
2           zij heeft haar slachtvee geslacht,
haar wijn gemengd
en ook haar tafel gedekt.
3           Zij heeft haar dienaressen uitgestuurd en zij roept
vanaf de allerhoogste plaatsen van de stad.
4           `Wie onervaren is moet hierheen komen’
en tegen degene die zonder verstand is zeg ik:
5           `Kom, eet mijn brood
en drink de wijn die ik gemengd heb.
6           Laat je onverstand varen en jij zult leven
en de weg van het inzicht betreden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 5, 15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
15         Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt:
niet als dwazen maar als verstandige mensen.
16         Benut de gunstige gelegenheid,
want de tijden zijn slecht.
17         Daarom, wees niet onverstandig,
maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
18         Drink niet te veel wijn,
wat tot losbandigheid leidt,
maar laat u bezielen door de Geest.
19         Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
Zing en speel van ganser harte voor de Heer.
20         Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is,
in de naam van onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 6, 51-58)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
51         Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
voor het leven van de wereld.’
52         Toen ontstond er onder de Joden een discussie:
`Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’
53         Daarop hernam Jezus:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
als u het vlees van de Mensenzoon niet eet,
als u zijn bloed niet drinkt,
is er geen leven in u.
54         Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt,
die bezit eeuwig leven:
op de laatste dag laat Ik hem opstaan,
55         want mijn vlees is echt voedsel,
mijn bloed is echte drank.
56         Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft met Mij verbonden en Ik met hem.
57         Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende,
die Mij gezonden heeft,
zo zal ook hij die zich met Mij voedt,
leven uit Mij.
58         Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald,
niet dat wat uw voorouders hebben gegeten,
die niettemin gestorven zijn.
Wie zich met dit brood voedt,
zal leven in eeuwigheid.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in de Heer
die ons voedt en ons zendt
om in woord en daad van Hem te getuigen.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad,
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we voor alle mensen die het gevoel hebben
dat ze geen deel hebben aan het leven:
misschien mogen wij hun – door voor hen te bidden –
het levend Brood aanreiken.

-Bidden we voor mensen die gebukt gaan
onder de verkilling en verdeeldheid binnen de Kerk,
omdat zij uitzien naar een hartelijke kerkgemeenschap.
Bidden wij, in hun naam, om ruimte voor de werking van Gods Geest,
om respect, dialoog en verzoening.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die het gevoel hebben dat ze vast zitten
en geen stap vooruit komen.
Dat wij een teken mogen zijn van Gods blijvende zorg voor hen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die leven aan de rand van de samenleving.
Voor hen die ten onder gaan aan verslaving.
Bidden wij om hulp en troost,
om wegwijzers naar een menswaardig bestaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de tienduizenden mensen in oorlogsgebieden zoals
Afghanistan, Pakistan, Libië, Syrië, landen in Oost-Afrika…
Zij hebben niets meer,
geen huis, amper voedsel,
weinig uitzicht op een goede toekomst voor zichzelf en hun kinderen.
Enkel puin en pijn en verdriet.
Moge zij rekenen op onze solidariteit
om opnieuw een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen.
Laten wij bidden…
vrij naar Heeswijk

Voorbeden 2

Bidden wij tot God, die onze noden kent.

-Bidden we voor hen die leiding geven in Kerk en wereld.
Dat zij geen verdeeldheid zaaien of in stand houden,
maar mensen bijeenbrengen.
Dat zij zich niet verliezen in bijkomstigheden,
maar het echte geluk van mensen dienen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die leven in overvloed
en nog steeds denken dat geluk met geld te koop is.
Dat zij zich niet enkel blindstaren op wat voorbijgaat,
maar waarden mogen ontdekken die blijvend zijn.
Dat zij niet langer bijeengaren, maar ook leren delen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen aan de zelfkant van het leven
die smeken om aandacht,
die hunkeren naar warmte en geborgenheid.
Dat zij niet langer gemeden worden, maar gezien.
Dat zij niet alleen geduld worden,
maar zich ook werkelijk aanvaard weten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze gemeenschap:
mensen met elk een eigen geaardheid,
met eigen opvattingen, een eigen manier van doen.
Dat wij de verscheidenheid onder mensen
niet zien als een handicap of een hinderpaal,
maar als een verrijking.
Laten wij bidden…

Goede God,
luister naar wat er opkomt in ons hart
en zet ons op het spoor van uw waarheid.
Laat ons Hem vinden
die brood wil zijn
voor het leven van iedere mens,
Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
in dit brood dat wordt gedeeld,
in de beker van het Verbond,
zegenen wij uw naam
en bidden U:
zegen ook ons
opdat wij,
samen,
met elkaar,
de weg van Jezus durven gaan,
de weg van de zelfvergetende liefde,
de weg die naar Leven leidt. Amen.

Gebed over de gaven 2

In dit brood en deze beker met wijn
geeft Jezus Zich aan ons,
wil Hij de vriendschap tussen ons sterker maken.
Dat is het wonder van elke eucharistie:
zijn aanwezigheid samen levendiger maken.
Help ons Heer, dat wonder te ontdekken,
opdat wij uit Hem mogen leven,
en door Hem leven mogen geven,
tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van Liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord,
uw helpende Hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit Woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde het brood uit
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze betrokkenheid op onszelf
en vergeef onze dagelijkse hunker naar nog meer brood
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk
voor andermans tekort aan brood, aan rust en vrede, tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U …

Vredeswens

Waar geen oorlog is, is vrede – zegt men.
Toch zien we overal gezichten die ontevreden zijn,
die steeds maar weer, en tevergeefs, naar vrede zoeken.
Daar waar wijzelf onmachtig zijn om vrede waar te maken,
legt Gij dan, Heer, onze handen in elkaar.
Doe ons kijken naar de ander
en vrede vinden – samen.
Deze vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar op een of andere manier een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood breken, een eenvoudig gebaar.
Het kost je niets. Het is zó gedaan…
Maar je door Gods Geest laten bewegen,
zacht zijn en goed, en tegelijk vol vuur,
je overleveren aan het vertrouwen,
liefde zijn die het kwaad ontwapent…
Dat doen is niet zo eenvoudig.
Daarom bidden wij
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het is een klein teken maar,
het breken van het brood,
maar het is het teken
van Jezus van Nazareth.

Jezus die het gedurfd heeft
om vanuit God te leven
en zo Zelf Brood geworden is
voor alle mensen.

In de schaduw
van zijn verhaal
willen we opnieuw doen
wat Hij heeft gedaan:
brood delen
op zoek naar zijn levensweg.
Want zo worden ook wij:
het lichaam van Christus.

Bezinning 2

Jezus komt tot ons niet als een verre God.
Hij is niet hoogverheven, niet onaantastbaar.
Hij is een mens zoals mensen zijn,
een mens van vlees en bloed.
Waarin Hij uitmunt, is zijn zelfgave.
Hij leeft niet voor Zichzelf,
en Hij sterft niet voor Zichzelf.
Hij geeft zich weg, totaal.
Hij is er allereerst voor kleine mensen.
Daarin schuilt zijn grootheid.
In Hem komen liefde en goedheid aan de macht.
En daarom wordt Hij een bedreiging voor hen
die het altijd al voor het zeggen hebben.
Maar Hij geeft niet op, want zo is zijn leven:
Zichzelf geven voor het leven van de wereld.
Voor mensen wil Hij zijn als vlees en bloed:
levensnoodzakelijk en levensprincipe.

Wij, die deel hebben aan zijn leven,
die aanzitten aan zijn tafel,
wij mogen delen in zijn visioen.
Etend van het Brood,
delend in de Beker van het Verbond,
mogen wij worden zoals Hij:
een mens van vlees en bloed,
die leeft voor het leven van de wereld,
in diepe verbondenheid met God en mensen.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Soms is Hij voor mij een vreemde wonderman.
De staaltjes van zijn kunnen tonen zijn almacht.
Hij moet wel de Zoon van God zijn.
In hoge nood ga ik tot Hem
en bid dat Hij mij goedgunstig is.
Niet altijd wordt dat bidden door Hem gehoord.
Waar blijft Hij met zijn almacht?

Soms is Hij voor mij een gids op de weg.
Zoals Hij leefde, zo zou ik willen leven.
Geloven in zijn visioen wil ik:
vrede en gerechtigheid voor iedereen, overal.
Met vallen en opstaan probeer ik die weg te gaan.
En staande voor de vraag: wat nu?,
probeer ik een antwoord te vinden in zijn evangelie.
Zo blijf ik op zoek.

Soms is Hij voor mij voedsel voor onderweg.
Brood en wijn om mij te sterken.
Het is in zijn kracht
dat ik ga op de wegen die Hij mij toont.
Zijn Geest leidt mij.
Dat Hijzelf in mij is,
dat is het belangrijkste.
Hij zegt immers:
“Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem blijf,
die draagt veel vrucht!”
Uit: Dit uur op de berg

Slotgebed 1

Levende God,
Gij zijt troost voor bedroefde mensen,
Gij zijt kracht voor beproefden,
Gij zijt licht voor wie in het donker tast,
Gij zijt toevlucht voor eenzamen,
Gij zijt hoop voor wie hongert
naar leven en liefde.
Wij vragen U:
verlaat ons niet,
maar wees hier aanwezig,
wees ons Brood om van te leven
vandaag en al onze dagen. Amen.

Slotgebed 2

In het Brood van de eucharistie
geeft Jezus Zichzelf aan jou
en laat Hij je delen in mijn tederheid en liefde – zegt God.
Zijn verbondenheid met Mij
gaf Hem de kracht om te blijven hopen,
zelfs aan het kruis.
Daarom hoop Ik dat ook jij je leven op Mij durft af te stemmen
en dat je in alles wat je doet
steeds meer op Jezus zult gelijken,
op momenten dat het goed gaat,
maar ook wanneer je geconfronteerd wordt
met onbegrip en eenzaamheid.
Durf altijd en overal te leven uit Mij
en het zal je gelukkig maken!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge God ons de wijsheid schenken
om nederig onze handen te openen
zodat wij zijn geluk
kunnen ontvangen
gratis en voor niets.
Moge Hij ons daartoe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.