20e zondag door het jaar B 2015

Begroeting

Moge God, de Levende, hier in ons midden zijn.
Hij die is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Waar mensen in vriendschap samenkomen,
komt er vlug iets op tafel.
Koffie, thee, een koekje…
In wat op tafel komt en wat men samen eet,
drukt de gastheer of gastvrouw iets uit
van genegenheid en waardering voor de gasten.

Ook Jezus nodigt ons hier uit aan zijn tafel.
Maar Hij doet veel meer:
in het brood en de wijn die hier straks op tafel komen,
geeft Hij Zichzelf helemaal aan ons.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Met brood stillen we de honger van ons lichaam.
Maar er is ook brood dat de honger van het hart kan stillen.
‘Ikzelf wil dat Brood zijn’ zegt Jezus,
‘Ik wil de hartshonger stillen
van hen die zich aan Mij toevertrouwen.’

Hier bijeen rond zijn tafel
mogen wij daarvoor onze hand open houden
om, etend van zijn Brood,
ook zijn vriendschap en vrede te ontvangen.
naar Jacques Verhees

Gebed om ontferming 1

We handelen vaak impulsief en ondoordacht
en nemen daardoor verkeerde en onverstandige beslissingen.
We laten Gods Wijsheid links liggen
en wijken af van de weg die Jezus ons toonde.
Bidden wij daarom om zijn nabijheid en ontferming.

-Heer, Gij verkondigt ons uw Woord,
maar we prenten het niet in ons hart.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij geeft ons te eten van het brood van uw Wijsheid,
maar we laten het ons niet smaken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij hebt het goed met ons voor,
maar vaak gaan we eigenzinnig onze eigen weg,
van U weg.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven
en ons leiden naar eeuwig leven bij Hem. Amen.
vrij naar Heeswijk

Gebed om ontferming 2

God, uw Woord is de Bron van het diepste leven en geluk.
Vergeef ons als wij uw Boodschap van liefde niet verstaan
of achteloos eraan voorbij gaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, dit brood en deze wijn zijn de symbolen van uw leven en uw liefde, gebroken en gedeeld voor het geluk van elke mens.
Vergeef ons als wij te weinig aandacht besteden
aan het welzijn van onze medemensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij geeft ons alles wat we nodig hebben
om te leven en een antwoord te vinden op onze diepste vragen.
Vergeef ons als we de zin van ons leven elders gaan zoeken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God,
geef ons inzicht om te leven naar uw Woord.
Geef ons de wijsheid van het hart
en geef ons het vertrouwen
dat wij samen een gemeenschap kunnen vormen
die aan een betere toekomst bouwt.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, die met U en de H. Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

Levende God,
Gij schenkt ons Voedsel voor onderweg,
Voedsel om in leven te blijven.
Gij schenkt ons ook de wijsheid
om de goede weg te bewandelen.
Doordesem ons met uw wijsheid
en vervul ons met de liefdevolle aanwezigheid van Jezus
die Voedsel ten Leven is,
alle dagen van ons leven. Amen.
naar Heeswijk

Lezingen

Maken wij ons klaar om te luisteren naar Gods Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spreuk. 9, 1-6)

Uit de Spreuken
1
         De wijsheid bouwt haar huis,
zeven zuilen heeft zij uitgekapt;
2         zij heeft haar slachtvee geslacht,
haar wijn gemengd
en ook haar tafel gedekt.
3         Zij heeft haar dienaressen uitgestuurd en zij roept
vanaf de allerhoogste plaatsen van de stad.
4         `Wie onervaren is moet hierheen komen’
en tegen degene die zonder verstand is zeg ik:
5         `Kom, eet mijn brood
en drink de wijn die ik gemengd heb.
6         Laat je onverstand varen en jij zult leven
en de weg van het inzicht betreden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 5, 15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
15        Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt:
niet als dwazen maar als verstandige mensen.
16        Benut de gunstige gelegenheid,
want de tijden zijn slecht.
17        Daarom, wees niet onverstandig,
maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
18        Drink niet te veel wijn,
wat tot losbandigheid leidt,
maar laat u bezielen door de Geest.
19        Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
Zing en speel van ganser harte voor de Heer.
20        Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is,
in de naam van onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 6, 51-58)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
51        Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
voor het leven van de wereld.’
52        Toen ontstond er onder de Joden een discussie:
`Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’
53        Daarop hernam Jezus:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
als u het vlees van de Mensenzoon niet eet,
als u zijn bloed niet drinkt,
is er geen leven in u.
54        Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt,
die bezit eeuwig leven:
op de laatste dag laat Ik hem opstaan,
55        want mijn vlees is echt voedsel,
mijn bloed is echte drank.
56        Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft met Mij verbonden en Ik met hem.
57        Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende,
die Mij gezonden heeft,
zo zal ook hij die zich met Mij voedt,
leven uit Mij.
58        Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald,
niet dat wat uw voorouders hebben gegeten,
die niettemin gestorven zijn.
Wie zich met dit brood voedt,
zal leven in eeuwigheid.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Ene God,
het Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.
Wij geloven dat wij geroepen zijn
om te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor de mensen
die zoeken naar de ware wijsheid,
die de levenswandel van Jezus willen verstaan
als bron van waarachtig leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor diegenen die spontaan en gul
beschikbaar zijn voor anderen,
die als brood zijn voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mannen en vrouwen
die hun omgeving inspireren
tot daden van menslievendheid en solidariteit.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat het wonder van de eucharistie,
de zelfgave van Christus,
ons levend houdt.
Laten wij bidden…

Goede God,
zoals Jezus vanuit zijn Vader leeft,
zo zullen wij tot leven komen door uw Zoon.
Geef dat wij aan elkaar
het beste van onszelf durven schenken.
Dit vragen wij U omwille van ieders geluk. Amen.
naar Diest

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle priesters, diakens, pastoraal werkenden en gebedsleiders.
Dat zij, in diepe verbondenheid met Jezus Christus,
met vreugde voorgaan
en in Jezus’ naam telkens opnieuw
het brood breken en delen,
opdat mensen Jezuszelf kunnen ontvangen
als Brood dat de diepste honger stilt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
en voor alle christenen die samenkomen om eucharistie te vieren.
Dat Jezus’ zelfgave in Brood en Wijn,
ons hart en ons leven zozeer mag bezielen,
dat we, gedragen door zijn vriendschap,
zoals Hij naar mensen mogen toegaan
en delen in hun vreugde en zorgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die op één of andere manier gekwetst werden in hun leven,
en zoeken naar echte vriendschap en verbondenheid.
Dat zij mogen herleven
door de aandacht en hartelijkheid van medemensen
en dat ze doorheen die vriendschap
ook Gods liefde en verbondenheid mogen ontdekken.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Goede God,
in het teken van brood en wijn
vieren wij het mysterie van uw liefde zonder grenzen.
Geef dat wij, door Hem geïnspireerd,
groeien in zelfgave ten bate van de ander.
Dit vragen we U omwille van ieders geluk. Amen.
naar André Janssen

Gebed over de gaven 2

Heer God,
Gij voedt uw volk niet alleen met Woorden van leven,
maar ook met brood om te delen.
Zegen deze gaven
en laat ze voor ons een bron van inspiratie zijn
om op onze beurt te doen wat Jezus heeft voorgeleefd.
Help ons verbonden met U te leven
in dienstbaarheid en zo levende wegwijzers te worden naar U,
vandaag en altijd. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van Liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord,
uw helpende Hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit Woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Mensen mogen hun handen uitsteken naar God.
Jezus zelf deed het ons voor toen Hij ons leerde bidden:
Onze Vader,…

We hebben Jezus’ Woorden nu wel uitgesproken, Vader,
maar zitten toch nog vast aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maak ons vrij, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan, uw Zoon, de Messias,
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U…

Vredeswens

Houd ons gaande, God, door uw Woord,
ons gegeven als Brood om van te leven.
Leer ons ons leven te delen,
elkaars honger naar vrede te voeden,
elkaar te doordringen met uw liefdesadem.
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien tot één gemeenschap,
uw volk op aarde.
Gij die leeft in eeuwigheid.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Wij zijn op zoek naar wijsheid.
Jezus geeft ons het Brood, het Hemelbrood, zijn Lichaam.
Een Brood – zoals elk brood – gebakken om te breken
en voedsel te zijn voor velen.
Laten wij het Brood van Jezus tot wijsheid worden in ons hart.
Laten wij Jezus’ Woorden en voorbeeld volgen.
Hij die voor ons is: het Lam Gods.
          Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Leven is
als ’t kauwen van een boterham:
heel gestaag de tijd verbijten
en vermalen
tot uw eigen menselijk bestaan.

Leven is:
als samen eten
van hetzelfde brood,
zonder spreken
weten wat de ander proeft en voelt,
is samen door het leven gaan.

Leven is
de boterham verdelen,
is aan de ander geven
waar ge zelf naar vraagt…
Het is uw tijd en uw bestaan
verkruimelen:
het ‘ik’ moet ‘in gemeenschap’ ondergaan.

Leven is
nog niet begrijpend
eten van het brood
dat Hij ons heeft gegeven,
Hij die eeuwig is.
Eten en ook weten
dat Hij in ons blijft leven,
ook als de laatste zon
in ’t donker van de nacht verdwenen is.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Jezus geeft Zichzelf als Brood.
We zijn ermee vertrouwd geraakt.
We houden onze handen op,
heel gemakkelijk, een gewoontegebaar bijna.
Toch is het niet vrijblijvend.
Hij is er niet om onze honger te stillen.
Eerder is Hij een uitnodiging
om stil te staan bij elkaars honger:
honger naar eten en drinken,
maar ook honger naar liefde en geluk.
Want brood dat kun je niet voor jezelf houden.
Het is er om gedeeld te worden.

Het is heel wat als Jezus
zo zijn leven met ons wil delen.
Zijn Geest mag ons helemaal bezielen.
Hopelijk worden we er vol van,
zo vol,  dat we ervan overstromen.

Daarom worden we ook van hieruit gezonden
om te gaan doen, wat we hebben gedaan:
om te delen van onze overvloed,
van onze liefde, van ons geborgen zijn.
Zo mogen wij levengevend zijn
zelfs over de dood heen, in zijn naam.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goede God,
steeds weer blijft Gij ons uw gaven schenken:
wijsheid en kracht,
en voedsel op onze moeizame tocht.
Gij hebt ons hier willen sterken om vanuit U verder te leven.
Sterk ons als wij twijfelen aan U en aan het goede.
Leg uw liefde en uw trouw in ons hart.
Wij vragen het U door Jezus Christus,
die samen met U en de heilige Geest leeft
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Brasschaat

Slotgebed 2

In het gebroken Brood en de gedeelde Beker met wijn
geeft Jezus Zichzelf
aan mij te eten en te drinken, Heer,
en wil Hij de band van vriendschap tussen ons sterker maken.
Dat is het wonder van elke eucharistie,
waarin Jezus
niet alleen symbolisch aanwezig is,
maar waarin die aanwezigheid
ook werkelijkheid wordt.
Help mij dat wonder te ontdekken,
opdat ik uit Hem mag leven
en door Hem leven mag geven. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wijsheid groeit niet alleen uit verstand,
veel meer uit vertrouwen.
Leef naar het voorbeeld van Jezus
en ga naar uw medemens toe, zoals Hij,
gezegend door de barmhartige God: + Vader, Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.