20e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
twintigste zondag B
(19/08/2012)

Begroeting

Moge God, de Levende, hier in ons midden zijn.
Hij die is: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als we hier samenkomen in de kerk
willen we toch iets méér dan alleen maar van elkaar genieten.
Ergens, diep in ons,
zit daar die onrust, die onvoldaanheid,
die honger die nooit verzadigd wordt.
Daarom kunnen we het ook opbrengen
telkens weer te luisteren naar verhalen uit de Bijbel,
soms ouderwets, soms moeilijk te verstaan, soms choquerend,
en toch op de een of andere manier vertrouwd.

Vandaag wordt er gelezen uit het ‘Boek der Spreuken’.
Vrouwe Wijsheid nodigt ons uit.
En in het evangelie herhaalt Johannes nog maar eens
dat Jezus het brood is dat uit de hemel is neergedaald.
Voor beide lezingen geldt:
alleen wie luistert kan de boodschap horen.

Maar soms zijn we zo met onszelf bezig
dat we blind langs God en de medemens heen lopen.
Daarom vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2

De laatste avond dat Hij op vrije voeten was,
heeft Jezus met brood in zijn handen
en in zijn eigen moedertaal gezegd:
Zie, mijn vlees.

Later werd dit verstaan en wereldwijd bekend als:
Dit is mijn Lichaam.

Een woord en een gebaar
dat doorheen de eeuwen
veel inspiratie heeft gegeven,
maar, helaas,
ook veel misverstanden heeft doen ontstaan,
zelfs bijna vanaf het allereerste begin,
zo zegt de apostel Johannes ons vandaag in het evangelie.
Laten wij in deze viering eerlijk en oprecht proberen
om Jezus’ woorden niet letterlijk te nemen,
maar om hun diepe symbolische betekenis tot ons te laten doordringen.
naar Peer Verhoeven

Vergevingsmoment

Tot U, God, die ons kent als geen ander, bidden wij om ontferming.

– Heer, als wij elkaar niet begrijpen,
elkaars taal niet willen of kunnen verstaan,
maak dan met ons een nieuw begin.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, als wij mensen buitensluiten,
veroordelen of verstoten,
maak dan met ons een nieuw begin.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, als wij neerzitten, het hoofd laten hangen
en het spoor kwijt zijn,
maak dan met ons een nieuw begin.
Heer, ontferm U over ons.

God, Gij die met ons begaan zijt als geen ander,
maak ons tot mensen die goed doen,
die vol vertrouwen uw weg gaan,
een weg van vrede en eenheid.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
naar Diest

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
als wij hier samenkomen,
willen wij herdenken
hoe Jezus voor ons zijn leven brak ten dode toe.
Doe ons beseffen dat,
door zijn dood en verrijzenis,
ook onze liefde voor elkaar
sterker is dan dood en zonde.
Dat wij, door zijn aanwezig-zijn onder ons,
mogen meebouwen opdat uw Rijk kome,
opdat uw wil mag geschieden op aarde als in de hemel. Amen.


Openingsgebed 2

God en Vader,
Gij blijft niet ver en ongenaakbaar,
maar zoekt ons op en nodigt ons aan uw tafel.
Wij bidden U:
breng ons hier tot rust en bezinning,
voer ons binnen in uw geheim,
in de wijsheid die ten leven leidt:
Jezus, uw Woord aan deze wereld
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Maken wij ons klaar om te luisteren naar Gods woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spreuken 9,1-6)

Uit de Spreuken
1
       De wijsheid bouwt haar huis,
zeven zuilen heeft zij uitgekapt;
2       zij heeft haar slachtvee geslacht,
haar wijn gemengd
en ook haar tafel gedekt.
3       Zij heeft haar dienaressen uitgestuurd en zij roept
vanaf de allerhoogste plaatsen van de stad.
4       `Wie onervaren is moet hierheen komen’
en tegen degene die zonder verstand is zeg ik:
5       `Kom, eet mijn brood
en drink de wijn die ik gemengd heb.
6       Laat je onverstand varen en jij zult leven
en de weg van het inzicht betreden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 5,15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
15      Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt:
niet als dwazen maar als verstandige mensen.
16      Benut de gunstige gelegenheid,
want de tijden zijn slecht.
17      Daarom, wees niet onverstandig,
maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
18      Drink niet te veel wijn,
wat tot losbandigheid leidt,
maar laat u bezielen door de Geest.
19      Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
Zing en speel van ganser harte voor de Heer.
20      Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is,
in de naam van onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 6,51-58)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
51      Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
voor het leven van de wereld.’
52      Toen ontstond er onder de Joden een discussie:
`Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’
53      Daarop hernam Jezus:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
als u het vlees van de Mensenzoon niet eet,
als u zijn bloed niet drinkt,
is er geen leven in u.
54      Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt,
die bezit eeuwig leven:
op de laatste dag laat Ik hem opstaan,
55      want mijn vlees is echt voedsel,
mijn bloed is echte drank.
56      Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft met Mij verbonden en Ik met hem.
57      Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende,
die Mij gezonden heeft,
zo zal ook hij die zich met Mij voedt,
leven uit Mij.
58      Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald,
niet dat wat uw voorouders hebben gegeten,
die niettemin gestorven zijn.
Wie zich met dit brood voedt,
zal leven in eeuwigheid.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad,
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Tot God, bron van wijsheid en leven,
bidden wij.

– Om het verlangen naar verbondenheid
en om de kracht tot gestage inzet.
Dat we ze blijven voeden.
Laten wij bidden…

– Om de eigenheid en de vreugde van het jezelf-zijn.
Dat we elkaar zouden steunen
en dat vele talenten mogen bloeien.
Laten wij bidden…

– Om te mogen delen:
ons brood, onze idealen,
onze liefde en zorg,
opdat er menswaardig leven zou zijn voor iedereen.
Laten wij bidden…

– Om de taal van het verlangen en van het liefhebben.
Dat we haar soms mogen spreken
en haar vaak verstaan,
opdat zij ons de goeie richting moge aanwijzen.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
luister naar ons bidden,
en geef dat wij naar best vermogen volbrengen
wat wij U vragen. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 2

Bidden wij tot God, die onze noden kent.

– Bidden we voor hen die leiding geven in Kerk en wereld.
Dat zij geen verdeeldheid zaaien of in stand houden,
maar mensen bijeenbrengen.
Dat zij zich niet verliezen in bijkomstigheden,
maar het echte geluk van mensen dienen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die leven in overvloed
en nog steeds denken dat geluk met geld te koop is.
Dat zij zich niet enkel blindstaren op wat voorbijgaat,
maar waarden mogen ontdekken die blijvend zijn.
Dat zij niet langer bijeengaren, maar ook leren delen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen aan de zelfkant van het leven
die smeken om aandacht,
die hunkeren naar warmte en geborgenheid.
Dat zij niet langer gemeden worden, maar gezien.
Dat zij niet alleen geduld worden,
maar zich ook werkelijk aanvaard weten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor deze gemeenschap:
mensen met elk een eigen geaardheid,
met eigen opvattingen, een eigen manier van doen.
Dat wij de verscheidenheid onder mensen
niet zien als een handicap of een hinderpaal,
maar als een verrijking.
Laten wij bidden…

Goede God,
luister naar wat er opkomt in ons hart
en zet ons op het spoor van uw waarheid.
Laat ons Hem vinden
die brood wil zijn
voor het leven van iedere mens,
Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

In dit brood en deze beker met wijn
geeft Jezus zich aan ons,
wil Hij de vriendschap tussen ons sterker maken.
Dat is het wonder van elke eucharistie:
zijn aanwezigheid samen levendiger maken.
Help ons Heer, dat wonder te ontdekken,
opdat wij uit Hem mogen leven,
en door Hem leven mogen geven,
tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God,
gaven van mensen zijn hier bijeengebracht.
Gaven van werk en inzet, bereidheid en verbondenheid,
brood en wijn, ons eigen leven.
Wij bieden het U aan door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Brasschaat

Tafelgebed

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig …

God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde het brood uit
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze betrokkenheid op onszelf
en vergeef onze dagelijkse hunker naar nog meer brood
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk voor andermans tekort aan brood, aan rust en vrede, tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Houd ons gaande, God, door uw Woord,
ons gegeven als brood om van te leven.
Leer ons ons leven te delen,
elkaars honger naar vrede te voeden,
elkaar te doordringen met uw liefdesadem.
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien tot één gemeenschap,
uw volk op aarde.
Gij die leeft in eeuwigheid.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een teken van vrede.


Lam Gods

Communie

Brood breken, een eenvoudig gebaar.
Het kost je niets. Het is zó gedaan…
Maar je door Gods Geest laten bewegen,
zacht zijn en goed, en tegelijk vol vuur,
je overleveren aan het vertrouwen,
liefde zijn die het kwaad ontwapent…
Dat doen is niet zo eenvoudig.
Om die kloof tussen brood breken en brood zijn
aarzelen wij, en bidden stamelend:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Soms is Hij voor mij een vreemde wonderman.
De staaltjes van zijn kunnen tonen zijn almacht.
Hij moet wel de Zoon van God zijn.
In hoge nood ga ik tot Hem
en bid dat Hij mij goedgunstig is.
Niet altijd wordt dat bidden door Hem gehoord.
Waar blijft Hij met zijn almacht?

Soms is Hij voor mij een gids op de weg.
Zoals Hij leefde, zo zou ik willen leven.
Geloven in zijn visioen wil ik:
vrede en gerechtigheid voor iedereen, overal.
Met vallen en opstaan probeer ik die weg te gaan.
En staande voor de vraag: wat nu?,
probeer ik een antwoord te vinden in zijn evangelie.
Zo blijf ik op zoek.

Soms is Hij voor mij voedsel voor onderweg.
Brood en wijn om mij te sterken.
Het is in zijn kracht
dat ik ga op de wegen die Hij mij toont.
Zijn Geest leidt mij.
Dat Hij zelf in mij is,
dat is het belangrijkste.
Hij zegt immers:
“Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem blijf,
die draagt veel vrucht!”
Uit: Dit uur op de berg

Bezinning 2

Wat al eeuwen is gedaan
en hier vandaag opnieuw:
samen breken, samen delen,
intens beleven wie we zijn.
Hecht verbonden met elkaar,
de één een levensgezel voor de ander,
één in Een
die God is.
Het is geen vroom gebruik,
geen vreemde cultus,
geen kerkeigen voorrecht.

Het is wat wij ten diepste zijn:
met ziel en lichaam in het leven opgenomen
in God die liefde is
en liefde is onze ware aard.
naar Peer Verhoeven

Slotgebed 1

In het brood van de eucharistie
geeft Jezus zichzelf aan jou – zegt God –
en laat Hij je delen in mijn tederheid en liefde.
Zijn verbondenheid met Mij
gaf Hem de kracht om te blijven hopen,
zelfs aan het kruis.
Daarom hoop Ik dat ook jij je leven op Mij durft afstemmen
en dat je in alles wat je doet
steeds meer op Jezus zult gelijken,
op momenten dat het goed gaat,
maar ook wanneer je geconfronteerd wordt
met onbegrip en eenzaamheid.
Durf altijd en overal te leven uit Mij
en het zal je gelukkig maken!
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
waar wij, zoals de Heer,
onszelf durven geven,
wordt de inhoud van zijn evangelie
vlees en bloed in ons.
Wij bidden U:
geef dat wij in ons dagelijks doen en laten
een verwijzing zijn
naar de levenswandel van uw Zoon.
Dit vragen wij U
omwille van ieders geluk. Amen.
André Janssen

Zending en zegen

Dat het geloof waarin we staan
hoorbaar mag worden in ons spreken.
Dat de hoop die in ons hart leeft
zichtbaar mag worden op ons gezicht.
Dat de liefde die ons bezielt
tastbaar mag worden in ons handelen.
Daartoe zegene ons God
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.