20e zondag door het jaar A 2017

20 08 2017

Begroeting

Moge ieder van ons, in dit gelovig samenzijn,
ervaren: + de vrede van God, onze Vader,
de liefde van Jezus
en het licht van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als mensen in nood hulp komen vragen voor zichzelf of voor anderen,
kan het wel eens nodig zijn onze eigen grenzen te verleggen.
We zullen ons moeten inleven in hun situatie,
in respect voor hun anders-zijn,
met als enige norm: de naastenliefde.
Dat krijgen we vandaag te horen in het evangelie,
waar Jezus wordt aangesproken door een Kananese vrouw
die het niet opgeeft om te pleiten voor de genezing van haar dochter,
ook al is zij in de ogen van de Joden een ‘vreemde’.

Openingswoord 2

National Geografic, een TV-zender die velen aanspreekt.
We wandelen mee langs adembenemende landschappen,
bevaren de wildste rivieren, bestijgen de hoogste toppen,
proeven van de exotische keuken
en gluren binnen bij andere culturen.

Maar als mensen uit die andere culturen
binnen onze grenzen willen komen leven en werken,
vinden wij dat heel wat minder interessant.

Die spontane wrevel,
– als ‘niet van bij ons’ ons te dichtbij komt -,
was ook Jezus niet vreemd.
Een Kananese vrouw – een vrouw van ‘over de grens’ –
die Hem ongevraagd voor de voeten loopt,
krijgt de wind van voren.
Maar zij, niet op haar mondje gevallen,
dient Jezus van repliek.
En Jezus bindt in,
realiseert zich plots
dat zijn Boodschap van mensenliefde zich niet laat beperken
tot nationaliteit, ras, kleur of godsdienst.

Een wat onverwacht verhaal misschien,
maar tegelijk heel herkenbaar.
Ook wij weten uit ervaring
dat onze spontane gevoelens van goed- of afkeuring
lang niet altijd samenvallen
met wat het gebod van de naastenliefde voorschrijft.

Gebed om ontferming 1

-Heer, wij vormen zo gemakkelijk groepjes om ons heen van gelijkgestemden.
Wie daartoe niet behoort,
valt meestal onbewust voor ons uit de boot.
Wij trekken a.h.w. een muur op tussen hen en ons.
Omdat we te weinig openstaan voor ‘vreemden’:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt altijd oog en oor gehad voor mensen in nood.
Het waren vaak mensen aan de rand van de maatschappij,
mensen niet van tel.
Eigenaardig genoeg vond de Kananese vrouw in het begin
ook geen gehoor bij U,
maar Gij zijt bereid geweest naar haar argumenten te luisteren
en daarna uw houding te herzien.
Dikwijls blijven wij halsstarrig vasthouden aan onze mening,
onder geen enkel beding bereid naar de andere te luisteren,
omdat ze niet in ons kraam passen.
Om onze halsstarrigheid vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
zoals de Kananese vrouw vraagt ook een ander ons soms maar even
onze aandacht.
Maar ook dat is soms teveel gevraagd.
Om ons gebrek aan naastenliefde vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons kijken en luisteren met liefdevolle ogen en oren,
zowel naar U als naar elkaar. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Soms denken we dat het heil alleen binnen de Kerk te vinden is
en menen we daarom dat we niet-kerkelijken
mogen beoordelen en veroordelen.
Voor die enggeestige visie:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Hoe vaak denken wij niet
dat we het recht en het gelijk aan onze kant hebben
en luisteren we onvoldoende naar de anderen?
Voor zoveel eigengereidheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het evangelie dwingt ons om over eigen grenzen heen te kijken,
elke mens, – wie dan ook -,
au sérieux te nemen
en geen onderscheid te maken tussen ras of stand.
Maar tussen de theorie en de praktijk staan onze vooroordelen.
Voor zoveel kleingeestigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
ga met ons mee en moge uw kracht ons raken,
om, zoals Gij, warmhartig in het leven te staan. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij wilt geen God-van-één-volk zijn,
wel een God die licht is voor alle mensen.
Laat uw mensenliefde zichtbaar worden
in onze zorg voor elke mens zonder onderscheid,
zowel voor hen die ver van ons af staan
als voor hen die ons zeer nabij zijn.
Verenig ons allen in Hem
die uw vredeswil belichaamt: Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Mensen hebben behoefte aan geborgenheid.
Wellicht daarom sluiten wij ons op in veilige, kleine groepen.
Uw Woord, Heer, nodigt ons uit tot openheid,
tot ontvankelijkheid voor al wat goed is.
Laat de kruimels goedheid, gestrooid in ieder mensenhart,
ons doen groeien in eensgezindheid, in liefde en geloof. Amen.
naar Frans De Rechter & Clem D’Haen

Lezingen

In de eerste lezing horen wij hoe voor ieder,
die het goede wil doen, heil en redding nabij is.

Ook al struikelt de mens,
God blijft trouw aan zijn Belofte van redding en geluk,
zo klinkt het in de tweede lezing.

En in het evangelie horen wij hoe een vrouw in diep vertrouwen
tot Jezus smeekte om genezing voor haar dochter en werd verhoord
– ook al was ze een vreemdelinge.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 56, 1. 6-7)

Uit de profeet Jesaja

1           Zo spreekt de Heer,
`Onderhoud het recht,
beoefen de gerechtigheid,
want de komst van mijn redding is nabij
en mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard.
6           De vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten,
om Hem te dienen en de naam van de Heer te beminnen,
om zijn dienstknechten te zijn,
evenals al degenen die de sabbat onderhouden, hem niet ontheiligen
en vasthouden aan mijn verbond:
7           hen allen laat Ik naar mijn heilige berg komen,
en Ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar.
Want mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 11, 13-15. 29-32)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
13 Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen bent.
Ik ben apostel van de heidenen,
en ik schat dit dienstwerk juist hierom zo hoog,
14 omdat ik hoop mijn eigen volk tot afgunst te prikkelen
en er althans enkelen van te redden.
15         Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht,
wat kan dan hun aanneming anders betekenen
dan leven uit de doden?
29
         Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping.
30         Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest,
maar nu, dankzij hun ongehoorzaamheid,
ontferming hebt gevonden,
31         zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden,
ten gevolge van de u betoonde ontferming,
opdat ook zij nu ontferming zouden vinden.
32         Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten,
om allen in te sluiten in zijn ontferming.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 15, 21-28)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

21         Eens ging Jezus naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22         En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep:
`Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David.
Mijn dochter is vreselijk bezeten.’
23         Maar Hij gaf haar niet eens antwoord.
Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem:
`Stuur haar weg, want ze roept ons achterna.’
24         Hij antwoordde:
`Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël.’
25         Maar zij kwam naar Hem toe en knielde voor Hem neer en zei:
`Heer, help me.’
26         Hij gaf haar ten antwoord:
`Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen
en het aan de hondjes te geven.’
27         Maar zij zei:
`Juist, Heer, want wat de hondjes eten,
zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen.’
28         Toen gaf Jezus haar ten antwoord:
`Vrouw, groot is uw vertrouwen.
Moge het u vergaan zoals u wenst.’
En haar dochter was vanaf dat moment genezen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen we samen getuigenis af van ons geloof in een God
die voor iedereen Vader wil zijn.

Ik geloof in God
die is als een Vader
die begaan blijft met mij,
en met heel deze wereld van mensen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth
die begaan was met mensen,
vooral met de gekwetste mens,
en die aan mensen
nieuw vertrouwen gaf om te leven.

Ik geloof in zijn Geest
die mij aanzet om zorgend met mensen om te gaan
en niet op te geven
om aanwezig te zijn daar waar het leven pijn doet. Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst
bidden wij tot God die ons leven begeleidt
met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsin­ten­ties aan.

Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij openstaan voor mensen
uit andere godsdiensten en culturen
en wegen zoeken naar dialoog en ontmoeting met hen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor de machtigen der wereld.
Dat zij het lef hebben om eigenbelang op zij te zetten
als het gaat om het recht van zwakke medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vele mensen die hier als vreemdeling verblijven.
Dat ze hartelijke mensen ontmoeten
aan wie ze hun verhaal en hun verwachtingen kunnen vertellen
en van wie ze volop de kans krijgen een nieuwe toekomst op te bouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat we mensen mogen zijn die hun hart en oren openhouden
voor de nood van medemensen.
Laten wij bidden…

God, leer ons luisteren naar de anderen,
zodat nu al uw Rijk kan groeien. Amen.

Voorbeden 2

Laten wij ons afstemmen op de God van alle leven,
de God boven alle grenzen uit.

-Bidden we voor mensen die ons vreemd zijn, onbekend,
en zo vlug ook onbemind:
om ontmoeting en verbinding,
om verrassing en herkenning.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen van alle leeftijden
die vaste en zekere ideeën hebben over anderen.
Dat zij mensen ontmoeten die hun luisterbereidheid en mildheid bijbrengen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf, zoals wij zijn,
met onze onmacht en onze angst
en toch ook met veel goede wil:
om mensen die ons uit onze tent lokken
en om groeiend geloofsvertrouwen.
Laten wij bidden…

God,
wij danken U voor uw Woord dat ons wil vrijmaken.
Ga met ons mee
en genees ons van alles
wat ons samenleven schaadt. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 3

-Bidden we  om openheid en ruimdenkendheid onder christenen.
Dat wij ons niet beter achten dan de anderen,
maar zoeken hoe we samen
kunnen bijdragen aan het geluk van alle mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor andere godsdiensten en culturen.
Dat wij hun openheid voor het goddelijk mysterie leren waarderen
en daarin een uitnodiging zien
om zelf te groeien in trouw aan onze traditie.
Laten wij bidden…

Bidden we tenslotte voor onszelf en deze geloofsgemeenschap.
Dat wij Jezus’ Boodschap consequenter ter harte nemen,
zodat onze identiteit als christen
duidelijk naar voren komt in onze daden
en niet – zoals zo vaak gebeurt – alleen maar in onze woorden.
Laten wij bidden…
naar Ignace D’hert


Gebed over de gaven 1

God,
in dit  brood en deze wijn,
hopen we de weg te vinden om liefdevol met elkaar om te gaan
zoals Jezus, uw Zoon, het ons voordeed. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
verenig ons door deze maaltijd tot één familie.
Wij willen U dank zeggen om Jezus, uw Zoon.
Beziel ons met zijn Geest,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons samen, eensgezind, te bidden.
Hij leerde ons ook hoe we dat kunnen doen.
Hij gaf ons de woorden van het ‘Onze Vader’ mee,
het gebed bij uitstek dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid,
het gebed dat ons allemaal in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van de ene Vader:
Onze Vader,…

We kunnen die mooie woorden wel bidden, Vader,
maar toch zitten we vast in zoveel verborgen angsten.
Maakt Gij ons vrij, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan, uw Zoon,
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
            Want van U…

Vredeswens 1

Schenk ons genoeg moed en vertrouwen, Heer,
om elkaar de hand te reiken,
elkaar vast te houden over alle verschillen heen.
Dan zullen ook wij mogen dromen
van een land waar onrecht is uitgewist,
tweedracht verleden tijd is,
waar vreemdelingen en vluchtelingen zich mogen thuis voelen
en tochtgenoten zijn naar uw Rijk van vrede.
Op weg naar dat Land moge
de vrede van de Heer altijd met u zijn.
En wensen wij die Godsvrede toe aan elkaar.

Vredeswens 2

Heer Jezus Christus,
de vrede die Gij ons wilt schenken,
is een kostbare schat.
Moge wij haar altijd blijven waarderen boven het materiële.
Moge wij ons blijven inzetten om haar te bewaren
en moge zij ons dichter bij elkaar brengen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten wij we zijn vriendschap en vrede met elkaar delen.

Lam Gods

Communie

Als brood van vrede, brood van samenhorigheid,
zo biedt de Heer zichzelf aan.
Als gist van menselijkheid in deze op eigenbelang berekende wereld,
zo biedt de Heer Zichzelf aan.
Als Licht dat onze blindheid geneest,
zo zendt de Heer ons op weg, op zijn weg.
Daartoe biedt Hij zichzelf aan als Voedsel:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zie jij dat ook
hoe mensen in deze tijd
getekend zijn door angst en vrees
voor alles wat vreemd en onbekend is?

Angst en vrees heeft de jongere
om contact te leggen met de volwassene.
En omgekeerd.

Angst en vrees hebben velen
om kennis te maken
met een nieuwe, onbekende buur.

Angst en vrees is er bij velen
om toe te treden tot een groep
waar je niemand kent.

Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen
tegenover elke vreemde in ons midden,
tegenover een mens met andere gewoonten,
met een andere taal,
een andere godsdienst,
een andere huidskleur.

Vanwaar die angst?
Die angst zegt meer over onszelf
dan over die andere…
naar Carlos Desoete

Bezinning 2

De Grote Weg is niet moeilijk,
maar als je de één haat
en de ander liefhebt,
zal je de waarheid
nooit te weten komen.
Alleen als haat
afwezig is,
wordt alles helder en duidelijk.
Als je de waarheid wil zien,
ga dan niet allerlei zaken
tegenover elkaar zetten.
Dan doe je verkeerd
en zal je de diepere betekenis
en de schoonheid van de dingen
nooit leren.
De Grote Weg is volmaakt
als het oneindige heelal.
Alles is er en toch is er niets te veel.
naar Sengts’an

Slotgebed 1

Hopelijk is jouw vertrouwen even groot als dat van die Kananese vrouw
– zegt God –
en geloof je dat Ik ook jou kan genezen
en dat Ik je nieuw leven kan geven!
Als je naar Mij roept, wil Ik naar je luisteren.
Als je Mij aanspreekt en vraagt of je mag delen in mijn warmhartigheid,
dan wil Ik mijn hart voor je openstellen.
Ik wil er zijn voor jou,
vooral op momenten van verdriet en van pijn of ontgoocheling.
En misschien kan mijn vreugde dan ook jouw vreugde worden.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
groot was het geloof  en de volharding van de Kananese vrouw.
Door haar weten wij dat wij niet hoeven te wanhopen,
maar dat wij aanspraak mogen maken op uw liefde, altijd weer.
Daarom vragen wij U:
sta ons bij, luister naar onze noden,
ga met ons mee op weg bij alles wat wij doen,
opdat wij vol vertrouwen christenen zouden zijn
die mensen niet afstoten maar tegemoet gaan,
gastvrij en met een open geest.
Dat vragen wij U in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.

Zending en zegen

Gods Rijk wordt zichtbaar voor onze ogen
door onze handen,
als wij gaan waar Hij ons zendt,
als wij doen zoals Hij ons voordeed:
grenzeloos goed zijn.
Op die weg wil God ons zegenen en bewaren:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.