1e zondag van de advent C 2015


29 11 2015


Ontsteken adventskaars

God,
Gij wilt steeds een nieuw begin maken met mensen.
Ook wij willen een nieuw begin maken
op deze eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar.
Met deze eerste kaars willen we
licht en warmte brengen in deze donkere dagen,
en het verlangen naar het Licht van uw komst met Kerstmis, aanwakkeren.
Moge deze ene kaars, nog maar een klein lichtje,
ons toch de weg tonen naar Kerstmis.

Begroeting

Vandaag stappen we de advent binnen,
de voorbereidingstijd naar Kerstmis toe.
Moge de belofte van zijn komst ons nu reeds met vreugde vervullen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Advent, een tijd van hoop en licht,
maar ook een tijd om onszelf te bevrijden van verwachtingen
die de toets van de christelijke kritiek
niet kunnen doorstaan.
Geloven is immers niet vrijblijvend.
Het vergt alertheid, voortdurende waakzaamheid.

Als Jezus in de evangelielezing van vandaag
hierop zo sterk de klemtoon legt,
dan doet Hij dat omdat Hij weet
dat er onder ons teveel geloof-op-zijn-zondags is,
geloof dat tijdens de week in slaap wordt gewiegd.

Bidden wij de Heer om vergeving
en vragen wij Hem ons wakker te schudden,
zodat wij waardig het Kind Jezus kunnen ontvangen
waarvoor er in de herberg van de wereld vaak geen plaats is.

Vergevingsmoment 1

Barmhartige en bevrijdende God,
wij zijn maar gewone mensen
net als de mensen van het volk Israël destijds.
Wij doen ons best om uw volk te zijn,
maar we laten ons zo gemakkelijk
van de weg afbrengen
die ons tot uw mensen maakt.

-We hebben ogen om te zien.
Maar hoe vaak hebben we ze gesloten
om de ander niet te moeten zien?
Het was geen kwade wil,
maar onmacht die ons de ogen deed sluiten…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We hebben oren gekregen om uw Woord te horen.
Maar hoe vaak zaten ze dicht
omdat wat we hoorden, niet in ons kraam paste?
Het was geen kwade wil,
maar we konden de confrontatie niet aan…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We hebben voeten om naar de ander toe te gaan.
Maar hoe vaak waren we moe
en bleven we liever thuis?
Het was geen kwade wil,
maar gemakzucht kreeg de overhand…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Reserve:
We hebben handen om uit te strekken
naar de mens die ons nodig heeft.
Maar hoe vaak hebben we ze gebruikt
om daadwerkelijk te helpen?
Het was geen kwade wil,
maar we werden zelf ook in de steek gelaten…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We hebben een mond gekregen
om woorden van troost te spreken.
Maar hoe vaak hebben onze woorden de ander gekwetst?
Het was geen kwade wil
maar we spraken zonder erbij na te denken…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                               Tot uw Dienst

Vergevingsmoment 2

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw Stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
help ons in deze voorbereidingstijd op Kerstmis uw tekenen verstaan.
Schenk ons de geest van onderscheiding
om te zien waar Gij U openbaart
in onze wereld,
in mensen,
in het leven van elke dag.
En help ons mee te bouwen aan uw visioen
van gerechtigheid en vrede voor iedereen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.
vrij naar Thomasvieringen

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
wij zijn hier bijeen om ons voor te bereiden op de komst van uw Zoon Jezus. Wij danken U om Hem,
die net als de kaarsen Licht wil zijn voor alle mensen.
Wij danken U om het groen van de krans,
de kleur die voor ons een teken van hoop wil zijn.
Wij danken U om de liefde die ons wordt aangereikt door uw Zoon Jezus,
die van elke mens houdt.
Moge uw Zoon ons voorbeeld en onze kracht zijn. Amen.
naar Tinne Santy

Lezingen

De lezingen van deze eerste zondag van de Advent
getuigen van een groot vertrouwen op licht in donkere dagen.
De profeet Jeremia blijft hopen op recht en gerechtigheid,
ook als Juda politiek ten onder gaat.
Paulus is ervan overtuigd
dat christenen kunnen groeien in liefde en trouw,
in afwachting van de komst van de Heer Jezus.
En de evangelist Lucas bemoedigt de christenen,
die verwarde en onzekere tijden doormaken.
Richt je op, er staat iets nieuws te gebeuren.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jer., 33, 14-16)

Uit de profeet Jeremia

14
   Zo spreekt de Heer:
`De tijd komt dat Ik de belofte vervul
die Ik Israël en Juda gedaan heb.
15    In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
16    In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En de stad zal heten
`De Heer, onze gerechtigheid”.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tess., 3, 13-4, 2)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
12 En moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maken,
even groot als onze liefde voor u.
13 Laat Hij uw hart sterken,
zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader,
bij de komst van onze Heer Jezus
met al zijn heiligen.
1
  En wat de rest betreft, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus,
dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen
omtrent een levenswandel die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan u al doet.
2  U kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 21, 25-28. 34-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
25 Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
26 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning
om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse machten zullen wankelen.
27 Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid
zien komen op een wolk.
28 Als dat gaat gebeuren,
sta dan op, recht en fier,
want uw verlossing is dichtbij.’
34 Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap
en door de zorgen van het leven,
en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.
35 Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.
36 Blijf te allen tijde waakzaam en bid
dat u de kracht zult hebben
om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren
en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die er voor ons is,
die altijd luistert
en ons in liefde nabij is.

Ik geloof in Jezus,
die met ons mens is geworden,
die niemand in de kou liet staan,
die oog en hart had voor gekwetste mensen.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt,
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid.
Die Geest die alles nieuw maakt.

Ik geloof in de Kerk, een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt en probeert ernaar te leven,
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor deze wereld die nog verre van ideaal is.
Dat er mensen mogen zijn die – ondanks alles –
lichtpunten blijven zien.
Dat er mensen mogen zijn die durven vasthouden aan de belofte
dat onze aarde ooit een stad van gerechtigheid
en een huis van vrede zal zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerk,
vermoeid en verscheurd door tegenstellingen.
Dat er mensen mogen zijn die meer zien dan alleen maar het negatieve,
mensen die in de crisis van nu
de groeipijnen zien van een nieuw elan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die de zekerheden van vroeger zijn kwijtgeraakt.
Dat zij medemensen mogen ontmoeten
die hen opnieuw een hart onder de riem steken,
hun een houvast bieden
en hen hun zelfvertrouwen doen hervinden.
Laten wij bidden…

God,
blijf ons stimuleren
om te bouwen aan meer rechtvaardigheid en vrede
in deze wereld.
Kom ons tegemoet. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Bidden wij tot God
die ons bij monde van de profeten oproept
tot waakzaamheid en toekomstvisie.

-Bidden wij voor de leiders in de Kerk,
voor alle mensen die het volk van God op weg helpen.
Dat zij blijven vasthouden aan een profetische taal
die getuigt van inzicht in de noden van mensen
en hen moed inspreekt,
op weg naar een nieuwe tijd.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die tastend en zoekend samenkomen
om te luisteren naar Gods Woord.
Dat ze durven volhouden
en met enthousiasme de toekomst tegemoet zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat de advent een periode mag zijn van verjongen en vernieuwen,
zodat we met recht en rede met Kerstmis
mensen van goede wil kunnen worden genoemd.
Laten wij bidden…

God,
Gij roept ons op waakzaam te blijven
en open te staan voor uw Woord.
Help ons in te gaan op uw uitnodiging
en vol verwachting uit te kijken naar de komst van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Frans Van Den Brande

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
geef ons de kracht en de moed om gedurende de Advent
met onze ogen en onze mond, met onze handen en voeten,
een klein beetje licht te zijn voor anderen.
Zo kunnen wij uw Zoon, Jezus,
met Kerstmis opnieuw laten geboren worden. Amen.
naar Tinne Santy

Gebed over de gaven 2

In dit brood en deze beker, Heer,
bieden wij U aan
al wat wij hebben, al wat wij zijn.
Herschep ons mensenbestaan tot een vreugde voor uw naam,
tot een zegen voor deze wereld.
Dat vragen wij U door Jezus,
ons Voorbeeld en onze Zekerheid
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord,
uw helpende Hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drink er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, barmhartige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend, mogen wij vol vertrouwen bidden
tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

God,
als wij ons gedragen weten door uw liefde
en erkennen dat Gij uw mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste
angst en stormwind luwen.
Als wij, in U verankerd,
rondom ons
uw rust en troost uitstralen,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Als wij aan Gods vrede
gestalte geven,
elkaar in lief en leed vasthouden,
troosten en bemoedigen,
kan in ons het Kind geboren worden,
met zijn Boodschap van vrede voor alle mensen.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Advent is uitzien naar Gods komst op aarde.
Wij, die hier en nu leven,
kunnen de komst van Gods Rijk op aarde
voorbereiden en bespoedigen,
te beginnen in deze kring van mensen,
samen aan deze tafel op uitnodiging van God.
Dit is het Lam Gods…
       Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Elke dag wordt wat korter.
Elke dag wordt het een beetje donkerder.
Elke dag een beetje meer nacht.

In de donkerte van die nachten
ontsteken we elke week een kaars meer,
tot we de krans rond zijn
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn
om Hem een thuis te geven.

Als je merkt
dat duisternis en kilte
ook in en rond mensen
voelbaar zijn,
wordt het verlangen groot
naar ‘anders’ en ‘beter’.
Wacht niet af.

Als je warmte uitstraalt,
langzaam weer mens wordt,
meer mens met de ongeziene mens,
dan is er groeiend licht,
dan is er hoop,
dan wordt het Advent…

Bezinning 2

Onze wereld staat onder spanning.
Mensen en volken staan elkaar naar het leven.
Er is de dreiging van oorlogs- en natuurgeweld.
We zijn in de ban van economische wetten.
De sterksten en de rijksten hebben de macht.
Aan hen wordt alles en iedereen ondergeschikt gemaakt.
Hoe meer mensen in de ban raken van machtswellust
des te meer gaat onze wereld lijken op een chaos.
Mensen zijn er niet meer voor elkaars geluk,
maar worden elkaars concurrenten.

In deze chaotische wereld komt de Mensenzoon.
Hij kondigt zich aan als de machtige, de heerser.
Hij komt als een overwinnaar,
omdat de macht van de liefde het sterkst is.
Hij is solidair in het lijden van mensen.
Hij is een belofte van leven ondanks alle dood.
Zoals in het begin is Hij orde in plaats van chaos.

Wees waakzaam: het is een oproep
om het lijden van onze wereld niet uit de weg te gaan.
Maar ook: om te worden zoals de Mensenzoon.
Ons leven wordt zinvol als we attent zijn
en zorg dragen voor het geluk van anderen.
Waakzaam zijn is: met opgeheven hoofd
opkomen tegen onrecht en onvrede.
Het is bidden om kracht
om staande te kunnen blijven
in goede en slechte tijden.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Jezus,
zoals ieder jaar
kijken wij uit naar uw komst.
We verwachten U,
maar waarschijnlijk
te passief.
Want in U geloven
wil zeggen:
naar U toekomen
in eenvoud en bekering,
met U meegaan
naar mensen toe.
Het is uw weg gaan
bij tij en ontij,
in liefde en vol vertrouwen.
Het is door opstandigheid
om onrecht en liefdeloosheid
opstaan,
verrijzen in kracht van uw Geest,
en er voor mensen willen zijn.

Slotgebed 1

Uw Woord daagt ons uit, God,
om, in een wereld op zoek naar vrede,
mensen van het Licht te worden.
Blijf ons verwarmen met uw genegenheid
opdat wij die op onze beurt zouden uitstralen
en de wereld ervan overtuigen
dat vrede groeit
waar mensen doorgeefluik zijn
van uw menslievendheid. Amen.
naar Jacques Verhees

Slotgebed 2 + zegen

Laten we opstaan,
gezonden om het Woord
dat we gehoord en gevierd hebben,
gestalte te geven in ons dagelijks leven.
Als we even buiten het kringetje van ons eigen leven kijken,
merken we hier en daar mensen op
die achtergebleven zijn.
Zij kijken uit naar iemand,
naar een mens,
naar jou misschien,
want – hoe tegenstrijdig het ook moge klinken –
achterblijvers zijn ons vaak nabij.
Wees voor hen een teken van hoop
tijdens deze Advent,
omwille van Jezus Christus die komen zal.
Daartoe zegene U de barmhartige God,
de +Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar André Thoonen

Zending en zegen 2

Wij staan aan het begin van de Advent,
de tijd van voorbereiding
op de komst van Gods Licht in onze wereld.
Moge de droom van Gods Rijk op aarde
ons gaande houden op die weg van voorbereiding.
En moge God zelf ons daartoe sterken en zegenen,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Kerk in Herent

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.