1e zondag van de vasten C 2016

14 02 2016

Begroeting

God heet ons van harte welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Welkom op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Veertig dagen bereidt Jezus zich voor in de woestijn.
Zo is die woestijn tot symbool geworden
voor onze eigen spirituele voorbereiding op Pasen.
Laten we de komende veertig dagen gebruiken
om verder en dieper te kijken,
te kijken waarop het aankomt in ons leven,
te kijken waar we onrecht te herstellen hebben
en anderen nabij kunnen komen.
Dan wordt Pasen echt het feest van vol en nieuw leven!

Openingswoord 2

De veertig woestijndagen als voorbereiding op Pasen
zijn aangebroken:
een tijd van bezinning, van heroriëntatie en van opnieuw beginnen.
Voor Jezus een periode in zijn leven,
om definitief zijn koers te bepalen
en onvoorwaardelijk te kiezen voor God.
Hoe staat het met ons ‘jawoord’, God ooit gegeven?
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Voor al die keren dat wij niet meer weten wat kiezen,
dat we verloren lopen in onze welvaart of comfort
en toch nog bekommerd zijn om de dag van morgen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor al die keren dat wij U op de proef stellen, God,
wanneer woestijnmomenten in ons leven opduiken.
Voor onze angst om los te laten
terwijl Gij zelf alles, tot het leven van uw Zoon toe,
hebt gegeven om ons te redden.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Voor ons gebrek aan vurig geloof en vertrouwen, God,
Voor ons mopperen en klagen
terwijl Gij al die tijd aanwezig zijt met uw milde gaven.
Voor al die keren dat onze blindheid U bedroeft.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Barmhartige God
die al onze begrippen en voorstellingen te boven gaat,
ons weer vrij maken van zonden,
zich over ons ontfermen,
ons geleiden op weg naar het volle Leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Midden ons streven naar bezit,
verrast Jezus ons die zegt:
“Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God komt.”
Omdat we te weinig leven naar uw Woord, bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Terwijl wij met de ellebogen werken, desnoods ten koste van anderen,
verrast Jezus ons die zegt:
“Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.”
Omdat we al te vaak gericht zijn op onszelf, bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we uit eigenbelang de kant van de machtigen kiezen,
verrast Jezus ons die zegt:
“De Heer uw God zult gij aanbidden
en Hem alleen dienen.”
Omdat we inderdaad God te dikwijls op de laatste plaats zetten, bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

God en Vader,
wij bidden U:
help ons in deze 40-dagentijd.
Laat ons niet achter in de woestijn van eenzaamheid en hebzucht.
Weest Gij de roepstem die richting aanwijst
en laat ons consequent leven in navolging van Jezus, uw Zoon,
op weg naar Pasen, naar verrijzenis en eeuwig leven. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

God,
aan U heeft Jezus Zich opgetrokken.
Daag ook ons uit,
maar wil ons tegelijkertijd bemoedigen.
Geef dat wij in deze Veertigdagentijd
ons ‘jawoord’ aan U vernieuwen
en meer en meer mensen worden in de Geest van Jezus,
die onvoorwaardelijk koos voor U
en trouw bleef tot in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Lezingen

Tijdens de Veertigdagentijd belicht de eerste lezing
de grote momenten van Israëls heilsgeschiedenis.
Bij wijze van ouverture
horen we vandaag de geloofsbelijdenis van Israël,
waarin die heilsgeschiedenis wordt samengevat.

In de tweede lezing heeft Paulus het
over de geloofsbelijdenis van de christen.
De opstanding van Christus is onze redding.

Het evangelie verhaalt ons
hoe Jezus in de woestijn op de proef wordt gesteld
en aan de verleiding weerstond.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Deut. 26, 4-10)

Uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk:
4            De priester neemt dan de korf van u aan
en zet hem voor het altaar van de Heer uw God.
5            Dan moet u, staande voor de Heer uw God,
het woord nemen en zeggen:
`Mijn vader was een zwervende Arameeër.
Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan
en, terwijl hij daar als vreemdeling verbleef,
een groot, machtig, talrijk volk geworden.
6            Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden,
ons onderdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden,
7            hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen.
En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering,
ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken.
8            Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand,
met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen,
en met tekenen en wonderen.
9            Hij heeft ons naar deze plaats gebracht
en ons dit land geschonken,
een land dat overvloeit van melk en honing.
10          Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond,
die U, Heer, mij hebt geschonken.”
Dan moet u die voor de Heer uw God neerleggen,
u voor Hem neerbuigen.
KBS Willibrord  1995

Tweede lezing (Rom., 10, 8-13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8         De Schrift zegt, het woord is dicht bij u,
in uw mond en in uw hart,
het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.
9         Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is,
en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u gered worden.
10        Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid
en de belijdenis van uw mond brengt de redding.
11        Zo zegt de Schrift het:
Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.
12        Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken.
Zij hebben allemaal dezelfde Heer,
rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.
Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
 (Lc., 4, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1         In die tijd keerde Jezus, vol van heilige Geest, terug van de Jordaan.
Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn,
2         waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld.
Al die dagen at Hij niets,
en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger.
3         Toen zei de duivel tegen Hem:
`Als U de Zoon van God bent,
zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.’
4         Jezus antwoordde hem:
`Er staat geschreven:
Niet van brood alleen zal de mens leven.’
5         Daarop nam de duivel Hem mee omhoog
en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien
6         en zei:
`Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven,
want zij zijn mij in handen gegeven
en ik geef ze aan wie ik wil.
7         Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.’
8         Jezus gaf hem ten antwoord:
`Er staat geschreven:
De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’
9         Hij bracht Hem naar Jeruzalem,
zette Hem op de rand van de tempel en zei:
`Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
10        Want er staat geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen,
11        en: Op hun handen zullen ze U dragen,
zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’
12        Jezus antwoordde hem:
`Er is gezegd:
U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’
13        Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd,
ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

 Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Blijf ons nabij in deze Veertigdagentijd, Heer.
Doe ons groeien in fijngevoeligheid en verbondenheid
met al wie ons nabij zijn,
met al wie veraf leven.
Laten wij bidden…

-Leer ons, Heer, dat het beter is
te geven dan te moeten wachten
op liefde, op brood, op tijd.
Verruim onze blik,
scherp ons gehoor
en maak ons gevoeliger
voor wie van dag tot dag in armoede leven.
Laten wij bidden…

Graag vertrouwen wij U deze beden toe, God.
Want wij geloven dat wij bij U in goede handen zijn.  Amen.

Voorbeden 2

-Zoek ons op, God, in de woestijn.
Laat ons daar niet alleen met onszelf.
Wees erbij wanneer wij
in de diepte moeten putten naar innerlijke kracht,
naar uw bedoelingen met de aarde:
wees Levend Water voor ons.
Laten wij bidden…

-Houd ons onderweg in de gaten, God.
Dat wij niet bezwijken voor hebben en houden,
voor macht en luxe.
Dat wij niet verzanden in wanhoop:
wees Levend Water voor ons.
Laten wij bidden…

-God, schenk ons onderweg oaseplaatsen
van af en toe ontmoeting en verbinding,
van bij elkaar uithuilen en opnieuw beginnen,
van lachen en genieten,
van alles wat een mens deugd kan doen:
wees in mensen Levend Water voor ons.
Laten wij bidden…

Lieve God,
wees ons Schild en ons Vertrouwen,
ga met ons de lange weg door de woestijn.
Houd de pest van het kwaad ver van ons af. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven

Gebed over de gaven 1

Goede Vader,
we leven niet van brood en wijn alleen,
maar vooral van Woorden uit uw mond.
Zij wekken ons tot leven.
Wij vragen U niet dat stenen brood zouden worden,
wel dat dit brood en deze wijn uw Woord worden,
gesproken en gedeeld
tot hoop en bevrijding van mensen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
telkens als wij hier brood en wijn in handen nemen
en het delen met elkaar
spelen wij in op wat nog niet is: uw Rijk dat komen gaat.
Geef dat wij in deze Veertigdagentijd
een nieuw begin maken
van vrede en gerechtigheid en gelijke kansen voor elke mens,
in de Geest van Jezus, die zich geheel gegeven heeft
en zo het Leven vond voorgoed, in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
wordt genoemd.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw Liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rond reiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.


Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Moge God ons de ogen openen voor wat in het leven echt de moeite waard is.
Daartoe bidden wij tot Hem met de woorden die Jezus ons heeft geleerd:
          Onze Vader…

Heer, houd de bekoring van machts- en bezitsdrang ver van ons,
houd de bekorende gedachte dat Gij maar moet recht trekken
wat wij, uit ik-zucht, hebben krom gebogen,
ver van ons.
Doe ons inzien dat wij zelf moeten bouwen aan uw Rijk.
Dan zullen wij verlangend mogen uitzien naar de definitieve komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
          Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens 1

Kiezen voor Jezus is
kiezen voor een levenshouding
die metterdaad recht doet aan iedere mens, dichtbij en veraf,
met de voorkeur van Jezus voor de kleinsten en de zwaksten.
Vandaag wordt die wijsheid uit de woestijn
ons toevertrouwd,
opdat wij dezelfde weg als Jezus zouden gaan,
tot zegen en vrede van velen.
Moge die vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede alvast van harte aan elkaar toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
om onzentwil hebt Gij weerstaan
aan de bekoringen van macht en bezit.
Wij bidden dat wij zo omgaan
met de gaven van uw schepping,
dat ze vrede en vreugde brengen
aan allen die op aarde leven.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij die Godsvrede van harte aan elkaar door.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Heer, laat Brood en Beker ons kracht geven
als wij proberen te leven zoals uw Zoon,
die Zichzelf prijsgaf tot onze verzoening.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Vastentijd is
tijd nemen om houdingen
die krampachtig zijn geworden
wat te lossen.

Vastentijd is
die houdingen zuurstof geven 
om zich aan te passen
aan nieuwe wijzen van samen leven.

Vastentijd is
40 dagen lang
laten horen, zien en voelen
dat loslaten bevrijdend kan zijn.
Antoon Vandeputte

Bezinning 2

Vastentijd is een tijd van inkeer,
van bezinning op het leven,
van een vernieuwde aanpak;
beter worden dan voorheen;
van leven, intens-goed,
dwarsdoorheen het leven
van elke dag.

Is eventjes tijd verliezen
om tijd te winnen,
om beter te weten waarheen het moet,
hoe het moet en dat het moet.

Is besef krijgen van het feit
dat het niet altijd zo gemakkelijk is
te leven vanuit die gezindheid
van Jezus Christus.

En toch proberen!
Federatie Kana

Bezinning 3

Ons leven zit vol verborgen verleiders.
De welvaart lacht ons toe
en neemt ons gemakkelijk in de houtgreep.
Via reclame, maar ook door de mening van de massa,
worden we in een keurslijf gedrongen.
Mode, muziek, meubels:
we doen, bijna noodgedwongen, mee met de meute.
We willen niet uit de toon vallen.
Toch leeft er ook iets in ons, dat vraagt:
Wat is nu echt belangrijk?
Wat maakt ons leven waardevol en wat niet?
Om een eerlijk antwoord te vinden hierop,
moeten we midden in de woestijn van het leven gaan staan.
Als we ons losmaken van onze drukdoenerij,
van alles wat ons in zijn greep houdt,
dan mogen we even onszelf zijn.
In de stilte mogen we luisteren naar de stem in ons,
die ons de goede richting wijst.
Die stem zegt ons, dat wat we hebben,
niet van levensbelang is en gelukkig maakt.
Belangrijk is wie we zijn
en of we ons thuis voelen  bij onszelf.
En ook: of we mensen zijn,
die leven van en voor liefde en vriendschap.
Want dan zijn we trouw aan onszelf:
als we zinvol leven.
We zijn trouw aan God,
als we onze levenswoestijn
veranderen in een paradijs voor iedereen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in Jezus, uw Zoon,
heeft medelijden en solidariteit met de armen
een menselijk gelaat gekregen.
Geef ons de kracht en de moed
om zo mild als Jezus te zijn.
Verlos ons uit de slavernij van de consumptiemaatschappij.
Moge het samen eten en delen rond uw tafel
ons motiveren om soberder te leven,
om ons brood te breken
met hen die elementaire voeding moeten ontberen.
Dan wordt uw medelijden en solidariteit met de armen
zichtbaar, ook in deze tijd. Amen.

Slotgebed 2

Eeuwige God,
wij danken U voor dit samenzijn in Jezus’ naam.
Wees onze Gids in de woestijn,
sterk ons in ons zoeken naar de bronnen,
de waterputten in ons leven.
Open onze ogen en onze harten voor elkaar.
Laat ons oog hebben voor de nood van anderen,
voor de dorst van al uw kinderen
die uitkijken naar een betere wereld,
de wereld zoals Gij die gedroomd hebt. Amen.

Slotgebed 3

Goede God,
help ons te beseffen
dat we niet leven van brood en bezit alleen,
maar dat we ook geestelijk voedsel nodig hebben:
tijd voor bezinning en gebed,
tijd om U te ontmoeten in de stilte van ons hart
om vervolgens, vervuld van uw Geest,
in ons omgaan met anderen,
een beetje meer uw zoon of dochter te zijn. Amen.
naar Ineke Wackers

Zending en zegen

Moge wij van hier in vrede weggaan
in het besef
dat het verhaal van de bekoringen
een stuk realiteit is in ons leven van elke dag.
Hiertoe zegene ons de Barmhartige God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.