1e zondag van de vasten B 2021

21 02 2021

Begroeting

Gij die gehoor hebt gegeven
aan Jezus’ uitnodiging om regelmatig samen te komen
om Hem te gedenken met brood en beker,
van harte welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Veertig dagen lang verbleef Jezus in de woestijn,
een plaats om alleen te zijn met zijn Vader,
om zich klaar te maken voor zijn grote taak,
voor zijn zending naar de mensen toe.

Naar Jezus’ voorbeeld
gebruikt de Kerk de veertigdagentijd om
dichter te komen bij mensen in de Derde Wereld.
Het is de uitgelezen tijd om te delen met elkaar:
ons leven, onze vreugde, ons verdriet en ons bezit.
Veertig dagen tijd om broederlijk delend te leven.
naar Ekeren

Openingswoord 2

Een nieuwe vastentijd is begonnen:
tijd om stil te staan bij wat belangrijk is in het leven,
tijd om ons opnieuw te richten op God en op elkaar.
De vasten is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te doorbreken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat wij de ‘normale gang van zaken’ noemen.
Daarom nodigt God ons uit
om met Jezus mee de woestijn in te gaan,
om Hem daar te ontmoeten,
en ons tot God te bekeren
en stil te staan bij de kern van ons geloof.
Want in de woestijn spreekt God tot ons hart.
Pas als wij met héél ons hart voor zijn liefde durven kiezen,
kan het ook in ons Pasen worden!

Gebed om ontferming 1

-Heer, onze wereld lijkt vaak op een machine die dol draait.
Wij worden aan alle kanten aangespoord
om mee te stappen in die spiraal van altijd meer en altijd sneller.
Zo hebt Gij het voor ons niet gedroomd
en we worden erdoor zeker niet gelukkiger.
Steeds meer mensen kunnen het tempo niet meer volgen.
Vergeef ons onze laksheid om in de tegenstroom te gaan staan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
ook destijds in de woestijn werd Gij uitgedaagd
om de machtigste, de eerste, de heer te zijn.
Gij hebt dit klaar en duidelijk categoriek geweigerd.
Wij echter laten ons vaak al te gemakkelijker verleiden
om een trapje hoger te gaan staan dan een ander.
Vergeef ons die machtsdrang.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
voortdurend worden we in media,
maar ook via kennissen- en vriendenkring aangezet
om ons te omringen met luxegoederen.
Die materiële welstand schermt ons steeds verder af
van de reële wereld van de armen
en dus van onze opdracht om als christen zorg te dragen voor medemensen
die het minder goed hebben dan wij.
Vergeef ons dat gebrek aan naastenliefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-In deze 40-dagentijd willen we in de spiegel kijken
om te ontdekken welke onze kleine kanten zijn
die ons beletten ten volle te leven
en mee te bouwen aan Gods Rijk.
Voor ons tekortschieten als christen vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We willen ons omkeren
en opnieuw geloven in de mens naast ons,
wij willen hem of haar de kans geven om zijn/haar dromen waar te maken.
Voor ons tekort aan naastenliefde bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We willen ons omkeren
en regelmatig stilte en rust opzoeken
om bij U thuis te kunnen komen, God.
Maar wij hebben het vaak zo druk met honderd en één zaken,
dat we aan U niet toekomen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
kom ons in deze vastentijd tegemoet,
zodat wij met Pasen samen met U kunnen verrijzen. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, maak ons hart waakzaam
voor wat en wie ons van U wil verwijderen.
Laat ons toe met U de woestijn in te gaan,
om van U te leren hoe wij moeten leven van uw Woord,
om van U te zien hoe wij kunnen vertrouwen op de Vader,
om van U te horen hoe wij God
en God alleen
kunnen aanbidden en dienen. Amen.
Iny Driessen

Openingsgebed 2

Zie ons hier samenkomen, God,
om met ons hart te horen
wat Gij ons wilt zeggen.
Wij willen daarvoor ruimte scheppen,
zoals Jezus deed gedurende zijn veertig woestijndagen.
Laat ons, zoals Hij toen,
met U vertrouwd worden
en vervuld worden van uw vrede. Amen.

Openingsgebed 3

Goede God,
wij staan aan het begin van een bijzondere tijd,
een tijd van bekering door meer aandacht voor een leven
in het voetspoor van Jezus.
Bekeer ons hart en onze maatschappij:
alleen als wij broederlijk delend leven
kan er welvaart komen voor iedereen.
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen.
Ekeren

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Gen, 9, 8-15)

Uit het boek Genesis

8           God zei tegen Noach en zijn zonen:
9           `Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw nageslacht,
10         en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
alle dieren die uit de ark zijn gekomen,
alle dieren van de aarde.
11         Ik sluit met u mijn verbond,
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid,
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen
om de aarde te verwoesten.’
12         En God zei:
`Dit is het teken van het verbond,
dat Ik sluit tussen Mij en u,
en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties.
13         Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.
14         Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak,
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
15         dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u
en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft.
De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed,
om alles wat leeft te verdelgen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 3, 18-22)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus

Broeders en zusters,
18         Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
19         Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
20         die destijds weigerden te gehoorzamen,
terwijl God geduldig wachtte,
in de dagen dat Noach de ark bouwde.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen,
behouden te midden van het water.
21         Dit was een voorafbeelding van het doopwater,
waardoor u nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid,
maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus,
22         die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 12-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

12         In die tijd dreef de Geest Jezus weg, recht de woestijn in.
13         Hij bleef in de woestijn, veertig dagen,
op de proef gesteld door de satan.
Hij was in gezelschap van de wilde dieren,
en de engelen stonden Hem ten dienste.
14         Maar nadat Johannes overgeleverd was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen
15         en zei:
`De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de Goede Boodschap.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Jezus zei: “De tijd is rijp en het Koninkrijk is ophanden. Bekeer u!
Heb geloof in de Goede Boodschap”.
Laten wij dat bekeringsgeloof samen uitspreken.

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd
en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn Woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als Tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn Evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods verbond met ons.

Wij stellen vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor alle kinderen over de hele wereld
die niet voldoende zorg en middelen hebben
om een gezonde en veilige toekomst uit te bouwen.
Geef hun mensen,
die hen uit vrije wil, met voldoende zorg en warme liefde willen begeleiden.
Laten wij bidden…

-Wij bidden voor de leiders uit de Derde Wereld.
Dat zij de moed zouden hebben
om bedreigde sectoren in eigen land te beschermen,
door meer eigen producten te waarderen en ze eerlijke kansen te geven.
Dat ze ook de eigen bevolking durven oproepen
tot meer solidariteit en verbondenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat wij meer blijven stilstaan bij elk onrecht in de wereld,
in het besef dat onze opdracht luidt:
doe er zelf iets aan.
Dat we willen meebouwen aan die nieuwe wereld,
een wereld waar het goed is om te wonen voor iedereen.
Bidden wij dat die wereld vandaag mag beginnen : NU.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk in de wereld van vandaag.
Dat zij zich altijd weer opnieuw bekeert tot het evangelie,
dat zij met Jezus de woestijn durft in te gaan
om zich te vernieuwen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen die in hun leven
op een tweesprong zijn beland,
voor mensen die voor een beslissende keuze staan.
Dat het hen niet aan durf en ware wijsheid mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die steeds maar aarzelen
omdat ze twijfelen aan zichzelf,
of bang zijn voor de eventuele gevolgen van hun beslissingen.
Dat zij medemensen mogen ontmoeten
die hen over de drempel heen helpen
en hen doen groeien in zelfrespect
en vertrouwen op God.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die lijden onder de keuzes van anderen
en het slachtoffer zijn van vooroordelen.
Dat er mensen mogen zijn die opkomen
voor gelijkwaardigheid en recht.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij bieden U brood en beker aan,
heel ons bestaan,
alles wat we zijn.
Aanvaard ons met onze kansen en beperktheden,
maar vooral met onze mogelijkheden.
Leer ons daarvan ten volle gebruik te maken.
Geef ons de moed om ook tegenover onszelf eerlijk te zijn:
dat wij niet alleen anderen,
maar ook onszelf durven plaatsen onder de kritiek van uw Boodschap.
Dat vragen wij U door Hem
die zich volledig aan U gaf:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Aan U, die deze aarde draagt en stuwt,
die ons wilt bezielen met uw liefde,
aan U bieden wij deze vruchten van uw schepping aan
en spreken daarmee onze bereidheid uit
om te leven verbonden met U,
samen met Jezus die ons daarin voorgaat
vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Tafelgebed
In uw Naam zijn wij hier samen.
Tastend en aarzelend noemen wij U:
God en Vader,
Roepstem,
Drager,
Grond van ons leven.

Niemand heeft U ooit gezien
maar elke dag opnieuw is het duidelijk
hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot uw Wereld.

Wij zien U aan het werk
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk in Jezus uw Zoon:
de woorden die Hij sprak
waren uw Woorden,
en worden nu ook de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen
was uw keuze,
en wordt nu ook de onze.

Hem willen wij hier noemen:
Inspiratie,
Wegwijzer voor ons leven,
blijvende Oproep om te blijven doen wat Hij gedaan heeft.
Wij loven, eren en danken U daarom, en zeggen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van Brood en Beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij nooit vergeten hoe Jezus ons leerde bidden:
met Hem,
mogen wij ons richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader,….

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

Wanneer wij richtingloos ronddwalen in de woestijn,
bemoedig ons dan met uw Woord, Heer.
Wanneer ons engagement telkens opnieuw op de proef wordt gesteld,
wees ons dan nabij met uw genade.
Blijf het steeds opnieuw herhalen
dat de tijd rijp is, dat uw Rijk ophanden is
als wij uw Blijde Boodschap van vrede aan elkaar willen doorgeven.
Dan zullen wij één zijn in uw naam.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

De Heer geeft Zichzelf als Brood
opdat wij het in de woestijn van het leven zouden kunnen uithouden.
Tegelijk laat Hij ons delen in de Goede Boodschap
dat onze God een God van liefde is.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Jezus is vanuit de woestijn naar de dorpen en de steden gegaan
met een Blijde Boodschap:
‘God ziet je gaarne zoals je bent.
Je hoeft niet volmaakt te zijn,
je mag een zondaar zijn,
je mag een mislukkeling zijn,
je mag klein en onbelangrijk zijn.
God houdt van jou en blijft je liefhebben
tot over de dood heen.’

Zo ’n boodschap brengt geen machtsapparaat te weeg.
Het blijft bij een schuchter doorbreken in het hart van enkelingen.
Met broze tekenen van genezing vertelt Hij over zijn Vader
en hoe die kan liefhebben.
Sommigen die oren hebben om te horen,
luisteren.
Het is als een verborgen lente
die in  het donker van de aarde
de krokus naar het licht duwt
en in de naakte bomen onzichtbaar een sapstroom op gang brengt.

Onze eigen, kleine vasten is geen woestijn,
geen zak en as,
geen boetekleed.
Onze eigen, kleine vasten is zijn Boodschap horen
en ‘ja’ zeggen.

Onze eigen, kleine vasten is ontdekken
wat we voor elkaar kunnen betekenen
als we met mekaar op weg gaan
en toekomst mogelijk maken.
Dat besef werkt als een sapstroom
die onzichtbaar op gang komt
in de naakte takken van een samenleving van ‘ieder voor zich’.

Onze eigen, kleine vasten,
is een beetje outsider worden in die samenleving
en ontdekken hoe kostbaar we zijn voor elkander.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Vastentijd.
Tijd om te bezinnen,
te veranderen,
te vernieuwen.
Tijd om stil te staan,
te bidden,
verder te gaan.
Tijd om te luisteren,
te kijken,
te voelen,
te handelen.
Tijd om dichter bij jezelf te komen.
Tijd om naar anderen te gaan.
Tijd om God terug op het spoor te komen.

Vastentijd.
Tijd om los te laten.
Tijd om vast te houden.
Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
Tijd om terug vast te nemen
wat leven en toekomst geeft.

Bezinning 3

40 dagen woestijn

Leen mij uw handen, Jezus,
– 40 dagen lang –
om met helende toewijding uw Boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot een hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus,
– 40 dagen lang –
om alleen maar te luisteren
naar wat waar is
in wat anderen over anderen zeggen
en om iets goeds te horen
in wat te hard en te scherp wordt geformuleerd.

Leen mij uw voeten, Jezus,
– 40 dagen lang –
om zó te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, Jezus,
– 40 dagen lang –
om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hart, Jezus,
– 40 dagen lang –
om heel uw volk
onvoorwaardelijk te beminnen
in uw naam,
ook hen die naamloos bleven
of wier stem werd gesmoord.

Leen mij uw hele leven, Jezus,
– 40 dagen lang –
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien
en om hier al – met Pasen als het kan –
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt!
naar Danny Vandenbroucke

Slotgebed 1

Liefhebbende God,
wij hebben uw Blijde Boodschap gehoord.
Geef dat wij ook in het dagelijkse leven mogen beseffen
dat wij ook uw naam eer aan doen
als wij de minste van de mensen dienen.
Gij die leeft met en voor ons,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Paul Cattrysse

Slotgebed 2

Veertig dagen lang geeft Gij mij de tijd om stil te blijven staan
bij de kern van mijn christen-zijn, God.
En alhoewel ik er ook een beetje schrik voor heb,
toch wil ik op uw uitnodiging ingaan
en een woestijn van stilte opzoeken
om U beter te leren kennen.
Laat mij ontdekken dat Gij een God van Liefde zijt
en dat ik mij bij U geborgen mag weten.
Open mijn hart voor mensen die in de miserie zitten
en laat het in mijn binnenste
nu al een beetje Pasen worden. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Veertig dagen was Jezus in de woestijn om vertrouwd te worden
met wat God van Hem verwachtte.
Veertig dagen zijn ook wij onderweg naar Pasen
waarin wij ruimte mogen en kunnen scheppen
voor wat God aan ons hart te zeggen heeft.
Moge de hemel ons daartoe barmhartig zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.