1e zondag van de vasten B 2018

18 02 2018

Begroeting

Zoals altijd heet God ons welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag de eerste zondag van de vasten.
De bedoeling is veertig dagen na te denken over de essentie van ons leven,
over de keuzes die we maakten.
Als we even terugkijken naar ons leven,
zien we wie we geworden zijn
doorheen alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren.
Achteruit kijkend, diep in ons hart, zien we dat we op sommige momenten misschien wel verkeerde beslissingen hebben genomen,
dat we onze keuze om als christen te leven,
niet hebben waargemaakt.
Tijd dus om alles nauwkeurig onder de loupe te nemen
en dan kunnen we, verantwoord, weer verder.
Ook Jezus deed dit vóór de aanvang van zijn ‘openbaar’ leven:
kijken naar zijn voorbije jaren en zich bezinnen op de taak
die Hem door de Vader is gegeven.
Maar ook voor Hem verloopt die bezinningstijd niet gladjes:
via bekoringen moet Hij zijn trouw aan zijn zending bewijzen,
moet Hij de weg die Hij heel bewust wil gaan, serieus overdenken,
met alle consequenties vandien.

De vasten is ook voor ons de tijd
om op bepaalde punten bewust ‘anders’ te gaan leven,
om sleur en gemakzucht te trotseren
en te groeien naar een nieuw en een beter leven,
een leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

vrij naar Peter Biesbrouck

Openingswoord 2

Jezus werd door de Geest naar de woestijn geleid
om er zich, in stilte, gebed en soberheid,
voor te bereiden op zijn zending als gemandateerde Gods.
Ook wij beginnen onze voorbereidingstijd naar Pasen toe.
Dagen van bezinning, van evaluatie,
misschien ook van heroriëntatie.
Veertig dagen krijgen we tijd om onszelf te toetsen
op onze mogelijkheden en zwakke plekken
in het navolgen van Jezus’ voorbeeld.
Veertig dagen om ons af te vragen
hoe wij, vandaag, kunnen bijdragen
aan het naderbij brengen van Gods Koninkrijk.
Maken wij het even stil van binnen
en bidden wij God om ontferming.


Openingswoord 3

“Het koninkrijk van God is ophanden”
horen wij vandaag tot ons zeggen.
Dat is goed nieuws
waaraan we ons verwachtingsvol mogen optrekken.
Maar maken we het eerst even stil in ons en tussen ons
en bidden we God om ontferming.

Vergevingsmoment 1

Zoals Jezus moeten ook wij op weg gaan
doorheen de eentonigheid van de woestijn
en de beproevingen van elke dag.
Omdat wij aan bekoringen niet altijd kunnen weerstaan
vragen wij God en elkaar om vergeving.

-Goede God,
wij bidden om vergeving
voor alle keren dat wij alleen maar bidden voor onszelf,
voor wat we zelf nodig hebben.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij vaak gedachteloos meedraaien
in een wereld van prestatie en elk-voor-zich
en wij zo onverschillig voorbijgaan
aan mensen die dit ritme niet kunnen volgen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Terwijl wij aanzitten aan een rijk gevulde tafel
en in de winkel vaak niet weten wat kiezen,
sterven, ook vandaag nog, miljoenen mensen van honger en dorst.
Omdat wij ‘Broederlijk Delen’ te weinig
in praktijk brengen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Ekeren

Vergevingsmoment 2

-We zouden moeten geloven in gelijke kansen voor elke mens
en in uitgestoken handen.
Maar we geloven nog steeds, net zoals zovelen, in het recht van de sterkste
en in de taal van macht en geweld.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We zouden moeten geloven in de gelijkheid en de gelijkwaardigheid
van elke mens.
Maar wij geloven nog steeds, net zoals zovelen, in voorrechten
en superioriteit.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij zouden moeten geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Gods droom over de wereld gestalte krijgt.
Maar wij geloven nog steeds, net zoals zovelen,
dat die droom een droom zal blijven
en dat zich ervoor inspannen
goed is voor idealisten,
maar niet voor ons.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Openingsgebed 1

Goede en betrouwbare God,
bij het begin van deze veertigdagentijd
vragen wij U om moed:
moed om te durven zien wat onrechtvaardig is,
moed om te kiezen voor soberheid en solidariteit,
moed om zelf de weg van bekering te gaan
en steeds meer de mens te worden zoals Gij voor ons hebt gedrooomd,
in navolging van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
dank U voor uw Zoon die zo herkenbaar is voor ons.
Net als wij moest Hij de woestijn intrekken,
de woestijn van dorheid en verdriet,
van eenzaamheid en wanhoop.
Niet één keer, maar zo vaak.
Hij ontvluchtte ze niet,
Hij ging,
erop vertrouwend dat Gij met Hem zoudt meegaan.
Elke woestijn in zijn leven
doordrong Hem dieper van uw Blijde Boodschap:
dat Gij ons liefhebt.
Vader, leid ook ons door de woestijn van ons leven,
en leg uw Woorden in onze mond. Amen.
naar Iny Driessen

Openingsgebed 3

Getrouwe God,
veertig dagen worden ons gegeven
om op weg te gaan naar Pasen,
het feest van nieuw leven.
Wil ons helpen
om de oude mens van sleur en middelmatigheid af te leggen
en nieuwe mensen te worden die elkaar tot zegen mogen zijn.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen

Op de zondagen van de veertigdagentijd belicht de eerste lezing
de grote momenten van Israëls heilsgeschiedenis.
Vandaag horen we een verhaal uit het boek Genesis,
over het verbond van God
met Noach en met alle levende wezens.

Ook in de tweede lezing, uit de eerste brief van Petrus,
is er sprake van Noach en de zondvloed.

En in het evangelie horen wij
dat Jezus veertig dagen in de woestijn doorbrengt
en er op de proef wordt gesteld.
Kerk in Herent

Eerste lezing
(Gen, 9, 8-15)

Uit het boek Genesis

8           God zei tegen Noach en zijn zonen:
9           `Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw nageslacht,
10         en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
alle dieren die uit de ark zijn gekomen,
alle dieren van de aarde.
11         Ik sluit met u mijn verbond,
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid,
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen
om de aarde te verwoesten.’
12         En God zei:
`Dit is het teken van het verbond,
dat Ik sluit tussen Mij en u,
en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties.
13         Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.
14         Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak,
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
15         dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u
en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft.
De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed,
om alles wat leeft te verdelgen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 3, 18-22)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus

Broeders en zusters,
18         Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
19         Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
20         die destijds weigerden te gehoorzamen,
terwijl God geduldig wachtte,
in de dagen dat Noach de ark bouwde.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen,
behouden te midden van het water.
21         Dit was een voorafbeelding van het doopwater,
waardoor u nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid,
maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus,
22         die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 12-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

12         In die tijd dreef de Geest Jezus weg, recht de woestijn in.
13         Hij bleef in de woestijn, veertig dagen,
op de proef gesteld door de satan.
Hij was in gezelschap van de wilde dieren,
en de engelen stonden Hem ten dienste.
14         Maar nadat Johannes overgeleverd was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen
15         en zei:
`De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de Goede Boodschap.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden.
Hij is Mens geworden,
heeft ons in woord en daad voorgeleefd
hoe we God en de medemens kunnen liefhebben
en trouw aan zijn opdracht ten einde toe,
heeft Hij zelfs zijn leven voor ons gegeven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons oproept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in een Kerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel op aarde geven.
En wij geloven dat God ons nooit in de steek laat. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor allen die ronddwalen in de woestijn van het leven.
Dat een liefdevolle hand hen op weg mag zetten naar een oase van hoop.
Laten wij bidden…

-Bidden we om geloofwaardigheid van het Rijk Gods hier op aarde.
Dat er mensen mogen opstaan,
hoog en laag,
die zichzelf op het spel durven zetten om,
in naam van het evangelie,
anderen de vreug­de van bevrijding aan te bieden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze zieken,
voor de treurenden onder ons,
voor hen die in de knoop liggen met zichzelf.
Dat zij, in hun woestijn, engelen mogen ontmoeten
die hen nabij willen zijn,
die hun moed geven,
die hen helpen om opnieuw zin aan hun leven te geven.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf,
wij die het goed hebben, terwijl velen in deze wereld honger lijden.
Dat wij niet afge­stompt geraken,
dat we ons gevoel voor  rechtvaardig­heid niet verlie­zen.
Dat wij de handen ineen slaan
om het geproduceerde brood broederlijk te delen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen die de toekomst met bange ogen tegemoet zien
omdat ze zonder werk zitten, ziek of behoeftig zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen nabij willen zijn en moed geven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die niet mee kunnen
in onze maatschappij van techniek en kennis,
van consumptie en vertier.
Dat hun de kans wordt geboden
om op hun eigen manier menswaardig te leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze wereldleiders
en voor hen die de spelregels van de economie bepalen.
Dat ze ook luisteren naar de stem van de armen,
en hun macht gebruiken om goed te doen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Laten we ons biddend richten tot God
die te hulp komt al wie Hem vragen.

-Bidden wij voor hen die de kunst verstaan van het luisteren en vergeven,
de mensen bij wie je altijd terecht kunt met je vragen en noden.
Dat iedereen zulke mensen mag vinden
en dat wijzelf dat wij zulke mensen mogen worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de mensen
die de zorg voor de naaste als beroep hebben gekozen.
Dat ze niet verstrikt raken in sleur of in technieken en tactieken,
maar dat ze met hun hart bij de mensen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vrijwilligersorganisaties
die zich richten op de hulp aan mensen in nood, hier en elders.
Dat het hun nooit zal ontbreken aan menskrachten en middelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die hulp nodig hebben
en aangewezen zijn op de hulp van anderen.
Dat ze geholpen worden op een manier die niet kleineert of vernedert.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf,
wanneer we in ons leven op eigen kracht niet verder kunnen.
Dat we ons niet door trots laten weerhouden
een beroep te doen op de hulp van anderen.
Laten wij bidden…

-God, door de hulp en de zorg die wij aan elkaar besteden,
worden we medebouwers aan uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Moge onze levenswijze dan ook anderen op weg helpen
naar uw Blijde en Bevrijdende Boodschap.
Laten wij bidden…
Paul Cattrysse

Gebed over de gaven 1

God van liefde,
de overvloed en de schoonheid van uw schepping
overweldigen ons telkens weer.
Moge uw vrijgevigheid
ons tot voorbeeld zijn,
zodat we brood delen met wie honger heeft
en ons niet afschermen voor wie in de kou staat.
We bieden U deze gaven aan,
opdat we niet zouden vergeten
dat ze bedoeld zijn
als voedsel voor alle volkeren,
als een feestmaal voor iedereen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
met brood en wijn gedenken wij uw Zoon.
Hij doorstond de beproevingen van de woestijn
en bleef zijn zending trouw.
Geef dat wij door onze band met Hem staande blijven,
ook in moeilijke omstandigheden.
Dit vragen we U
voor nu en altijd. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Barmhartige en eeuwige God,
om U te verheerlijken
en om zelf geluk en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal.
Elk jaar opnieuw roept Gij ons op
gedurende veertig dagen
ons voor te bereiden op het feest van Pasen.

Gij verlangt dat wij met een zuiver hart naar U komen,
met meer aandacht bidden en U zoeken.
Gij verwacht van ons een grotere bereidheid
in liefde tot de naaste
door broederlijk te delen.

Gij vraagt van ons soberheid, boete en vasten.
En dat wij, vrij van egoïsme,
ons blijven beperken tot het noodzakelijke.
Zo voorkomt Gij dat wij overmoedig worden
of onszelf iets aanmatigen.

Door dagelijks te delen
met hen die in ontbering leven,
doen wij niets anders
dan wat Gij in uw mildheid ons hebt voorgedaan.

Gij zijt ons toch in alles nabij gekomen,
vooral in Jezus, uw Zoon.
Daarom, samen met allen die staan voor uw gelaat,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die kwam in uw naam.
Want Hij is voor ons tot het uiterste gegaan.

Hij heeft voor ons uit
de doortocht gemaakt
door de engte van de dood
naar de ruimte van het leven.

Hij heeft ons geleerd te delen wat het leven biedt,
toen Hij op de avond voor zijn lijden zijn leerlingen bijeenriep,
tot U, zijn Vader, bad,
het brood voor hen brak en zei:
“Dit is mijn Lichaam, mijn Leven, voor u.”

Zo nam Hij ook de beker
en gaf hem door met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit.
Dit is mijn Bloed,
vergoten om anderen te doen leven.
Doe dit evenzo,
dan zult gij Mij herkennen in uw midden.”

Zo vertellen wij elkaar de Blijde Boodschap:
dat Jezus leeft in ons die hier bijeen zijn.

Zend uw Geest over ons
opdat wij aandacht zouden hebben voor elke mens,
dichtbij en verder weg,
en maak ons als Jezus even attent
voor mensen die het minder goed hebben.

Wij bidden U in verbondenheid met de Kerk,
met de paus en onze bisschop.
Verbonden ook met allen die ons in geloof zijn voorgegaan
en waarvan de eerlijke gezindheid U bekend is.

Moge ooit uw wil geschieden op deze aarde,
uw vrede sterker vorm krijgen
en allen die U belijden één van hart en één van geest worden.
Dan zal uw Rijk in volheid gekomen zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij nooit vergeten hoe Jezus ons leerde bidden:
met Hem,
mogen wij ons richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader,….

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Het kwaad leeft niet alleen buiten ons,
maar ook onder ons en in ons.
Daarom bidden wij om vrede
tot Hem die beproefd werd in hart en nieren,
maar het kwade wist te weerstaan.
Heer, versterk de band tussen ons en U
en maak van ons vredestichters
opdat uw Rijk kome.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede door aan elkaar.

Vredeswens 2

Ondanks onze halfslachtigheid en ontrouw
komt God niet terug op zijn Verbond met de mensen.
Hij is een God van trouw en van vrede.
Die vrede van God zij altijd met U.
Wensen wij elkaar de vrede toe die alleen Christus ons kan schenken.
Kees Pannekoek

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom, op macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

‘Kijk eens’, zegt God,
en Hij houdt ons een spiegel voor.
Weet je hoe ik jou het liefst zie? – vraagt Hij.
Gelukkig en tevreden.
Sjaloom was een woord dat Jezus dikwijls gebruikte
toen Hij aan zijn leerlingen verscheen.
In onze taal wil dat zeggen: tevreden zijn,
tevreden aan tafel,
op de werkvloer,
heel de dag.
Vasten is natuurlijk veel meer,
maar eens in de spiegel kijken
en je levensstijl opkrikken
kan een blij begin zijn
van heel veel inzet op alle vlakken.
vrij naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Span een draad, weg uit jezelf,
bouw bruggen en smeed banden.
Maak de sprong, stap uit jezelf
en neem jezelf in handen.
Bij jezelf en om je heen zie je ’t zo vaak gebeuren:
een mens die rond zijn eigen draait,
begint al gauw te zeuren.
Op een eiland, heel alleen, kan een mens niet leven.
We zijn verbonden met elkaar met duizend draden.
Daarom komt het er voor ons op aan
om uit onszelf te treden
en de verbintenis aan te gaan met onze medemensen
en zo voor elkaar een teken van hoop te worden.
vrij naar tekst van Carlos Desoete

Bezinning 3

Jezus is vanuit de woestijn naar de dorpen en de steden gegaan
met een Blijde Boodschap:
‘God ziet je gaarne zoals je bent.
Je hoeft niet volmaakt te zijn,
je mag een zondaar zijn,
je mag een mislukkeling zijn,
je mag klein en onbelangrijk zijn.
God houdt van jou en blijft je liefhebben
tot over de dood heen.’

Zo ’n boodschap brengt geen machtsapparaat te weeg.
Het blijft bij een schuchter doorbreken in het hart van enkelingen.
Met broze tekenen van genezing vertelt Hij over zijn Vader
en hoe die kan liefhebben.
Sommigen die oren hebben om te horen,
luisteren.
Het is als een verborgen lente
die in  het donker van de aarde
de krokus naar het licht duwt
en in de naakte bomen onzichtbaar een sapstroom op gang brengt.

Onze eigen, kleine vasten is geen woestijn,
geen zak en as,
geen boetekleed.
Onze eigen, kleine vasten is zijn Boodschap horen
en ‘ja’ zeggen.

Onze eigen, kleine vasten is ontdekken
wat we voor elkaar kunnen betekenen
als we met mekaar op weg gaan
en toekomst mogelijk maken.
Dat besef werkt als een sapstroom
die onzichtbaar op gang komt
in de naakte takken van een samenleving van ‘ieder voor zich’.

Onze eigen, kleine vasten,
is een beetje outsider worden in die samenleving
maar helpt ons te ontdekken hoe kostbaar we zijn voor elkander.
naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Ik wil een Verbond met je sluiten – zegt God –
en je laten ervaren
dat Ik een ‘Goede Boodschap’ voor je heb,
vol liefde en tederheid.
Ik wil je vrijmaken van alles wat je als ballast in je leven meesleurt
en een ‘bron van vrede’ in je hart laten ontspringen,
tenminste als je dat zelf ook wilt.
Veertig dagen wil Ik met je meegaan
en samen met jou zoeken naar een weg van bekering.
En misschien…
misschien kan Ik dan ook in jou verrijzen – zegt God.
Ik hoop dat je het aandurft!
Het zal je gelukkig maken!
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Jezus,
gedreven door de Geest zijt Gij naar de woestijn getrokken,
veertig dagen lang.
Veertig dagen vol kwelling door de satan,
maar zeker ook dagen van vasten
en van diep en intens gebed.
Schenk ook ons uw Geest
opdat wij tijdens deze veertigdagentijd
klaarder zouden mogen zien
hoe wij kunnen meewerken aan de opbouw van uw Rijk.
Leer ons zien en geloven dat Gij steeds met ons zijt en blijft.
Leer ons vertrouwen op U,
ook al maken wij moeilijke en weinig hoopgevende tijden door.
Leer ons zien dat Gij ons draagt
als wij ons inspannen voor een nieuwe wereld
van geloof, hoop en liefde. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 3

God,
wij willen samen op weg gaan naar het Paasfeest toe.
Geef ons van uw Leven,
geef ons van uw goede Geest,
om zo tijdens de veertigdagentijd
een beetje beter christen te worden,
een mens aanstekelijk voor anderen,
Jezus navolgend
door in zijn voetspoor te treden,
Hem achterna. Amen.
Willy Lammers

Zending en zegen

Laten wij van hier in vrede weggaan
in het besef dat de woestijn
een stuk realiteit is in ons leven van elke dag.
Moge de barmhartige God ons daar genadig nabij zijn met zijn zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Liturgische vieringen met de tags . Bookmark de permalink.