1e zondag van de vasten B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
eerste zondag vasten B (26/02/2012)

Begroeting

Het is goed dat wij ons wekelijks even terugtrekken uit de drukte van elke dag.
Het is goed dat wij daarvoor samenkomen in het huis van de Heer.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Gedreven door de Geest
hield Jezus een hongerstaking tegen valse toekomstbeelden.
Veertig dagen en nachten bracht Hij door in de woestijn
om zichzelf te testen,
maar Hij bezweek niet voor de verleidingen.
Toen pas keerde Hij terug naar de stad
als toekomstmens.
naar Levensecht


Openingswoord 2

Een nieuwe vastentijd is begonnen:
tijd om stil te staan bij wat belangrijk is in het leven,
tijd om ons opnieuw te richten op God en op elkaar.
De vasten is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te doorbreken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat wij de ‘normale gang van zaken’ noemen.
Daarom nodigt God ons uit
om met Jezus mee de woestijn in te gaan,
om Hem daar te ontmoeten,
en ons tot God te bekeren
en stil te staan bij de kern van ons geloof.
Want in de woestijn spreekt God tot ons hart.
Pas als wij met héél ons hart voor zijn liefde durven kiezen,
kan het ook in ons Pasen worden!

Vergevingsmoment

– We zouden moeten geloven in gelijke kansen voor elke mens
en in uitgestoken handen.
Maar we geloven nog steeds, net zoals zovelen, in het recht van de sterkste
en in de taal van macht en geweld.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– We zouden moeten geloven in de gelijkheid en de gelijkwaardigheid
van elke mens.
Maar wij geloven nog steeds, net zoals zovelen, in voorrechten
en superioriteit.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Wij zouden moeten geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Gods droom over de wereld gestalte krijgt.
Maar wij geloven nog steeds, net zoals zovelen,
dat die droom een droom zal blijven
en dat zich inspannen ervoor
goed is voor idealisten,
maar niet voor ons.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Heer,
kom ons in deze vastentijd tegemoet,
zodat wij met Pasen samen met U kunnen verrijzen. Amen.

Openingsgebed 1

Zie ons hier samenkomen, God,
om met ons hart te horen
wat Gij ons wilt zeggen.
Wij willen daarvoor ruimte scheppen,
zoals Jezus deed gedurende zijn veertig woestijndagen.
Laat ons, zoals Hij toen,
met U vertrouwd worden
en vervuld worden van uw vrede. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
wij staan aan het begin van een bijzondere tijd,
een tijd van bekering door meer aandacht voor een leven
in het voetspoor van Jezus.
Bekeer ons hart en onze maatschappij:
alleen als wij broederlijk delend leven
kan er welvaart komen voor iedereen.
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen.
Ekeren

Lezingen

God zet zijn regenboog in de wolken
als teken van het verbond dat Hij sluit met Noach en met alle mensen.
Dat horen we in de eerste lezing.
In de tweede lezing wordt de ark van Noach een voorafbeelding genoemd
van ons doopsel in Christus.
Na zijn doopsel in de Jordaan trekt Jezus 40 dagen de woestijn in.

Eerste lezing (Genesis 9,8-15)

Uit het boek Genesis

8        God zei tegen Noach en zijn zonen:
9        `Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw nageslacht,
10       en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
alle dieren die uit de ark zijn gekomen,
alle dieren van de aarde.
11       Ik sluit met u mijn verbond,
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid,
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen
om de aarde te verwoesten.’
12       En God zei:
`Dit is het teken van het verbond,
dat Ik sluit tussen Mij en u,
en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties.
13       Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.
14       Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak,
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
15       dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u
en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft.
De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed,
om alles wat leeft te verdelgen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Petrus 3,18-22)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus

Broeders en zusters,
18       Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
19       Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
20       die destijds weigerden te gehoorzamen,
terwijl God geduldig wachtte,
in de dagen dat Noach de ark bouwde.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen,
behouden te midden van het water.
21       Dit was een voorafbeelding van het doopwater,
waardoor u nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid,
maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus,
22       die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Marcus 1,12-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

12       In die tijd dreef de Geest Jezus weg, recht de woestijn in.
13       Hij bleef in de woestijn, veertig dagen,
op de proef gesteld door de satan.
Hij was in gezelschap van de wilde dieren,
en de engelen stonden Hem ten dienste.
14       Maar nadat Johannes overgeleverd was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen
15       en zei:
`De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de goede boodschap.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods verbond met ons.

Wij stellen vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden we voor alle kinderen over de hele wereld
die niet voldoende zorg en middelen hebben
om een gezonde en veilige toekomst uit te bouwen.
Geef hun mensen,
die hen uit vrije wil, met voldoende zorg en warme liefde willen begeleiden.
Laten wij bidden…

– Wij bidden voor de leiders uit de Derde Wereld.
Dat zij de moed zouden hebben
om bedreigde sectoren in eigen land te beschermen,
door meer eigen producten te waarderen en ze eerlijke kansen te geven.
Dat ze ook de eigen bevolking durven oproepen
tot meer solidariteit en verbondenheid.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf.
Dat wij meer blijven stilstaan bij elk onrecht in de wereld,
in het besef dat onze opdracht luidt:
doe er zelf iets aan.
Dat we willen meebouwen aan die nieuwe wereld,
een wereld waar het goed is om te wonen voor iedereen.
Bidden wij dat die wereld vandaag mag beginnen : NU.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de Kerk in de wereld van vandaag.
Dat zij zich altijd weer opnieuw bekeert tot het evangelie,
dat zij met Jezus de woestijn durft in te gaan
om zich te vernieuwen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor allen die de toekomst met bange ogen tegemoet zien
omdat ze zonder werk zitten, ziek of behoeftig zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen nabij willen zijn en moed geven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die niet mee kunnen
in onze maatschappij van techniek en kennis,
van consumptie en vertier.
Dat hun de kans wordt geboden
om op hun eigen manier menswaardig te leven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze wereldleiders
en voor hen die de spelregels van de economie bepalen.
Dat ze ook luisteren naar de stem van de armen,
en hun macht gebruiken om goed te doen.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij bieden U brood en beker aan,
heel ons bestaan,
alles wat we zijn.
Aanvaard ons met onze kansen en beperktheden,
maar vooral met onze mogelijkheden.
Leer ons daarvan ten volle gebruik maken.
Geef ons de moed om ook tegenover onszelf eerlijk te zijn:
dat wij niet alleen anderen,
maar ook onszelf durven plaatsen onder de kritiek van uw Boodschap.
Dat vragen wij U door Hem
die zich volledig aan U gaf:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

God van liefde,
de overvloed en de schoonheid van uw schepping
overweldigen ons telkens weer.
Moge uw vrijgevigheid
ons tot voorbeeld zijn,
zodat we brood delen met wie honger heeft
en ons hart niet afschermen voor wie in de kou staat.
We bieden U deze gaven aan,
opdat we niet zouden vergeten
dat ze bedoeld zijn
als voedsel voor alle volkeren,
als een feestmaal voor iedereen. Amen.

Tafelgebed
In uw Naam zijn wij hier samen.
Tastend en twijfelend noemen wij U:
God en Vader,
Roepstem,
Drager,
Grond van ons leven.

Niemand heeft U ooit gezien
maar elke dag opnieuw is het duidelijk
hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk in Jezus uw Zoon:
de woorden die Hij sprak
waren uw woorden,
en worden nu ook de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen
was uw keuze,
en wordt nu ook de onze.

Hem willen wij hier noemen:
inspiratie,
wegwijzer voor ons leven,
blijvende oproep om te blijven doen wat Hij gedaan heeft.
Wij loven, eren en danken U daarom, en zeggen:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij nooit vergeten hoe Jezus ons leerde bidden:
dat wij, met Hem,
ons mogen richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredewens 1

Het kwaad leeft niet alleen buiten ons
maar ook onder ons en in ons.
Daarom bidden wij om vrede
tot Hem die beproefd werd in hart en nieren,
maar het kwade wist te weerstaan.
Heer, versterk de band tussen ons en U
en maak van ons vredestichters
opdat uw Rijk kome.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede door aan elkaar.

Vredewens 2

Ondanks onze halfslachtigheid en ontrouw
komt God niet terug op zijn verbond met de mensen.
Hij is een God van trouw en van vrede.
Die vrede van God zij altijd met
U.
Wensen wij elkaar de vrede toe die alleen Christus ons kan schenken.
Kees Pannekoek

Lam Gods

Communie

De Heer geeft zichzelf als brood
opdat wij het in de woestijn van het leven zouden kunnen uithouden.
Tegelijk laat Hij ons delen in de Goede Boodschap
dat onze God een God van liefde is.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

40 dagen woestijn

Leen mij uw handen, Jezus,
– 40 dagen lang –
om met helende toewijding uw Boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot een hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus,
– 40 dagen lang –
om alleen maar te luisteren
naar wat waar is
in wat anderen over anderen zeggen
en om iets goeds te horen
in wat te hard en te scherp wordt geformuleerd.

Leen mij uw voeten, Jezus,
– 40 dagen lang –
om zo te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, Jezus,
– 40 dagen lang –
om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hart, Jezus,
– 40 dagen lang –
om heel uw volk
onvoorwaardelijk te beminnen
in uw naam,
ook hen die naamloos bleven
of wier stem werd gesmoord.

Leen mij uw hele leven, Jezus,
– 40 dagen lang –
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien
en om hier al – met Pasen als het kan –
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt!
naar Danny Vandenbroucke.

Bezinning 2

Vastentijd

De financiële crisis is een teken.
Zo kan het niet meer verder.
Vastentijd
is oefenen om anders om te gaan
met onze afhankelijkheid van geldvermeerdering en winststreven.

De ecologische crisis is een teken.
Zo kan het niet meer verder.
Vastentijd
is oefenen om anders aan economie te doen:
geen productie en consumptie ten koste van het milieu.

De pyscho-sociale problemen van stress en depressie zijn een teken.
Zo kan het niet meer verder.
Vastentijd
is anders leren omgaan met onze overwaardering van presteren en renderen.

Vastentijd:
vroeger was het een kwestie van
overleven in en na de winter.
Later vastte men vooral om godsdienstige redenen.
Vandaag willen wij vasten omwille van de rechtvaardigheid op aarde
en de duurzaamheid van onze planeet.

Mensen van goede wil
kiezen voor vastentijd.
Christenen
doen mee aan anders produceren en anders consumeren.
naar Jean-Paul Vermassen

Slotgebed 1

Ik wil een verbond met je sluiten – zegt God –
en je laten ervaren
dat Ik een ‘Goede Boodschap’ voor je heb,
vol liefde en tederheid.
Ik wil je vrijmaken van alles wat je als ballast in je leven meesleurt
en een ‘bron van vrede’ in je hart laten ontspringen,
tenminste als je dat zelf ook wilt.
Veertig dagen wil Ik met je meegaan
en samen met jou zoeken naar een weg van bekering.
En misschien…
misschien kan Ik dan ook in jou verrijzen – zegt God.
Ik hoop dat je het aandurft!
Het zal je gelukkig maken!
Erwin Roosen


Slotgebed 2

God van ons leven,
geef dat wij niet verloren lopen
in de woestijn die het leven soms is.
Zet ons op uw spoor,
verbind ons met elkaar en met andere volkeren wereldwijd.
Want uw droom is een wereldwijd bondgenootschap tussen alle mensen
en geen verdeelde wereld.
Breng ons daarom bijeen in dialoog en ontmoeting
in het spoor van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Zending en zegen

Veertig dagen was Jezus in de woestijn om vertrouwd te worden
met wat God van Hem verwachtte.
Veertig dagen zijn ook wij onderweg naar Pasen
waarin wij ruimte mogen en kunnen scheppen
voor wat God aan ons hart te zeggen heeft.
Moge de hemel ons daartoe barmhartig zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.