1e zondag van de vasten B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
eerste zondag vasten B (01 03 2009)

Begroeting

U die gehoor hebt gegeven
aan Jezus’ uitnodiging regelmatig samen te komen
om Hem te gedenken met brood en beker,
van harte welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus werd door de Geest naar de woestijn geleid
om er zich, in stilte, gebed en soberheid,
voor te bereiden op zijn zending als gemandateerde Gods.
Ook wij beginnen onze voorbereidingstijd naar Pasen toe.
Dagen van bezinning, van evaluatie,
misschien ook van heroriëntatie.
Veertig dagen krijgen we de tijd
om onszelf te toetsen
op onze mogelijkheden en zwakke plekken
in het navolgen van Jezus’ voorbeeld.
Veertig dagen om ons af te vragen
hoe wij, vandaag, kunnen bijdragen
aan het naderbij brengen van Gods koninkrijk.
Maken wij het even stil van binnen
en bidden wij God om ontferming.


Openingswoord 2

Veertig dagen lang verbleef Jezus in de woestijn,
een plaats om alleen te zijn met zijn Vader,
om zich klaar te maken voor zijn grote taak,
voor zijn leven tussen de mensen.

De Kerk gebruikt de veertigdagentijd om,
naar Jezus’ voorbeeld,
dichter te komen bij mensen in de Derde Wereld.
Het is de uitgelezen tijd om te delen met elkaar:
ons leven, onze vreugde, ons verdriet en ons bezit.
Veertig dagen tijd om broederlijk delend te leven.


Vergevingsmoment

Zoals Jezus moeten ook wij op weg gaan
doorheen de eentonigheid van de woestijn
en de beproevingen van elke dag.
Omdat wij aan bekoringen niet altijd kunnen weerstaan
vragen wij aan God en elkaar om vergeving.

– Goede God,
wij bidden om vergeving
voor al die keren dat wij alleen maar bidden voor onszelf,
voor wat we zelf nodig hebben.
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat wij vaak gedachteloos meedraaien
in een wereld van prestatie en elk-voor-zich
en wij zo onverschillig voorbijgaan
aan mensen die dit ritme niet kunnen volgen.
Christus, ontferm U over ons.

– Terwijl wij aanzitten aan een rijk gevulde tafel
en in de winkel vaak niet weten wat kiezen,
sterven, ook vandaag nog, miljoenen mensen van honger en dorst.
Omdat wij ‘Broederlijk Delen’ te weinig
in praktijk brengen,
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Heer onze God,
maak ons ingekeerd en stil.
Open ons voor het woord dat Gij tot ons richt.
Dan kan dit uur een begin worden
van luisteren naar U,
van leven met U,
van eenheid met U.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 2

Goede en betrouwbare God,
bij het begin van de veertigdagentijd
vragen wij U om moed:
moed om te durven zien wat onrechtvaardig is,
moed om te kiezen voor soberheid en solidariteit
moed om zelf de weg van bekering te gaan
en steeds meer mens te worden zoals Gij het wilt
in navolging van Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Openingsgebed 3

God en Vader,
dank voor uw Zoon die zo herkenbaar is voor ons.
Net als wij moest Hij de woestijn binnengaan,
de woestijn van dorheid en verdriet,
van eenzaamheid en wanhoop.
Niet één keer, maar zo vaak.
Hij ontvluchtte ze niet,
Hij ging, erop vertrouwend dat Gij met Hem mee zoudt gaan.
Elke woestijn in zijn leven
doordrong Hem dieper van uw Blijde Boodschap:
dat Gij ons liefhebt.
Vader, leid ook ons door de woestijn van ons leven,
en leg uw woorden in onze mond. Amen.
naar Iny Driessen

Lezingen
Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.


Eerste lezing
(Genesis 9,8-15)
Uit het boek Genesis

8        God zei tegen Noach en zijn zonen:
9        `Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw nageslacht,
10       en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
alle dieren die uit de ark zijn gekomen,
alle dieren van de aarde.
11       Ik sluit met u mijn verbond,
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid,
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen
om de aarde te verwoesten.’
12       En God zei:
`Dit is het teken van het verbond,
dat Ik sluit tussen Mij en u,
en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties.
13       Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.
14       Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak,
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
15       dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u
en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft.
De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed,
om alles wat leeft te verdelgen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Petrus 3,18-22)
Uit de eerste brief van de apostel Petrus

Broeders en zusters,
18       Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
19       Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
20       die destijds weigerden te gehoorzamen,
terwijl God geduldig wachtte,
in de dagen dat Noach de ark bouwde.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen,
behouden te midden van het water.
21       Dit was een voorafbeelding van het doopwater,
waardoor u nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid,
maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus,
22       die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Marcus 1,12-15)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

12       In die tijd dreef de Geest Jezus weg, recht de woestijn in.
13       Hij bleef in de woestijn, veertig dagen,
op de proef gesteld door de satan.
Hij was in gezelschap van de wilde dieren,
en de engelen stonden Hem ten dienste.
14       Maar nadat Johannes overgeleverd was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen
15       en zei:
`De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de goede boodschap.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Jezus zei: “De tijd is rijp en het koninkrijk is ophanden. Bekeer u!
Heb geloof in de goede boodschap”.
Laten wij dat bekeringsgeloof samen uitspreken.

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd
en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.

Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden we voor allen die ronddwalen in de woestijn van het leven.
Dat een hand hen op weg mag zetten naar een oase van hoop.
Laten wij bidden…

– Bidden we om geloofwaardigheid van het Rijk Gods hier op aarde.
Dat er mensen mogen opstaan,
hoog en laag,
die zichzelf op het spel durven zetten om,
in naam van het evangelie,
anderen de vreug­de van bevrijding aan te bieden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onze zieken,
voor de treurenden onder ons,
voor hen die in de knoop liggen met zichzelf.
Dat zij, in hun woestijn, engelen mogen ontmoeten
die hen nabij willen zijn,
die hun moed geven,
die hen helpen om opnieuw zin aan hun leven te geven.
Laten wij bidden…

– Bidden we tenslotte voor onszelf,
wij die het goed hebben terwijl de meerderheid in deze wereld honger lijdt.
Dat wij niet afge­stompt geraken,
ons gevoel voor rechtvaardig­heid niet verlie­zen.
Dat wij de handen ineen slaan
om het geproduceerde brood broederlijk te delen.
Laten wij bidden…
Voor al deze intenties, voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:


Gebed over de gaven

Goede God,
met brood en wijn gedenken wij uw Zoon.
Hij doorstond de beproevingen van de woestijn
en bleef zijn zending trouw.
Geef dat wij door onze band met Hem
staande blijven, ook in moeilijke omstandigheden.
Dit vragen we U
voor nu en altijd. Amen.

Tafelgebed
Barmhartige en eeuwige God,
om U te verheerlijken
en om zelf geluk en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal.
Elk jaar opnieuw roept Gij ons op
gedurende veertig dagen
ons voor te bereiden op het feest van Pasen.

Gij verlangt dat wij met een zuiver hart naar U komen,
met meer aandacht bidden en U zoeken.
Gij verwacht van ons een grotere bereidheid
in liefde tot de naaste
door broederlijk te delen.

Gij vraagt van ons soberheid, boete en vasten.
En dat wij, vrij van egoïsme,
ons blijven beperken tot het noodzakelijke.
Zo voorkomt Gij dat wij overmoedig worden
of onszelf iets aanmatigen.

Door dagelijks te delen
met hen die in ontbering leven,
doen wij niets anders
dan wat Gij in uw mildheid ons hebt voorgedaan.

Gij zijt ons toch in alles nabij gekomen,
vooral in Jezus, uw Zoon.
Daarom, samen met allen die staan voor uw gelaat,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe met de woorden:

Heilig, heilig, heilig…

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die kwam in uw naam.
Want Hij is voor ons tot het uiterste gegaan.

Hij heeft voor ons uit
de doortocht gemaakt
door de engte van de dood
naar de ruimte van het leven.

Hij heeft ons geleerd te delen wat het leven biedt,
toen Hij op de avond voor zijn lijden zijn leerlingen bijeenriep,
tot U, zijn Vader, bad,
het brood voor hen brak en zei:
“Dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker
en gaf hem door met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit.
Dit is mijn bloed,
vergoten om anderen te doen leven.
Doe dit evenzo,
dan zult gij Mij herkennen in uw midden.”

Zo vertellen wij elkaar de Blijde Boodschap:
dat Jezus leeft in ons die hier bijeen zijn.

Zend uw Geest over ons
opdat wij aandacht zouden hebben voor elke mens,
dichtbij en verder weg
en maak ons als Jezus even attent
voor mensen die het minder goed hebben.

Wij bidden U in verbondenheid met de Kerk,
met de paus en onze bisschop.
Verbonden ook met allen die ons in geloof zijn voorgegaan
en waarvan de eerlijke gezindheid U bekend is.

Moge ooit uw wil geschieden op deze aarde,
uw vrede sterker vorm krijgen
en allen die U belijden één van hart en één van geest worden.
Dan zal uw Rijk in volheid gekomen zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij nooit vergeten hoe Jezus ons leerde bidden:
dat wij, met Hem,
ons mogen richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader,….

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…


Vredeswens

Wanneer wij richtingloos ronddwalen in de woestijn,
bemoedig ons dan met uw woord, Heer.
Wanneer ons engagement telkens opnieuw op de proef wordt gesteld,
wees ons dan nabij met uw genade.
Blijf het steeds opnieuw herhalen
dat de tijd rijp is, dat uw Rijk ophanden is
als wij uw Blijde Boodschap van vrede aan elkaar willen doorgeven.
Dan zullen wij één zijn, in uw Naam.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom, op macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven.
Zie het Lam Gods…


Bezinning 1

Elke mens
wordt nu en dan
naar de woestijn gedreven.
Een plek waar alles ontbreekt
wat overbodig is.
Soms is de woestijn een cel,
soms een ziekbed,
een ruzie of een zonde.
Maar altijd is de woestijn
het innerlijk gevecht
om als mens te overleven.

Eens kwam de Zoon der mensen
uit de woestijn,
getekend door strijd en door ontbering.
Hij ging zo vastberaden:
zijn spoor is nu nog zichtbaar
in het mulle zand van de geschiedenis.

Hij sprak een woord:
“De tijd is gekomen,
word een ander mens.
Geloof in ’t blijde nieuws
dat God u heeft gezegend.”

We hebben Hem verstaan
en misverstaan,
beluisterd en dan weer afgewezen.
We hebben Hem,
de eeuwen door,
gekruisigd en aanbeden.

Weer worden mensen
naar de woestijn gedreven…

Bezinning 2

Vastentijd.
Tijd om te bezinnen,
te veranderen,
te vernieuwen.
Tijd om stil te staan,
te bidden,
verder te gaan.
Tijd om te luisteren,
te kijken,
te voelen,
te handelen.
Tijd om dichter bij jezelf te komen.
Tijd om naar anderen te gaan.
Tijd om God terug op het spoor te komen.

Vastentijd.
Tijd om los te laten.
Tijd om vast te houden.
Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
Tijd om terug vast te nemen
wat leven en toekomst geeft.

Slotgebed 1

Vader in de hemel, wij danken U
omdat Gij ons uw Geest wilt schenken,
telkens als wij samen zijn rondom uw woord.
Maak ons tot mensen
die dat woord ook volbrengen
in verzoening en broederschap.
Moge uw koninkrijk zo onder ons gestalte krijgen,
al onze dagen en tot in eeuwigheid. Amen.


Slotgebed 2

Veertig dagen lang geef Je mij de tijd om stil te blijven staan
bij de kern van mijn christen-zijn, God.
En alhoewel ik er ook een beetje schrik voor heb,
toch wil ik op jouw uitnodiging ingaan
en een woestijn van stilte opzoeken
om Jou beter te leren kennen.
Laat mij ontdekken dat Jij een God van Liefde bent
en dat ik mij bij Jou geborgen mag weten.
Open mijn hart voor mensen die in de miserie zitten
en laat het in mijn binnenste
nu al een beetje Pasen worden. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

Jezus,
gedreven door de Geest zijt Gij naar de woestijn getrokken,
veertig dagen lang.
Veertig dagen vol kwelling door de satan,
maar zeker ook dagen van vasten
en van diep en intens gebed.
Schenk ook ons uw Geest
opdat wij tijdens deze veertigdagentijd
klaarder zouden mogen zien
hoe wij kunnen meewerken aan de opbouw van uw Rijk.
Leer ons zien en geloven dat Gij steeds met ons zijt en blijft.
Leer ons vertrouwen op U,
ook al maken wij moeilijke en dorre tijden door.
Leer ons zien dat Gij ons draagt
als wij ons inspannen voor een nieuwe wereld
van geloof, hoop en liefde. Amen.

Zending en zegen

Laten wij van hier in vrede weggaan
in het besef dat de woestijn
een stuk realiteit is in ons leven van elke dag.
Moge de barmhartige God ons daar genadig nabij zijn met zijn zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.