1e zondag van de vasten A 2014

09 03 2014

Begroeting

Het is goed dat wij ons wekelijks even terugtrekken
uit de drukte van elke dag.
Het is goed dat wij daarvoor samenkomen in het huis van de Heer.
Welkom, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Iedere zondag in deze veertigdagentijd is een halteplaats op weg naar Pasen.
Iedere zondag biedt ons ideeën aan
om na te denken over ons eigen leven.
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd
gaat het om kennis en inzicht: wat is goed en wat is kwaad?
En hoe ga ik de goede weg?
Reeds bij de aanvang in het bijbelse scheppingsverhaal
wordt de vrijheid en de verantwoordelijkheid
van de mens sterk beklemtoond.
Ook uit de levenskeuze van Jezus blijkt
dat de bewuste trouw aan zijn goddelijke zending
zijn leidraad is.
Daarom kunnen ook wij er
– met de steun van Gods genade –
bewust voor kiezen ons los te maken van het kwaad,
al is dat lang niet altijd even gemakkelijk.
naar viering  Puurs

Openingswoord 2

Welkom op deze eerste zondag in de vastentijd.
Toen God de wereld schiep, veranderde Hij chaos in orde.
De aarde werd bewoonbaar, het leven leefbaar en de toekomst lag open.
Met de mens, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis,
begint Hij een verhaal van liefde en bevrijding
– al ziet de mens dat niet altijd zo,
horen we in de eerste lezingen.
Met de komst van Jezus laat God die liefdesboodschap mens-worden.
En mens-zijn betekent keuzes maken,
ook voor Jezus.
In het evangelie van vandaag horen we
hoe Hij naar de woestijn trekt om daar na te denken
over de ‘weg ten leven’ die Hij wil gaan,
rekening houdend met alle aspecten en mogelijkheden.
Deze veertigdagentijd geeft ook ons de gelegenheid
om bewuster te kiezen voor een levensstijl
die leidt naar een verrijzenis tot echte christenen.

Vergevingsmoment 1

We moeten steeds weer erkennen
dat we ons leven onvoldoende inrichten
zoals Jezus dat deed,
in liefde.
Vragen we daarom God en elkaar om vergeving.

-Omdat we voor onze medemensen vaak geen getuigen zijn
van Gods Rijk van bevrijding, gerechtigheid en vrede,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat er heel wat momenten in ons leven zijn
waarop we niet vertrouwen op de Boodschap van het evangelie,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we dikwijls zwak zijn
en toegeven aan de verlokkingen van macht, prestige en bezit,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, open ons hart voor uw Woord
en leer ons uw weg te gaan,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Levensecht

Vergevingsmoment 2

-Heer,
voor al de keren dat we ons laten meesleuren in een spiraal
van steeds meer en sneller,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
voor al die keren dat we elkaar beconcurreren
in plaats van elkaar de hand te reiken,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
voor al die keren dat macht en prestige het halen
op eenvoud en dienstbaarheid,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekortkomen
en blijf ons uw weg tonen. Amen.
vrij naar Frida Cosaert

Openingsgebed 1

Levengevende God,
bij het begin van deze veertigdagentijd
roept Gij ons weg uit alles wat sleur is geworden,
en nodigt Gij ons uit om de woestijn in te gaan
om er onze ziel te zoeken.
Gij roept ons op om ons te bevrijden
van de dingen van deze wereld
die ons aan handen en voeten binden.
Vergezel ons op deze tocht,
inspireer ons
en vuur ons aan,
zodat we de moed vinden
om het niet bij woorden te laten,
maar te werken aan echte verandering
in de geest van Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij hebt de mens geschapen naar uw eigen beeld
en hem met uw Geest bezield.
Wij houden daarmee niet altijd rekeing
als we keuzes maken in ons leven.
Wij bidden U,
blijf verbonden met ons
beziel ons telkens weer met Jezus’ Geest. Amen.
naar liturgische vieringen

Lezingen

Luisteren wij naar de Heer die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Gen. 2, 7-9; 3, 1-7)
Uit het boek Genesis

7           In het begin boetseerde de Heer God de mens uit stof
dat Hij van de aarde nam,
en Hij blies hem de levensadem in de neus:
zo werd de mens een levend wezen.
8           Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden,
ergens in het oosten,
en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had.
9           De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten,
aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten.
Midden in de tuin stonden de boom van het leven
en de boom van de kennis van goed en kwaad.
1           Van alle dieren, die de Heer God gemaakt had,
was er geen zo sluw als de slang.
Ze zei tegen de vrouw:
`           Heeft God werkelijk gezegd
dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’
2           De vrouw zei tegen de slang:
`Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin.
3           God heeft alleen gezegd:
`Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat
mag je niet eten;
je mag haar zelfs niet aanraken; anders zul je sterven.” ‘
4           Maar de slang zei tegen de vrouw:
`Je zult helemaal niet sterven!
5           God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet,
en dat je dan gelijk zult worden aan God,
door de kennis van goed en kwaad.’
6           Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom,
en dat hij een lust was voor het oog,
en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen.
Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan;
zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond,
en ook hij at ervan.
7           Nu gingen hun beiden de ogen open
en zij ontdekten dat ze naakt waren.
Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen
en maakten daar lendenschorten van.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom. 5, 12-19)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

12
        Door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood,
en zo is de dood over alle mensen gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.
13         Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was;
maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is.
14         Toch heeft de dood als koning geheerst
in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam
schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.
15         Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar aan allen schonk Gods genade
een rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade,
de ene mens Jezus Christus.
16         Zijn gave laat zich niet afmeten aan die ene zonde.
Het oordeel dat volgde op die ene misstap
liep uit op een veroordeling,
maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd
liep uit op volledige kwijtschelding.
17         Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen,
als gevolg van zijn val.
Hoeveel heerlijker zullen zij
die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus!
18         Dus, zoals één fout leidde tot veroordeling van allen,
zo ook leidde één goede daad tot vrijspraak en leven voor allen.
19         Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden,
zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 4, 1-11)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht
om door de duivel op de proef gesteld te worden.
2           Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger.
3           De beproever kwam naar Hem toe en zei:
`Als U de Zoon van God bent,
zeg dan dat deze stenen brood worden.’
4           Hij antwoordde:
`Er staat geschreven:
De mens zal niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’
5           Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad,
zette Hem op de rand van de tempel,
6           en zei:
`Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
Want er staat geschreven:
Zijn engelen zal Hij bevelen U op hun handen te dragen,
zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’
7           Jezus zei hem:
`Er staat ook geschreven:
U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’
8           Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg.
Hij liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht,
9           en zei: `Dit alles zal ik U geven, als U voor mij in aanbidding neervalt.’
10         Toen zei Jezus hem:
`Ga weg, satan. Want er staat geschreven:
De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’
11            Toen liet de duivel Hem met rust,
en er kwamen engelen om Hem van dienst te zijn.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
bron van leven,
Vader voor altijd.

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:
vrede op aarde,
levenskansen voor iedereen.

Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,
die de macht van het kwaad heeft gebroken,
die gestorven is maar ook verrezen,
die leeft in ons midden,
die ons voorgaat op de weg van alledag.

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof,
in een Kerk die het evangelie beleeft.

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan
maar gedragen door de Geest van God,
toekomst zullen vinden
en leven in overvloed. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij dat wij mensen mogen zijn,
die – door de Geest gedreven –
tijd vrijmaken voor rust en bezinning.
Dat wij de grote levensvragen
niet uit de weg gaan.
Dat wij op zoek blijven
naar Gods bedoelingen met ons.
Dat wij steeds bereid zijn ons leven
een andere wending te geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij mensen mogen zijn
die zich nooit laten verleiden
tot onderdrukking van medemensen.
Dat wij ons niet boven anderen verheven voelen,
maar juist vreugde vinden in eenvoud en dienstbaarheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij mensen mogen zijn
die de betrekkelijkheid inzien
van alles wat met geld te koop is.
Dat wij oog krijgen voor wat echt de moeite waard is
en ons geluk daar zoeken waar het werkelijk te vinden is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij mensen mogen zijn
die God laten zien in deze wereld,
door een troost te zijn voor hen die verdriet hebben,
door een teken van hoop te zijn voor hen wier leven uitzichtloos is.
Laten wij bidden…

God van het Verbond,
meer dan wij U zoeken,
zijt Gij op zoek naar ons.
Aan die genade houden wij ons vast. Amen.

Voorbeden 2

Terwijl we de eerste stappen zetten van deze veertigdagentijd
willen we bidden
om God meer en meer op het spoor te komen.

-Bidden we dat wij ons onderweg niet laten misleiden
door valse beloften en luchtspiegelingen.
Dat we de juiste woorden vinden
om te bemoedigen en te troosten,
om te beminnen en te vergeven,
om te vragen en te antwoorden.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij respectvol omgaan met wat de natuur ons biedt.
Dat wij leren onderscheiden waar het op aankomt.
Dat wij niet toegeven aan de verleiding van geld en macht,
maar ons dienstbaar opstellen tegenover de meest kwetsbaren.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij niet hooghartig of eigenzinnig de schone schijn ophouden om de beste, de eerste, de grootste te willen zijn.
Dat wij tevreden leren zijn met wat minder
zonder aanspraak te maken op wat anderen toekomt.
Dat wij de rijkdommen van deze aarde eerlijker zouden verdelen.
Laten wij bidden…
Frida Cosaert

Gebed over de gaven 1

God,
Gij die met ons meetrekt
op onze tocht naar Pasen,
met dit brood en deze wijn drukken wij uit
dat wij niet leven van brood alleen
maar van uw levend Woord,
ten volle uitgesproken in Jezus, de Christus.
Doe ons ervaren
hoe Hij nieuw en bevrijdend onder ons komt
als wij delen en breken wie wij zijn
en wat wij kunnen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
dromend en biddend voor een wereld
waar het goed is om te wonen,
waar mensen kiezen voor inzet en solidariteit,
waar gemeenschappen actief samenwerken aan een hoopvolle toekomst,
leggen we onze gaven in uw handen.
Aanvaard ze als teken van onze bereidheid
om op te staan en te werken aan deze droom,
die ook de uwe is. Amen.
naar liturgische vieringen

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Goede God,
uw oud verhaal brengt  mensen bij elkaar om te luisteren,
stil te worden en honger te krijgen naar meer.

Wij mogen onze handen uitstrekken om voedsel te nemen
dat Gij ons schenkt: brood om van te leven.
Wij bidden om uw Geest over deze gaven.

Jezus zei de avond voor zijn sterven tegen zijn vrienden:
kom met Mij aan tafel.
Ik wil voor de laatste keer met jullie eten.
Hij nam het brood, dankte God, brak het en zei:
Ik ben als dit brood, Ik deel het leven met alle mensen.
Ik word als brood gebroken voor iedereen.
Kom, eet ervan. Ik ben het en Ik blijf altijd bij jullie.

Hij gaf hen te drinken uit zijn beker en zei:
niets maar dan ook niets hou Ik voor mezelf.
Kom, drink hiervan. Ik geef me weg aan alle mensen.
Vergeet mij niet en doe wat ik gedaan heb.

Jezus is gestorven, maar als zijn vrienden komen we nog altijd bij elkaar.
Dan breken en delen wij, eensgezind.
En we herinneren ons wat Hij deed:
hoe Hij zieken beter maakte
en bevriend was met mensen zonder vrienden.
Hoe Hij kon luisteren en kijken naar de natuur,
hoe Hij begaan was met kinderen
hoe Hij de mensen leerde bidden.

Doen jullie nu zoals Ik het jullie heb voorgedaan.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar: ‘Ten hemel schreien’ van Peer Verhoeven

Onze Vader

Moge God ons de ogen openen voor wat in het leven werkelijk de moeite waard is.
Daartoe bidden wij tot Hem met de woorden die Jezus ons heeft geleerd:
Onze Vader,…

Heer, houd de bekoring van machts- en bezitsdrang ver van ons.
Houd ook de bekorende gedachte ver van ons
dat Gij maar moet rechttrekken
wat wij, uit ik-zucht, hebben kromgebogen.
Doe ons inzien dat wij te bouwen hebben aan uw Rijk
van gerechtigheid en welzijn voor iedereen.
Dan mogen wij verlangend uitzien naar de definitieve komst
van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk,….

Vredeswens 1

Heer Jezus,
schenk ons innerlijke vrede,
schenk ons de kracht om dienstbaar te zijn,
de eenvoud om tevreden te zijn.
Leer ons sober te leven
om zo het ware geluk te vinden.
Maak ons tot wijze mensen,
dragers en verkondigers van uw Boodschap
van vrede en vreugde.
Moge die Jezusvrede en -vreugde altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede elkaar van harte toe.

Vredeswens 2

Je kan geen vrede geven aan mensen
als die vrede niet leeft in je eigen hart.
Die vrede in je hart is niet iets, maar Iemand,
Jezus, de Christus.
Moge zijn vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die Jezusvrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Jezus brak het brood
en legde zijn leven in Gods handen.
Moge ook wij breken en delen
opdat zijn Rijk van liefde
onder ons mag groeien.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het beloofde land.

Geen afgebakend terrein,
geen hoge omheiningen,
geen bewaking met camera’s
of wapens of macht of geld.

Maar wel: veertig dagen,
veertig weken, veertig jaar
nieuwe wegen gaan,
nieuw leven ervaren,
nieuwe verbondenheid…

Mensen die hun hart openen voor elkaar.
Mensen die in het gelaat van de ander
hun medemens herkennen.
Mensen die echt verbonden gaan leven:
Niet: ik en ik en ik
maar: wij samen die beweging maken.

Omdat echt graag zien maar in gemeenschap kan.
Omdat we in verbondenheid rechtvaardigheid meemaken.
Omdat we in ons samenleven
voelen en ervaren
wat ons eigen leven beweegt…

Bezinning 2

Vastentijd is
tijd nemen om houdingen
die krampachtig zijn geworden
wat te lossen.

Vastentijd is
die houdingen zuurstof geven
om zich aan te passen
aan nieuwe wijzen van samen leven.

Vastentijd is
40 dagen lang
laten horen, zien en voelen
dat loslaten bevrijdend kan zijn.
Antoon Vandeputte

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in Jezus, uw Zoon,
heeft medelijden en solidariteit met de armen
een menselijk gelaat gekregen.
Geef ons de kracht en de moed
om zo mild als Jezus te zijn.
Verlos ons uit de slavernij van de consumptiemaatschappij.
Moge het samen eten en delen rond uw tafel
ons motiveren om soberder te leven,
om ons brood te breken
met hen die elementaire voeding moeten ontberen.
Dan wordt uw medelijden en solidariteit met de armen
zichtbaar, ook in deze tijd. Amen.

Slotgebed 2

Eeuwige God,
wij danken U voor dit samenzijn in Jezus’ naam.
Wees onze gids in de woestijn,
sterk ons in ons zoeken naar de bronnen,
de waterputten in ons leven.
Open onze ogen en onze harten voor elkaar.
Laat ons oog hebben voor de nood van anderen,
voor de dorst van al uw kinderen
die uitkijken naar een betere wereld,
de wereld zoals Gij die hebt gedroomd. Amen.

Slotgebed 3

God van ons leven,
geef dat wij niet verloren lopen
in de woestijn die het leven soms is.
Zet ons op het spoor van Jezus,
verbind ons met elkaar
en met volkeren wereldwijd.
Want uw droom is geen verdeelde wereld,
maar een wereldwijd bondgenootschap tussen alle mensen.
Laat ons elkaar vinden
doorheen dialoog en ontmoeting,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Zending en zegen 1

Moge wij van hier in vrede weggaan
in het besef
dat het verhaal van de bekoringen
een stuk realiteit is in ons leven van elke dag.
Hiertoe zegene ons de barmhartige God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

De wijsheid uit de woestijn
behoedt voor valse dromen,
en leert ons hoe we mensen kunnen worden
naar Gods hart.
Moge de goede Geest van Jezus met ons meegaan
op onze tocht van veertig dagen,
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.