1e zondag van de advent C 2021

28 11 2021


Ontsteken adventskaars

We steken een eerste kaars aan.
“Verlangen” is haar naam.
Wij laten haar branden,
opdat ook in ons hart en in ons leven
het verlangen zou groeien
naar meer diepte en naar een echte ontmoeting met Jezus,
opdat we klaar zouden staan voor de komst van de Heer.
André Thoonen

kaars aansteken
Begroeting

Van harte welkom in deze eucharistieviering.
Laten wij dit samenzijn en heel het komende kerkelijk jaar,
in het teken stellen van het kruis:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Advent, een tijd van hoop en licht,
maar ook een tijd om onszelf te bevrijden van verwachtingen
die de toets van de christelijke kritiek
niet kunnen doorstaan.
Geloven is immers niet vrijblijvend.
Het vergt alertheid, voortdurende waakzaamheid.

Als Jezus in de evangelielezing van vandaag
hierop zo sterk de klemtoon legt,
dan doet Hij dat omdat Hij weet
dat er onder ons teveel geloof-op-zijn-zondags is,
geloof dat tijdens de week in slaap wordt gewiegd.

Bidden wij de Heer om vergeving
en vragen wij Hem ons wakker te schudden,
zodat wij waardig het Kind Jezus kunnen ontvangen
waarvoor er in de herberg van de wereld vaak geen plaats is.

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij die ons tegemoet komt
met het Licht van uw menslievendheid,
verdrijf de duisternis uit ons denken en doen,
en laat in ons uw vrede geboren worden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, laat uw Licht doordringen
tot in de schuilhoeken van ons hart.
Dan zullen we nieuwe mensen worden
die, vervuld van uw vreugde,
anderen omarmen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, geef ons uw Licht
zodat wij dat Licht rondom ons uitdragen
en als gemeenschap uw Licht uitstralen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-We hebben oren gekregen om uw Woord te horen.
Maar hoe vaak zaten ze dicht
omdat wat we hoorden, niet in ons kraam paste?
Het was geen kwade wil,
maar we konden de confrontatie niet aan…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We hebben handen om uit te strekken
naar de mens die ons nodig heeft.
Maar hoe vaak hebben we ze gebruikt
om daadwerkelijk te helpen?
Het was geen kwade wil,
maar we waren teveel bezig met onszelf…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We hebben een mond gekregen
om woorden van troost te spreken.
Maar hoe vaak hebben onze woorden de ander gekwetst?
Het was geen kwade wil
maar we spraken zonder erbij na te denken…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                               Uit ‘Tot uw Dienst’

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw Stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van Liefde,
van oudsher toont Gij aan mensen in het donker
sporen van licht.
Wij bidden U:
bemoedig ook ons, sterk ons vertrouwen in U.
Wees voor ons een houvast in deze woelige wereld
en houd ons gaande op de weg van Jezus Messias,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingsgebed 2

Ik wil voor je bidden – zegt God –
opdat je Mij ontvangen wilt
wanneer Ik in jou wil mens worden.
Ik hoop dat je je leven voor Mij openstelt
en dat je stilaan leert
om lief te hebben zoals Ik liefheb.
Blijf daarom waakzaam
en laat je niet versuffen door de zorgen van het leven.
Geloof dat Ik van je hou
zoals een moeder van haar kind,
en dat Ik achter je zal staan bij verdriet en pijn.
Ik wil voor jou het kompas zijn
op weg naar vrede en toekomst.
naar Erwin Roosen

Openingsgebed 3

Heer, Gij kent ons hart,
Gij weet hoezeer wij verlangen naar vreugde en geluk.
Als het donker is, zoeken we naar licht,
als het koud is, naar warmte.
Zijn we in nood,
dan zien we uit naar iemand die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart
en verlicht ons pad.
Spreek tot ons uw Woord van vrede
en laat ons geborgen zijn in uw Liefde
die alle begrip te boven gaat. Amen.

Lezingen

De lezingen van deze eerste zondag van de Advent
getuigen van een groot vertrouwen op licht in donkere dagen.
De profeet Jeremia blijft hopen op recht en gerechtigheid,
ook als Juda politiek ten onder gaat.
Paulus is ervan overtuigd
dat christenen kunnen groeien in liefde en trouw,
in afwachting van de komst van de Heer Jezus.
En de evangelist Lucas bemoedigt de christenen,
die verwarde en onzekere tijden doormaken.
Richt je op, er staat iets nieuws te gebeuren.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jer., 33, 14-16)

Uit de profeet Jeremia

14
        Zo spreekt de Heer:
`De tijd komt dat Ik de belofte vervul
die Ik Israël en Juda gedaan heb.
15         In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
16         In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En de stad zal heten
`De Heer, onze gerechtigheid”.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tess., 3, 13-4, 2)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
12 En moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maken,
even groot als onze liefde voor u.
13 Laat Hij uw hart sterken,
zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader,
bij de komst van onze Heer Jezus
met al zijn heiligen.
1
  En wat de rest betreft, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus,
dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen
omtrent een levenswandel die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan u al doet.
2  U kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 21, 25-28. 34-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
25 Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
26 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning
om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse machten zullen wankelen.
27 Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid
zien komen op een wolk.
28 Als dat gaat gebeuren,
sta dan op, recht en fier,
want uw verlossing is dichtbij.’
34 Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap
en door de zorgen van het leven,
en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.
35 Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.
36 Blijf te allen tijde waakzaam en bid
dat u de kracht zult hebben
om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren
en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden,
een Mens, door een vrouw gebaard,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie moet lijden.

Wij geloven in een Mensenkerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel op aarde geven. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor hen die in onze maatschappij
niet tot hun recht komen
of zich onbeschermd voelen.
Dat wij waakzaam onze ogen voor hen openen
en hen bezorgd tegemoet gaan,
en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die leiding geven in onze samenleving.
Dat zij de macht die hun werd geschonken
niet aanwenden tot eigen voordeel en gewin.
Dat ze zich ten dienste stellen van de zwakkeren,
en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we ons niet helemaal laten opslorpen
door ons eigen kleine zorgen.
Dat we durven verder kijken dan ons eigen belang,
dat we bedachtzaam durven openstaan voor wie écht in nood verkeert,
en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Laten we waakzaam zijn want wij weten niet
op welk uur van de dag God zich bij ons aandient.

-Bidden we om huizen van vrede,
om plekken waar mensen kunnen geborgen zijn.
Bidden we voor de beleidsmensen van onze gemeente
en voor alle inwoners.
Dat ze hier een menswaardige samenleving mogen vinden,
een stad van vrede.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die dicht bij ons wonen, onze buren en kennissen,
voor onze vrienden,
maar ook voor hen met wie we het niet zo goed kunnen vinden.
Voor allen die ons met genegenheid omringen,
maar ook voor hen die ons overlast bezorgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen op de vlucht,
voor ontheemden, voor asielzoekers en daklozen,
voor mensen die uitgesloten zijn,
voor al wie zoekt naar warmte, naar rust en houvast.
Dat zij gehoord, gezien en gastvrij onthaald mogen worden.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
maak ons beschikbaar en breekbaar
als levend brood voor de toekomst van de minsten.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom midden onder ons
en groei er.
Dan zal deze wereld
een wereld met een ‘hart’ worden. Amen.

Gebed over de gaven 2

God die ons oproept en uitdaagt,
samen met onze inzet en solidariteit
zetten wij brood en wijn op deze tafel:
een klein en kwetsbaar teken
dat breken en delen tot overvloed van leven leidt.
Jezus heeft ons ervan overtuigd
dat onze hoop niet ijdel is,
dat Gij een God zijt die naar mensen omkijkt.
Ga dan met ons mee, God,
op de moeilijke weg naar een nieuwe wereld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het Evenbeeld
en de Gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid.  Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend, mogen wij vol vertrouwen bidden
tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

God,
als wij ons gedragen weten door uw liefde
en erkennen dat Gij uw mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste
angst en stormwind luwen.
Als wij, in U verankerd,
rondom ons
uw rust en troost uitstralen,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

In Jezus is aan het licht gekomen
dat vrede en gerechtigheid mogelijk zijn,
ook al doen tal van signalen het tegendeel vermoeden.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
maak van ons waakzame, wakkere mensen
die zichzelf willen delen
en zo de vrede en het recht sterker maken.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

De Komende wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij Zichzelf tot Voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Er zullen tekenen zijn
van een wereld die ineenstort:
de almacht van de winst,
de onmacht van de liefde.
Terreur en angst zullen er heersen,
en het zal zijn alsof elk samenleven
onmogelijk is geworden.

Als je dat ziet gebeuren,
blijf dan recht
en zie de tekenen van hoop:
van God die komt
in mensen die Hem doen gebeuren.

Wees wakker en waakzaam
om dat te zien:
het aanbreken van een nieuwe wereld
gegrondvest op niets dan liefde,
op ‘Ik zal er zijn voor u’.

Wees waakzaam
en bid dat het kwaad
geen macht over je krijgt,
en dat je zo leeft
dat je God in de ogen kan zien.

Bezinning 2

God staat op de uitkijk.
“Wil jij Mij binnenlaten?”, zegt God.
“Ik verlang naar jou, Ik wacht al zo lang!
Ik ben altijd naar jou op zoek.
Ik ben jouw Schepper, jouw Bondgenoot.
Ik wil met jou op weg gaan.
Ik nodig jou uit om mijn tochtgenoot te worden.
Ik wil geen vreemde zijn, maar jouw metgezel.
Ik heb voor jou woorden-ten-leven!
Zet je hart open.
Mijn ‘Goed Nieuws’ moet ‘gedaan’ worden.
In mijn Rijk zijn er geen scheidingsmuren,
bestaat er geen discriminatie.
Er bestaat alleen vrede en gerechtigheid.
Iedereen leeft er samen én verbonden,
de mensen zijn er voor elkaar.
Het nieuwe Jeruzalem is geboren.
In mijn Rijk deelt en breekt ieder met elkaar:
het brood van de liefde wordt gul uitgedeeld.
Niemand is uitgesloten of achtergesteld.
Er is leven voor iedereen.
Ik verlang ernaar jouw hart te raken
met mijn Woord, met mijn Liefde.

Kom uit je boom van zelfgenoegzaamheid.
Laat Mij bij jou te gast zijn.
Keer jouw leven ondersteboven!”
Gerard Gorissen, uit Wij-Stenen

Bezinning 3

Jezus,
zoals ieder jaar
kijken wij uit naar uw komst.
We verwachten U,
maar waarschijnlijk
te passief.
Want in U geloven
wil zeggen:
naar U toekomen
in eenvoud en bekering,
met U meegaan
naar mensen toe.
Het is uw weg gaan
bij tij en ontij,
in liefde en vol vertrouwen.
Het is door opstandigheid
om onrecht en liefdeloosheid
opstaan,
verrijzen in kracht van uw Geest,
en er voor mensen willen zijn.

Slotgebed

Bij het einde van deze viering
willen wij U bidden, Heer:
ga met ons mee doorheen de dagen van deze Advent.
Maak ons waakzaam voor uw visioen van vrede,
e maak ons bereid
om dat visioen stap voor stap
dichterbij te brengen in de kleine verhalen van ons dagelijks bestaan.
Dan kunt Gij opnieuw geboren worden,
telkens wij het wagen
een ander als medemens nabij te zijn,
naar het voorbeeld van Hem,
naar wiens komst wij verlangend uitzien,
Jezus van Nazareth, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Zending en zegen

God wil ons allen zegenen
tot levende getuigen van zijn Rijk dat komt:
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.