1e zondag van de advent C 2018

02 12 2018


Ontsteken adventskaars

Advent:
aan de verre horizon – nog vier weken ver –
daagt Kerstmis op,
de geboortedag van Hem
die hoop en toekomst aanreikt,
die licht bracht in onze duisternis.
Als teken van die komende hoop
steken wij licht aan:
de eerste kaars van onze adventskrans.

Begroeting

Van harte welkom op ons eerste adventsweekend.
Over dit samenzijn vragen wij de zegen van God:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De advent begint met een oproep
om alert te zijn en te blijven:
“Wees waakzaam en bid”, horen we in de evangelielezing.
Soms kunnen de voorbereidingsperikelen voor Kerstmis
ons zozeer in beslag nemen
dat de diepere betekenis
van deze tijd van verwachting en voorbereiding
niet voldoende aandacht krijgt.
Daarom steken we vandaag onze eerste kaars aan.
‘Verlangen’ is haar naam.
We laten haar branden
opdat ook in ons hart en in ons leven,
het verlangen zou groeien
naar meer diepte en naar een echte ontmoeting met Jezus.

Openingswoord 2

Hij die Liefde is, wil ook vandaag, onder ons, Mens worden.
Hij zal niet bij woorden blijven.
Hij zal handen en voeten krijgen, geest en hart.
Hij zal te zien zijn, te voelen,
aan den lijve te ondervinden
in ieder mens die zegt: “Ik ben er ook voor jou”,
en die dit kleine zinnetje
tot leven brengt in zijn manier van leven.
Hij die Liefde is,
zal dan te zien zijn in elke keuze,
in elke politieke beslissing die aan de armen hoop geeft,
uitzicht geeft aan mensen zonder toekomst
en bevrijding aan hen die vastzitten, hoe dan ook.
Zoals God in Jezus mens is geworden,
zo wil Hij vandaag mens worden voor ons en door ons.
Moge deze adventstijd een tijd worden van uitkijken naar
en van zich voorbereiden op
de geboorte van God onder ons.

Gebed om ontferming 1

-Heer, wees hier aanwezig
als de stem in het gebeuren van elke dag,
als de stem die wordt gehoord
in de stille noodkreet van de eenzame,
in de lach van wie blij is,
en in de tranen van de bedroefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wees hier aanwezig
in de zon die onze dag verlicht,
in het vuur dat de kou verdrijft,
in het water dat ons zuivert en verfrist,
in het brood dat onze honger stilt,
in de wijn die ons hart verblijdt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wees hier aanwezig
in de vriend of vriendin die ons nabij is,
in de stem die troost,
in de hand op onze schouder,
in geschonken vergeving,
en in zoveel liefde, gratis aan ons besteed.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God in zijn barmhartigheid naar ons toekomen,
ons bij de hand nemen
en ons binnenleiden in zijn Rijk. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Wees waakzaam
want voor je het beseft heeft de reclamewereld
met je diepste dromen een loopje genomen
en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wees waakzaam
want voor je het beseft zijn je vragen verstomd.
En zie je niet meer hoe onrecht wordt goedgepraat
en ben je mooi aangepast aan wat de ‘gewone gang van zaken’ heet.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wees waakzaam
want voor je het beseft praat je mee
met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich is in het leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Heer,
help ons om in deze periode van de advent
echt naar Jezus uit te kijken.
Hij die zo weerloos en kwetsbaar was als een kind,
maar ontzettend groot
in zijn aandacht voor arme, zieke en uitgesloten mensen.
Laten wij de kracht vinden
om zijn voorbeeld na te volgen,
tot welzijn van ieder mensenkind.
Wij vragen het U door uw Zoon, de Komende,
Jezus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
wij danken U om Jezus, uw Zoon,
die Licht wil zijn voor alle mensen.
Wij bidden U:
maak ons hart gereed en waakzaam
voor zijn komst.
Versterk onze goedheid
en onze inzet voor mensen in nood.
Dit vragen wij U, door Christus, onze Heer. Amen.
Thomasvieringen

Lezingen

In de eerste lezing verzekert de profeet Jeremia
dat God zijn beloften zal gestand doen en dat Hij zijn volk zal redden.
Ook al heerst er onrust, zo voegt Lucas eraan toe,
wees niet bang, maar hou het hoofd opgeheven en wees waakzaam.

Eerste lezing (Jer., 33, 14-16)

Uit de profeet Jeremia

14
        Zo spreekt de Heer:
`De tijd komt dat Ik de belofte vervul
die Ik Israël en Juda gedaan heb.
15         In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
16         In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En de stad zal heten
`De Heer, onze gerechtigheid”.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tess., 3, 13-4, 2)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
12 En moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maken,
even groot als onze liefde voor u.
13 Laat Hij uw hart sterken,
zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader,
bij de komst van onze Heer Jezus
met al zijn heiligen.
1
  En wat de rest betreft, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus,
dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen
omtrent een levenswandel die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan u al doet.
2  U kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 21, 25-28. 34-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
25 Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
26 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning
om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse machten zullen wankelen.
27 Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid
zien komen op een wolk.
28 Als dat gaat gebeuren,
sta dan op, recht en fier,
want uw verlossing is dichtbij.’
34 Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap
en door de zorgen van het leven,
en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.
35 Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.
36 Blijf te allen tijde waakzaam en bid
dat u de kracht zult hebben
om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren
en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God aan wie wij recht doen
als wij ons inzetten voor de minsten der mensen.

Ik geloof in God die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen,
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde schenkt
aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor de waakzamen onder ons, voor de profeten van nu.
Bidden we voor hen die hun ogen en oren de kost geven
om onrecht, dichtbij en veraf,
voortdurend onder onze aandacht te brengen.
Dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het waken hebben opgegeven,
voor de vermoeiden
en voor de over-vermoeiden in wie alle verwachting is uitgeblust.
Bidden wij voor allen die
– door het leven geschonden –
slechts achterom kijken en niets meer van de toekomst verwachten.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf,
soms waakzaam, dan weer slapend,
bij tijden energiek en vol goede moed,
dan weer ontgoocheld en uitgeblust.
Dat wij elkaar bemoedigen en gaande houden
zodat de Mensenzoon opnieuw geboren kan worden in ons midden.
Laten wij bidden…

God,
blijf ons stimuleren
om te bouwen aan meer rechtvaardigheid en vrede
in deze wereld.
Kom ons tegemoet. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die harde klappen hebben moeten incasseren,
mensen voor wie het leven veel van zijn glans heeft verloren.
Dat ze een hand op hun schouder mogen voelen
en nieuwe mogelijkheden leren zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we in deze donkere dagen voor Kerstmis
dat we stilte zouden scheppen in ons hart,
zodat we oog krijgen voor wat
zo gemakkelijk ondergesneeuwd geraakt in ons leven.
Dat we in alles op zoek mogen blijven naar Gods Licht.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we kritisch mogen kijken
naar de manier waarop we met elkaar omgaan.
Dat we oor hebben voor elkaar.
Dat we elkaar zouden zien staan
en steeds naar mekaar op zoek gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we waakzaam mogen blijven
voor wat er om ons heen gebeurt.
Dat we onze ogen niet sluiten
voor de grote nood waarin veel mensen verkeren
en dat we niet in moedeloosheid zouden verzinken.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
luister naar ons bidden
en vervul ons van uw Licht,
zodat wij op onze beurt
licht kunnen zijn voor elkaar,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Seef Konijn

Gebed over de gaven 1

In dit brood en deze beker, Heer,
bieden wij U aan
al wat wij hebben, al wat wij zijn.
Herschep ons mensenbestaan tot een vreugde voor uw naam,
tot een zegen voor deze wereld.
Dat vragen wij U door Jezus,
ons Voorbeeld en onze Zekerheid
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van belofte,
waar mensen breken en delen met elkaar,
komt Gij hen tegemoet,
daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld.
Zegen dit brood en deze wijn
tot voedsel voor onderweg,
en maak dit samenzijn hier
tot een hernieuwd begin van liefde in overvloed,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord,
uw helpende Hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drink er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, barmhartige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend, mogen wij vol vertrouwen bidden
tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

God,
als wij ons gedragen weten door uw liefde
en erkennen dat Gij uw mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste
angst en stormwind luwen.
Als wij, in U verankerd,
rondom ons
uw rust en troost uitstralen,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

God,
als wij uw vrede naderbij willen brengen,
dan zullen wij een eind moeten maken aan haat en oorlog.
Dan zullen wij mensen in hun waarde moeten laten
en geen discriminatie mogen toestaan.
Dan zullen we respect moeten opbrengen voor andersdenkenden.
Dan zullen we de schepping
niet enkel productief mogen maken in ons eigen voordeel.
Open ons hart, Heer,
voor uw visie op vrede,
dan zullen wij met Kerstmis
bij de mensen van goede wil kunnen worden gerekend.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Advent is uitzien naar Gods komst op aarde.
Wij, die hier en nu leven,
kunnen de komst van Gods Rijk op aarde
voorbereiden en bespoedigen,
te beginnen in deze kring van mensen,
samen aan deze tafel op uitnodiging van God.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Onze ogen zijn zo wijd geopend
op de toekomst…
als die van kinderen
voor een uitstalraam
rond Sinterklaas.
Want elk jaar opnieuw,
op weg naar Kerstmis,
ontwaken onze dromen.

Een visioen van vrede
komt dichterbij:
grenzen als open deuren.
Over heel de wereld
lonen uitbetaald
waarvan elkeen kan leven.
De aarde, noch het water
verkracht
en de lucht die levensadem mag zijn.

De toekomst in een uitstalraam…
We kijken van nabij.
Aan elk artikel hangt een prijs.
Bekering is de munt,
bekering van het hart:
verzaken aan de drang
naar overheersing
en de drang naar groot gewin.

Een veel te hoge prijs
– zo vinden wij –
en gaan het uitstalraam voorbij.
We zoeken iets goedkopers
en betalen met gewone munt.

En alles blijft zoals het is,
zoals het altijd is geweest.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Advent is verlangen,
is wachten naar iets heel bijzonders:
God in ons leven.
Dit tere mysterie van ontmoeting
vraagt een geduldig uitkijken,
een zacht vermoeden en geloven
dat het waar wordt.
God laat op zich wachten, altijd.
Het hart moet ernaartoe groeien,
ook langs pijn en tegenvallers,
langs fouten en misstappen,
langs boete en vergeving.
God laat zich veroveren.
Zijn vriendschap is geen geschenk voor verwende kinderen.
Hij laat zich slechts vinden
door mensen die zoeken, geduldig en taai,
en die veel willen loslaten.

Advent is uitkijken en waakzaam zijn.
Want in elke opdracht, in elke taak
en in elke mens die ons nodig heeft,
kan God ons tegemoet komen
en zonder een groot verlangen naar Hem
zouden wij Hem nooit herkennen.
Zijn onze ogen blind geworden …
Hebben we de deuren van ons hart gesloten …
Zie en voel … Hij leeft onder ons.
Het Kerstgebeuren is een verhaal van vandaag
dat vandaag nog gebeurt, ieder jaar opnieuw:
het gebeurt aan mensen en gebeurt door mensen.

Bezinning 3

Af en toe word je bedolven
onder allerlei onheilsprofetieën.
Het gaat slecht met ons milieu.
De ozonlaag, de waterhuishouding:
ze zijn een bedreiging
voor de toekomst van mens en wereld.
Normen en waarden lijken te verdwijnen.
Er zijn de problemen van drugs en alcohol.
Geweld neemt hand over hand toe.
We vragen ons soms af,
waar het naartoe moet.
Het kan zo niet langer meer.

Het zou dom zijn om de ogen te sluiten
voor de problemen van onze wereld.
Maar het is niet goed om ons
in die dreiging te laten meeslepen.
Het Evangelie roept op
om onze hoofden juist dan omhoog te houden.
Het kan niet de bedoeling zijn,
dat we ten onder gaan aan pessimisme.
Het leven van mens en wereld
is toekomstgericht.

Daarom worden we opgeroepen
waakzaam, alert te zijn.
We moeten de vinger aan de pols houden,
maar ook de handen uit de mouwen steken.
Lijdzaam toezien is niet christelijk.
Daadwerkelijk uitzien naar leven en ruimte:
daartoe worden we uitgedaagd.
Op onze weg naar Kerstmis
mogen we dit voor ogen blijven houden.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, onze Vader,
met een hart, vervuld van hoop en geloof,
zien wij uit naar de komst van Jezus, uw Zoon.
Moge Hij ons leven zó raken
dat wij gevoeliger worden
voor wat om ons heen gebeurt
maar niet zou mogen gebeuren.
Moge uw Zoon geboren worden
in de kleinen en de armen,
de slachtoffers en de uitgebuiten.
Moge wij beseffen dat
Gij uw arm bemoedigend om onze schouders legt
als wij hen in onze armen sluiten.
Dat vragen wij U, wachtend op uw Licht. Amen.

Slotgebed 2

Kom in ons midden en groei in ons, God,
Gij die leven zijt en liefde,
die Vader, Moeder wordt genoemd,
die erkend wordt
in een Kind zonder macht, maar vol beloften,
kwetsbaar en onweerstaanbaar,
een Kind, aangewezen op liefde en trouw van mensen.
Kom in ons midden,
sterk ons hart,
blijf ons nabij. Amen.

Zending en zegen

Vandaag, bij het begin van de advent,
werd ons de komst van het Licht aangekondigd.
Moge God ons zegenen
opdat wij zijn Licht mogen ontmoeten in elkaars ogen,
en, op weg naar morgen,
zijn vrede mogen delen met velen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.