1e zondag van de advent C 2006

ZONDAGSVIERINGEN.

1e zondag van de advent C-jaar. (03 12 2006)


Ontsteken adventskaars.

Advent:
aan de verre horizon – nog vier weken ver –
daagt Kerstmis op,
de geboortedag van Hem,
die hoop en toekomst aanreikt,
die licht bracht in onze duisternis.
Als teken van die komende hoop
steken wij licht aan:
de eerste kaars van onze adventskrans.
         Priester gaat kaars aansteken.

Begroeting.
Van harte welkom in deze eucharistieviering.
Laten wij dit samenzijn en heel het komende kerkelijk jaar,
in het teken stellen van het kruis:
In de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord.

Advent, een tijd van hoop en licht,
maar ook een tijd om onszelf te bevrijden van verwachtingen
die de toets van de christelijke kritiek
niet kunnen doorstaan.
Geloven is immers niet vrijblijvend.
Het vergt alertheid, voortdurende waakzaamheid.

Als Jezus in de evangelielezing van vandaag
hierop zo sterk de klemtoon legt,
dan doet Hij dat omdat Hij weet
dat er onder ons teveel geloof-op-zijn-zondags is,
geloof dat tijdens de week in slaap wordt gewiegd.

Bidden wij de Heer om vergeving
en vragen wij Hem ons wakker te schudden
zodat wij waardig het Kind Jezus kunnen ontvangen waarvoor er in de herberg van de wereld vaak geen plaats is.

Vergevingsmoment.

Heer, wees hier aanwezig
als de stem in het gebeuren van elke dag,
als de stem die gehoord wordt
in de stille noodkreet van de eenzame,
in de lach van wie blij is,
en in de tranen van de bedroefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wees hier aanwezig
in de zon die onze dag verlicht,
in het vuur dat de kou verdrijft,
in het water dat ons zuivert en verfrist,
in het brood dat onze honger stilt,
in de wijn die ons hart verblijdt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wees hier aanwezig
in de vriend of vriendin die ons nabij is,
in de stem die troost,
in de hand op onze schouder,
in geschonken vergeving,
en in zoveel liefde, gratis aan ons besteed.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God in zijn barmhartigheid naar ons toe komen,
ons bij de hand nemen
en ons binnenleiden in zijn Rijk.

Openingsgebed 1.

Blijf bij ons, Heer, en ga met ons mee
doorheen deze donkere dagen van het jaar.
Zegen deze tijd van ‘uitzien naar’
en keer onze verlangens in de richting van uw verwachtingen
zoals die vlees en bloed geworden zijn
in Jezus van Nazareth, uw Zoon en onze broeder. Amen.

Openingsgebed 2.

Ik wil voor je bidden – zegt God –
opdat je Mij ontvangen wilt
wanneer Ik in jou wil mens worden.
Ik hoop dat je je leven voor Mij openstelt
en dat je stilaan leert
om lief te hebben zoals Ik liefheb.
Blijf daarom waakzaam
en laat je niet versuffen door de zorgen van het leven.
Geloof dat Ik van je hou
zoals een moeder van haar kind,
en dat Ik achter je zal staan bij verdriet en pijn.
Ik wil voor jou kompas zijn
op weg naar vrede en toekomst.
naar Erwin Roosen


Lezingen
(Jer. 33,14-16 ; Lc. 21,25-28.34-36)

Openen wij ons hart om te luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jer., 33, 14-16)

Uit de profeet Jeremia.

14
      Zo spreekt de Heer:
`De tijd komt dat Ik de belofte vervul
die Ik Israël en Juda gedaan heb.
15       In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
16       In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En de stad zal heten
`De Heer, onze gerechtigheid”.’
KBS Willibrord 1995.

Tweede lezing (1 Tess., 3, 13-4, 2)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.

Broeders en zusters,
12 En moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maken,
even groot als onze liefde voor u.
13 Laat Hij uw hart sterken,
zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader,
bij de komst van onze Heer Jezus
met al zijn heiligen.
1
  En wat de rest betreft, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus,
dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen
omtrent een levenswandel die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan u al doet.
2  U kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
KBS Willibrord 1995.

Evangelie (Lc., 21, 25-28. 34-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
25 Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
26 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning
om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse machten zullen wankelen.
27 Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid
zien komen op een wolk.
28 Als dat gaat gebeuren,
sta dan op, recht en fier,
want uw verlossing is dichtbij.’
34 Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap
en door de zorgen van het leven,
en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.
35 Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.
36 Blijf te allen tijde waakzaam en bid
dat u de kracht zult hebben
om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren
en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’
KBS Willibrord 1995.

Geloofsbelijdenis.

Belijden wij ons geloof in God aan wie wij recht doen als wij ons inzetten voor de minsten der mensen:

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.
Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.


Voorbeden.

 Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor de waakzamen onder ons, voor de profeten van nu;
bidden we voor hen die hun ogen en oren de kost geven
om onrecht, dichtbij en veraf,
voortdurend onder onze aandacht te brengen;
dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het waken hebben opgegeven,
voor de vermoeiden,
en voor de over-vermoeiden in wie alle verwachting is uitgeblust;
bidden wij voor allen die
– door het leven geschonden –
slechts achterom kijken en niets meer van de toekomst verwachten.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf,
soms waakzaam, dan weer slapend,
bij tijden energiek en vol goede moed,
dan weer ontgoocheld en uitgeblust:
dat wij elkaar bemoedigen en gaande houden
totdat de Mensenzoon in ons midden opnieuw geboren kan worden.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1.

In dit brood en deze beker, Heer,
bieden wij U aan
al wat wij hebben, al wat wij zijn.
Herschep ons mensenbestaan tot een vreugde voor uw naam,
tot zegen voor deze wereld.
Dat vragen wij U door Jezus,
ons voorbeeld en onze zekerheid
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2.

God van belofte,
waar mensen breken en delen met elkaar,
komt Gij hen tegemoet,
daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld.
Zegen dit brood en deze wijn
tot voedsel voor onderweg,
en maak dit samenzijn hier
tot een hernieuwd begin van liefde in overvloed,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze broeder. Amen.

Tafelgebed.

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drink er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Wij bidden U, Vader, voor onze kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend, mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

God,
Als wij ons gedragen weten door uw liefde
en erkennen dat Gij uw mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste
angst en stormwind luwen.
Als wij, in U verankerd,
rondom ons
uw rust en troost uitstralen
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens.
Als wij aan Gods vrede
gestalte geven,
elkaar in lief en leed vasthouden,
troosten en bemoedigen,
kan over drie weken het kind geboren worden,
met zijn boodschap van vrede voor alle mensen.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En met uw Geest.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods.

Communie.

De Komende wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1.

Jij onmetelijke,
jij in het verborgene,
die machthebbers
klein maakt
en gevangenen wegleidt
uit het slavenhuis,
groei als een twijgje
uit een dorre stronk,
bloei als een takje
uit de verschroeide aarde,
stroom als nieuw leven
over alles wat verdord is,
geef ons hoop op vrede,
ooit.

Jij onmetelijke,
jij in het verborgene,
doe op ons rusten
jouw geest die wijs maakt
en ons doet inzien
hoe in onze wereld
machten heersen
die mensen opzetten tegen elkaar,
die geen acht slaan op wat in mensen groeit
aan hoop
en verlangen naar vrede.

Houd Uw visioen
levend in ons
en verhaast de dag
waarop het zo zal zijn.
naar M. Steehouder

Bezinning 2.

Onze ogen zijn zo wijd geopend
op de toekomst…
als die van kinderen
voor een uitstalraam
rond Sinterklaas.
Want elk jaar opnieuw,
op weg naar Kerstmis,
ontwaken onze dromen.

Een visioen van vrede
komt dichterbij:
grenzen als open deuren;
over heel de wereld
lonen uitbetaald
waarvan elkeen kan leven;
de aarde, noch het water
verkracht;
en de lucht die levensadem mag zijn.

De toekomst in een uitstalraam…
We kijken van nabij.
Aan elk artikel hangt een prijs.
Bekering is de munt,
bekering van het hart:
verzaken aan de drang
naar overheersing
en de drang naar groot gewin.

Een veel te hoge prijs
– zo vinden wij –
en gaan het uitstalraam voorbij.
We zoeken iets goedkopers
en betalen met gewone munt.

En alles blijft zoals het is
zoals het altijd is geweest.
naar Manu Verhulst


Slotgebed.

Bij het einde van deze viering
willen wij U bidden, Heer:
ga met ons mee doorheen de dagen van deze Advent.
Maak ons waakzaam voor uw visioen van vrede,
en maak ons bereid
om dat visioen stap voor stap
dichterbij te brengen in de kleine verhalen van ons dagelijks bestaan.
Dan kunt Gij opnieuw geboren worden,
telkens wij het wagen
een ander als medemens nabij te zijn,
naar het voorbeeld van Hem,
naar wiens komst wij verlangend uitzien,
Jezus van Nazareth, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Zegen.

God wil ons allen zegenen
tot levende getuigen van zijn Rijk dat komt:
+ in de naam van de Vader…

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.