1e zondag van de advent B 2020

29 11 2020

Begroeting

Van harte welkom op de eerste zondag van de adventstijd.
Moge + de nabije mensenliefde van onze God,
de genade van onze Heer Jezus Christus
en de gemeenschap van de H. Geest
hier in ons midden zijn. Amen.

Aansteken adventskaars 1

God,
Gij die steeds een nieuw begin wilt maken met mensen,
met de eerste kaars op onze adventskrans
die we nu ontsteken,
willen wij een nieuw begin maken.
Wij willen proberen creatief te leven
en ons niet te laten overspoelen door drukte,
gewoonte en pessimisme.
Wij bidden U:
beziel ons daarbij
en verlicht onze weg naar U.
naar André Thoonen

Aansteken adventskaars 2

God komt naar ons toe als een kwetsbare medemens,
telkens met dezelfde vraag: “Mag Ik er zijn voor jou?”
Wij ontsteken nu de eerste kaars van onze adventskrans
als teken dat wij oog willen krijgen voor zijn lichtende aanwezigheid,
als teken dat wij waakzaam willen zijn
en dat wij het verhaal van vergeten mensen willen horen.
Levensecht


Openingswoord 1

Vandaag zijn we bij elkaar,
omdat we in ons hart opnieuw ruimte willen maken
om de goede dromen terug te vinden,
om de visioenen die we kapot hebben gemaakt weer tot leven te brengen.
Omdat we, daar waar wij anderen hun verlangen en hoop
uit handen hebben geslagen,
weer wegen van hoop mogelijk willen maken.
Omdat we alles wat de komst van de vrede
en de gerechtigheid in de weg staat, willen opruimen,
zodat wij, mensen met beperkingen,
onszelf terugvinden,
mensen van God, kwetsbaar als kinderen.
We bidden om ontferming en genade
voor ons doen en laten.
naar Tot uw dienst

Openingswoord 2

Wachten… we kennen het allemaal.
Wachten op trein, tram of bus, wachten in de dagelijkse file.
Wachten bij de dokter en ongeïnteresseerd een tijdschrift lezen.
Maar we kennen ook een ander wachten:
wachten op een deugddoende vakantie bijvoorbeeld,
zo tussen Kerstmis en Nieuwjaar…
En nog een ander wachten, een verwachten: de advent.
Niet zomaar gewoon vier weken en dan plots Kerstmis.
Nee, vier weken om na te gaan of ons hart zacht genoeg is
om te dienen als wiegje voor het Kerstekind,
om na te gaan of onze handen warm genoeg zijn
om dat Kind liefdevol te koesteren.
Vier weken adventsverwachting en dan wordt Jezus geboren.
naar Liturgische vieringen Bachte

Openingswoord 3

De Advent is begonnen,
een tijd van hoop en verwachting,
maar meer nog een oefening van goed kijken, van leren zien.
Want het zal je maar gebeuren,
dat het Rijk Gods onder ons komende is
en je hebt het niet in de gaten,
het gaat helemaal aan jou voorbij.
Vandaar de oproep in onze lezingen van vandaag:
‘Wees waakzaam van hart!’
naar Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Heer, wees hier aanwezig
als de stem in het gebeuren van elke dag,
als de stem die opklinkt
uit de stille noodkreet van de eenzame,
uit de lach van wie blij is,
uit de tranen van wie bedroefd is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wees hier aanwezig
in de zon die onze dag verlicht,
in het vuur dat de kou verdrijft,
in het water dat ons zuivert en verfrist,
in het brood dat onze honger stilt,
in de wijn die ons hart verblijdt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wees hier aanwezig
in de vriend die ons nabij is,
in de hand die troost en opricht,
in de vergeving die geschonken wordt,
in het telkens nieuw begin,
in zoveel liefde, gratis aan ons besteed.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge onze barmhartige God naar ons toe komen,
ons bij de hand nemen
en ons binnenleiden in zijn Rijk. Amen.

Gebed om ontferming 2

God, kom in ons leven met uw licht,
zodat we vol vertrouwen openstaan
voor uw liefde die ons tot bevrijding brengt.

-Heer, voor U leggen we de pijn neer
van wie ziek of eenzaam is,
de leegte van het gemis van wie rouwt,
de kou van een wereld die geen ziek-zijn verdraagt.
Dat wij uitzien naar Gods komst waar alles anders wordt.
Maak ons aandachtig en begripvol.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, voor U leggen we de pijn
van het onrecht neer
de pijn van de machteloosheid en de bitterheid,
de kilte van de wanhoop,
het duister van een wereld die geen zwakte duldt.
Dat wij uitzien naar de Mensenzoon die alles anders maakt.
Maak ons alert en behoedzaam.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, voor U leggen we de pijn neer
van hen die toekomst en uitzicht verloren
in een samenleving die geen God meer verdraagt.
Dat wij uitzien naar Gods Rijk waar alles beter wordt.
Maak ons waakzaam van hart.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, herschep ons tot hartelijke mensen
die vreugde, licht en warmte brengen in deze wereld. Amen.

Openingsgebed 1

God, uw Zoon heeft ons gezegd:
“In het huis van mijn Vader
zijn vele woningen,
en daar is plaats voor velen”.
Wij bidden U voor alle mensen,
maar vooral voor hen
die in deze dagen op zoek zijn
naar een handjevol geluk.
Onze aandacht gaat
naar al wie geen vrede of veiligheid kennen,
naar wie geen geborgenheid vinden en geen thuis.
Gij roept ons op om in deze dagen van de advent
in iedere mens die bij ons aanklopt
uw uitnodiging te zien
om U gastvrij in ons huis en ons hart te ontvangen.
Geef ons de moed om daarover te durven nadenken
in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
wij willen graag attent blijven,
met een wakkere geest in het leven staan,
ons laten raken
en niet zomaar aan alles voorbijgaan.
Als Gij ons helpt de kansen die Gij geeft
te benutten,
zullen wij U ontmoeten
op de tocht die wij samen begonnen zijn. Amen.
Kerk & Wereld

Lezingen

Vanuit onmacht en schuldbesef bidt Jesaja,
namens het volk, tot God om ontferming.
Gods trouw is immers sterker dan de ontrouw van mensen.
In de tweede lezing spoort Paulus de Korintiërs en ook ons aan
om te blijven uitzien naar Jezus Christus, de Komende.
In de evangelielezing worden wij aangemaand om waakzaam te zijn,
want de Heer komt onverwachts.

Eerste lezing (Jes., 63, 16b-17. 19; 64, 3b-7)

Uit de Profeet Jesaia

U, Heer, onze Vader,
van oudsher heet U onze verlosser.
17 Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen,
waarom liet U ons hart verstenen,
zodat het U niet meer vreest?
Keer terug, omwille van uw dienstknechten,
de stammen die uw eigendom zijn.
19bAls U de hemel toch openscheurt om af te dalen!
De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.
3b Geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
4  U ontmoet mensen die recht doen,
en uw wegen gedenken.
U bent kwaad, want wij zondigden.
U bent kwaad op ons omdat we zondigden,
toch worden wij gered.
5  Wij hebben ons allemaal verontreinigd,
heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;
wij zijn allen als verwelkte bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.
6  Niemand is er die uw naam nog aanroept,
niemand heeft de moed om op U te steunen;
want U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.
7  En toch, Heer, bent U onze vader.
Wij zijn de leem, U bent de boetseerder,
wij zijn allen het werk van uw hand.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Kor. 1, 3-9)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

3           Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
 4          Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade,
ie u in Christus Jezus is gegeven.
5           Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis,
6           naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond.
7           Geen enkele genadegave ontbreekt u,
en u ziet vol verwachting
uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
8           Hij zal u laten standhouden tot het einde,
zodat u geen verwijt kan treffen
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9           Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap
met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 13, 33-37)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

33 Kijk uit, wees waakzaam.
Want je weet niet wanneer het moment daar is.
34 Het is als met iemand die naar het buitenland is,
zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen
aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak,
en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn.
35 Wees dus waakzaam,
want je weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht
of bij het kraaien van de haan
of bij het eerste ochtendlicht,
36 zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt.
37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:
wees waakzaam.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in God de Vader,
die ons met zijn goedheid en mensenliefde
verschenen is in de geboorte
van het kind van Bethlehem.

Ik geloof in het kind van Bethlehem,
dat in zijn later leven
ons de liefde van God heeft laten zien
door bevrijdend en genezend
naar kleinen en weerlozen te gaan,
naar armen en zieken
en naar hen die zich schuldig of mislukt voelden.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons de kracht geeft om te groeien
in onze liefde tot God en tot elkaar. Amen.
Grimbergen

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

-Ons bestaan in deze wereld
is vaak zo broos en kwetsbaar.
Ons leven is lang niet altijd zo onschuldig.
God, maak ons waakzaam van hart
zodat wij leren leven met wijdopen ogen.
Laten wij bidden…

-Het leed waaronder mensen lijden
is vaak stil en verborgen.
God, maak ons waakzaam van hart
zodat wij met een scherpe en begrijpende blik zien
wat een ander bezighoudt.
Laten wij bidden…

-De toekomst van uw aarde
is zo vaak somber en weinig hoopgevend.
God, maak ons waakzaam van hart
zodat deze adventstijd een periode wordt
van inkeer en nieuwe toewijding.
Laten wij bidden…
vrij naar: Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 2

-Bidden we tot God, onze Vader,
om hoop voor de wereld waarin wij leven.
Dat we ons niet door angst laten leiden,
alleen gericht op de zorg voor onszelf zonder bevrijdende toekomst.
Dat Hij ons de moed geeft
om waakzaam te zijn en zijn tekenen te verstaan.
Laten we bidden…

-Bidden we om liefde tussen de mensen,
om liefde voor heel de schepping.
Dat we de beste krachten in onszelf durven mobiliseren
en wegbereiders worden van Gods heil.
Laten we bidden…

-Bidden we voor wie leiding geven in Kerk en maatschappij.
Dat medemenselijkheid hun diepste motivatie mag zijn.
Dat zij zich niet laten gevangen zetten door gangbare systemen,
dat zij zich niet laten meeslepen in een spiraal
van economische onrechtvaardigheid,
maar nieuwe wegen durven gaan op weg naar het Gods Koninkrijk.
Laten we bidden…
naar Clara van Boekel-Angenent

Voorbeden 3

-Bidden we voor mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten.
Dat ze mensen mogen ontmoeten die hen op de been helpen
en bereid zijn een stukje met hen mee te gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die het gevoel hebben niet meer mee te tellen.
Dat ze nieuwe mogelijkheden leren ontdekken,
dat ze mensen mogen ontmoeten die hen wel zien staan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich voorbereiden op de komst van de Heer.
Dat ze mogen ontdekken dat Hij tot ons komt in mensen.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

In dit brood en deze beker, Heer,
bieden wij U aan
al wat wij hebben, al wat wij zijn.
Herschep ons mensenbestaan tot een vreugde voor uw naam,
tot een zegen voor deze wereld.
Dat vragen wij U door Jezus,
ons Voorbeeld en onze Zekerheid
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
als waakzame dienaars
hebben wij uw tafel gedekt met brood en wijn.
Zegen deze gaven tot uw  lichaam en uw bloed,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden
ging Jezus regelmatig de berg op om er zich biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad.
            Onze Vader…

Vredeswens 1

Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
zegen dit uur en alle dagen met uw vrede en vreugde.
Geef dat wij die mogen delen
met allen die wij ontmoeten,
met allen met wie wij verbonden zijn.
Verdrijf alle duisternis uit onze harten
en vul ze met uw vrede .
Gij die onze vrede geworden zijt, voorgoed.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Hij die komt, wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Waak!
Gaat het hier over een klein, smeulend vlammetje
dat in staat is de hele haard aan te steken?
Willen we het apparaat enkel in stand-by houden,
zodat het nog net reageert op de toets van de afstandsbediening?

Waak!
Of gaat het om een sluimerslaap, een hazenslaap
waarbij de geest slechts schijnbaar slaapt,
en zich klaar houdt om op te springen
zodra de gelegenheid zich aandient?

Waak!
Zoals Bach het zo mooi beschreven heeft
in het koraal van de wachter.
De waaktoestand is als een basso continuo,
de grondtoon waarop zich de melodie ontwikkelt
tot een lied dat op zich onvolkomen blijft:
zo nodig is het volgehouden grondakkoord
waarop het steunt.

Waak!
Dat is onze basishouding, ons vertrekpunt.
Welk lied mag nu uit ons hart opwellen
in deze nieuwe Adventtijd?

Bezinning 2

Jezus kennen…
is opkomen voor mensen aan de kant,
mensen aan de afgrond van vergetelheid.
Is frisgroene takken vlechten
tussen winterdode twijgen.
Is het kwijnend vuur aanwakkeren.
Is het donker verdrijven met groeiend kaarslicht.

Hem kennen…
is de stemloze jouw stem geven.
Zingen, protesteren, revolteren
tegen scheefgetrokken verhoudingen,
tegen vierkant draaiende toestanden
en ze ombuigen tot een levenskring
en gemeenschap van mensen.

Hem erkennen…
is de arme omarmen,
zoals het liefde-rode lint aan de adventskrans.

Bezinning 3

Advent is ons bezinnen,
wetend dat God komen gaat,
’t Is een milde blik naar binnen
waar de Heer zich vinden laat.

Advent is ons bekleden met ’t gewaad van hartelijkheid;
’t is onze gaven goed besteden,
handen vol met dienstbaarheid.

Advent is ons bekeren,
kind zijn voor Gods aangezicht;
’t is een woord van liefde leren,
luisterend naar Gods nieuwsbericht.

Advent is ons verblijden,
ingetogen zijn en stil;
’t is een rechte weg bereiden,
effen zoals God die wil.

Advent is weer geloven
dat God zelf zijn licht verspreidt.
Federatie Kana

Slotgebed 1

Ik hoop dat je je niet in slaap laat sussen
door de welvaart en de onverschilligheid van de samenleving – zegt God –
maar dat je waakzaam blijft
voor de zorgen en de vragen van mensen om je heen
en met open ogen durft te kijken
naar hun pijn en naar hun vreugde.
Alleen op die manier kan je je hart voorbereiden op mijn komst
en kan Ik in jou geboren worden.
Zorg er dus voor dat je ‘wakker’ blijft
en dat je een heldere kijk bewaart
op de ontwikkelingen in de wereld.
Misschien blijft de kerstster dan ook boven jouw leven stilstaan
en mag je een bevoorrechte getuige zijn van mijn menswording. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God van leven,
leer ons in deze adventsperiode in te zien
dat elke lente begint
met een twijgje groen dat open bloeit,
dat een nieuwe wereld begint
met een open hart en open handen
met een open geest
zoals die zichtbaar was in Jezus
die vol was van U. Amen.
naar Manu Verhulst


Zending en zegen

God wil ons allen zegenen
tot levende getuigen van uw Rijk dat komt:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.