1e zondag van de advent B 2017

03 12 2017

Begroeting

Van harte welkom op de eerste zondag van de Adventtijd.
Laten wij dit samenzijn
en heel het komende kerkelijk jaar,
in het teken stellen van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken adventskaars 1

Over vier weken vieren wij Jezus’ geboortefeest.
Het mooiste geschenk dat wij Hem kunnen geven,
is dat wij zijn weg van liefde gaan.
Daarom is aan de advent ook de actie Welzijnszorg gekoppeld,
oog en oor hebben voor mensen uit onze omgeving
die het niet zo goed hebben als wij.
Wij steken de eerste kaars aan opdat we de moed zouden hebben
de armoede hier en elders te bestrijden tot iedereen menswaardig kan leven.
Heer, wees Gij daarbij ons Licht dat ons in goede banen leidt.
naar Frans Nierinck

Aansteken adventskaars 2

Met de adventskrans groeien wij week na week naar Kerstmis toe.
Met het aansteken van de eerste kaars kijken wij de komst van Jezus tegemoet.
Het nu nog eenzame licht spreekt van ons vertrouwen
dat het licht de duisternis telkens weer overwint.
Welzijnszorg

Openingswoord 1

Advent is een tijd van wachten,
wachten op wat van God zal komen,
mogen hopen dat God ons toekomst toezegt.

Advent is ook een tijd van verwachten.
Als een moeder een baby verwacht,
dan wacht en hoopt ze niet alleen,
maar ze werkt ook actief naar de komst van de baby toe.
Laten wij, in deze voorbereidingstijd op Kerstmis,
actief meewerken met God
die toekomst wil voor alle mensen.

Openingswoord 2

Eeuwenlang al dromen mensen van het licht,
van rechtvaardigheid, van vrede op aarde.
Wij scharen ons achter die traditie.
Ook wij hopen en verlangen.

Maar soms zijn we de dromen kwijt.
In de drukte van de dag vergeten we de visioenen waarnaar we uitzien.
In onze onmacht kunnen we de droom van vrede niet dragen.
In onze twijfel breken we visioenen af tot op de grond.

We zien geweld en worden moedeloos.
We zien verdriet, maar willen niet troosten.
We kiezen voor onszelf en vergeten en vernederen de ander.

Vandaag zijn we bij elkaar,
omdat we in ons hart opnieuw ruimte willen maken
om de goede dromen terug te vinden,
om de visioenen die we kapot hebben gemaakt weer tot leven te brengen.
Omdat we, daar waar wij anderen hun verlangen en hoop
uit handen hebben geslagen,
weer wegen van hoop mogelijk willen maken.
Omdat we alles wat de komst van de vrede
en de gerechtigheid in de weg staat, willen opruimen,
zodat wij, mensen met beperkingen,
onszelf terugvinden,
mensen van God, kwetsbaar als kinderen.
We bidden om ontferming en genade
voor ons doen en laten.
naar Tot uw dienst

Openingswoord 3

De Advent is begonnen,
een tijd van hoop en verwachting,
maar meer nog een oefening van goed kijken, van leren zien.
Want het zal je maar gebeuren,
dat het Rijk Gods onder ons komende is
en je hebt het niet in de gaten,
het gaat helemaal aan jou voorbij.
Vandaar de oproep in onze lezingen van vandaag:
‘Wees waakzaam van hart!’
naar Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Als wij te weinig waakzaam zijn
en we geen oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij te weinig waakzaam zijn
en wij mensen die ons nodig hebben
door de drukte van ons bestaan, niet eens opmerken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij te weinig waakzaam zijn
en we uw aanwezigheid niet meer voelen, God,
of uw Boodschap te weinig toepassen in ons leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

God vraagt ons waakzaam te zijn voor het onverwachte.

-Het is verleidelijk
om de geest van elk-voor-zich binnen te laten in ons dagelijkse leven.
God, help ons aandacht te hebben voor mensen
die onze aandacht verdienen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Het kost moed
om mensen zonder werk en papieren niet met minachting te bekijken.
God, help ons onze enge blik te verruimen
en alle mensen als broers en zussen te bejegenen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Onbekende mensen en dingen boezemen ons angst in.
God, help ons, in het spoor van Jezus te gaan
die onbevangen en vol vertrouwen mensen tegemoet ging,
ongeacht of ze rijk waren of arm,
Jood of niet-Jood.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons tekortkomen helen
en in ons hart het verlangen wekken naar Jezus’ komst. Amen.
naar Thomasvieringen

Openingsgebed 1

Blijf bij ons, Heer, en ga met ons mee
doorheen de donkerste dagen van het jaar.
Zegen deze tijd van ‘uitzien naar’
en bekeer onze verlangens naar uw verwachtingen
zoals die vlees en bloed geworden zijn
in Jezus van Nazareth, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

God, onnoembaar en tegelijk onmisbaar,
bij het begin van de advent bidden wij U:
zegen ons tot inkeer en heroriëntering.
Wees troost en uitdaging,
rust en onrust in ons midden.
Stoot ons aan met het licht van uw Woord.
Maak onze ogen en oren scherp en attent
voor wat er om ons heen gebeurt
aan kwade en vooral goede dingen.
Versterk onze hoop op vrede.
Verhoog onze inzet voor mensen in nood.
Zegen ons daartoe
en roep ons op tot beter mens-zijn. Amen.

Lezingen

De schriftteksten van de eerste zondag van de Advent
zijn een oproep tot waakzaamheid, tot wakker worden.
Deze oproep wordt in de eerste plaats tot God gericht:
de eerste lezing is een smeekbede,
dat God zich weer tot zijn volk zou keren.
De tweede lezing vertolkt
ons uitzien naar de komst van de Heer.
En in het evangelie worden ook wij zelf
tot waakzaamheid opgeroepen.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 63, 16b-17. 19; 64, 3b-7)

Uit de Profeet Jesaya

U, Heer, onze Vader,
van oudsher heet U onze verlosser.
17 Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen,
waarom liet U ons hart verstenen,
zodat het U niet meer vreest?
Keer terug, omwille van uw dienstknechten,
de stammen die uw eigendom zijn.
19bAls U de hemel toch openscheurt om af te dalen!
De bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.
3b Geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.
4  U ontmoet mensen die recht doen,
en uw wegen gedenken.
U bent kwaad, want wij zondigden.
U bent kwaad op ons omdat we zondigden,
toch worden wij gered.
5  Wij hebben ons allemaal verontreinigd,
heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;
wij zijn allen als verwelkte bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.
6  Niemand is er die uw naam nog aanroept,
niemand heeft de moed om op U te steunen;
want U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.
7  En toch, Heer, bent U onze vader.
Wij zijn de leem, U bent de boetseerder,
wij zijn allen het werk van uw hand.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 1, 3-9)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

3           Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
 4          Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade,
ie u in Christus Jezus is gegeven.
5           Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis,
6           naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond.
7           Geen enkele genadegave ontbreekt u,
en u ziet vol verwachting
uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
8           Hij zal u laten standhouden tot het einde,
zodat u geen verwijt kan treffen
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
9           Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap
met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 13, 33-37)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

33 Kijk uit, wees waakzaam.
Want je weet niet wanneer het moment daar is.
34 Het is als met iemand die naar het buitenland is,
zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen
aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak,
en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn.
35 Wees dus waakzaam,
want je weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht
of bij het kraaien van de haan
of bij het eerste ochtendlicht,
36 zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt.
37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:
wees waakzaam.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
aan wie wij recht doen
als wij ons inzetten voor de minsten der mensen.

Ik geloof in God die ik ‘Vader’ mag noemen
en die wil dat ik gelukkig ben.

Ik geloof in de verrezen Jezus;
Hij ging ons voor als medemens.
Al wat Hij was,
al wat Hij bezat
deelde Hij mee tot geluk van velen.

Hij blijft ons nabij in brood en wijn.
Hij blijft ons nabij in mensen die leven vanuit zijn Geest.

Ik geloof in die Geest
die licht en warmte geeft,
energie
om lief te hebben,
om met anderen te delen,
om van anderen te ontvangen.
Die ons weghaalt uit ons ‘alleen zijn’.

Ik geloof in mensen.
Ik geloof in hen die gemeenschap vormen rond Jezus.
In hen die blijven geloven
dat we er zijn voor mekaar
en die werken aan een wereld
waar elke mens geborgenheid en levenskwaliteit vindt.

Ik geloof in de liefde van God
die vergeeft,
en mij op handen draagt
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Onze God wil midden onder ons zijn.
Hij wil zijn Rijk onder ons vestigen.
Biddend willen wij ons daarvoor openstellen.

-Bidden we voor de waakzamen onder ons,
voor de profeten van nu.
Bidden we voor hen die hun ogen en oren openhouden
en het onrecht, – dichtbij en veraf –
voortdurend onder onze aandacht brengen.
Dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de trouwe wachters,
en voor allen die de moed nooit opgeven,
voor hen die hun geloof en hun idealen bewaren
en zelfs in het donkerste duister nog lichtpunten zien.
Dat zij velen tot voorbeeld en inspiratie mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het waken hebben opgegeven,
voor de vermoeiden en de over-vermoeiden,
in wie alle verwachting is uitgeblust.
Bidden wij voor allen die – door het leven geschonden –
slechts achterom kijken en niets meer van de toekomst verwach­ten.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf,
soms waakzaam, dan weer slapend,
bij tijden energiek en vol goede moed,
dan weer ontgoocheld en uitgeblust.
Dat wij elkaar bemoedigen en gaande houden totdat Hij komt.
Laten wij bidden…
vrij naar Gerard Kock

Heer, onze God,
vanouds zijt Gij de God van belofte,
een God van leven en van toekomst voor alle mensen.
Wij bidden U:
kom ook in deze tijd naar ons toe.
Kom en verlicht ook onze wereld.
Zet ons op weg naar uw toekomst:
bevrijding van mensen, gerechtigheid en vrede. Amen.

Voorbeden 2

Eeuwige God, hoor ons aan als wij tot U bidden.

-Maak ons tot waakzame mensen.
Mensen die niet passief wachten
op wat hun overkomt,
maar mensen die zelf proberen mogelijkheden te scheppen
waar die er niet lijken te zijn.
Laten wij bidden…

-Maak ons tot waakzame mensen.
Mensen die niet kunnen geloven dat Gij slechts een Heer zijt
die mensen als slaven behandelt en hun angst inboezemt,
maar mensen die geloven
dat Gij een God zijt
bij wie angst en macht
niet het laatste woord hebben.
Laten wij bidden…

-Maak ons tot waakzame mensen.
Mensen die zich niet neerleggen
bij gejaagdheid, anonimiteit en pessimisme in onze wereld,
maar mensen met een lange adem
die proberen een tegenwicht te bieden
omwille van een betere wereld voor zichzelf en de mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

God,
maak ons tijdens deze adventstijd waakzaam
zodat we tegen de komst van de Heer,
ns hart tot een gastvrije thuis hebben omgevormd. Amen.


Voorbeden 3

-Bidden wij bij het begin van de advent, de periode van Welzijnszorg,
voor mensen die in hun leven de kans niet krijgen
– om welke reden dan ook –
hun levensdroom te realiseren.
Dat zij blijven hopen en uitzien naar medemensen
die geloven in hun mogelijkheden
en hun de kans bieden iets moois van hun leven te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die in hun leven
zo gehecht zijn aan bezit
dat er in hun gedachten geen plaats meer is voor iets anders.
Dat ze doorheen een ontmoeting met anderen
Gods roepstem mogen en kunnen horen
om handen en voeten te geven aan een rechtvaardige wereld voor iedereen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf
dat deze adventstijd ons aanzet
om ons hart leeg te maken van onverschilligheid en vooroordelen,
zodat wij op een nieuwe manier kunnen kijken
naar de dag van morgen
en vreugdevol kunnen geloven dat God ons nooit vergeet.
Laten wij bidden…

-Bidden wij in deze adventstijd ook voor onze Kerkleiders.
Dat zij oog en oor hebben voor uw roep om waakzaamheid
en dat zij in woord en daad uw Boodschap zó waar maken
dat mensen het blijde en bevrijdende ervan ervaren.
Laten wij bidden…
vrij naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Vader,
deze tafel, uw tafel,
is gedekt met brood en wijn.
Laat Jezus deze gaven voor ons breken en delen,
zodat ze ons voorbereiden op zijn komst.
Aanvaard naast onze offerande ook onze gebeden
en onze goede voornemens om in deze advent
mee te werken aan vrede en rechtvaardigheid rondom ons. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
Gij die op ons wacht,
die ons toekomst geeft,
hoop op beter leven,
kom ons nu tegemoet
in Jezus, uw Zoon,
die zijn leven gaf
opdat mensen hoop en toekomst zouden hebben.
Laat dit brood en deze wijn teken worden
van uw vrede en verbondenheid in ons midden.
Dan kunnen ook wij met Kerstmis herboren worden
als echte leerlingen van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar federatie Kana

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt.
Dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg.
Dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus, de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden
ging Jezus regelmatig de berg op om er zich biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad.
Onze Vader…

Vredeswens 1

Goede God,
Kerstmis is bij uitstek het feest van vrede.
Wij vragen U:
schenk ons op weg naar Kerstmis de kracht
om ons hart en onze geest te openen voor uw vrede,
zodat we die verder kunnen uitdragen
en zelf een teken van vrede worden voor onze medemensen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten we nu ook aan elkaar een teken van vrede geven.

Vredeswens 2

In de eerste lezing hoorden we:
“Gij zijt onze Vader,
wij zijn de klei, door U gevormd.
Wij zijn het werk van uw handen.”
Als wij het werk van Gods handen zijn,
dan heeft Hij alle kiemen in ons gelegd
om steeds meer te worden zoals Hij ons droomt.
In dezer dagen dromen wij van vrede,
vrede in onszelf, vrede dichtbij, vrede veraf.
Moge wij die vrede in ons voelen opwellen
en kwistig delen met wie naast ons leeft en werkt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede ook door aan elkaar.
Thomasvieringen

Lam Gods

Communie

Hij die komt, wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Laat het aan mij te zien zijn
dat ik “in verwachting”
van Jezus ben, God,
en dat ik hoopvol uitkijk
naar zijn geboorte.
Geef mij een hart
dat wil luisteren naar de zorgen en vragen van medemensen
en dat U kan herkennen
in het gelaat van een arme
of een eenzame.
Help mij waakzaam te blijven
en mij niet in slaap te laten sussen
door het oppervlakkige in onze samenleving.
En doe mij geloven
dat bij U
alleen maar liefde is!

Bezinning 2

Laten we waakzaam zijn,
zodat we oog hebben voor wat er gebeurt
en niet wegdromen in onverschilligheid.

Laten we waakzaam zijn,
zodat niemand verdwijnt
tussen de plooien van het drukke leven.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we daadwerkelijk aanwezig zijn
waar mensen ons nodig hebben.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we het verschil kunnen maken
voor mensen zonder uitweg.

Laten we waakzaam zijn,
want de Heer des huizes zal komen.

Bezinning 3

Waakzaamheid is een spanning.
Wie waakt en wacht ziet gespannen uit
naar de geliefde die elk ogenblik kan komen.
Hij ziet uit naar het licht, dat
– enkel nog weerhouden door wat mistflarden –
elk ogenblik kan doorbreken.
Waakzaamheid is een actie.
Wie waakt en wacht, neemt de hinderpalen weg
die de geliefden beletten te komen.
Hij verwijdert de schotten en luiken
die de aanbrekende dag in de weg staan.
Hij verwijdert alles wat
de liefde verhindert zich te ontplooien,
en schudt het geloof wakker,
opdat het zich openstelt voor het onverwachte!
Maar waar vind je de kracht van waakzaamheid
tenzij in de Blijde Boodschap van de Heer?

Slotgebed 1

“Kijk uit, wees waakzaam,” zegt God.
Laat je hart niet verstenen.
Laat je ogen niet verblinden.
Kijk met je hart!
Mensen die zorgzaam omgaan met elkaar,
die wakker blijven en aandacht hebben
voor wat niet opvalt.
Is dat niet het Licht dat opgaat in ons midden?
Zal in deze zorg God niet opnieuw worden geboren?

Heer, wij willen graag attent blijven,
met een wakkere geest in het leven staan,
ons laten raken,
niet zomaar aan alles voorbijgaan.

Slotgebed 2

Help mij waakzaam blijven, God,
op elk uur van de dag en de nacht.
Moge de deur van mijn leven wagenwijd voor U openstaan
als Gij mij wilt ontmoeten
in het gekwetste hart van een broer of zus.
Schud mij wakker
als het oppervlakkige in onze samenleving
mij in slaap heeft gesust.
Open dan mijn ogen
en geef mij de durf mijn leven te delen met armen en kleinen.
Misschien dat Gij met Kerstmis
dan ook in mijn hart Mens wilt worden. Amen.

Slotgebed 3

God van leven,
leer ons in deze adventsperiode in te zien
dat elke lente begint
met een twijgje groen dat open bloeit,
dat een nieuwe wereld begint
met een open hart en open handen
met een open geest,
zoals die zichtbaar was in Jezus
die vol was van U. Amen.
naar Manu Verhulst


Zending en zegen

Laten wij in deze adventstijd op weg gaan,
luisterend naar de Stem die ons oproept tot waakzaamheid,
zoekend naar het Licht dat komen gaat,
op zoek naar nieuwe geboorte.
Moge God ons daarbij vergezellen met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, en de Zoon en de H. Geest. Amen.
Grimbergen

Dit bericht is geplaatst in Liturgische vieringen met de tags . Bookmark de permalink.